View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Munkánk során a hazai önkéntes társulások tagságának jellemzőit vizsgáltuk a Hungarostudy Egészség Panel (HEP) országos reprezentatív longitudinális vizsgálat keretében. A felmérések időpontjában (2002, 2006) a civil szervezetek tagsága 11–13% között mozgott — ez megfelel más hazai vizsgálatok eredményeinek. Kutatásunkban nyomon követtük, hogy milyen változások történtek a résztvevők tagsági viszonyában, és hogy ezek a változások miként írhatók le az egyes csoportok (kilépők, belépők) demográfiai, szociokulturális és gazdasági, valamint az egészségi állapot bizonyos mutatói mentén. Vizsgáltuk továbbá, hogy milyen magatartás- és személyiségjellemzőkkel írhatók le az egyes típusok. A Cloninger-féle személyiségdimenziók közül az önirányítottságot és az újdonságkeresést, a Folkman–Lazarus-féle coping kérdőív alapján pedig az emocionális és a problémamegoldó coping potenciált, valamint az egyéni aspirációkat vizsgáltuk. A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) adatbázis elemzésének eredményei arra utalnak, hogy az önkéntes társulások tagjait és valaha volt tagjait inkább jellemzik egészségvédő faktorok: alacsonyabb az anómia foka, jellemzőbb a problémacentrikus megküzdési mód, a reflektivitásra való képesség, a kreativitás magasabb foka, és az önirányítottság.

 • A. Gergely A. (1993): Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Andorka R. (1996): Deviáns viselkedések Magyarországon. Általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmának segítségével. In Andorka R. (szerk.): Merre tart a magyar társadalom? Antológia Kiadó, Lakitelek.

 • Angelusz R., Tardos R. (1998): A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a kilencvenes években. In Kolosi T., Tóth I. Gy., Vukovich Gy. (szerk): Társadalmi Riport 1998. TÁRKI, Budapest, 237–256.

 • Beck, U. (2003): A kockázat-társadalom. Út egy második modernitásba. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest.

 • Cloninger, C. R. (1993): A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50: 975–990.

 • Cloninger, C. R. (1994): Temperament and personality. Current Opinion in Neurobiology, 4: 266–273.

 • Dekker, P., van den Broek, A. (1998): Civil society in comparative perspective: involvement in voluntary associations in North America and Western Europe. Voluntas, 9 (1): 11–38.

 • Dobrovits S. (1935): Magyarország egyesületeinek statisztikája. Statisztikai Szemle, (1): 23–37.

 • Dobrovits S. (1936): Budapest egyesületei. Statisztikai közlemények. Budapesti Statisztikai Hivatal, Budapest, 74. kötet, 3. szám.

 • Folkman, S., Lazarus, S. R. (1980): An analysis of cooping in middle aged community sample. Journal of Health and Social Behaviour, 21: 219–239.

 • Giddens, A. (1984): The constitution of society. Polity Press, Cambridge.

 • Giddens, A. (1991): Modernity and self identity, Stanford University Press, Stanford.

 • Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., Zeisel, H. (1975): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Jenkins, R. M. (1995): Politics and the development of the Hungarian non-profit sector. Voluntas, 6 (2): 183–201.

 • Kasser, T., Ryan, R. M. (1993): A dark side of the American dream: correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65: 410–422.

 • Kasser, T., Ryan, R. M. (1996): Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22: 280–287.

 • Kawachi, I., Berkman, L. (2000): Social cohesion, Social capital, and health. In Berkman, L., Kawachi, I. (eds.): Social Epidemiology. Oxford UP, Oxford, 173–190.

 • Kende P. (2000): Kiegészítő megjegyzések a civil társadalomról. In Kende P.: A köztársaság törékeny rendje. Osiris, Budapest, 52–65.

 • Kopp M., Skrabski Á. (2008): Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 73–79.

 • Kopp M., Skrabski Á., Czakó L. (1990): Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken, 1–2: 4–24.

 • Kopp M., Skrabski Á., Lőke J., Szedmák S. (1996): A magyar lelkiállapot az átalakuló magyar társadalomban. Századvég, 2: 87–102.

 • Kovács, J. I. (1998): Uncertain ghosts: populists and urbans in postcommunist Hungary. In Berger, P. (ed.): The limits of social cohesion: conflict and mediation in pluralist societies. Westview Press, Oxford, 113–145.

 • Kovalcsik J. (1986): A kultúra csarnokai. Művelődéskutató Intézet, Budapest.

 • KSH (1994): Alapítványok és egyesületek. A nonprofit szektor statisztikája. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

 • KSH (2008): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

 • Lewis, D. (2001): Management of non-governmental development organisations: an introduction. Routledge, London.

