Author:
Klára Agyagási Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet H-4010 Debrecen Egyetem tér 1.

Search for other papers by Klára Agyagási in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

This paper aims at giving an overview of the main traditional tendencies and new trends in historical Slavic linguistics in Hungary. Traditionally, since the end of the 19th century, the main goal of investigations has been the interpretation of the Slavic linguistic and cultural influence on the Hungarian language and culture, having continuously been present in the Carpathian basin for more than a thousand year. The language contacts resulted in a vast number of lexical borrowings, calques, and toponyms of Slavic origin in Hungarian, and also in the appearance of Church Slavonic written sources of local redaction. The author describes the process of the methodological progress in the research of these areas and presents the most important results. Since the 1990’s, new trends have emerged in historical Slavic linguistics in Hungary that can be identified as the application of methods and frameworks of areal and theoretical (cognitive and generative) linguistics, which makes the renewal of this discipline possible.

 • Agyagási 2005 = Адягаши Клара: Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Ч. I. Этимологический справочник. (Studies in Linguistics of the Volga-Region 2.) Debrecen, 2005.

 • Agyagási 2008–2013 = Адягаши Клара: Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Ч. II. Историко-ареальное исследование. (Studies in Linguistics of the Volga-Region 3.) Debrecen, 2008–2013. [In Vorbereitung.]

 • Agyagási 2012 = Agyagási Klára: Language Contact in the Volga-Kama Area. In: The Szeged Meeting. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Turkish Linguistics held on 20–22 August 2010 in Szeged. (Studia Uralo-Altaica 49.) Szeged, 2012. 21–37.

 • Angyal 1968 = Angyal Endre: Johann Melichs Lebensbahn und Schaffen. Slavica 8. Debrecen, 1968. 7–23.

 • Asbóth 1884 = Asbóth Oszkár: Szlávság a magyar keresztény terminológiában. Nyelvtudományi Közlemények 18 (1884): 321–427.

 • Asbóth 1907 = Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink I. Bevezetés és a különböző rétegek kérdése. Budapest, 1907.

 • Balázs 1999 = Balázs L. Gábor: Természetes morfológia és szláv nyelvtörténet. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szeged, 1999. 251–256.

 • Balázs 2007a = Balázs L. Gábor: Алтернативни методи в българската историческа граматика. Studia Hungaro-Bulgarica 1. Szeged–Sumen, 2007. 135–139.

 • Balázs 2007b = Balázs L. Gábor: Generative Methods in Slavic Historical Phonology. Балканското езикознаниеLinguistique Balkanique 46 (2007): 109–117.

 • Balázs 2008 = Balázs L. Gábor: Своеобразность системы падежных оппозиций в украинском языке. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica 28 (2008): 5–14.

 • Balázs 2010 = Balázs L. Gábor: Data and methods in Slavic historical morphology. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik 20 (2010): 223–252.

 • Balázs 2013 = Balázs L. Gábor: Manifestations of Naturalness Principles in Slavic Historical Morphology. (Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis 6.) Debrecen, 2013. [Im Druck.]

 • Bańczerowski 2007 = Банчеровский Януш: К семидесятилетию Иштвана Ньoмаркаи. Studia Slavica Hung. 52 (2007): 1–12.

 • Blažeka et al. 2009 = Blažeka Ðuro, Nyomárkay István, Rácz Erika: Rječnik pomurskih Hrvata. Budapest, 2009.

 • Bolla 2000 = Bolla Kálmán (szerk.): H. Tóth Imre. (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 58.) Budapest, 2000. [Mit Publikationsverzeichnis.]

 • Bolla 2009 = Bolla Kálmán (szerk.): Zoltán András. (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 87.) Budapest, 2009. [Mit Publikationsverzeichnis.]

 • Botos 1999 = Botos Imre: Fragmente eines kroatisch-glagolitischen Missals aus dem 14. Jahrhundert. Studia Slavica Hung. 44 (1999): 1–22.

 • Chelimskij 1988 = Хелимский Е. А. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции славянского языка Паннонии. В кн.: Славянское языкознание. Х Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. Москва, 1988. 347–368.

