View More View Less
 • 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

This paper examines the language modal ways of working on surrounding reality on material of Russian peoples spell. From the conducted analysis, it appears that strategies, that is the choice of language resources leading to achieve the intended aim, can be various. The spoken content of a spell can ask, demand, state a wish, advice, and even threaten. Sometimes it tries to influence the reality by informing about required activity or state. As a device that reinforces the power of words, it uses numerous repetitions, enumerations or precisely explains the goal of what it is asking about, wishes or demands. To be sure, it quotes the design of a way of implementation of the action mentioned.

 • Malinowski B. Ogrody koralowe i ich magia . T. 2. Warszawa, 1987. 372.

 • Patrz np.: Bystroń J. S. Przeżytki wiary w magiczną moc słowa. In: Tematy, które mi odradzano . Warszawa, 1980. 204–218; Kotula F. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan . Lublin, 1969; Engelking A. Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej. In: Anusiewicz J., Bartmiński J. (red.) Język a kultura . T. 1. Wrocław, 1991. 157–165; Аникин В. П. Русское устное народное творчество . Москва, 2001; Иванов Вяч. Вс. (ред.) Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор . Москва, 1993; Невская Л. Г., Свешникова Т. Н., Топоров В. Н. (ред.) Заговорный текст. Генезис и структура . Москва, 2005.

 • Майков Л. Н. Великорусские заклинания . Санкт-Петербург, 2 1994. 30. Wszystkie fragmenty omawianych tekstów pochodzą z tego zbioru.

 • Chudzik A. Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym . Kraków, 2002.

 • Майков Л. Н. Великорусские заклинания . Послесловие, примечания и подготовка текста А. К. Байбурина. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1994.

 • Podział wprowadzony jest tylko na potrzeby badań, bo wiadomo, że formy morfologiczne współdziałają ze składnią.

 • Krzyżanowski J. (red.) Słownik folkloru polskiego . Warszawa, 1965. Podaje osobną definicję („modlitewka magiczna”) na określenie tworu złożonego, łączącego w swej strukturze elementy apokryficznych modlitw i klasycznych formuł zamówieniowych, str. 460.

 • Шведова Н. Ю. (глав. ред.) Русская грамматика . Т. 1. Москва, 1980. 619.

 • Агапкина Т. А. Сюжетика восточнославянских заговоров в сопоставительном аспекте. В кн.: Литература, культура и фольклор славянских народов. Материалы конференции . Москва, 2002. [Машинопись.]

 • Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка . Москва, 1952. 154.

 • Chrzanowska A. Rytuały ochronne, czyli jak korzystać z tajemnych sił natury . Białystok, 2002. 52–55.

 • Engelking A. Rytuały słowne w polskiej kulturze ludowej. Próba klasyfikacji. In: Grzegorczykowa R., Bartmiński J. (red.) Język a kultura . T. 4. Wrocław, 1991. 75–76.

 • van der Leeuw G. Fenomenologia religii . Warszawa, 1978. 447.