View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék Debrecen Egyetem tér 1 H-4010
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

We class among the Calvinist writers, who are treated in detail by the volumes of the new great polish literary history. Calvinists as a religious minority had relatively many belletrists in the 16–17th centuries: M. Bielski, A. Frycz Modrzewski, M. Rej, D. Naborowski as well as Anonim-Protestant, J. Cedrowski, S. Dunin Karwicki, J. Rybiński, A. Trzecieski Jr. P. Hulka-Laskowski was the only significant Calvinist writer in the 20th century.

 • Takie są rozprawy: numer tematyczny, 3 z r. 1998 czasopisma Helikon (Budapest); Kulcsár-Szabó Z. , Irodalom/történet(i) kánonok. In idem , Hagyomány és kontextus. Budapest 1998; Szegedy-Maszák M. , Irodalmi kánonok. Debrecen 1998; idem , A kánon mibenléte: remekmű és fejlődéstörténet: Alföld 12 (2001) 37–48; Rohonyi Z. (red.), Irodalmi kánon és kanonizáció. Budapest 2001, 165–186.

 • H. Bloom (red.), The Western Canon. New York 1994. Fragment książki w języku węgierskim: Rohonyi Z. , op. cit., 185–200.

 • Takács J. (red.), A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Budapest 2000.

 • Szegedy-Maszák M ., Irodalmi kánonok, 77.

 • G. Buck , Irodalmi kánon és történetiség: Rohonyi Z ., op. cit. 204.

 • Takács J ., op. cit. 10.

 • ibidem, 12.

 • Kálmán C. Gy. , A kis népek kánonjainak vizsgálata: Helikon 3 (1998) 253.

  Kálmán C. Gy. , 'A kis népek kánonjainak vizsgálata ' (1998 ) 3 Helikon : 253 -.

 • F. Kermode , Kánonok és elméletek: Rohonyi Z. , op. cit. 137.

 • Kálmán C. Gy. , op. cit., 256.

 • J. Tazbir , Reformacja – kontrreformacja – tolerancja. Wrocław 1996, 11.

 • Wojciech Węgierski wymienia (Kronika Zboru Ewangelickiego Krakowskiego… Roku Pańskiego 1651. Kraków, 1817, V–VII, 47–48, 79.) następujących: krakowski diakon Kałai, mieszczanin Janus Kalai i P. Kałai. Potomkiem któregoś z nich był Daniel Kałaj († ok. 1681), krakowski, potem gdański pastor i poeta. O nim patrz hasło w: J. Szturc , Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny. Bielsko-Biała 1998; patrz jeszcze: E. Kotarski , Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673–1796. Wrocław 1985, 8; K. Gorczyca (Żychlin pod Koninem. Warszawa 1997, 110, 166.) oraz W. Kriegseisen (Zbór ewangelicki w Zelowie w latach 1803–1939. Warszawa 1994, 9, 31.) podają, że Węgier (pochodzący z Węgier?) Krystian Gerson Tobian na przełomie XVII–XVIII wieku w Wielkopolsce, Jan Fabry zaś w latach 10. XIX wieku w czeskim zborze Zelowa (Polska Środkowa) służyli jako pasterze. W latach 1711–1719 jako emigrant żył na ziemi polskiej kalwinista Ádám Vay, dyplomata księcia Franciszka II Rakoczego. O tym: J. Kochanowski , Węgierski przyjaciel Gdańska, Egy magyar szabadsághős Gdańskban: Głos Polonii (Budapest) 38 (1994) 13, 20.

 • W. Benedyktowicz , Polscy pisarze ewangelicko–reformowani XVI i XVII wieku: Jednota 2 (Warszawa 1958) 13–18.

  Benedyktowicz W. , 'Polscy pisarze ewangelicko–reformowani XVI i XVII wieku ' (1958 ) 2 Jednota (Warszawa ) : 13 -18.

  • Search Google Scholar
 • G. Pianko , Ewangelicy reformowani w kulturze polskiej: Jednota 7–8 (1973) 20–25.

  Pianko G. , 'Ewangelicy reformowani w kulturze polskiej ' (1973 ) 7–8 Jednota : 20 -25.

 • J. Ziomek , Polska literatura i europejska reformacja: Jednota 3 (1993) 14–16 oraz 4 (1993) 15–17. Ponowna publikacja: Jednota 8–9 (2001) 13–18.

 • idem , Renesans. Warszawa 1996. (Seria Wielka historia literatury polskiej.)

 • ibidem, 366–368.

 • Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, 4. Warszawa 2003. 113.

 • J. Ziomek , Renesans, 51, 130, 178, 187, 195, 363, 378, 399 oraz 57–58, 64, 72, 363 i 57, 64, 309.

 • ibidem, 209–252.

 • ibidem, 227–228.

 • ibidem, 236.

 • Utwory i ich fragmenty przytoczyliśmy z tomu: J. Ziomek , Renesans, 239–241.

 • ibidem, 241–242.

 • ibidem, 170–171.

 • ibidem, 369–372.

 • ibidem, 354–356 oraz 346–347, 364–365, 400.

 • ibidem, 115–117, 153–154, 162–165, 360–363.

 • ibidem, 171, 176; podrozdziały o Fryczu Modrzewskim: 168–196.

 • ibidem, 181–182.

 • ibidem, 185, 188.

 • A. Z. Makowiecki et al. , „Pamiętajcie o ogrodach…” I. Podręcznik dla liceum… Warszawa 2002. 130, 189, 232, 242–253, 271, 273, 279, 362, 130, 277–278, 309, 325–327, 336, 361.

 • Cz. Hernas , Barok. Warszawa 5 1998. 267–271.

 • ibidem, 268.

 • ibidem, 582, 612–614.

 • W. Kriegseisen , Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej. Warszawa 1996. 58–59.

 • Cz. Hernas , op. cit. 243.

 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 1. Warszawa 1984. 29.

 • Cz. Hernas , op. cit. 158–160.

 • H. Markiewicz , Pozytywizm. Warszawa 3 1999. 361.

 • Dawni pisarze polscy od średniowiecza do Młodej Polski, 4. Warszawa 2003. 266–267.

 • T. Tripplin , Wycieczki po stokach galicyjskich i węgierskich Tatrów. Warszawa 1856. T. 1, rozdziały V–VII, T. 2, rozdziały VIII–XI; idem , Wspomnienia z ostatnich podróży. Warszawa 1878. T. IV, rozdziały VI–VII, IX–XV.

 • G. Pianko , op. cit. 22.

 • J. Kwiatkowski , Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2000. 31; Literatura polska 1918–1975. T. 1. 1918–1932. Wyd. 2. Warszawa 1991: 4 wzmianki; T. 2. 1933–1944. Warszawa 1993: 12 wzmianek; patrz Indeks osób.

 • Por. K. Dybczak , Chrześcijaństwo a literatura: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, 115–122.

 • Szegedy-Maszák M. , A kánon mibenléte…, 137.

 • J. Gorak , A modern kánon létrehozása. In Rohonyi Z. , op. cit. 85.

 • C. Gy. Kálmán , op. cit. 259.