Author: Julianna Örsi1
View More View Less
 • 1 Deák Ferenc u. 4 H-5420 Túrkeve Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Taking stock of the external factors influencing the development (embourgeoisement) of the peasantry on the Hungarian Great Plain, the author identifies stages between 1850 and 2010. She places special emphasis on presenting the influences affecting the life of peasant families. Political events and decisions have always greatly influenced changes in peasant culture and the stability of peasant society. These have been accompanied by changing attitudes. In the period of state socialism (second half of the 20th century) growing numbers abandoned the peasant way of life and traditional culture. Since the latest change of system (turn of the 20th to 21st centuries) there have been big shifts in rural society but a clearly identifiable social picture has not yet emerged. Attachment to family tradition and the desire to acquire new agricultural knowledge are determining features in the attitude of those choosing the peasant way of life. They are the most successful. Those who have not adopted this attitude have two options: migration away from the place where they were born and live (to take up employment in a city or abroad) or marginalisation. Predominance of the latter group could result in rural settlements on the Great Plain losing their character and even their inhabitants. It is therefore of vital importance for the development of rural areas for growing numbers to join the first group and shape the culture and way of life of their environment.

 • ALFÖLDI tanulmányok [Great Plain studies] (eds.: Tóth, József, Simon, Imre, Gurzó, Imre, Tímár, Judit, Csatári, Bálint) vols. 1–19. 1977–2003. Békéscsaba.

 • ALFÖLD Kongresszusok kötetei [Great Plain Conference proceedings]: Tímár, Judit (ed.): Az „alföldi út” kérdőjelei [Questions of the “Great Plain path”]. Békéscsaba, 1994; Baukó, Tamás (ed.): Az Alföld a XXI. század küszöbén [The Great Plain on the threshold of the 21st century]. Békéscsaba, 1997; Nagy, Gábor — Nagy, Erika (eds.): Az Európai Unió bővítésének kihívásai — régiók a keleti periférián [Challenges of the EU enlargement — regions on the Eastern periphery]. Békéscsaba, 2003; Belanka, Csaba — Durai, Ágnes: Helyünk a világban — alföldi válaszok a globalizáció folyamataira [Our place in the world — Great Plain responses to the processes of globalisation]. Békéscsaba, 2009.

 • Dankó, Imre 1955: A puszta-túrpásztói tanyaközpont élete [Life of the farm centre at Puszta-Túrpásztó]. In: Ethnographia, LXVI. 471–481.

  Dankó I. , 'A puszta-túrpásztói tanyaközpont élete ' (1955 ) LXVI Ethnographia : 471 -481.

  • Search Google Scholar
 • Elek, Péter, Gunda, Béla et al. 1936: Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete [Lost village in Transdanubia. Life of Kemse village]. Budapest.

 • ÉLETMÓD és tradíció sorozat [Way of Life and Tradition series] vols. 1-10. 1988–2008. Budapest, MTA — Néprajzi Kutató Intézet.

 • Fél, Edit 1948: A magyar népi társadalom életének kutatása [Research on the life of Hungarian popular society]. Budapest.

 • Györffy, István 1939: Néphagyomány és nemzeti művelődés [Popular tradition and national culture]. Budapest.

 • Hagymásy, Sándor — Urbán, László 1979: A közös gazdálkodás 30 éve Túrkevén (1948–1978) [30 years of collective farming in Túrkeve (1948–1978)]. Budapest.

 • Harcsa, István 1993: A paraszti polgárosodás lehetőségei az Alföldön [The possibilities for peasant embourgeoisement on the Great Plain]. In: Lengyel, Imre (ed.): Alföldi társadalom [Society of the Great Plain] IV. Békéscsaba, 65–80.

 • Hegedüs, Pál 1994: A földárverések néhány sajátos vonása Békés megyében [Some special features of the land auctions in Békés County]. In: Tímár, Judit (ed.): Az „alföldi út” kérdőjelei [Questions of the “Great Plain path”]. Békéscsaba, 167–172.

 • Kósa, László 1990: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920) [Peasant embourgeoisement and the regional distribution of folk culture in Hungary (1880–1920)]. Debrecen.

