Authors:
Jeremy Bradley University of Vienna, Austria

Search for other papers by Jeremy Bradley in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-5341-3963
and
Nikolett F. Gulyás Eötvös Loránd University, Hungary

Search for other papers by Nikolett F. Gulyás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-9443-8959
Restricted access

Abstract

While the Hungarian language is spoken in the heart of Europe, both scientific and pseudoscientific explanations trace its origins to the East. Also structurally, Hungarian shows many structural features more reminiscent of more Eastern languages. This paper examines the relationship of Hungarian, genealogically and contact-linguistically, with more Eastern languages, both related (e.g., Mansi, Khanty, Mari) and unrelated (i.e., the Turkic languages).

Historical records strongly imply that a variant of Hungarian, East Hungarian, was spoken in the Volga-Kama Region of European Russia until the 13th century, lexical evidence (i.e., borrowings) also strongly imply that historic migration took the linguistic ancestors of modern Hungarians through this area. Yet, much remains unknown about these processes: there are no written records of East Hungarian or of Hungarian predating the arrival in the Carpathian Basin in the 9th century, hence, all evidence is indirect.

In this paper, we give a brief overview of what is known and what is not known about the relationship of Hungarian with the languages of the Volga-Kama Region: What evidence do we have of historical contacts, from lexicon and language structure? For which structural features of Hungarian have scholars postulated a possible contact-linguistic explanation, possibly showing linguistic heritage Hungarians brought from the Volga-Kama Region to the Carpathian Basin?

 • Ablonczy, B. (2019). Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest: Jaffa Kiadó.

 • Agyagási, K. (2012). Language contact in the Volga-Kama area. Studia Uralo-altaica, 49: 2137.

 • Aikhenvald, A.Y. (2006). Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.

 • Asylgarayev, S.h.N., Ganiyev, F.A., Zakiyev, M.Z., Minnullin, K.M., and Ramazanova, D.B. (2007). Татарско-русский словарь. Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Kazan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asztalos, E., F. Gulyás, N., Horváth, L., and Timár, B. (2021). New aspects in the study of Mari, Udmurt, and Komi-Permyak: the typological Database of the Volga area Finno-Ugric languages. In: Szeverényi, S. (Ed.), Proceedings of the 5th Mikola Conference. University of Szeged, Department of Altaic Studies, Department of Finno-Ugrian Philology, Szeged, pp. 255274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakró-Nagy, M. (2013). Mit tudunk az ugor történeti fonológiájáról? A nyugati ótörök és magyar kapcsolatok hozadéka. In: Agyagási, K., Hegedűs, A., and É. Kiss, K. (Eds.), Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK, pp. 173189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Behnke, A. (2020). Converbal constructions in Selkup. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri/Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11: 137165, https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.2.06.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő, E. and Bollók, Á. (2021). Hunok, avarok, magyarok a korai középkorban – a modern multidiszciplináris kutatások tükrében. Magyar Tudomány különszám. mersz.hu/dokumentum/matud2021s11/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczki, G. (1984). Die Beziehungen zwischen den finnougrischen und türkischen Sprachen im Wolga-Kama-Gebiet. Nyelvtudományi Közlemények, 86: 307314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczki, G. (2003). A magyar nyelv finnugor alapjai, 3., átdolgozott kiadás. Budapest: Universitas Kiadó.

 • Bereczki, G. (2010). Tévtanok, rögeszmék a magyar nyelv rokonságáról. In: Honti, L. (editor-in- chief), A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Budapest: Tinta Könyvkiadó. pp. 3144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bradley, J. (2016). Mari converb constructions: productivity and regional variance. Vienna: University of Vienna.

 • Bradley, J., Gerson, K., and Helle, M. (2022a). TAM and evidentials. In: Bakró- Nagy, M., Laakso, J., and Skribnik, E. (Eds.), The Oxford guide to the Uralic languages. Oxford University Press, pp. 904923, https://doi.org/10.1093/oso/9780198767664.003.0046.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bradley, J., F. Gulyás, N., and Czentnár, A. (2022b). Causatives in the languages of the Volga-Kama region. STUF – Language Typology and Universals, 75(1): 99128. https://doi.org/10.1515/stuf-2022-1050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brdar, M., Brdar-Szabó, R., F. Gulyás, N., and Horváth, L. (2023 [to appear]). Hypocoristic reduplications and embellished clippings in Hungarian (and elsewhere). In: Williams, J. (Ed.), Expressivity in the European Linguistič Sphere. Cambridge University Press, Cambridge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell, L. (2013). Historical linguistics: an introduction, 3rd ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

