View More View Less
 • 1 Učiteljski fakultet u Zagrebu Odsjek u Čakovcu Dr. Ante Starčevića 55 HR-40000 Čakovec
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

This paper describes the underlying phonological and morphological properties of the Mursko Središće dialect in the context of its relations with other dialects of Međimurje and with dialects of the neighbouring Slovenian territories. This dialect belongs to the Upper subdialect of the Međimurje region. It is characterized by a large number of diphthongs, open e and open o in positions where we would normally expect a closed e and closed o. Also visible is the tendency of reflecting the old rear nasal *o as a, which has already been confirmed in the Croatian–Slovenian language contact in some dialects in Istria and Hrvatsko Zagorje. Morphology is mostly characterized by syncretism of dative, locative, and instrumental endings -aj in the declension of nouns and adjectives. The paper also gives examples for the pseudo-analogonymy between the dialects of Mursko Središće, Prelog, and Beltinci in Prekmurje.

 • Belović–Blažeka 2009 = Belović Stjepan, Blažeka Đuro: Rječnik govora Svetog Đurđa (Rječnik ludbreške Podravine). Zagreb: Učiteljski fakultet, 2009.

 • Blažeka 1998a = Blažeka Đuro: Govor Preloga. Magistarski rad u rukopisu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 1998.

 • Blažeka 1998b = Blažeka Đuro: Govor Preloga. Kaj 1998/2: 23–38.

 • Blažeka 2001 = Blažeka Đuro: Germanizmi u međimurskim govorima. Riječ. Rijeka: Hrvatsko filološko društvo, 2001. 7–16.

 • Blažeka 2002 = Blažeka Đuro: Prilozi u donjomeđimurskim govorima. Kaj 2002/4: 33–44.

 • Blažeka 2003 = Blažeka Đuro: Govor Svetog Martina – najsjevernijega mjesta u Hrvatskoj. Riječ. Rijeka: Hrvatsko filološko društvo, 2003. 9–18.

 • Blažeka 2004a = Blažeka Đuro: Rječnik germanizama u govoru Preloga (A–M). Učitelj 4. Čakovec: Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 2004. 13–34.

 • Blažeka 2004b = Blažeka Đuro: Govori Međimurja. Doktorski rad u rukopisu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2004.

 • Blažeka 2005a = Blažeka Đuro: Rječnik germanizama u govoru Preloga (N–Ž). Učitelj 5. Čakovec: Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 2005. 30–60.

 • Blažeka 2005b = Blažeka Đuro: Semantička adaptacija germanizama u donjomeđimurskim govorima. Kaj 2005/1–2: 82–93.

 • Blažeka 2005c = Blažeka Đuro: Odnos govora pomurskih Hrvata prema međimurskom dijalektu. In: Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim djelovanjem. Budimpešta, 2005. 143–152.

 • Blažeka 2006a = Blažeka Đuro: Gornji međimurski poddijalekt. In: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. (Zbirka Zora 41.) Maribor: Slavistično društvo, 2006. 108–116.

 • Blažeka 2006b = Blažeka Đuro: Hungarizmi u govoru Goričana. Suvremena lingvistika 61. Zagreb, 2006. 1–27.

 • Blažeka 2007 = Blažeka Đuro: Izražavanje morfoloških kategorija alternacijama samoglasnika u govoru Preloga (pregled po vrstama alternacija). Studia Slavica Savarensia 2007/1–2: 51–62.

 • Blažeka 2008a = Blažeka Đuro: Međimurski dijalekt (Hrvatski kajkavski govori Međimurja). Čakovec: Matica hrvatska, 2008.

 • Blažeka 2008b = Blažeka Đuro: Koncepcija rječnika međimurskog dijalekta. Hrvatski dijalektološki zbornik. Knjiga 14. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 137–157.

 • Blažeka 2008c = Blažeka Đuro: Međimurski dijalekt. In: Hrvatski dijalektološki zbornik. Knjiga 14. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 261–292.

 • Blažeka 2009 = Blažeka Đuro: Adaptacije germanizama u međimurskom dijalektu. Studia Slavica Hung. 54 (2009): 47–76.

 • Blažeka 2010 = Blažeka Đuro: O prilozima kao vrsti riječi u međimurskom dijalektu. Studia Slavica Savarensia 2010/1–2: 67–88.

 • Blažeka 2011 = Blažeka Đuro: ‘Lažni prijatelji’ između hrvatskoga standardnoga jezika i međimurskoga dijalekta. Filologija 57 (2011): 1–33.

