Authors:
Anikó Báti Institute of Ethnology, HUN-REN Research Centre for the Humanities, Hungary

Search for other papers by Anikó Báti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-7615-4044
and
Laura Umbrai Institute of Ethnology, HUN-REN Research Centre for the Humanities, Hungary

Search for other papers by Laura Umbrai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Abstract

The growth in Budapest's population at the end of the 19th century was based on the influx of migrants from the countryside, mostly industrial workers. The examination of the social tensions generated by their arrival provides a good illustration of the changes in social policy, one element of which was the operation of soup kitchens. In the mid-19th century, the main driving force behind the founding of soup kitchens was individual religious charity, although by the end of the century, social solidarity and state involvement also contributed to the relief efforts. The present study examines the development of soup kitchens in Budapest based on the historical sources: official documents, and the contemporary press. Using the ethnographic findings of food culture research, it seeks to explain why official soup kitchens were not popular. From an ethnographic point of view, the process of lifestyle change among workers newly breaking away from peasant life and moving to Budapest and its metropolitan area has been little explored to date, and the same applies to the embourgeoisement of the peasantry. When interpreting the processes that accompany labor migration, parallels can be drawn between the eating habits of the workers' regions of origin, the value systems connected with work and food, and the common meals organized for agricultural workers when working away from home. Through a historical and ethnographic approach, the transitional, evolving features of urban foodways emerge in the context of soup kitchens in parallel with the change in lifestyle.

 • Babics, András 1952 A pécsvidéki kőszénbányászat története [The History of Coal Mining in the Pécs Region]. Budapest: Közoktatásügyi Kiadóvállalat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békésy, Géza 1905 A lakásnyomorról [On Housing Destitution]. Közgazdasági Szemle 33:165178.

 • Bárth, János 1990 A katolikus magyarság vallásos életének néprajza [The Ethnography of the Religious Life of Catholic Hungarians]. In Paládi-Kovács, Attila (ed.-in-chief) Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság, 331424. Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Báti, Anikó 2008 Régi és új elemek a cserépfalui konyhán [Old and New Elements in the Cuisine of Cserépfalu]. Néprajzi Értekezések 1. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Báti, Anikó 2018 Mai menü. Néprajzi tanulmányok a változó táplálkozáskultúráról [Daily Menu. Ethnographic Studies on Changing Food Culture]. Életmód és tradíció 16. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Báti, AnikóUmbrai, Laura 2020 Népkonyhán enni Budapesten. Verziók és averziók a közétkeztetés történetéből (1860–1939) [Eating in a Communal Kitchen in Budapest. Versions and Aversions from the History of Public Catering (1860–1939)]. In Balogh, BalázsIspán, Ágota LídiaMagyar, ZoltánFülemile, ÁgnesAment-Kovács, Bence (eds.) Ethno-Lore. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének Évkönyve. XXXVII., 5596. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet.*

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bélay, Vilmos 1961 Adalékok az ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán 1790–1848. [Notes on the History of Price and Wage Relations in Pest-Buda 1790–1848]. In A „Budapest története” szerkesztőbizottsága (ed.) Tanulmányok Budapest Múltjából XIV., 363407. Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berner, MaureenOzer, TrinaPaynter, Sharon 2008 A Portrait of Hunger, the Social Safety Net, and the Working Poor. Policy Studies Journal 36(3):403420. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00274.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Faragó, Tamás 1992 Családok és háztartások Budapesten (1850–1944) [Families and Households in Budapest (1850–1944)]. In Mohay, Tamás (ed.) Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára, 199214. Debrecen: Ethnica.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fél, EditHofer, Tamás 1997 Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban [Proportions and Measures in Peasant Farming]. Budapest: Balassi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgács, Attila 2013 Az evés lélektana [The Psychology of Eating]. Budapest: Akadémiai.

 • Glasser, Irene 1988 More than Bread. Ethnography of a Soup Kitchen. Tuscalosa: The University of Alabama Press.

