Author:
Eszter Győrfy Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Doctoral School of Hungarology (Cluj-Napoca)

Search for other papers by Eszter Győrfy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The present study examines the fate of a Greek Catholic parish in Székely Land, more specifically the inhabitants of Kostelek (Coşnea) based on the archival and anthropological field research of the author placing it within the context of the findings of earlier research on the 20th century identification struggles of Hungarian-speaking Greek Catholics in Hungary. For Greek Catholics of Ruthenian and Romanian origin assimilated to the majority Hungarians, their linguistic-national and religious identities were often incompatible during the 20th century. The problematic situations resulting from this “collision of identities” were treated by individual communities in a variety of ways, and Hungarian Greek Catholics living within changing state lines chose various identification routes. The case study presented here will demonstrate that all this, beyond the political changes, was closely related to the pastoral activity of the local priesthood and to particular local conditions.

 • Bartha, Elek 2000 A szakrális tér koncepciói az ezredforduló folklorisztikájában [Concepts of Sacral Space in Turn of the Millennium Folkloristics]. In Cseri, Miklós - Kósa, László - T. Bereczki, Ibolya (eds.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón, 505-512. Szentendre.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartha, Elek 2001 Egy felekezeti nagyrégió Európa közepén. A görög katolikus tér Kelet és Nyugat határán [A Denominational Macro-region in the Middle of Europe. The Greek Catholic Space on the Boundary of East and West]. Ethnographia 112, 299-340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartha, Elek 2004 Encounter of religions between East and West. Greek Catholics in the Carpathian Basin. In Paládi-Kovács, Attila (EIC) Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium: Selected papers of the 7th SIEF Conference. 193-204. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domokos, Vera 2005 Etnikai és felekezeti elhatárolódás a naptárváltás tükrében [Ethnic and Denominational Distancing in Light of the Calendar Change]. In: Beregszászi, Anikó - Papp, Richárd (eds.) Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok, 30-55. Budapest - Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gergely, Jenő Domokos, Vera 1991 Az erdélyi görög katolikus román egyház [The Transylvanian Greek Catholic Church of Romania]. Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 2(3):106-117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domokos, Vera 2008 Vallási és nemzeti identitás - egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt [Religious and National Identity - The Relationship of Churches and Denominations with the State before 1945]. In BALOGH, Margit (ed.) Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után, 15-21. Budapest: Kossuth Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geszti, Zsófia 2001 "Mi és a másikok." Felekezetek közötti konfliktusok és vallási identitás Tiszabökényben ["Us and Them." Denominational Strife and Religious Identity in Tiszabökény]. Tabula 4(1):34-59.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győrfy, Eszter 2017 Felekezetileg vegyes házasságok, rítus- és vallásváltások egy erdélyi faluban [Mixed Marriages, Changes of Rites and Religion in a Transylvanian Village]. Korunk XXVIII(1):20-33. (2017. január: Változó idők - változó társadalom).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hámori, Péter 2007 Székely-oláh görög katolikus sorstörténet [The Lot of Székely-Vlach Greek Catholics]. Regio XVIII(2):189-222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann, Gusztáv Mihály (ed.) 1999 A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéből [The Minority of the Majority. Studies on the History of Romanians in Székely Land]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 1997 Szempontok a gyimesi csángók etnikus identitásának értelmezéséhez [Perspectives for the Interpretation of the Ethnic Identity of the Csángó of Gyimes]. In Keményfi, Róbert - Szabó, László (eds.) Varia. Ethnographica et Folcloristica Ujváry Zoltán 65. születésnapjára. 