View More View Less
 • 1 Comenius University, Bratislava, , Slovakia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

Abstract

The present paper investigates the bilingualism of municipal offices of Hungarian dominant settlements in Southern Slovakia, focusing on communication in these offices in relation to the relevant legal regulations, specifically on the language of signage outside and inside the offices, the language choice of oral and written communication in administration, and the language of official means of communication. Throughout the paper, the author points out issues that make the practical application of legal regulations difficult, and comments on the basic conditions of the asserting minority language rights.

 • Csiffári, K. (2010). Skúmanie slovensko-mad’arskej dvojjazyčnosti v obecných úradoch Král’ovičových a Kostolných Kračian. A hivatali (szlovák–magyar) kétnyelvűség vizsgálata Királyfiakarcsa és Egyházkarcsa községi hivatalaiban [An investigation of (Slovak–Hungarian) bilingualism in the administrative offices of Král’ovičové Kračany/Királyfiakarcsa and Kostolné Kračany/Egyházkarcsa, Slovakia]. Thesis. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csiffári, K. (2012). Používanie mad’arčiny ako menšinového jazyka v inštitúciách obcí Kostolné a Král’ovičové Kračany. A magyar mint kisebbségi nyelv használata Királyfiakarcsa és Egyházkarcsa hivatalaiban [The use of Hungarian as a minority language in the administrative offices of Král’ovičové Kračany/Királyfiakarcsa and Kostolné Kračany/Egyházkarcsa, Slovakia]. Thesis .Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fazekas, J. and Hunčík, P. (Eds.) (2005). Magyarok Szlovákiában II. Dokumentumok, kronológia (1989–2004) [Hungarians in Slovakia, vol. 2: Documents and chronology, 1989–2004]. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja and Dunaszerdahely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gazdíková, K. (2014). Skúmanie dvojjazyčnosti na Obecnom úrade Vydrany. A hivatali kétnyelvűség vizsgálata a Hodosi Községi Hivatalban [An investigation of bilingualism in the administrative office of Vydrany/Hodos, Slovakia]. Thesis .Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hájos, N. (2012). Skúmanie jazyka nápisov v Dunajskej Strede. A feliratok nyelvének vizsgálata Dunaszerdahelyen [An investigation into signage in Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Slovakia]. Thesis. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istók, B. (2012). Používanie mad’arčiny ako menšinového jazyka v Tornali. A magyar mint kisebbségi nyelv használata Tornalján [The use of Hungarian as a minority language in Tornal’a/Tornalja, Slovakia]. Thesis. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istók, B. (2014). Jazyková krajina dvoch obcí na južnom Slovensku. Gemerská Panica a Gemer. Két dél-szlovákiai település nyelvi tájképe. Gömörpanyit és Sajógömör [The linguistic landscape of two settlements in Southern Slovakia: Gemerská Panica/Gömörpanyit and Gemer/Sajógömör]. Thesis .Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, S. (2015). Problémy prekladu v mad’arských právnych textoch na Slovensku na základe používania mad’arčiny ako menšinového jazyka na Obecnom úrade v Jelke. Szlovákiai magyar nyelvű jogi-közigazgatási szövegek fordításának problémái a Jókai Községi Hivatalban végzett nyelvhasználati vizsgálat alapján [Problems of translating Slovakia Hungarian legal and administrative texts as reflected in the investigation of language use in the Jelka/Jóka Mayor's Office]. Szakdolgozat. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laihonen, P. (2012). Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban [Linguistic landscape in a village in Matúšova zem/Mátyusföld and a village in Žitný ostrov/Csallóköz, Slovakia]. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 3: 2749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Menyhárt, J. (2002). Nyelvünk és törvénye. A hivatalos ügyintézés nyelve Dunaszerdahelyen és Nyékvárkonyban a kisebbségi nyelvhasználati törvény érvénybelépése óta [Our language and its law: The language of administration in Dunajska Streda/Dunaszerdahely and Vrakúň/Nyékvárkony, Slovakia]. In: Lanstyák, I. and Simon, S. (Eds.), Tanulmányok a kétnyelvűségről [Studies on bilingualism]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 3456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, K. (1998). A magyar mint kisebbségi nyelv használatának gyakorlata a hivatalos érintkezésben [The use of Hungarian as a minority language in official communication]. In: Lanstyák, I. and Simon, S. (Eds.), Tanulmányok a kétnyelvűségről [Studies on bilingualism]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 4369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, K. (2009). Kisebbségi nyelvhasználati jogok Szlovákiában, Finnországban és Dél-Tirolban [Minority language rights in Slovakia, Finland, and South Tyrol]. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, 1: 4956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, K. (2012). Nyelvtörvények tükrében [Language laws]. In: Simon, S. and Török, T. (Eds.), A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére [In the attraction of scholarship: Festschrift for Ottó Vörös on the occasion of his 70th birthday]. