View More View Less
 • 1 ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/D
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

In this paper, the author investigates the oldest Slavic borrowings to Hungarian with regard to the reconstruction of the dialectal landscape of Slavic in the Carpathian Basin at the time when the Hungarian tribes arrived here at the end of the 9th century. According to some phonetic criteria, it seems that the Hungarians found two main Slavic dialects in their new homeland: the Pannonian Slavic with mixed West and South Slavic features and the Bulgarian Slavic.

 • Аванесов 1958 = Аванесов Р. И. Вопросы истории русского языка в эпоху формирования и дальнейшего развития русской (великорусской) народности. В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. Москва–Ленинград, 1958. 155–191.

 • Бернштейн 1961 = Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Москва, 1961.

 • Срезн. = Срезневскій И. И. Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ I–III. Санктъ-Петербургъ, 1893–1903.

 • СтСл = Цейтлин Р. М., Вечерка В., Благова Э. (ред.) Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Москва, 1994.

 • Трубецкой 1927 = Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. Paris, 1927. [Переиздано в кн.: Трубецкой 1995: 162–210.]

 • Трубецкой 1987 = Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. Москва, 1987.

 • Трубецкой 1995 = Трубецкой Н. С. История, культура, язык. Москва, 1995.

 • Хелимский 1988 = Хелимский Е. А. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии. В кн.: Славянское языкознание. Х Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. Москва, 1988. 347–368.

 • Хелимский 2000 = Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. Москва, 2000.

 • Шевельов 2002 = Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002.

 • ЭССЯ = Этимологический словарь славянских языков. Общеславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 1–. Москва, 1974–.

 • Balogh 2007 = Balogh László: Új könyv a „kettős honfoglalásról”. Megjegyzések egy, a magyarság korai történetét tárgyaló mű margójára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica 125. Szeged, 2007. 3–19.

 • Csopey 1883 = Csopey László: Rutén–magyar szótár. Русько-мадярский словарь. Budapest, 1883.

 • Dénes 2009 = Dénes György: Pest pataka. Névtani Értesítő 31 (2009): 105–111.

 • ÉrtSz = A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Budapest, 1959–1962.

 • Király 2006 = Király Péter: A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyháza, 2006.

 • Kiss 1993 = Kiss Jenő: A magyar nyelv. In: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Budapest, 21993. 77–161.

 • Kiss 1994 = Kiss Lajos: Néhány szlavisztikai műszóról (ősszláv nyelv, ószláv nyelv, egyházi szláv nyelv, óorosz nyelv). Magyar Nyelv 90 (1994): 361–363.

 • Kiss 1997 = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I. Budapest, 21997.

 • Kniezsa 1942a = Kniezsa István: A szlávok őstörténete. In: Szekfű Gyula (szerk.): A magyarság és a szlávok. Budapest, 1942. 7–40.

 • Kniezsa 1942b = Kniezsa István: Magyar–szláv nyelvi érintkezések. In: Szekfű Gyula (szerk.): A magyarság és a szlávok. Budapest, 1942. 168–188.

 • Kniezsa 1955 = Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Budapest, 1955.

 • László 1978 = László Gyula: A „kettős honfoglalás”. Budapest, 1978.

 • Makkay 2004 = Makkay János: Korai szláv kölcsönszavaink keltezési kérdései és a honfoglalás. Budapest, 2004.

 • Melich 1910 = Melich János: Nyelvünk szláv jövevényei. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 13.) Budapest, 1910.

 • Papp 1967a = Papp Ferenc: A magyar szókincs gépi feldolgozásának egyes eredményei és további problémái. In: Imre Samu, Szathmári István (szerk.): A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. 1966. augusztus 24–28. (Nyelvtudományi Értekezések 58.) Budapest, 1967. 518–522.

 • Papp 1967b = Papp Ferenc: Tőigéink. Magyar Nyelvőr 91 (1967): 45–52.

 • Richards 2003 = Richards Ronald O. The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. (UCLA Indo-European Studies 2.) Los Angeles, 2003.

 • Shevelov 1979 = Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.

 • SJS = Kurz Josef, Hauptová Zoé (red.): Slovník jazyka staroslovĕnského. – Lexicon linguae palaeoslovenicae 1–4. Praha, 1966–1997.

 • Stachowski 2009 = Stachowski Marek: Eugen Helimskis Materialien zur Erforschung der ältesten slawisch-ungarischen Sprachkontakte. Studia Etymologica Cracoviensia 14 (2009): 35–107.

 • SzófSz = Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941.

 • Trubetzkoy 1925 = Trubetzkoy N. S. Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit. Zeitschrift für Slavische Philologie 1 (1925): 287–319. [Переиздано в кн.: Trubetzkoy 1988: 93–125. Русский перевод: Трубецкой 1987: 143–167.]

 • Trubetzkoy 1988 = Trubetzkoy N. S. Opera slavica minora linguistica. Wien, 1988.

 • ÚMTSz = B. Lőrinczy Éva (szerk.): Új magyar tájszótár 1–5. Budapest, 1979–2010.

 • Zoltán 1986a = Zoltán András: К вопросу о православном пласте венгерской христианской терминологии. In: Király Péter (szerk.): Cirill és Metód tevékenysége Pannóniában. (Hungaro-Bulgarica 1.) Budapest, 1986. 130–137.

 • Zoltán 1986b = Золтан А. О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии. Cъпоставително езикознание 1986/4: 5–9.

 • Zoltán 2008 = Zoltán András [рец. на кн.:]: A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyháza, 2006. Magyar Nyelv 104 (2008): 355–359.

 • Zsilinszky 2003 = Zsilinszky Éva: Szókészlettörténet. In: Kiss Jenő, Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Budapest, 2003. 372–392.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Honorary Editor

 • István NYOMÁRKAY (Budapest)

 

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)