View More View Less
 • 1 Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Restricted access

Abstract

This paper focuses on characterizing the present day situation of Slovakia Hungarian dialects and on outlining strategy for the future based on the status quo. After a brief overview of the dialect regions and their subregions, the present situation of Slovakia Hungarian dialects is described. The situation of the dialects is dependent on their linguistic features, their distance from the standard, as well as on extralinguistic (demographic, geographic, social, economic, educational, cultural, and settlements structural) factors. The present situation of the Slovakia Hungarian dialects is discussed, along with their changes, functions, and attitudes attached to them. The paper concludes that the differences are greater between the Slovakia Hungarian vs. Hungary Hungarian dialects than among the various Slovakia Hungarian dialects.

 • Ádám, A. (2003). Bodrogszerdahely beszélőközösségének mai magyar nyelvhasználata [Present day Hungarian language use in the speech community of Streda nad Bodrogom/Bodrogszerdahely], Thesis. Constantine the Philosopher University, Nitra, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borbély, A.(2014). Kétnyelvűség, variabilitás és vátozás magyarországi közösségekben [Bilingualism, Variability and Change in Communities in Hungary]. L’Harmattan, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, K. (2001). A nyelvjárási fonémaállomány [The phonemic inventory of dialects]. In: Kiss (Ed.), pp. 327331.

