View More View Less
 • 1 ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/D
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The aim of this paper is to demonstrate how speakers of Polish and Hungarian conceptualize the concept of <death> and <life>, more specifically how they impersonate and animalize it. In this paper, the authors focus only on examples in which the lexemes death and life are treated as a living organism or its parts.

 • Bańczerowski 2000a = Bańczerowski Janusz: A nyelv és nyelvi kommunikáció alapkér dései. Budapest: Tinta, 2000.

 • Bańczerowski 2000b = Bańczerowski Janusz: A halál mint kultúrfogalom a magyar és a lengyel nyelvben. Magyar Nyelvőr 124 (2000): 204–209.

 • Bańczerowski 2008 = Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a va lóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban. Budapest: Tinta, 2008.

 • Bańczerowski 2010 = Bańczerowski Janusz: A nyelv szerepe az emberi valóság megal kotásában. Magyar Nyelv 106 (2010): 129–145.

 • Bańczerowski–Dziewońska-Kiss 2011 = Bańczerowski J., Dziewońska-Kiss D. Kon ceptualizacja pojęcia <życie> w języku polskim w świetle materiałów ankietowych. Studia Slavica Hung. 56 (2011): 59–80.

 • Bartmiński 2006 = Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: UMCS, 2006.

 • Dziewońska-Kiss 2010 = Dziewońska-Kiss Dorota: Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján. Budapest, 2010. http://www.filologia.hu/tanulmanyok/az-elet-fogalma-a-vilag-magyar-nyelvi-kepeben-kerdoives-anyag-alapjan.html

 • Engelking 1984 = Engelking A. Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastęp czych określeń śmierci). Przegląd humanistyczny 1984/4: 115–129.

 • Jasik 2009 = Jasik A. Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny. In: Dąbrowska A. (red.) Język a kultura. T. 21. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. 175–194.

 • Jurin 2008 = Jurin A. Podróż na drugą stronę – polska frazeologia śmierci. In: Polonistyka bez granic. T. 2. Kraków: Universitas, 2008. 429–437.

 • Karwatowska 2006 = Karwatowska M. życie w metaforach uczniowskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 31 (2006): 289–302.

 • Kozaryn 2009 = Kozaryn D. Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.

 • Kryłowska 2008 = Kryłowska M. Czeskie, rosyjskie i polskie zwroty frazeologiczne wyrażające znaczenie śmierci jako zagadnienie przekładu artystycznego i językoznaw stwa konfrontatywnego. Prace filologiczne 54. Warszawa: UW, 2008. 227–250.

 • Krzyżanowska 1999 = Krzyżanowska A. Polska i francuska frazeologia śmierci. Lublin: UMCS, 1999.

 • Marczewska 2011 = Marczewska M. Oswajanie śmierci słowemo śmierci w kulturze, języku i wybranych tekstach Jana Pawła II. http://marzenamarczewska.pl/wp-content/uploads/2011/04/Marczewska-Marzena-Papiez1a.pdf

 • Mycan 2008 = Mycan D. Związki frazeologiczne dotyczące śmierci w polskich i ukraiń skich pieśniach ludowych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 51 (2008): 252–258.

 • Pál 2002 = Pál Dániel: Halál (szóéletrajz). Kharón. Thanatológiai Szemle 2002/4: 34–49.

 • Profantová 1997–1998 = Profantová Z. Językowy obraz śmierci na Słowacji. In: Etno lingwistyka. Problemy języka i kultury. Lublin: UMCS, 1997–1998. 111–120.

 • Przymuszała 2007 = Przymuszała L. Narodziny i śmierć we frazeologii gwarowej (na przykładzie materiału śląskiego). In: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. 105–110.

 • Sandomirska 2000 = Sandomirska I. O metaforach życia i śmierci w stałych związkach wyrazowych w języku rosyjskim. Język a kultúra 13. Wrocław, 2000. 355–367.

 • Sicińska 2008 = Sicińska K. Frazeologizmy zawierające leksemy życie/śmierć oraz żyć/ umierać (na materiale najnowszych słowników języka polskiego). Lublin: UMCS, 2008. 211–221.

 • Winiarska 2007 = Winiarska J. Liście podzwaniające śmiercią. Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej. LingVaria 2007/1: 67–75.

 • Żak-Bucholc 2002 = Żak-Bucholc J. Śmierć w polskiej kulturze ludowej. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1882

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Honorary Editor

 • István NYOMÁRKAY (Budapest)

 

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Stanisław DUBISZ (Warszawa)
 • István FRIED (Szeged)
 • Károly GADÁNYI (Szombathely)
 • Attila HOLLÓS (Budapest)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Csaba KISS GY. (Budapest)
 • Michael MOSER (Wien–Piliscsaba)
 • Gerhard NEWEKLOWSKY (Wien)
 • Gerhard RESSEL (Trier)
 • Josip UŽAREVIĆ (Zagreb)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)