 • Csepregi, M. (2023). Khanty. In: Abondolo, D. and Riitta-Liisa, V. (Eds.), The Uralic languages, 2nd ed. London: Routledge. 703752. https://doi.org/10.4324/9781315625096-16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • É. Kiss, K. (2013). Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. In: Agyagási, K., Hegedűs, A., and É. Kiss, K. (Eds.), Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK, pp. 190205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerstner, K. (Ed.), (2022). Új magyar etimológiai szótár – online kiadás. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet/ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Golden, P.B. (1992). An introduction to the History of the Turkic peoples: ethnogenesis and state formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden: Harrassowitz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gugán, K. (2013). A honfoglalás előtti török-magyar érintkezésekről a Thomason-Kaufmann féle kölcsönzési skála tükrében. In: Agyagási, K., Hegedűs, A., and É. Kiss, K. (Eds.), Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK, pp. 206226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haspelmath, M. (2001). The European linguistic area: Standard Average European. In: Haspelmath, M., König, E., Oesterreicher, W., and Raible, W. (Eds.), Language typology and language Universals, Vol. 2. Berlin: De Gruyter, pp. 14921510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hasselblatt, C. (1990). Das estnische Partikelverb als Lehnübersetzung aus dem Deutschen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 31). Wiesbaden: Harrassowitz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havas, F., Csepregi, M., F. Gulyás, N., and Németh, S. (2015). Typological database of the Ugric languages. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest. http://utdb.elte.hu/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helimski, E. (2003). Areal groupings (Sprachbünde) within and across the borders of the Uralic language family: a survey. Nyelvtudományi Közlemények, 100: 156167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hesselbäck, A. (2005). Tatar and Cuvash code-copies in Mari (Studia Uralica Upsaliensia 35). Uppsala: AUU.

 • Holopainen, S. (2019). Indo-Iranian borrowings in Uralic: critical overview of sound substitutions and distribution criterion. Helsinki: University of Helsinki.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honti, L. (2010). Anyanyelvünk rokonságáról. In: Honti, L. (editor-in-chief), A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 161246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honti, L. (2013). К вопросу о происхождении спаренных глаголов в финно-угорских языках Волжско-Камского региона. Ural-Altaic Studies, 9: 109113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, L. (2012). Az úgynevezett páros igék aspektuális szerepe, grammatikalizációja az udmurt (és a mari) nyelvben. In: Parapatics, A., Csernák-Szuhánszky, D., Illés-Molnár, M. (Eds.), Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain – a 6. Félúton Konferencia, ELTE BTK, 2010. október 7–8, Budapest (edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/8089).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, L. (2013). On the aspectual markers of the Udmurt language – Expressions of aspects in dialects. In: Csepregi, M., Kubínyi, K., and Sivonen, J. (Eds.), Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III (Urálisztikai tanulmányok 20). Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék, pp. 108123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Isanbayev, N.I. (1978). Общее и отличительное в составных глаголах марийского и поволжско- тюркских языков. Вопросы марийского языка: 5990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janhunen, J. (2009). Proto-Uralic: what, where and when? In: Ylikoski, J. (Ed.), The quasquicentennial of the Finno-Ugrian society (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 258). Helsinki: Société Finno-Ougrienne, pp. 5778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johanson, L. (2000). Linguistic convergence in the Volga area. In: Gilbers, D., Nerbonne, J., and Schaeken, J. (Eds.), Languages in contact (Studies in Slavic and general linguistics 28). Amsterdam: Rodopi, pp. 165178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johanson, L. (2003). Evidentiality in Turkic. In: Aikhenvald, A.Y., and Dixon, R.M.W. (Eds.), Studies in evidentiality (Typological studies in language 54). Amsterdam: John Benjamins, https://doi.org/10.1075/tsl.54.15joh.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kel’makov, V.K. (1975). Спаренные глаголы в удмуртском языке – на материале кукморского диалекта. Вопросы удмуртского языкознания – сборник статей. Izhevsk: Удмуртский НИИ истории, экономики, литературы и языка при Совете Министров Удмуртской АССР, pp. 90105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klima, L. (2021a). A finnugor nyelvhasonlítás hazai története és egynémely őstörténeti csodabogarak. Zsirai Miklós (és mások) tévedései. In: Türk, A. and Attila, T. (Eds.), Párhuzamos történetek – Parallel stories: Interdiszčiplináris őstörténeti konferenčia a PPKE Régészettudományi Intézetének szervezésében Budapest, 2020. november 11–13. Budapest: PPKE BTK Régészettudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klima, L. (2021b). Nyelvészet és őstörténet. Benkő, E. & Bollók, Á. 2021. Hunok, avarok, magyarok a korai középkorban – a modern multidiszciplináris kutatások tükrében. Magyar Tudomány különszám. https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.S1.11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klima, L., and Türk, A. (2021). Párhuzamos történetek – Parallel stories: Interdiszciplináris őstörténeti konferenčia a PPKE Régészettudományi Intézetének szervezésében Budapest, 2020. november 11–13. PPKE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klumpp, G. (2002). Konverbkonstruktionen im Kamassischen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 58). Wiesbaden: Harrassowitz.