 • Chomsky 1981 = Chomsky Noam: Lectures on Government and Binding. Dordrecht, 1981.

 • Chomsky 1991 = Chomsky Noam: The Minimalist Program. Cambridge, Mass., 1991.

 • Dressler et al. 1987 = Dressler Wolfgang et al.: Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam–Philadelphia, 1987.

 • EWUng = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–III. Hrsg. von Loránd Benkő. Budapest, 1993–1997.

 • Gombocz–Melich 1914–1944 = Gombocz Zoltán, Melich János: Magyar etymológiai szótár I–II. Budapest, 1914–1944.

 • Györffy 2008 = Györffy Beáta: Признаки синтаксической невидимки PRO в русском языке. Slavica 37. Debrecen, 2008. 11–31.

 • Györffy 2010 = Györffy Beáta: Инфинитивные конструкции древнерусского языка – в рамках теории минимализма. In: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция 14–15 ноември 2008. Велико-Търново, 2010. 43–59.

 • Györffy 2011 = Дьёрфи Б. Историческое изменение синтаксического статуса причастных оборотов в языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку. (Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis 2.) Debrecen, 2011.

 • Hadrovics 1965 = Hadrovics László: Jövevényszó-vizsgálatok. (Nyelvtudományi Értekezések 50.) Budapest, 1965.

 • Hadrovics 1975 = Hadrovics László: Szavak és szólások. (Nyelvtudományi Értekezések 88.) Budapest, 1975.

 • Hadrovics 1978 = Hadrovics László: Serbokroatische Bedeutungsentlehnungen aus dem Ungarischen. In: Hungaro-Slavica 1978. Budapest, 1978. 467–469.

 • Hadrovics 1985 = Hadrovics László: Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest, 1985.

 • Hegedűs 2013 = Hegedűs Iván: Книжная справа и норма церковно-славянского языка. Московские корректурные экземпляры второй половины XVII века. Budapest, 2013. [In Vorbereitung.]

 • Hentschel 1991 = Hentschel Gert: Роль схем формальной дифференциации в историческом развитии флективной системы русского существительного. Russian Linguistics 15 (1991): 31–51.

 • Jakobson 1971 = Jakobson Roman: К характеристике евразийского языкового союза. In: Jakobson Roman: Selected Writings I. Hague–Paris, 1971. 144–202.

 • Kiss 1964 = Kiss Lajos: Значение венгерской лексики для этимологических исследований в области славянских языков. Studia Slavica Hung. 10 (1964): 21–31.

 • Kiss 1966 = Kiss Lajos: Stefan Kniezsa. Acta Linguistica Hung. 16 (1966): 337–362.

 • Kiss 1969 = Kiss Lajos: Die neuere slawische Hydronimik. Studia Slavica Hung. 15 (1969): 1–23.

 • Kiss 1970 = Kiss Lajos: László Hadrovics sechzigjährig. Studia Slavica Hung. 16 (1970): 179–186. [Mit Bibliographie der Schriften von László Hadrovics.]

 • Kiss 1975 = Kiss Lajos: Das Problem der alten slawischen Lehnübersetzungen im Ungarischen. In: Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11.–13. 10. 1972. Bautzen, 1975. 86–89, 178–179.

 • Kiss 1976 = Kiss Lajos: Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. (Nyelvtudományi Értekezések 92.) Budapest, 1976.

 • Kiss 1978 = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978.

 • Kiss 1988 = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Budapest, 41988.

 • Kiss 1995 = Kiss Lajos: Melich János. (A múlt magyar tudósai.) Budapest, 1995.

 • Kiss–Zaicz 1997 = Kiss Gábor, Zaicz Gábor (szerk.): Kiss Lajos publikációinak jegyzéke. In: Szavaknevekszótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest, 1997. 477–498.

 • Kniezsa 1942 = Kniezsa István: Erdély víznevei. In: Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. Kolozsvár, 1942. 27–73. [Mit Karte.]

 • Kniezsa 1944 = Kniezsa István: Ortsnamenforschungen. In: Archivum Europae Centro-Orientalis 9–10. Budapest, 1944. 440–450.