 • Fodor, K. and Huszár, Á. (1998). Magyar nyelvjárások presztízsének rangsora [The ranking of Hungarian dialects by prestige]. Magyar Nyelv, XCIV: 196210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fried, I. (2018). Kisebbségtörténelem Csák Máté földjén [Minority history in the land of Máté Csák]. Helikon, 29(2) [online], https://www.helikon.ro/kisebbsegtortenelem-csak-mate-foldjen/. Date of access: October 25, 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyurgyík L. (2006). Népszámlálás 2001: A szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években [Census 2001: The demographic and settlement- and social structural changes among Slovakia Hungarians in the 1990s]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Imre, S. (1971). A mai magyar nyelvjárások rendszere [The system of present day Hungarian regional dialects]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jánk, I. (2018). Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben: Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei [Linguistic discrimination and linguistic bias in evaluation by teachers: The results of a study conducted among Hungarian teachers and teacher trainees in four countries]. Constantine the Philosopher University PhD dissertation, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, D. (2001). A magyar nyelvjárások a 20. század második felében [Hungarian regional dialects in the second half of the 20th century]. In: Kiss (Ed.), pp. 262324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, J. (1995). Társadalom és nyelvhasználat [Society and language use]. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Kiss, J. (Ed.) (2001). Magyar dialektológia [Hungarian dialectology]. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Kiss, J.(2017). A nyelvjárások [Regional dialects]. In: Tolcsvai Nagy, G. (Ed.), A magyar nyelv jelene és jövője [The present and future of the Hungarian language]. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 199221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kontra, M. (1997). Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? [Where is the most beautiful and ugliest Hungarian spoken?]. Magyar Nyelv, XCIII: 224232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, I. (2000). A magyar nyelv Szlovákiában [The Hungarian language in Slovakia]. Osiris− Kalligram – MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest – Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lanstyák, I. (2016). Standardizálás [Standardization]. In: Kozmács and Vančo (Eds.), Sztenderd – nem sztenderd. Varációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia − Nyitra, 2014. szept. 18–20.− előadásaiból [Standard and nonstandard: Variations on the varieties of one language. Selected papers from the 18th Conference of Hungarian Sociolinguistics, Nitra, Slovakia, September 18–20, 2014] pp. 1328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Okamoto, M. (2002). Magyar anyanyelvű gimnazisták viszonya nyelvjárásukhoz és a köznyelvhez [The attitudes of Hungarian high school students towards their regional dialect and the standard]. Magyar Nyelv, XCVIII: 342354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Péntek, J. (2015). Nyelvünk táji változatosságának dicsérete [Praising the regional variation of our language]. Magyar Nyelv, 111: 7579.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia, G. (2018). Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya.” SZÁZ PÁL Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhasználatáról [A review of Pál Száz’s book Fűje sarjad mezőknek]. Manuscript.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2008). A nagyhindi nyelvjárás és nyelvhasználat [The regional dialect and language use of Vel'ké Chyndice/Nagyhind]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2009). A szlovákiai magyar nyelvi/nyelvjárási attitűdvizsgálatok [Slovakia Hungarians’ attitudes towards language and regional dialects]. In: Menyhárt, J., Presinszky, K., and Sándor, A. (Eds.), Szlovákiai magyar nyelvjárások [Slovakia Hungarian regional dialects]. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 5860.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rancz, T. (2017). Standardizációs törekvések és nyelvjárásmentő attitűd találkozása a felső-háromszéki beszélőközösségben [Standardization efforts meeting regional dialect saving attitudes in the speech communities of the upper Trei Scaune/Háromszék region]. In: Benő A., Gúti E., Juhász D., Szoták S., Terbe E., Trócsányi A., Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22–27.) három szimpóziumának előadásai [Linguistic dimensions of interdisciplinarity and Hungarian studies: Papers presented at three sections of the 8th International Congress of Hungarian Studies, Pécs, August 22–27, 2016] Termini Egyesület Törökbálint.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. (1994). A régi parasztházakról és a benne zajló életről [On old peasant houses and the life that went on in them]. In: Sándor, A. (Ed.), Nyitra-vidéki helytörténeti és nyelvjárási szövegek I [Texts of local historical and regional dialectal relevance from the Nitra/Nyitra region, Vol. 1] Szlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága és a Nyitrai Pedagógiai Főiskola Hungarisztika Tanszéke, Nyitra, pp. 5254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. (2000). Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban [Mother tongue use and bilingualism in a minority Hungarian community, in Kolíňany/Kolon]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A.(2004). “… s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén.” A Nyitra-vidéki nyelvjárásgyűjtés szociolingvisztikai tanulságaiból [“…and the grandparents want to speak the language of the grandchildren”: The sociolinguistic morals of dialectological fieldwork in the Nitra/Nyitra region]. In: Lakatos, P., and Károlyi, T. (Eds.), Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere [Language loss, dialect loss, and language shift]. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 207212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. (2007). A dialektológia és az anyanyelvoktatás kapcsolatának szükségszerű voltáról [On the necessary connection between dialectology and mother tongue education]. In: Guttmann M., Molnár Z., V. Dialektológiai Szimpozion [The 5th Symposion on Dialectology] A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII Szombathely 2007, pp. 233238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. (2009). A nyelvjárási attitűd vizsgálata a nyitrai magyar szakos egyetemisták körében [Attitudes towards regional dialects among students majoring in Hungarian in Nitra/Nyitra]. In: Borbély, et al., pp. 231239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schulcz, P. (2018). A standard nyelvváltozat és a nyelvjárás használata egy helyi önkormányzati testületi ülésen Dél-Szlovákiában [The use of the standard and of a regional dialect in a municipal government meeting in Southern Slovakia]. In: Presinszky, K., Hlavinová Tekeliová, D. (Eds.), 2018. Cesty k vede. Utak a tudományhoz. A tudományos dikköri konferencia dolgozatai. VII. kötet [Roads leading to scholarship: Papers from the students’ scholarly circle, 7.] Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. pp. 918.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály G. (2011). A szlovák nyelvpolitika és a nyelvhasználat jogi szabályozása Szlovákiában a rendszerváltozás után. In: Szabómihály, G., Lanstyák, I., (Eds.), 2011. Magyarok Szlovákiában: NYelv. VII. kötet. [Hungarians in Slovakia: Language, 7.] Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja. pp. 1126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Száz, P. (2017). Fűje sarjad mezőknek – phytolegendárium [Grasses grow in fields: A collection of phyto-legends]. Kalligram, Dunaszerdahely – Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • www.tajnyelv.hu/helynevfel.php?id=56. Date of access: October 8, 2016.

 • http://adatbank.sk/lexikon/demografiai-valtozasok/. Date of access: November 27, 2018.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 348 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 402 EUR / 504 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)