View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet 4023 Debrecen Nagyerdei krt. 98.
 • | 2 Debreceni Református Hittudományi Egyetem Debrecen
 • | 3 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum III. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az „őszülő társadalmakban”, így Magyarországon is a lakosság öregedésével párhuzamosan egyre nagyobb kihívást jelent az idős korú emberek jólétének biztosítása, szomatikus, pszichés és szociális szempontból egyaránt. Az időskor az elmúlás és a bejárt életúttal való szembenézés, „az elszámolás” időszaka. Ezekre az évekre esik az erikson-i értelemben vett utolsó pszichoszociális stádium, melynek központi feladata személyes életutunk saját vállainkon nyugvó „értelmének” fellelése. Ennek a folyamatnak Erik H. Erikson szerint kétféle kimenetele lehet: egyrészt a személyes felelősség és a halandóság elfogadását tükröző, az élettel való megelégedettségben gyökerező én-integritás, másrészt pedig ennek a felhalmozott én-teljességnek a hiányáról illetve elvesztéséről tanúskodó kétségbeesés. Az élet végességének elfogadásában a teljes életutunkat átívelően biztonságot nyújtó kötődéseink tükröződnek. Öregedésünk – és a modern, nyugati társadalmakban ezzel szinte kötelezően együtt járó szerepvesztés/váltás elfogadása – nagyrészt az életnek jelentést és tartalmat adó értelemteljes cél fellelésének, a mindennapi szociális környezetben betöltött szerep szubjektív megélésének, továbbá az egyéni életúttal, a személyes múlt meghatározó eseményeivel kapcsolatos érzéseink függvénye. Vizsgálatunkban gerontológiai korú (65 éven felüli) személyek három csoportját vizsgáltuk: belgyógyászati osztályon kezelt idős embereket, szociális intézményben, Idősek Házában élő időseket, illetve otthonukban – egyedül vagy családtagjaival – élő, szociálisan aktív, Idősek Klubját rendszeresen látogató embereket (összesen 75 idős embert). Vizsgálati módszerek: az Élet-értelmébe vetett hit skála, ennek kiegészítéseként a mindennapi szociális környezetben betöltött szerep szubjektív megélését vizsgáló kérdés, és egy általunk összeállított kérdéssor (vizsgálat helyszíne, demográfiai adatok: nem, kor, családi kapcsolatok, személyes élethelyzet szubjektív megítélése, társas aktivitás, szociális veszteségek és az egészségi állapot szubjektív megítélése). A kérdéssorban központi helyet kapott egy, az egyéni életúttal és a múlttal kapcsolatos megbánás meglétét illetve hiányát felmérő félig strukturált interjú. Eredményeink, várakozásainknak megfelelően azt mutatják, hogy a meglévő és „működő” családi, szociális kapcsolat(ok) a legjelentősebb protektív faktor az időskori kétségbeesés megjelenésével szemben. Bár az eltérések nem szignifikánsak, elmondható, hogy a pillanatnyi élethelyzet szubjektív megítélése jelentős, azonos tendenciájú hatást gyakorolt az élet értelmességének megítélésére. A közösségi tevékenységekben, társas összejöveteleken való részvétel és az egészségi állapot pozitív megítélése szignifikánsan emelte az „Élet-értelmébe vetett hit” változó értékeit. Azon személyeknél, akik életútjukra visszatekintve megbánással kapcsolatos érzésekről számoltak be drasztikusan lecsökkent élet értelmébe vetett hit. A vizsgálat helyszíne és a mindennapi szociális környezetben betöltött szerep ugyancsak szignifikáns hatást gyakorolt vizsgált változónkra. Ahogy emelkedik az egyéni fontosság, a „szükség van rám” érzés szintje, úgy növekszik az élet-értelmébe vetett hit is, következésképpen a ritkább szövésű szociális hálóval rendelkező, kedvezőtlenebb életkörülmények között, Idősek Házában élő emberek a legveszélyeztetettebbek.

 • Bagdy E. (2000): Fejlődéslélektan az életfolyamaton át. Pszichoterápia, 9 (10): 263–296.

 • Baltes, P. B. (1987): Theoretical proposition of life-span developmental psychology: on the dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23: 611–626.

 • Buda B. (1994): Fejezetek az orvosi szociológia és társaslélektan tárgyköréből. Támasz Alapítvány, Budapest.

 • Cowley M. (1983): Nyolcvan év magasából. Európa Kiadó, Budapest.

 • Cseh-Szombathy L. (1980): Az öregek szerepe a családban. Világosság, 21 (12): 770–775.