 • Krasnova, N., Riese, T., Bradley, J. & Yefremova, T. (2017). Reading Hill Mari through Meadow Mari. Version 1.0. Vienna: University of Vienna.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krekó, P. (2018). Nagynak lenni múltunk által – mások ellenében. A turanista összeesküvés- elméleti eredetmítoszok szociálpszichológiai háttere. In: Bakró-Nagy, M. (Ed.), Okok és okozat. A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 139159. http://real.mtak.hu/88569/1/BakroNagy_Okok_nyomdanak.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulonen, U.-M. (2002). Kielitiede ja Suomen väestön juuret. In: Grünthal, R. (Ed.), Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (Tietolipas 180). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3591/kulonen102-116.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landmann, A. (2015). Baschkirisch: Kurzgrammatik. Wiesbaden: Harrassowitz.

 • Lebedev, E.E. (2016). Акционсартовые значения сложновербальных аналитических форм в чувашском языке. Cheboksary: Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztay, J. (1977). Az „ugor–török” háború után. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből. Budapest: Magvető Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riese, T. and Bradley, J. (2020). A. N. Balandins Einführung in das Mansische. Vienna: University of Vienna/COPIUS.

 • Riese, T., Bradley, J., and Guseva, E. (2014). Mari-English Dictionary. Vienna: University of Vienna. dict.mari-language.com.

 • Róna-Tas, A., and Berta, Á. (2011). West Old Turkic: Turkic loanwords in Hungarian (Turcologica 84). Harrassowitz, Wiesbaden.

 • Saarinen, S. (1997). Language contacts in the Volga region: loan suffixes and calques in Mari and Udmurt. In: Viereck, W. and Wynne, K. (Eds.), Language in time and space: studies in honour of Wolfgang Viereck on the occasion of his 60th birthday (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte 97). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 388396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schönig, C. (1984). Hilfsverben im Tatarischen: Untersuchungen zur Funktionsweise einiger Hilfsverbverbindungen (Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission 35). Wiesbaden: F. Steiner.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siegl, F. (2004). The 2nd past in the Permic languages: form, function and a comparative analysis from a typological perspective. Tartu: University of Tartu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simonenko, A. (2014). Microvariation in Finno-Ugric possessive markers. In: Huang, H.-L., Poole, E., and Rysling, A. (Eds.), N 43: Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the North East linguistic society: volume two, pp. 127140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skribnik, E. and Laakso, J. (2022). Ugric: general introduction. In: Bakró-Nagy, M., Laakso, J., and Skribnik, E. (Eds.), The Oxford guide to the Uralic languages. Oxford University Press, pp. 523536, https://doi.org/10.1093/oso/9780198767664.003.0028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Speidl, Z. (2016). A „számkivetett”, és a „mesebeli” király. IV. Károly és fia, Ottó – legitimista „legendák”. In: Glässer, N., Zima, A., and Nagyillés, A. (Eds.), „A királyhűség jól bevált útján…” Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 423443. https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/9432/2/Kiralyhuseg_konfkotet_efo_screen_OA_u.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stachowski, K. (2014). Standard Turkic C-Type reduplications. Kraków: Jagiellonian University Press.

 • Szabó, D. (2022). A permi és a török nyelvek evidencialitásának eredetéről. In: Baloghné Bérces, K., Nemesi, A., and Surányi, B. (Eds.), Nyelvelmélet és kontaktológia 5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, pp. 87112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szeverényi, S. (2018). Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet. In: Povedák, I., and Hubbes, L. A. (Eds.), Tapasztalatból hallottam… Alternatív világképek: Összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), Budapest–Szeged, pp. 7590. https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19886/1/vallasi_kulturakutatas_032_075-090.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomason, S.G. (2001). Language contact: an introduction. Language contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 • Thomason, S.G. and Kaufman, T. (1988). Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley, California: University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. Vladár, Z. (2021). A koppenhágai Demonstratio, és ami utána történt, Zsuzsa Constantinovitsné Vladár (translator). In: Szíj, E. (Ed.), A koppenhágai Demonstratio. Sajnovics János: Bizonyítás: A magyar és a lapp nyelv azonos. 1770. Budapest: Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, pp. 3793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wintschalek, W. (1993). Die Areallinguistik am Beispiel syntaktischer Übereinstimmungen im Wolga-Kama-Areal (Studia Uralica 7). Wiesbaden: Harrassowitz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhivlov, M. (2023). Reconstruction of proto-Uralic. In: Abondolo, D. and Valijärvi, R.-L. (Eds.), The Uralic languages, 2nd ed. London: Routledge, pp. 117175. https://doi.org/10.4324/9781315625096-3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zoltán, A. (2014). A magyar–szláv nyelvi kapcsolatok. In: Sudár, B., Szentpéteri, J., Petkes, Zs., Lezsák, G., and Zsidai, Zs. (Eds.), Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 205210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.1
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/163 (12th PCTL)
General Social Sciences 252/262 (4th PCTL)
Scopus
SNIP
0.230

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)