View More View Less
 • 1 Constantine the Philosopher University in Nitra, Drážovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Angyal, L. (2020). Fülek/Fiľakovo névszemiotikai tájképe. Tanulmányok, 1: 2132, Az Újvidéki Egyetem magyar tanszékének folyóirata. Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Angyal, L. (2019). Rimaszombat/Rimavská Sobota névszemiotikai tájképe [Name-semiotic landscape of Rimaszombat/Rimavská Sobota]. In: Ferenc, V. (Ed.), A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. Savaria University Press, pp. 105118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárci, Z. (2008). Szellemidézés. Mécs László-tanulmányok [Necromancy. Studies about László Mécs]. Madách-Posonium, Pozsony.

 • Bárci, Z. (2014). A másság reprezentációja. Magyar regények Szlovenszkón. [Representation of otherness. Hungarian novels in Szlovenszko]. Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bauko, J. (2015). Bevezetés a szocioonomasztikába [Introduction to socio-onomastics]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

 • Bauko, J. (2018). Komárom/Komárno névszemiotikai tájképe [The namesemiotics landscape of Komárom/Komárno]. In: Tódor, E.M. (Ed.), Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség: Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet. Scientia, Kolozsvár, pp. 5570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bauko, J. (2019). Társadalom és névhasználat: Magyar névtani kutatások Szlovákiában [Society and name use: Hungarian onomastic research in Slovakia]. Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bauko, J. (2019). Névszemiotikai tájkép – társadalom – identitás [Name semiotic landscape – society – identity]. Hungarológiai Közlemények, 20(4): 6180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benyovszky, K. (2016). A Morgue utcától a Baker Streetig – és tovább [From Morgue Street to Baker Street – and beyond]. Kalligram, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benyovszky, K. (2019). Megközelítési szempontok a populáris irodalom és kultúra tanulmányozásához [Approach aspects for studying popular literature and culture]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozmács, I. (2018). Literary translation into Slovakia Hungarian? In: Meisnitzer, B. and Muhr, R. (Eds.), Pluricentric languages and non-dominant varieties worldwide: new Pluricentric languages – old problems. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp. 209218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozmács, I. and Vančo, I. (2016). The Hungarian language in Slovak: The use of the dominant standard in education in Slovakian Hungarian schools and the effects on education and training. In: Muhr, R. (Ed.), Pluricentric languages and nondominant varieties worldwide: volume 1: pluricentric languages across continents – features and usage. Peter Lang Verlag, Wien, Frankfurt am Main, pp. 315336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozmács, I. and Vančo, I. (2020). On the pluricentricity of the Hungarian language in textbooks published in Hungary. In: Vančo, I., Muhr, R., Kozmács, I., and Huber, M. (Eds.), Hungarian as a pluricentric language in languages and literature. Peter Lang, Berlin, pp. 223237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia, G. (2014). Személyes (az) irodalom [The literature is personal]. Kalligram – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Pozsony – Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia, G. (2015). Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból [Chapters from children’s and youth literature]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petres Csizmadia, G. (2020). “One can say it like this or like that, one talks in vain, because one can only talk their own mind anyway.” About the language use of Pál Száz’s work. In: Vančo, I., Muhr, R., Kozmács, I., and Huber, M. (Eds.), Hungarian as a pluricentric language in languages and literature. Peter Lang, Berlin, pp. 271287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2008). A nagyhindi nyelvjárás és nyelvhasználat [The dialect and language use in village Nagyhind]. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Presinszky, K. (2016). Az á előtti illabiális ȧ-zás a Csallóközben. [The use of short unrounded/a/before/a:/in Rye Island]. Magyar Nyelv, 112(2): 218227.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. (2000). Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban [Mother tongue use and bilingualism in a minority Hungarian speaking community, Kolon]. Kalligram, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, A. and Tóth, K. (2020). Nyitravidéki nyelvjárások atlasza. Nyitragerencséri tájszótár. (Sima Ferenc tájszóhagyatékának alapján) [Atlas of of dialects of region Nitra. Dictionary of dialect of Nyitragerencsér. (Based on the corpus of dialect words collected by Ferenc Sima)]. Pozsony: Kalligram.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, G. (2009). A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben 2009. Magyar Tudomány, 54(2): 13291334, Budapest: MTA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, G. (2011). A szlovák nyelvpolitika és a nyelvhasználat jogi szabályozása Szlovákiában a rendszerváltozás után [Slovak language policy and legal regulation of language use in Slovakia after the change of regime]. In: Szabómihály, G. and Lanstyák, I. (Eds.), Magyarok Szlovákiában VII. kötet: Nyelv. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín, pp. 1126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabómihály, G. (2017). A magyar nyelv használata a közigazgatásban a Magyarországgal szomszédos országokban [Use of the Hungarian language in public administration in the countries neighboring Hungary]. In: Tolcsvai Nagy, G. (Ed.), A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 299320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tolcsvai Nagy, G. (2010). A kognitív szemantika a kutatásban és a közoktatásban [Cognitive semantics in research and public education]. In: Vančo, I. and Kozmács, I. (Eds.), Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia: A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. UKF, Nitra, pp. 201214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tolcsvai Nagy, G. (2012). A functional cognitive linguistic program in first and second language teaching. In: Vančo, I. (Ed.), Language policy, dialect,and bilingualism: A focus on Hungarian language use in Slovakia. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 85106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tolcsvai Nagy, G. (2018). Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól [Case study of lexical semantic variants of the Hungarian language in Slovakia]. Magyar Nyelvőr, 142(4): 401414, Budapest: Hungarian Academy of Sciences.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, A.N. (2012). … értik-e hexametert is? Radnóti Miklós költészete és a Hetedik ecloga […do they also understand hexameter? The poetry of Miklós Radnóti and the Seventh Ecloga]. In: Bárczi, Z. (Ed.), Szerző – szöveg – olvasat: irodalmi szövegek elemzése és tanítása [Author – text – reading: analysis and teaching of literary texts. Madách-Posonium, Bratislava, pp. 189206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, A.N. (2013). “If there is no given identity”. About Two Novels by Zsuzsa Rakovszky. In: Bárczi, Z. and Gabriella, P.C. (Eds.), Narrative construction of identity in female writing. Eötvös University Press, Budapest, pp. 185215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, A.N. (2020). Pluricentric language in György Norberts novel Klára. In: Vančo, I., Muhr, R., Kozmács, I., and Huber, M. (Eds.), Hungarian as a pluricentric language in languages and literature. Peter Lang, Berlin, pp. 259271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vančo, I. (2005). The Hungarian Language in Education in Slovakia. Mercator Education, Leeuwarden.

 • Vančo, I. (2009). Toward Bilingualism in multiethnic Slovakia: the formal education of ethnic Hungarians. In: Global perpectives on multilingualism: unity in diversity: Teachers College Columbia University, New York, pp. 7285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vančo, I. (2012). Characteristics of the development of naturalistic Hungarian-Slovak bilingualism. In: Language policy, dialect, and bilingualism: A focus on Hungarian language use in Slovakia 2. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vančo, I. (2020). The problems of teaching grammar of pluricentric languages – the case of Hungarian language. In: INTED 2020: 14th annual International Technology, Education and Development Conference: IATED Academy, Valencia, pp. 48784882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation