View More View Less
 • 1 ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/D
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

As it is generally accepted by main researchers in the field of Slavic loanwords of the Hungarian language, practically no East Slavic influence can be detected on the oldest layer of the Slavic borrowings. New etymologies established in some cases reflect East Slavic pleophony, and the analysis of well-known Slavic loanwords with TorT, TolT, TerT, TelT can give a new look at the whole body of Slavic borrowings. Pleophony seems one of the main criteria to establish an opposition between East Slavic loanwords on the one hand and South and West Slavic borrowings on the other. The material of our research requires a new classification in the corpus of Slavic loanwords in Hungarian.

 • Грінченко = Словарь украинского языка. Т. 1. Под ред. Б. Д. Гринченка. Киев, 1907.

 • Даль = Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. Москва, 1978. [Репринт. изд. 1880–1884.]

 • ЕСУМ = Етимологічний словник української мови. Т. 1–5. Київ, 1982–2006.

 • Жел. = Желехівський Є., Недільський С. Малоруско-німецкий словар. Т. 1–2. Львів, 1886.

 • Лисенко 1974 = Лисенко П. С. Словник полісських говорів. Київ, 1974.

 • Николаев 2005 = Николаев С. Л. Карпатоукраинско-паннонская изоглосса (рефлексы праславянских сочетаний *tj и *dj). Славяноведение 2005/4: 4–8.

 • Рот 1973 = Рот А. М. Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Budapest, 1973.

 • Срезневский = Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. Санкт-Петербург, 1893–1903.

 • СРНГ = Словарь русских народных говоров. Вып. 3. Блазнишка–Бяшутка. Москва, 1968.

 • Фасмер = Фасмер Макс: Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. Москва, 1964–1973.

 • Хелимский 1988 = Хелимский Е. А. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии. В кн.: Славянское языкознание. Х Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. Москва, 1988. 347–368.

 • Хелимский 2000 = Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. Москва, 2000.

 • Хелимский 2009 = Stachowski Marek: Eugen Helimskis Materialien zur Erforschung der ältesten slawisch-ungarischen Sprachkontakte. Studia Etymologica Cracoviensia 14. Kraków, 2009. 35–107.

 • Шевельов 2002 = Шевельов Юрій: Історична фонологія української мови. Харків, 2002. [Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.]

 • Asbóth 1900 = Asbóth Oszkár: A magyar nyelvbe került szláv szók átvételének helye és kora. Nyelvtudományi Közlemények 30 (1900): 74–90, 209–230.

 • Asbóth 1904 = Asbóth Oszkár: Por és korhad. Magyar Nyelvőr 33 (1904): 87–93.

 • Asbóth 1907 = Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavak I. Bevezetés és a különböző rétegek kérdése. Budapest, 1907.

 • Buzás–Eszes 2007 = Buzás Gergely, Eszes Bernadett: XI. századi görög monostor Visegrádon. In: Rusu Adrian Andrei, Marcu-Istrate Daniela, Szőcs Péter Levente (szerk.): Arhitectura religiosă medievală din Transilvania IV. / Középkori egyházi építészet Erdélyben IV. / Medieval Ecclesiastic Architecture in Transylvania IV. Satu Mare, 2007. 49–93.

 • CzF = Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I–VI. Pest [Budapest], 1862–1874.

 • ÉrtSz = A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Budapest, 1959–1962.

 • GH 1977 = Anonymus: Gesta Hungarorum. Fordította Pais Dezső. Budapest, 1977.

 • Kiss 1978 = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 31978.

 • KMH = Korai magyar helynévszótár 1000–1350 I. Abaúj–Csongrád vármegye. Szerk. Hoffmann István. Debrecen, 2005.

 • Kniezsa 1955 = Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Budapest, 1955.

 • Kniezsa 1963 = Kniezsa István: Szláv jövevényszavaink magánhangzó-kvantitása I. Nyelvtudomány Közlemények 65 (1963): 77–101.

 • Kniezsa 1964 = Kniezsa István: Szláv jövevényszavaink magánhangzó-kvantitása II. A szláv i, u, y hangok megfelelései. Nyelvtudomány Közlemények 66 (1964): 59–65.

 • Kovács 2013 = Kovács Oxána: Kísérlet egy új megközelítésre bizonyos szláv etimológiákhoz. Magyar Nyelv [в печати].

 • Melich 1903 = Melich János: Szláv jövevényszavaink. Budapest, 1903.

 • Miklosich 1884 = Miklosich F. Die slavischen Elemente im Magyarischen. Wien, 21884.

 • Munkácsi 1897 = Munkácsi Bernát: A magyar–szláv etnikai érintkezés kezdetei. Ethnographia 8 (1897): 1–30.

 • Richards 2003 = Richards Ronald O. The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. (UCLA Indo-European Studies 2.) Los Angeles, 2003.

 • Simonyi 1903 = Simonyi Zsigmond: Szófejtések. Magyar Nyelvőr 32 (1903): 415–417.

 • Struminski 1996 = Struminski Bohdan: Linguistic Interrelations in Early Rus’. Northern Finns and East Slavs (Ninth to Eleventh Centuries). Roma, 1996.

 • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–III. Budapest, 1967–1976.

 • ÚMTsz = Új magyar tájszótár I–IV. Budapest, 1979–2002.

 • Zoltán 2011 = Zoltán András: Hadrovics László, az etimológus. Magyar Nyelv 107 (2011): 340–344.