72-80. Debrecen: KLTE Néprajz Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 1998a A görög katolikusok identitásváltásának különböző útjai az egykori Csíkmegyében (19. sz. közepe-1948) [The Various Modes of Changing Identities Among the Greek Catholics of Csík County (Mid-19th Century - 1948]. Néprajzi Látóhatár VII(3-4):91-101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 1998b Az exogámia hatása három román eredetű Csík-megyei havasi telep anyanyelvi állapotára és etnikus identitására (1841-1930) [The Effects of Exogamy on the Status of Mother Tongue and Ethnic Identity in Three Romanian Alpine Colonies in Csík County (1841-1930)]. Demográfia XLI(2-3):285-299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 1999 "Magyarul beszélünk." Etnikai identitás, akkulturációs stratégiák a csíkszépvízi görög katolikus egyházközség hívei körében a 19. század közepétől 1948-ig ["We Speak Hungarian." Ethnic Identity, Acculturation Strategies among the Faithful of the Greek Catholic Parish of Csíkszépvíz from the Mid-19th Century to 1948]. In Borbély, Éva - Czégényi, Dóra (eds.) Változó társadalom [Changing Society]. (Kriza könyvek I.) 6-21. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 2003a Hárompatak település-, népesség- és akkulturációtörténete [The History of Settlement, Population and Acculturation in Hárompatak]. In Tomisa, Ilona (ed.) Hárompatak: Egy ismeretlen népmjzi kistáá Erdély és Moldva határán. 7-53. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 2003b Nyelvhatár/kontaktzóna értelmezés a Székelyföld keleti peremvidékén [The Interpretation of Language Boundary/Contact Zone on the Eastern Periphery of Székely Land]. In Kozma, István - Papp Richárd (eds.) Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében, 77-88. Budapest: Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 2005 A kulturális kontaktzóna történeti változásai a Székelyföld keleti peremvidékén, az egykori Csík megyében [Historical Changes in the Cultural Contact Zone on the Eastern Periphery of Székely Land, in the Former Csík County]. In Klamár, Zoltán (ed.) Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Nemzetközi tudományos konferencia, 56-76. Aszód: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 2007a "...mentsük ki őket az oláh polip ölelő karjaiból": A hajdúdorogi görög katolikus püspökség szervezése Csík megyében ["...Let Us Save Them from the Embrace of the Vlach Octopus": The Establishment of the Greek Catholic Archeparchy of Hajdúdorog in Csík County]. In Vargyas, Gábor (ed.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene (Studia Ethnologica Hungarica XIII), 737-754. Budapest: L'Harmattan - PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyes, Zoltán 2007b "Kozsókos mefisztók" és "hazaszerető papok" ["Fleeced Mephistos" and "Patriotic Priests"]. In A. Gergely, András - Papp, Richárd (eds.) A szakralitás arcai: Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. 167-178. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilyés, Zoltán - Pusztai, Bertalan 1994 Crucifixus etiam (Görög katolikus papi sors a XX. századi Erdélyben) [Greek Catholic Priesthood in 20th-century Transylvania]. Jel. Spirituális és kulturális folyóirat VI(7):214-216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keményfi, Róbert 1994 A kulturális határok értelmezésének kérdéséhez [Towards the Issue of the Interpretation of Cultural Boundaries]. In Ujváry, Zoltán (ed.) Folklór és Ethnographia 85. In memoriam Sztrinkó István, 13-22. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keményfi, Róbert 2000 Szakrális tér - "etnicitás" - nemzetállam. Szakrális térfolyamatok elemzési lehetőségei az etnikai dinamika alapján [Sacral Space - "Ethnicity" - Nation State. Possible Analyses of Sacral Spatial Processes Based on Ethnic Dynamics]. In Cseri, Miklós - Kósa, László - T. Bereczki, Ibolya (eds.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón, 33-50. Budapest - Szentendre: Magyar Néprajzi Társaság - Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keményfi, Róbert 2001 Az európai görög katolikus tér reneszánsza [The Renaissance of the European Greek Catholic Space]. In S. Lackovits, Emőke - Mészáros, Veronika (eds.) Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 5. Konferencia Pápán 1999. június 22-24, 105-128. Veszprém: Veszprém Megyei Múzaumi Igazgatóság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Imre Róbert 2009 A politikai események befolyása a rítusváltoztatásra 1912-1930 között [The Influences of Political Events on Rite Changes between 1912 and 1930]. Studia Theologica Transsylvaniensia XII. 67-97.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Imre Róbert 2010 A görög katolikusok helyzete Erdélyben az első világháború után [The Situation of Greek Catholics in Transylvania after the First World War]. Iustum Aequum Salutare VI. 65-78.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magocsi, Paul Robert 2008 Greek Catholics: Historical background. In Mahieu, Stéphanie - Naumescu, Vlad (eds.) Churches In-Between. Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, 35-64. Berlin: Lit Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mahieu, Stéphanie - Naumescu, Vlad (eds.) 2008 Churches In-Between. Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe. Berlin: Lit Verlag