 • Blažeka–Nyomárkay–Rácz 2009 = Blažeka Đuro, Nyomárkay István, Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár. Rječnik pomurskih Hrvata. Budapest: Tinta, 2009.

 • Blažeka–Rácz 2010 = Blažeka Đuro, Rácz Erika: Koncepcija Rječnika pomurskih Hrvata. Kaj 2010/1–2: 105–118.

 • Brozović 2004 = Brozović Dalibor: O dijalektologiji kao jezikoslovnoj disciplini. Suvremena lingvistika 57–58. Zagreb, 2004. 1–12.

 • Bunčić 2000 = Bunčić Daniel: Das sprachwissenschaftliche Problem der innerslavischen falschen Freunde im Russischen. 2000. http://www.uni-bonn.de/~dbuncic/fauxamis.

 • Celinić 2005a = Celinić Anita: Fonologija gornjosutlanskoga dijalekta. Doktorski rad u rukopisu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2005.

 • Celinić 2005b = Celinić Anita: Iz fonološke problematike gornjosutlanskih govora. In: Dijahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. (Zbirka Zora 41.) Maribor, 2005. 117–123.

 • Greenberg 1993 = Greenberg Marc L. Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41. Ljubljana, 1993. 465–487.

 • Hraste 1960 = Hraste Mate: Refleks nazala ą u buzetskom kraju. In: Ivšićev zbornik. Zagreb, 1960. 120–135.

 • Ivir 1968 = Ivir Vladimir: Serbo-Croat–English False Pair Types. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 25–26 (1968): 149–159.

 • Koletnik 2001 = Koletnik Mihaela: Slovenskogoriško narečje. Maribor, 2001.

 • Lewis 2002 = Lewis Kristian: Rječnik hrvatskih i slavenskih lažnih prijatelja. Filologija 38–39 (2002): 1–6.

  Kristian L. , 'Rječnik hrvatskih i slavenskih lažnih prijatelja ' (2002 ) 38–39 Filologija : 1 -6.

  • Search Google Scholar
 • Lipljin 2002 = Lipljin Tomislav: Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora. Varaždin, 2002.

  Lipljin T. , '', in Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora , (2002 ) -.

 • Logar 1996 = Logar Tine: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996.

 • Lončarić 1985 = Lončarić Mijo: Govor pregradskoga kraja. Kaj 1985/2–3: 43–53.

  Lončarić M. , 'Govor pregradskoga kraja ' (1985 ) Kaj : 43 -53.

 • Lončarić 1996 = Lončarić Mijo: Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga, 1996.

 • Lončarić 2005 = Lončarić Mijo: Kajkaviana & alia. Čakovec: Zrinski, 2005.

  Lončarić M. , '', in Kajkaviana & alia , (2005 ) -.

 • Maresić–Miholek 2011 = Maresić Jela, Miholek Vladimir: Opis i rječnik đurđevečkog govora. Đurđevac: Gradska knjižnica Đurđevac, 2011.

  Miholek V. , '', in Opis i rječnik đurđevečkog govora , (2011 ) -.

 • Novak 1996 = Novak Franc: Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota, 1996.

 • Oblak 1896 = Oblak Vatroslav: Nešto o megjumurskom narječju. In: Zbornik narodnog života i običaja. Zagreb, 1896. 44–62.

 • Popović–Trostinska 1988 = Popović Milenko, Trostinska Raisa Ivanovna: O međujezičnoj (hrvatskosrpsko-ruskoj) homonimiji. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 23 (1988): 53–62.

 • Popović–Trostinska 1989 = Popović Milenko, Trostinska Raisa Ivanovna: O međujezičnoj hrvatsko-srpsko-ukrajinskoj homonimiji. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24 (1989): 71–80.

 • Ramovš 1935 = Ramovš Fran: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Ljubljana, 1935.

 • Ramovš 1936 = Ramovš Fran: Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana, 1936.

 • Rigler 1967 = Rigler Jakob: Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Slavistična revija 15. Ljubljana, 1967. 129–152.

 • Šimunović 1970 = Šimunović Petar: Dijalekatske značajke buzetske regije. Istarski mozaik 8/5. Pula, 1970. 35–49.

 • Večenaj–Lončarić 1997 = Večenaj Ivan, Lončarić Mijo: Rječnik Gole. Zagreb, 1997.

 • Žganec 1974 = Žganec Vinko: Pučke popijevke Hrvata iz okolice Velike Kaniže. Čakovec, 1974.

 • Žganec 1990 = Žganec Vinko: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Kn. I–II. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, 1990.

  Žganec V. , '', in Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Kn. I–II. , (1990 ) -.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0