 • Gyáni, Gábor 1992 Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás múltja [Workers’ Barracks and Slums. The Past of Budapest Workers’ Dwellings]. Budapest: Magvető.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyáni, Gábor 1994 A szociálpolitika múltja Magyarországon [The Past of Social Policy in Hungary]. História Könyvtár 4. Budapest: MTA Történettudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyáni, GáborKövér, György 1998 Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig [Social History of Hungary from the Reform Era to World War II]. Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyáni, GáborKövér, GyörgyValuch, Tibor 2004 Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. New York: Columbia University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holló, Szilvia Andrea 1998 A hatósági népkonyhák szervezetének kialakulása [The Development of the Organization of the Municipal Soup Kitchens]. In F. Dózsa, KatalinSzvoboda Dománszky, Gabriella (eds.) Egy nagyváros születése. Pest, Buda, Óbuda az egyesítés idején. Kiállítás Budapest egyesítésének 125. évfordulója tiszteletére a Budapesti Történeti Múzeumban. Tanulmányok Budapest Múltjából XXVII., 8591. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, J. András 2010 A megigényelt világváros. Budapest hatósága és lakossága a városegyesítés éveiben [The Requested Metropolis. The Authorities and Population of Budapest during the Years of the City’s Unification]. Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából 2. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, ÁgnesFürediné Kovács, AnnamáriaFodor, Mónika 2005 Az értékrend hatása a táplálkozásra [The Impact of the Value System on Food]. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2(1–2):6976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jahn, Ferenc 1961 Hogyan éltek a kispesti téglagyári munkások? [How Did the Workers of the Kispest Brickworks Live?]. In Meggyesi, János (ed.) Vasszínű égbolt alatt, 3537. Budapest: Magvető.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jávor, Kata 2000 A magyar paraszti erkölcs és magatartás [Hungarian Peasant Morals and Behavior]. In Paládi-Kovács, Attila (ed.-in-chief) Magyar Néprajz VIII. Társadalom, 601692. Budapest, Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapitány, ÁgnesKapitány, Gábor 2013 Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón – és utána [Visible and Invisible Worlds at the Turn of the Millennium — and Afterwards]. Budapest: Typotex.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisbán, Eszter 1997 Táplálkozáskultúra [Food Culture]. In Paládi-Kovács, Attila (ed.-in-chief) Magyar Néprajz IV. Életmód, 417582. Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, Lydia 1916 Két esztendő. Képek a pesti frontról [Two Years. Pictures from the Pest Front]. Budapest: Pallas.

 • Kovács, Zsuzsanna 2020 A Rumford leves XIX. századi erdélyi elterjedése [The Prevalence of Rumford soup in 19th-century Transylvania]. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_rumford_leves_xix_szazadi_erdelyi_elterjedese?og_ref=3, accessed May 15, 2023.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Losonczi, Ágnes 1977 Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben [Lifestyle in Time, Objects, and Values]. Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, Katie S.Cook, John T.Rogers, Beatrice L.Joseph, Hugh M. 2003 Public versus Private Food Assistance: Barriers to Participation Differ by Age and Ethnicity. Journal of Nutrition Education and Behavior 35(5):249254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, Balázs 2011 Alsó társadalmi rétegek Pécsett 1850–1920. A szegényügytől a szociálpolitikáig [Lower Social Strata in Pécs 1850–1920. From Poor Relief to Social Policy]. Budapest: ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola. Manuscript.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mialkovszky, Mária 1977 Egy budapesti szervezett szakmunkás lakása a századelőn [The Apartment of a Unionized Skilled Worker in Budapest at the Turn of the 20th Century]. In Esti, Béla (ed.) Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve 1975‒1976, 5495. Budapest: Magyar Munkásmozgalmi Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mravik, Patrik Tamás 2018 „4-5 közte 16 gyerek”. Fővárosi munkásháztartások a XX. század első felében a kvantitatív és narratív források tükrében ‒ egy társadalomtörténeti vizsgálat tapasztalatai [“4-5 with 16 children.” Workers’ Households in Budapest in the First Half of the 20th Century in the Light of Quantitative and Narrative Sources — the Findings of a Social-Historical Study]. Korall 72:205226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paládi-Kovács, Attila 2000 Az ipari munkásság [The Industrial Working Class]. In Paládi-Kovács, Attila (ed.-in-chief) Magyar Néprajz VIII. Társadalom, 239308. Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paládi-Kovács, Attila 2002 Munkásház és -lakás 1870‒1920 [Workers’ Houses and Apartments 1870–1920]. Ház és ember 15:147162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paládi-Kovács, Attila 2007 Ipari táj. Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19–20. században [Industrial Landscape. People in Factories, Mines, and Workshops in the 19th–20th Centuries]. Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perényi, Roland 2018 A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század fordulóján [The Exposure of Poverty in Vienna and Budapest. Social Reports at the Turn of the 19th–20th Centuries]. Budapest: Napvilág ‒ BTM Kiscelli Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethő, LászlóHorváth, SándorTóth, Eszter Zsófia (eds.). 2003 Munkástörténet ‒ munkásantropológia [Labor History — Labor Anthropology]. Budapest: Napvilág.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rézler, Gyula 1938 A magyar nagyipari munkásság kialakulása 1867‒1914 [The Development of Hungarian Industrial Labor Force 1867–1914]. Budapest: Faust.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Mihály 1913 Tanköteles gyermekek iskolai élelmezése [Catering for School-Age Children]. Városi Szemle 6:748795.