 • Kovács, Teréz (ed.) 1995: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig [From agriculture to rural development]. III. falukonferencia [3rd Village Conference]. Pécs.

 • Kovács, Teréz (ed.) 1997: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig [From sustainable agriculture to rural development]. IV. falukonferencia [4th Village Conference]. Pécs.

 • Kovács, Teréz (ed.) 2000: Integrált vidékfejlesztés [Integrated rural development]. V. falukonferencia [5th Village Conference]. Pécs.

 • Kőváry, E. Péter 2001: Ez az a föld … [This land…] Budapest, Magyar Napló. MAGYAR Rádió Online www.radio.hu/print-wrapper.php?cikk-id=87526 and www.radio.hu/print-wrapper.php?cikk-id=84285 , passages from the writings of Juhász, Zsolt and Bánkúti. Gábor Markó, István — Baukó, Tamás (eds.)

  Kőváry E. P. , '', in Ez az a föld … , (2001 ) -.

 • Kőváry, E. Péter 1994: Agrárvilág az Alföldön 1994 [Agrarian world on the Great Plain 1994]. Gyula — Békéscsaba.

 • Márton, János — Gurzó, Imre 1994: A földtulajdon és a földhasználat néhány kérdése Békés megyében [Some questions of land ownership and land use in Békés County]. In: Tímár, Judit (ed.): Az „alföldi út” kérdőjelei [Questions of the “Great Plain path”]. Békéscsaba, 173–185.

 • Mező, Barna 2001: A mezőgazdasági vállalkozások helyzete az Észak-Alföld határmenti településein [The situation of agricultural ventures in border settlements in the North of the Great Plain]. In: Baranyi, Béla (ed.): A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön [Questions of border settlements in the North of the Great Plain]. Pécs, 232–256.

 • Orosz, István A debreceni és a sárospataki falukutatás [Village research in Debrecen and Sárospatak]. Accessed at: www.zemplenimuzsa.hu/04_2/orosz.htm

 • Örsi, Julianna 1976: —Változó társadalom — változó tudat [Changing society — changing consciousness]. In: Bellon, Tibor (ed.): Karcagi krónika [Karcag chronicle]. Karcag, 173–199.

 • Örsi, Julianna 1994: Földközelben [Close to the land]. Túrkeve.

 • Örsi, Julianna 1998: Családi gazdálkodás a Nagykunságon [Family farming in the Nagykunság region]. In: Hamar, Anna (ed.): Agrárátalakulás Magyarországon az 1990-es években [Agrarian transformation in Hungary in the 1990s]. Phare — területfejlesztési könyvek. IV./II. Szolnok, 31–51.

 • Örsi, Julianna 2002a.: —Kanta Gyula magántörténelme [Private history of Gyula Kanta]. In: Örsi, Julianna (ed.): Kulcsemberek [Key people]. Túrkeve, 71–90.

 • Örsi, Julianna 2002b.: Szerepcsere — A társadalmi-gazdasági változások hatása a nagykunsági családok életmódjára [Role change — The influence of socio-economic changes on the way of life of families in the Nagykunság region]. In: Örsi, Julianna (ed.): Kulcsemberek [Key people]. Túrkeve, 291–296.

 • Örsi, Julianna 2003a.: A családi gazdaságok kialakulása a Nagykunságon — egy karcagi példa nyomán [The emergence of family farms in the Nagykunság region — seen through an example in Karcag]. In: Örsi, Julianna (ed.): Családok — famíliák — nemzetségek [Families — extended families — clans]. Túrkeve, 219–241.

 • Örsi, Julianna 2004a.: A társadalom kihívásai — a mikroközösségek válaszai [The challenges of society — the responses of micro communities]. Túrkeve

 • Örsi, Julianna (ed.) 2002: Kulcsemberek [Key people]. Túrkeve.

 • Örsi, Julianna 2003: Családok — famíliák — nemzetségek [Families — extended families — clans]. Túrkeve.

