View More View Less
 • 1 ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/D.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The main goal of this article is the reconstruction of the linguistic image of the concept of ‘death’ which has been registered in the actual users of the Polish language. To achieve this, we have used a questionnaire that consisted of 17 questions and was answered by 134 participants. The analysis of the material showed that the definitions found in the dictionaries that reflect the linguistic categorization and conceptualization of the reality, unfortunately, do not consider the full image of the concept of ‘death’ and do not register the actual state of it.

 • Bańczerowski 2000 = Bańczerowski J.: A nyelv és nyelvi kommunikáció alapkérdései Budapest: Tinta, 2000.

  Bańczerowski J. , '', in A nyelv és nyelvi kommunikáció alapkérdései , (2000 ) -.

 • Bańczerowski 2008 = Bańczerowski J.: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban Budapest: Tinta, 2008.

  Bańczerowski J. , '', in A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban , (2008 ) -.

 • Bańczerowski 2010 = Bańczerowski J.: A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában. Magyar Nyelv 106 (2010): 129–145.

  Bańczerowski J. , 'A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában ' (2010 ) 106 Magyar Nyelv : 129 -145.

  • Search Google Scholar
 • Bartmiński 1988 = Bartmiński J. (red.): Konotacja Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1988.

  '', in Konotacja , (1988 ) -.

 • Bartmiński 2006 = Bartmiński J.: Językowe podstawy obrazu świata Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.

  Bartmiński J. , '', in Językowe podstawy obrazu świata , (2006 ) -.

 • Borkowski 2000 = Borkowski I. Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych. Język a kultura 13. Wrocław, 2000. 343–354. http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/pobierz.php?JK-13/JK13-borkowski.pdf

 • Cichowicz–Godzimirski 1993 = Cichowicz S., Godzimirski J. M.: Antropologia śmierci. Myśl francuska Warszawa: PWN, 1993.

  Godzimirski J. M. , '', in Antropologia śmierci. Myśl francuska , (1993 ) -.

 • Dąbrowska 2009 = Dąbrowska A.: Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie Warszawa: PWN, 2009.

  Dąbrowska A. , '', in Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie , (2009 ) -.

 • Dobrzyńska 1994 = Dobrzyńska T.: Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze Warszawa: IBL, 1994.

  Dobrzyńska T. , '', in Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze , (1994 ) -.

 • Engelking 1984 = Engelking A.: Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci). Przegląd humanistyczny 4 (1984): 115–129.

  Engelking A. , 'Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci) ' (1984 ) 4 Przegląd humanistyczny : 115 -129.

  • Search Google Scholar
 • Jasik 2009 = Jasik A. Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny. Język a kultura 21. Wrocław, 2009. 175–194.

 • Jurin 2008 = Jurin A.: Podróż na drugą stronę – polska frazeologia śmierci. In: Nycz R., Miodunka W., Kunz T. (red.) Polonistyka bez granic T. 2. Kraków: Universitas, 2008. 429–437.

  Jurin A. , '', in Polonistyka bez granic. T. 2. , (2008 ) -.

 • Kryłowska 2008 = Kryłowska M.: Czeskie, rosyjskie i polskie zwroty frazeologiczne wyrażające znaczenie śmierci jako zagadnienie przekładu artystycznego i językoznawstwa konfrontatywnego. In: Prace filologiczne T. 54. Warszawa: UW, 2008. 227–250.

  Kryłowska M. , '', in Prace filologiczne. T. 54. , (2008 ) -.

 • Krzyżanowska 1999 = Krzyżanowska A.: Polska i francuska frazeologia śmierci Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.

  Krzyżanowska A. , '', in Polska i francuska frazeologia śmierci , (1999 ) -.

 • Lakoff–Johnson 1988 = Lakoff G., Johnson M.: Metafory w naszym życiu Warszawa: PWN, 1988.

  Johnson M. , '', in Metafory w naszym życiu , (1988 ) -.

 • Marczewska 2011 = Marczewska M. Oswajanie śmierci słowem – o śmierci w kulturze, języku i wybranych tekstach Jana Pawła II. http://marzenamarczewska.pl/wp-content/uploads/2011/04/Marczewska-Marzena-Papiez1a.pdf

 • Mycan 2008 = Mycan D. Związki frazeologiczne dotyczące śmierci w polskich i ukraińskich pieśniach ludowych. In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 3. Kraków, 2008. 252–258.

 • Profantová 1997–1998 = Profantová Z.: Językowy obraz śmierci na Słowacji. In: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997–1998. 111–120.

  Profantová Z. , '', in Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury , (1997 ) -.

 • Przymuszała 2007 = Przymuszała L. Narodziny i śmierć we frazeologii gwarowej (na przykładzie materiału śląskiego). In: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Opole, 2007. 105–110.

 • Sandomirska 2000 = Sandomirska I. O metaforach życia i śmierci w stałych związkach wyrazowych w języku rosyjskim. Język a kultura 13. Wrocław, 2000. 355–367. http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/pobierz.php?JK-13/JK13-sandomirska.pdf

 • Tokarczyk 2010 = Tokarczyk R.: Prawa narodzin, życia i śmierci Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.

  Tokarczyk R. , '', in Prawa narodzin, życia i śmierci , (2010 ) -.

 • Tokarski 2001 = Tokarski R. Słownictwo jako interpretacja świata. In: Bartmiński J. (red.): Współczesny język polski Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001. 343–371.

  Tokarski R. , '', in Współczesny język polski , (2001 ) -.

 • Winiarska 2007 = Winiarska J. Liście podzwaniające śmiercią… Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej. http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/archiwa/LV_1_2007_pdf/06-Justyna%20Winiarska.pdf

 • Wysoczański 2006 = Wysoczański W.: Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków Wrocław: Wydawnictwo UW, 2006.

  Wysoczański W. , '', in Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków , (2006 ) -.

 • Żak-Bucholc = Żak-Bucholc J. Śmierć w polskiej kulturze ludowej. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1882

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 0 0 0