 • Kniezsa 1955a = Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Budapest, 1955.

 • Kniezsa 1955b = Kniezsa István: Die Sprache der alten Slawen Transdanubiens. Studia Slavica Hung. 1 (1955): 29–47.

 • Kniezsa 1982 = Kniezsa István: Славянские заимствования в венгерском языке [1956]. In: Lieli Pál, Zoltán András (szerk.): Bevezetés az orosz nyelvtudomány tanulmányozásába. Budapest, 1982. 197–209.

 • Kocsis 1999–2001 = The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 16th Century. A text edition by Mihály Kocsis. (Bibliotheca Slavica Savariensis VI/1–3.) Szombathely, 1999–2001.

 • Kocsis 2008a = Kocsis Mihály: Опис украïньских церковних книг, якi зберiгаються в Будапештi та Сегедi. In: Moser M., Zoltán A. (Hrsg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest. (Slavische Sprachgeschichte 4.) Wien–Berlin, 2008. 173–185.

 • Kocsis 2008b = Kocsis Mihály: Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk. (Bibliotheca Slavica Savariensis X.) Szombathely, 2008.

 • Melich 1900 = Melich János: Szláv jövevényszavak. Magyar Nyelvőr 29 (1900): 271–272.

 • Melich 1902–1905 = Melich János: Szláv jövevényszavaink I–XII. Nyelvtudományi Közlemények 32 (1902): 39–81, 161–181, 303–342, 399–448; 33 (1903) 45–91, 164–215, 273–372; 34 (1904) 12–54, 173–216, 241–354; 35 (1905) 1–49, 152–164.

 • Melich 1909–1910 = Melich János: Szláv jövevényszavaink eredetéről. Nyelvtudományi Közlemények 39 (1909–1910): 1–74.

 • Melich 1910 = Melich János: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Magyar Nyelv 6 (1910): 289–299, 337–344, 395–401.

 • Nyomárkay 1976 = Nyomárkay István: Deutsche Lehnübersetzungen im Kroatischen und im Ungarischen. Studia Slavica Hung. 22 (1976): 301–310.

 • Nyomárkay 1990 = Nyomárkay István (szerk.): Magyarországi szláv kéziratok I. Budapest, 1990.

 • Nyomárkay 1993a = Nyomárkay István (szerk.): Magyarországi szláv kéziratok II. Budapest, 1993.

 • Nyomárkay 1993b = Nyomárkay István: „Le cas du calque… est plus complexe“ (B. Unbegaun). Über die Lehnübersetzungen mit besonderer Rücksicht auf das Kroatisch(serbisch)e. Studia Slavica Hung. 38 (1993): 114–124.

 • Nyomárkay 1996a = Nyomárkay István (szerk.): Magyarországi szláv kéziratok III. Budapest, 1996.

 • Nyomárkay 1996b = Nyomárkay István: Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen. Budapest–Eisenstadt, 1996.

 • Nyomárkay 2005 = Nyomárkay István: Sprachliche Wechselbeziehungen im Spiegel der Wörter. Vergangenheit und Gegenwart der ungarisch-kroatischen Sprachkontakte. Studia Slavica Hung. 50 (2005): 1–14.

 • Nyomárkay 2007 = Nyomárkay István: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. Budapest, 2007.

 • Pandur 1983 = Pandur Julianna: Среднебългарски черти в Марияпоченския Сборник. Slavica 19. Debrecen, 1983. 5–8.

 • Pandur 1987 = Pandur Julianna: За българската основа на Дебреценския кодекс. Кирило-Методиевски студии 4. София, 1987. 389–392.

 • Póth 1978 = Póth István: Hundert Jahre Slawistik in Ungarn (1849–1945). In: Hungaro-Slavica 1978. Budapest, 1978. 257–264.

 • Pozsgai 1996 = Pozsgai István: Палеографический и лингвистический анализ Финляндского отрывка № 22. Studia Paleoslavica 1. Szeged, 1996. 83–142.

 • Pozsgai 2004 = Pozsgai István: Синайский патерик. Лингвистический анализ кодекса Государственного Исторического музея под сигнатурой Син. 551. Studia Paleoslavica 4. Szeged, 2004.