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niessen, James 1991 Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón [Religion and Nationality in Transylvania at the Turn of the Century]. Regio 2(3): 3864.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niessen, James 1994 Hungarians and Romanians in Habsburg and Vatican Diplomacy: The Creation of the Diocese of Hajdúdorog in 1912. Catholic Historical Review 80(2): 238257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niessen, James (ed.) 1993 Religious Compromise, Political Salvation: The Greek Catholic Church and Nation-building in Eastern Europe. The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, no. 1003. Pittsburgh: Center for Russian and East European Studies, University of Pittsburgh.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, Sándor 1993 Magyar görög katolikus "románok" [Hungarian Greek Catholic "Romanians"]. Regio 4(2): 99120.

 • Oláh, Sándor 1998 Románok asszimilációja a Székelyföldön (Esettanulmány) [The Assimilation of Romanians in Székely Land (A Case Study)]. Regio 9(2): 6484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, Sándor 1999 Homoródalmás [Meresti]. In Hermann, Gusztáv Mihály (ed.) A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéből, 275-296. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilipkó, Erzsébet 2007a Etnikai és vallási identitás a salánki görög katolikusok körében [Ethnic and Religious Identity among the Greek Catholics of Salánk]. In Pilipkó, Erzsébet (ed.) Identitás és hit I. A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai, 26-57. Ungvár-Budapest: Intermix.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilipkó, Erzsébet 2007b Görög katolikus-ortodox ellentét egy kárpátaljai magyar görög katolikus egyházközségen belül [The Greek Catholic——Orthodox Conflict Within a Hungarian Greek Catholic Parish in Transcarpathia]. In Pilipkó, Erzsébet (ed.) Identitás és hit I. A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai, 58-67. Ungvár - Budapest: Intermix.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilipkó, Erzsébet 2007c Ütköző identitások egy kárpátaljai magyar görög katolikus közösségben [Colliding Identities in a Hungarian Greek Catholic Community in Transcarpathia]. In Pilipkó, Erzsébet (ed.) Identitás és hit I. A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai, 104-115. Ungvár - Budapest: Intermix.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilipkó, Erzsébet - Pusztai, Bertalan 2008 'Religion in Motion': Routes of identification among Hungarian Greek Catholics in Subcarpathia. In Mahieu, Stéphanie - Naumescu, Vlad (eds.) Churches In-Between. Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, 273-296. Berlin: Lit Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilipkó, Erzsébet - Pusztai, Bertalan 2010 Identitás-(re)konstrukciók. A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai [Identity (Re)Constructions. Routes of Identification among Hungarian Greek Catholics in Transcarpathia]. In Pilipkó, Erzsébet (ed.) Identitás és hit III. A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai, 77-102. Budapest - Ungvár: Intermix Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plrigyi, István 1982 A görögkatolikus magyarság története [The History of Greek Catholic Hungarians]. Nyíregyháza: Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plrigyi, István 1990 A magyarországi görög katolikusok története I-II [The History of Greek Catholics in Hungary I-II]. Nyíregyháza: Görög Katolikus Hittudományi Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plrigyi, István 2001 Görög katolikusok Erdélyben és Kárpátalján [Greek Catholics in Transylvania and Subcarpathia]. Debrecen: Debreceni Görög Katolikus Egyházközség.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai, Bertalan 1996 Ütköző identitások [Colliding Identities]. Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 2:201-214.

 • Pusztai, Bertalan 1997 Collision of identities. Acta Ethnographica 1-2:149-163.

 • Pusztai, Bertalan 2002 A szegedi görög katolikus egyházközség kialakulása: Egy vallási szórvány helykeresése a társadalmi térben [A Religious Diaspora Seeking its Place in the Social Space]. Történeti Tanulmányok 5:17-34.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai, Bertalan 2004 Öndefiníció a társadalmi térben: Központi "narratívák" a magyar görög katolikus diskurzusban [Self-Definition in the Social Space: Central "Narratives" in Hungarian Greek Catholic Discourse]. In Kozma, István - Papp, Richárd (eds.) Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpátmedencében [Ethnic Interrelationships and Conflicts in the Carpathian Basin]. Válogatás a Kárpát-medence etnikai térés identitásszerkezetében című konferencia előadásaiból, 206-221. Budapest: Gondolat - MTA Etnikainemzeti Kisebbségkutató Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai, Bertalan 2005 Discursive Tactics and Political Identity: Shaping Hungarian Greek Catholic Identity at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries. National Identities 7(2): 117-131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai, Bertalan 2007 Discoursing Boundaries: Hungarian Greek Catholic Identity Creation in the Interwar Period. In M. Lamberg (ed.) Shaping Ethnic Identities: Ethnic Minorities in Northern and East-Central European States and Communities, c. 1450-2000, 35-69. Helsinki: East-West Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szűcs, Jenő 1988 Three Historical Regions of Europe: An Outline. In Keane, John (ed.) Civil Society and the State. New European Perspectives, 291-332. London: Verso.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, György 2001 Aranykertbe ' aranyfa. Gyimesi, hárompataki,úzvölgyi csángó imák és ráolvasók [Golden Tree in a Golden Garden. Csángó Prayers and Incantations from Gyimes, Hárompatak, and Úzvölgy]. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Véghseő, Tamás 2013 A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának közvetlen előzményei [The Direct Antecedents of the Establishment of the Diocese of Hajdúdorog]. Athanasiana 35:109-121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Music 101/167 (39th PCTL)
Cultural Studies 795/1203 (33rd PCTL)
Demography 117/135 (13th PCTL)
Scopus
SNIP
Demography 117/135 (13th PCTL)

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Music 77/153 (Q3)
Cultural Studies 630/1127 (Q3)
Demography 103/124 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 560 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 634 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)