 • Örsi, Julianna 2004: Nagykunsági közösségek [Communities in the Nagykunság region]. Túrkeve.

 • Paládi-kovács, Attila — Sárkány, Mihály (eds.) 2000: Társadalom. Magyar Néprajz VIII [Society. Hungarian Ethnology VIII]. Budapest, Akadémiai.

 • Pócs, Gyula (ed.) 2004: Falvak, földek, földművesek [Villages, land, agricultural labourers]. Budapest, Agroinform.

  '', in Falvak, földek, földművesek , (2004 ) -.

 • Schwartz, Gyöngyi — Szarvas, Zsuzsa — Szilágyi, Miklós (eds.) 2005: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken [Post-peasant traditions and aspirations for modernisation in Hungarian rural areas]. Budapest, — MTA Társadalomkutató Központ — MTA Néprajzi Kutatóintézet.

  '', in Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken , (2005 ) -.

 • Szabó, Ferenc 2008: Békés megye mezőgazdasága és parasztnépe a huszadik században. Néhány tanulság az ezredforduló alkalmából [The agriculture and peasant population of Békés County in the 20th century. Some lessons at the turn of the millennium]. In: SZABÓ, Ferenc (ed.): Két és fél évszázad az Alföld történetéből [Two and a half centuries of the history of the Great Plain]. Szeged, 251–260.

 • Szabó, István 1972: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában (1848–1914) [The peasantry in Hungary in the age of capitalism (1848–1914)]. Budapest, Akadémiai.

  Szabó I. , '', in A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában (1848–1914) , (1972 ) -.

 • Szendrei, Eszter 2011: Törésvonalok. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára [Fracture lines. The impact of the change of system on the society of Túrkeve]. Alföldi Könyvtéka 5. Túrkeve.

 • Szilágyi, Miklós (ed.) 2002: Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999 [Paths and mazes in the small-scale agrarian economy 1990–1999]. Budapest — MTA Néprajzkutató Intézet — MTA Társadalomkutató Központ

 • SZOCIALISTA társadalom jogrendszere [Legal system of the socialist society]. In: Magyarország a XX. században [Hungary in the 20th century]. Budapest 1999–2000.

 • Szolnoky, Lajos 1953: Néprajzi megfigyelések egy új szocialista község kialakulásával kapcsolatban. (Ebes, Hajdu m.) [Ethnological observations regarding the formation of a new socialist village. (Ebes, Hajdu County)] In: Ethnographia, LXIV. 104–147.

 • Tárkányi, Ákos: A magyar családpolitika története [The history of Hungarian family policy]. http://hexa.hcbc./hu/eucsp.htm

 • Tóth, Albert (ed.) 1993: Számadás’ 92. Kisújszállás, 1993. február 27–28. A népi politizálás esélye napjainkban. [Taking stock’ 92. Kisújszállás, 27–28 February 1993. The chances of popular participation in politics today]. Budapest, Püski.

  '', in Számadás’ 92. Kisújszállás, 1993. február 27–28. A népi politizálás esélye napjainkban , (1993 ) -.

 • újszászy, Kálmán 1936: A falu. Útmutatás a falu tanulmányozásához [The village. Guide to study of the village]. Sárospatak.

 • Urbán, László 2002: Az első termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai szerepének kialakulása, változásai, gazdasági és környezeti hatásai [Emergence and changes in the agrarian policy role of the first co-operative farm towns, their economic and environmental influences]. Szolnok.

 • Vizdák, Károly — Lakatos, Vince — Király, János 2000: Mezőgazdasági családi vállalkozások jelenlegi helyzete és perspektívái Jász-Nagykun-Szolnok megyében [Present role and perspectives of family agricultural businesses in Jász-Nagykun-Szolnok County]. In: Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos közlemények [Scholarly papers of the Tessedik Sámuel College]. 2000. Vol. 1. No. 1. 37–46.

  Király J. , 'Mezőgazdasági családi vállalkozások jelenlegi helyzete és perspektívái Jász-Nagykun-Szolnok megyében ' (2000 ) 1. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományos közlemények : 37 -46.

  • Search Google Scholar