 • Martos T. (2008): Egyéni stresszel való megbirkózás, értékek, célok. In Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 47–58.

 • Nárai M. (2003): Civil szervezetek egy kisváros életében. Tér és Társadalom, 1: 91–115.

 • Piróth I. (1995): A helyi társadalom újraszerveződése az egyesületek működésének tükrében (Ócsa 1990–1995). ELTE Kulturális Antropológia, Budapest, szakdolgozat.

 • Pór E. (szerk.) (1988): Magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. I. rész. Vidéki egyletek és körök. Művelődéskutató Intézet, Budapest.

 • Puskás-Vajda Zs. (2006): Az egyéni tapasztalatok szerepe a lokális önszerveződési folyamatokban In. A. Gergely A., Papp R., Prónai Cs. (szerk.): Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 445–457.

 • Puskás-Vajda Zs. (2008): Önkéntes társulások, mint az esélyerősítés színterei. A helyi társadalom erőforrásai. In Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 146–152.

 • Putnam, R. D., (2000): Bowling alone. The collapse and revival of American community. Simon & Schuster, New York.

 • Putnam, R. D., Feldstein, L. M., Cohen, D. (2003): Better together. Restoring the American community. Simon and Schuster, New York.

 • Putnam, R. D., Leonardi, R., Nanetti, R. Y. (1993): Making democracy work. Princeton University Press, Pinceton.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbatéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83–94.

 • Rustin, M., Chamberlayne, P. (2002): Introduction: from biography to social policy. In Chamberlayne, P, Rustin, M., Wengraf, T. (eds.): Biography and social exclusion. Policy Press, Bristol, 1–22.

 • Skrabski Á. (2003): Társadalmi tőke és egészségi állapot az átalakuló társadalomban. A hét szabad művészet könyvtára, Vác.

 • Skabski Á. (2008): A társadalmi tőke változásai Magyarországon az átalakulás időszakában. In Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó, Budapest, 121–130.

 • Skrabski, Á., Kopp, M., Kawachi, I. (2003): Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. J. Epidemiology and Community Health, 57: 114–119.

 • Skrabski, Á., Kopp, M., Kawachi, I. (2004): Social capital and collective efficacy in Hungary: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. J. Epidemiology and Community Health, 58: 340–345.

 • Spéder Zs., Kapitány B. (2002): A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezői nemzetközi összehasonlításban. In Kolosi T., Tóth I. Gy., Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI, Budapest, 162–172.

 • Spéder Zs., Paksi B, Elekes Zs. (1998): Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. In Kolosi T., Tóth I. Gy., Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport 1998. TÁRKI, Budapest, 490–513.

 • Stalker, K., Baron, S., Riddell, S., Willkinson, H. (1999): Models of disability: the relationship between theory and practice in non-statutory organizations. Critical Social Policy, 19: 5–29.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkoly-Thege B., Kopp M. (2008): A Hungarostudy Egészség Panel követéses vizsgálat módszertana. In Kopp M. (szerk.): Magyar Lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó, Budapest, 23–33.

 • Szabó G., Rózsa S. (2008): Negatív életesemények és személyiség. In Kopp M. (szerk.): Magyar Lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 66–72.

 • Szabó G., Rózsa S., Kopp M. (2008): A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív rövidített magyar változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. (kézirat)

 • Then, V. 1998 Introduction. In Berger, P. L. (ed.): The limits of social cohesion: conflict and mediation in pluralist societies: a report of the Bertelsmann Foundation to the Club of Rome. Westview Press, Oxford, 15–19.

 • Vajda, Zs. (2004a): Voluntary associations as scenes of adult learning in a small town of Hungary, 1999–2003. Paper presented at the Conference of Social Policy Association, University of Nottingham, 13–15 July. (kézirat)

 • Vajda, Zs. (2004b): Voluntary associations as scenes of empowering. „Epres”, 1999–2003. Poster presented at ICBM Satellite of the Eighth International Congress of Behavioural Medicine, Budapest, 29–31 August. (kézirat)

 • Vajda, Zs. (2004c): Az önkéntes társulások vizsgálatának néhány elméleti és módszertani tanulsága, Epres 1999–2004. MTA Szociológiai Kutatóintézet Népegészségügyi Kutatócsoport „Megmentett minőségi életévek” című konferencia, 2004. április 29. (kézirat)

 • Wollebaek, D., Selle, P. (2002): Does participation in voluntary association contribute to social capital? The impact of intensity, scope and type. Nonprofit Voluntary Sector Quarterly, 31: 32–61.

 • Zinn, J. O. (2004): Health, risk and uncertainty in the life course: a typology of biographical certainty constructions. Social Theory and Health. 2: 199–221.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.

Subscribers can access the electronic version of every printed article.