 • Ráduly 1997 = Ráduly Zsuzsanna: Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim. Studia Slavica Hung. 42 (1997): 381–387.

 • Ráduly 2003 = Ráduly Zsuzsanna: O kalkach niemieckich w językach slowiańskich. Studia Slavica Hung. 48 (2003): 235–243.

 • Richards 2003 = Richards Ronald O. The Pannonian Slavonic Dialect of the Common Slavic Proto-Language. The View from Old Hungarian. (UCLA Indo-European Studies 2.) Los Angeles, 2003.

 • Szőke 2007 = Szőke Lajos: Loanwords in the Synodal Church Slavonic Gospels and Psalms. Studia Slavica Hung. 52 (2007): 395–402.

 • TESz = Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Budapest, 1967–1984.

 • H. Tóth 1965 = H. Tóth Imre: Музейное евангелие. Studia Slavica Hung. 11 (1965): 195–270.

 • H. Tóth 1974 = H. Tóth Imre: К изучению среднеболгарских памятников. Studia Slavica Hung. 20 (1974): 197–219.

 • H. Tóth 2001 = H. Tóth Imre: Кустендильский палимпсест. Болгарский памятник конца XII века. Сегед, 2001.

 • H. Tóth 2007 = H. Tóth Imre: К истории Бычковско-синайской псалтыри нач. XII в. Studia Hungaro-Bulgarica 1. Szeged–Sumen, 2007. 235–246.

 • H. Tóth et al. 2006 = H. Tóth Imre, Balázs L. Gábor, Pozsgai István: Софийско евангелие от XIII–XIV в. (Фрагмент на древнеруско апракосевангелие №25 от Софийската Народна Библиотека «Св. Св. Кирил и Методий».) Studia Paleoslavica 5. Szeged, 2006. 63–87.

 • Zoltán 1986 = Zoltán András: К вопросу о православном пласте венгерской христианской терминологии. In: Király Péter (szerk.): Cirill és Metód tevékenysége Pannóniában. (Hungaro-Bulgarica 1.) Budapest, 1986. 130–137.

 • Zoltán 1988 = Zoltán András: Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в. Studia Slavica Hung. 34 (1988): 81–124.

 • Zoltán 2003 = Zoltán András: Легенда о святой Урсуле в старой польской и восточнославянской письменности (XVI–XVII вв.). Studia Slavica Hung. 48 (2003): 323–334.

 • Zoltán 2004 = Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása – «Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века. Az előszót írta Udvari István. (Dimensiones Culturales et Urbariales regni Hungariae 6). Nyíregyháza, 2004.

 • Zoltán 2005a = Zoltán András: A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai. In: Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Budapest, 2005. 11–27.

 • Zoltán 2005b = Zoltán András: Szláv–magyar etimológiák (öblít; tör, töröl). In: Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Budapest, 2005. 73–80.

 • Zoltán 2005c = Zoltán András [Rezension]: Richards Ronald O. The Pannonian Slavonic Dialect of the Common Slavic Proto-Language. The View from Old Hungarian. Studia Slavica Hung. 50 (2005): 179–183.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zagreb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prague)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lviv)
 • István FRIED (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Kraków)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Mihály KOCSIS (Szeged)
 • Michael MOSER (Vienna–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Vienna)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Skopje)
 • Ivana TARANENKOVÁ (Bratislava)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moscow)
 • István VIG (Budapest)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minsk)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • CABELLS Journalytics
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.1
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
History 1535/1599 (4th PCTL)
Cultural Studies 1161/1203 (3rd PCTL)
Linguistics and Language 1046/1078 (2nd PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
History 1273/1499 (Q4)
Language and Linguistics 856/968 (Q4)
Linguistics and Language 916/1032 (Q4)
Cultural Studies 1011/1127 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 556 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 638 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 9 0 0
Feb 2024 6 0 0
Mar 2024 3 0 0
Apr 2024 28 0 0
May 2024 4 0 0
Jun 2024 4 0 0
Jul 2024 0 0 0