 • Donászy M. (2002): Időskori szerepek és krízishelyzetek. In Tariska P. (szerk.): Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az időskorban. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

 • Erikson E. H (2001): Az emberi fejlődés nyolc szakasza. In Szakács F., Kulcsár Zs.(szerk.): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 127–138.

 • Füredi I. (1998): Öregek a mában. Végeken, 9 (4): 12–19.

 • Hárdi I. (1992): A lélek egészségvédelme. Springer, Budapest.

 • Hárdi I. (1995): Pszichológia a betegágynál. 6 kiadás, Medicina, Budapest.

 • Hárdi I. (2002): Az időskor lelki egészségvédelme. In Tariska P. (szerk.): Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az időskorban. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

 • Hézser G. (2002): A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest.

 • Iván L. (1997): Ne féljünk az öregedéstől! SubRosa Kiadó, Budapest.

 • Jeszenszky Z. (2003): Az időskori mentálhigiéné társadalmi jelentősége. In Kovács M. (szerk.) (2003): Időskori depresszió és szorongás. Springer, Budapest, 23–29.

 • Laidlaw, K. (2003): A mentális egészség és betegségek hatása a sikeres öregedésre. In Kovács M (szerk.) (2003): Időskori depresszió és szorongás. Springer, Budapest, 13–22.

 • Lehr, U. (1983): Objective and subjective health in longitudinal perspective. In Agnoli, A., Crerpaldi, G., Spano, P. F., Trabucchi, M. (eds.) (1983): Aging brain and ergot Alkaloids. Raven Press, New York, 139–145.

 • Lerner, R. M. (1991): Changing organism-context relations as the basic process of development: A developmental contextual perspective. Developmental Psychology, 27: 27–32.

 • Maddox, G. L. (1987): Aging differently. Gerontologist, 27: 557–564.

 • Mechanic, D. (1986): Social factor affecting the mental health of elderly. In Häfner, H., Moschel, G., Sartorius, N. (1986): Mental health in the Elderly. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 68–78.

 • Nagy E., Molnár P. (2004) Homo imitans or homo provocans? Human imprinting model of neonatal imitation. Infant Behavior and Development, 27: 1, 54–63.

 • Nagy E., Molnár P. (1996) Imitáció és provokáció: az első dialógus. Magyar Pszichológiai Szemle, 36: 55–66.

 • Pethő Bertalan (2002): Az öregedés lélektana. In Tariska Péter (szerk.): Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az időskorban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 32–45.

 • Rahe R. H., Taylor, C. B., Tolles, R. L., Newhal. L. M., Veach, T. L., Bryson, S. (2002): A novel stress and coping workplace program reduces illness and health care utilization. Psychosomatic Medicine, 64: 278–286.

 • Rahe R. H., Tolles R. L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9 (2): 61–70.

 • Rahe R. H., Veach T. L., Tolles R. L., Murakami K. (2000): The stress and coping inventory: An educational and research instrument. Stress Medicine, 16: 199–208.

 • Rowe, J. W., Kahn, R. L. (1998): Successful Aging. New York, Pantheon Books.

 • Schaie K. W., Willis S. L. (1986) Can decline in intellectual functioning in the elderly be reserved? Developmental Psychology, 22: 223–232.

 • Schaie, K. W. (1983): Longitudinal studies of human development. Phinehart and Winston, New York.

 • Schaie, K. W. (1988): Variability in cognitive function in the elderly: implications for societal participation. In Woodhead, A. D., Bender, M. A., Leonard, R. C. (eds.): Phenotypic variation in populations. Plenum Press, New York, 191–211.

 • Schaie, K. W. (1990): The optimization of cognitive functioning in old age: Predictions based on cohort-sequential and longitudinal data. In Baltes P. B., Baltes, M. M. (eds.): Successful aging. Perspectives from the behavioral sciences. Cambridge University Press, New York, 99–117.

 • Skrabski, Á., Kopp, M., Rózsa, R., Réthelyi, J., Rahe, R. H. (2005): Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population. International Journal of Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Széman Zs. (1996): Az idősek helyzete az átalakuló magyar társadalomban. In Gáthy V., Széman Zs. (1996): Öregedés Közép-Európában. Szociális-technikai innováció. Disputa Könyvek 5. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest.

 • Thomae, H. (1979): The concept of development and life-span developmental psychology. In Baltes, P. B., Brim, Jr., O. G. (eds.): Life-span development and behavior. Vol. 2. Acamedic Press, New York, 282–312.

 • Valliant G. E., Mukamal K. (2001): Successful Aging. American Journal of Psychiatry, 158: 839–847.

 • WHO (2002): Active ageing: a policy framework. World Health Organisation, Geneva.

 • Yalom, I. D. (2003): Egzisztenciális pszichoterápia. Animula Kiadó, Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 2 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 7 2 2
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 0 0 0