 • Tomka, Béla 2015 Szociálpolitika. Fejlődés, formák, összehasonlítások [Social Policy. Development, Forms, Comparisons]. Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Törőcsik, Mária 2012 Státus-mutató ételfogyasztás [Status-Indicating Food Consumption]. Pécs: Trendinspiráció Műhely.

 • Umbrai, Laura 2008 A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870–1948 [The History of Social Housing in Budapest 1870–1948]. Budapest: Napvilág.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umbrai, Laura 2009 A budapesti túlzsúfolt lakások [The Overcrowded Apartments of Budapest]. Sic Itur Ad Astra 60:137148.

 • Umbrai, Laura 2017 Mit evett Budapest? A főváros élelmezéspolitikájának kialakulása és működése az első világháború éveiben [What did Budapest Eat? The Development and Functioning of the Capital’s Food Policy in the Years of World War I]. In Egry GáborKaba Eszter (eds.) 1916. A fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról, 267301. Budapest: Napvilág.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umbrai, Laura 2018a A szegényétkeztetéstől a népétkeztetésig, a budapesti népkonyhák történtet az első világháború éveiben [From Feeding the Poor to Feeding the People. The History of the Budapest Soup Kitchens in the Years of World War I]. Múltunk 2:132165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umbrai, Laura 2018b A budapesti hatósági népkonyhák története az 1860-as évektől az első világháború kitöréséig [The History of Communal Kitchens in Budapest from the 1860s until the Outbreak of the World War I]. FONS 25:305345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umbrai, Laura 2020 A budapesti közkonyhák története az 1920-as években, avagy hogyan lesz fogékonysága „az államnak bizonyos szociális közszükségletek ellátásra” [The History of Communal Kitchens in Budapest in the 1920s, or How the State Became “Responsive to the Provision of Certain Public Social Needs”]. Múltunk 1:115144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Umbrai, Laura 2022 Miért lett lómészáros a főváros? Budapest húsellátás problémái a 20. század elején [How did the Capital Become a City of Horse Slaughterers? Budapest’s Meat Supply Problems in the Early 20th Century]. Századok 156(4):739762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valuch, Tibor 2012 Munkás-társadalom-történet. Közelítések és fogalmi kérdések [Worker–Society–History. Approaches and Conceptual Issues]. Korall 13(49):516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valuch, Tibor 2013 Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig [Hungarian Weekdays. Chapters from the History of Everyday Life from World War I to the Turn of the Millennium]. Budapest: Napvilág.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valuch, Tibor 2021 Everyday Life under Communism and after. Lifestyle and Consumption in Hungary 1945–2000. Budapest – Vienna – New York: CEU Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várkonyi-Nickel, Réka 2017 Rimaiak a gyár völgyében. Egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt [People from Rima in Factory Valley. The Society of a Salgótarján Workers’ Colony before Nationalization]. Néprajzi Értekezések 6. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Music 101/167 (39th PCTL)
Cultural Studies 795/1203 (33rd PCTL)
Demography 117/135 (13th PCTL)
Scopus
SNIP
Demography 117/135 (13th PCTL)

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Music 77/153 (Q3)
Cultural Studies 630/1127 (Q3)
Demography 103/124 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 560 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 634 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)