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, pp. 6983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, K. (2014). Mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek vizuális nyelvhasználatából [Examples of visual language use in the institutions of Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Slovakia]. In: Gróf, A., Császi, I.N., and Szoták, S. (Eds.), Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére [Variegated linguistics – linguistic diversity in the early 21st century: Papers for Anna Kolláth]. Tinta Könyvkiadó – UMIZ – Imre Samu Nyelvi Intézet, Budapest – Alsóőr, pp. 243253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, K. (2016). Vizuális nyelvhasználat Dél-Szlovákiában. Mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek nyelvhasználatából [Visual language use in Southern Slovakia: Examples from the language use of the institutions of Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Slovakia]. Irodalmi Szemle, 10: 5874.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Misad, K. (2019). Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből [Language use in a bilingual context: Studies in Hungarian–Slovak language contact] .Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda, Somorja.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neszméri, S. (n.d.). Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban [The means and practices of electronic communication in municipalities in Southern Slovakia] .www.onkormanyzas.sk/figyelő41.html(Date of access: June 6, 2019).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, G. (2002a). A szlovákiai kisebbségek nyelvi jogai és a kisebbségi nyelvhasználat színterei különös tekintettel a magyar közösségre [The language rights of minorities in Slovakia and the domains of minority language use, with special attention to the Hungarian community]. In: Lanstyák, I. and Szabómihály, G. (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: Studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 1940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, G. (2002b). A hivatali kétnyelvűség megteremtésének nyelvi vetületei [Linguistic aspects of the development of bilingualism in administrative offices]. In: Lanstyák, I. and Szabómihály, G. (Eds.), Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok [Hungarian language planning in Slovakia: Studies and documents]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 182199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, G. (2002c). A kisebbségi nyelvhasználati törvény gyakorlati alkalmazása és a szlovák hivatalos (jogi-közigazgatási) szövegek magyarra fordításának kérdései [The practical application of the law on minority language use and issues of translating official (legal and administrative) texts from Slovak into Hungarian]. In: Lanstyák, I. and Simon, S. (Eds.), Tanulmányok a kétnyelvűségről [Studies on bilingualism]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, pp. 169200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, H. (2018a). Hivatali nyelvhasználat Somorján egy kérdőíves felmérés tükrében [Official language use in Šamorín/Somorja, Slovakia, as reflected in a questionnaire-based survey]. In: Misad, K. and Csehy, Z. (Eds.), Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve [Nova Posoniensia 8: The yearbook of the Bratislava Hungarian Department]. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, pp. 131155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, H. (2018b). Dvojjazyčnosť verejného života na južnom Slovensku a jej uplatnenie v jazykovej praxi. A közéleti kétnyelvűség nyelvi vetületei Dél-Szlovákiában [Linguistic aspects of official bilingualism in Southern Slovakia]. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ms, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, H. (2019). A kétnyelvűség gyakorlata a dunaszerdahelyi önkormányzati hivatalban [Bilingual practices in the municipal office of Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Slovakia]. In: Misad, K. and Csehy, Z. (Eds.), Nova Posoniensia IX. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve [Nova Posoniensia 9: The yearbook of the Bratislava Hungarian Department] .Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, pp. 99118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sčítanie obyvatel’ov, domov a bytov 2011. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24273 (Date of access: January 27, 2020).

 • Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015–2016. http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/spravy-a-koncepcne-materialy (Date of access: January 27, 2020).

 • Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017–2018. https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7462_sprava-o-stave-pouzivania-jazykov-narodnostnych-mensin-na-uzemi-slovensk.pdf (Date of access: January 27, 2020).

 • Zákon č. 270/1995. Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 15. novembra 1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky. http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-270 (Date of access: January 28, 2020).

 • Zákon č. 184/1999 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 10. júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín. http://www.epi.sk/zz/1999-184 (Date of access: January 28, 2020).

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

 • Social Sciences (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Arts and Humanities (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.11
 • SJR Hirsch-Index (2018): 3

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 348 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 402 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)