View More View Less
 • 1 Institut für Slawistik der Universität Wien Spitalgasse 2–4, Hof 3 A-1090 Wien
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

In Galicia, in the multiethnic borderland of the early 1830s, we observe a slow completion of cultural separation and marginalization processes and shrinkage of integration and assimilation strategies as ways of ethnic identity-building. This process of cultural and linguistic separation of Ukrainians towards Poles culminated in Galicia in the 1880s and 1890s with the attainment of a mature political phase through Ukrainian Galicians. This paper analyses the origins of this process through the biography and works of Markiyan Shashkevych.

 • Althoen 2003 = Althoen D. M. Natione Polonus and the Naród Szlachecki. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 52 (2003): 475–508.

 • Anderson 1997 = Anderson B. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Znak, 1997.

 • Bardach 1993 = Bardach J. Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Kultura i Społeczeństwo 1993/4: 3–16.

 • Bauman 2000 = Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!, 2000.

 • Chlebowczyk 1983 = Chlebowczyk J. O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII wieku do początków XX wieku). Katowice: ŚIN, 1983.

 • Chynczewska-Hennel 1985 = Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku. Warszawa: PWN, 1985.

 • Eisenstadt 1996 = Eisenstadt S. N. Die Konstruktion nationaler Identitäten in vergleichender Perspektive. In: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Frankfurt n. M.: Suhrkamp, 1996. 21–38.

 • Gellner 2009 = Gellner E. Narody i nacjonalizm. Warszawa: Difin, 2009.

 • Hofstede 2007 = Hofstede G. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE, 2007.

 • Hołowaćkyj 1846 = Hołowaćkyj J. [Havrylo Rusyn]. Zustände der Russinen in Gallizien. Ein Wort zur Zeit von einem Russinen. Leipzig, 1846.

 • Hroch 2003 = Hroch M. Małe narody Europy. Wrocław: ZNO, 2003.

 • Hrycak 2000 = Hrycak J. Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu. Lublin: IEŚW, 2000.

 • Jakowenko 1999 = Jakowenko N. Ruś jako trzeci człon Rzeczypospolitej Obojga Narodów w myśli ukraińskiej I połowy XVII wieku. In: Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin: IEŚW, 1999. 79–88.

 • Jakowenko 2009 = Jakowenko N. Choice of Name versus Choice of Path. The Names of Ukrainian Territories from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century. In: A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Budapest: CEU Press, 2009. 117–148.

 • Jedlicki 2008 = Jedlicki J. Błędne koło 1832–1864. Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918. T. 2. Warszawa: IH PAN-Neriton, 2008.

 • Jobst 2004 = Jobst K. „Ein Ukrainer polnischer Kultur“: Mykola Hankevyč (1869–1931) und die Sozialdemokratie Galiziens vor dem Ersten Weltkrieg. Zur Problematik des „nationalen Außenseiters“. In: Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in Regionen ethnischer Diversität. Marburg: Herder, 2004. 89–112.

 • Julkowska 2008 = Julkowska V. Kreacja bohaterów historycznych w pracach Karola Szajnochy. In: Historiamentalnośćtożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. Rzeszów: URz, 2008. 156–180.

 • Kłoskowska 1997 = Kłoskowska A. Otwartość i sąsiedztwo kultur narodowych. Kultura i Społeczeństwo 1997/1–3: 49–60.

 • Kurc 1996 = Kurc A. Język, kultura a tożsamość żydowska. In: Literackie portrety Żydów. Lublin: UMCS, 1996. 305–315.

 • Kwaśniewski 1982 = Kwaśniewski K. Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji. Warszawa: PWN, 1982.

 • Łepkowski 2003 = Łepkowski T. Polska. Narodziny nowoczesnego narodu 1874–1870. Poznań: PTPN, 2003.

 • Mokry 1997 = Mokry W. Ruska Trójca. Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Kraków: UJ, 1997.

 • Niedziela 1966 = Niedziela Z. Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830–1848. Kraków: UJ, 1966.

 • Osadczy 2007 = Osadczy W. Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: UMCS, 2007.

 • Pacholkiv 2002 = Pacholkiv S. Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesellschaftliche Rolle der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890–1914). Wiedeń i in.: VfGuP, 2002.

 • Plokhy 2010 = Plokhy S. The Origin of the Slavic Nations. Cambridge, 2010.

 • Radzik 1991 = Radzik R. Ewolucja narodowa społeczności kresów wschodnich. Kultura i Społeczeństwo 1991/2: 57–72.

 • Sosnowska 1997 = Sosnowska D. Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997/ 1–3: 85–92.

 • Sosnowska 2008 = Sosnowska D. Inna Galicja. Warszawa: Elipsa, 2008.

 • Stępnik 1998 = Stępnik A. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795–1918. Lublin: UMCS, 1998.

 • Studziński 1896 = Studziński C. Geneza poetycznych utworów M. Szaszkiewicza. Kraków, 1896.

 • Szul 2009 = Szul R. Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne. Warszawa: PWN, 2009.

 • Tazbir 1986 = Tazbir J. Polish National Consciousness in the Sixteenth to the Eighteenth Century. Harvard Ukrainian Studies 1986/3–4: 317–335.

 • Zabrowarny 1989 = Zabrowarny S. Tradycje Rusi Kijowskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej Ukraińców galicyjskich. Przegląd Humanistyczny 1989/10: 55–69.

 • Zachariasiewicz 1873 = Zachariasiewicz J. Ch. Święty Jur. In: Zachariasiewicz J. Ch. Święty Jur. Jarema. Dwie powieści współczesne. Lipsk: F. A. Brockhaus, 1873.

 • Zubrzycki 1849 = Zubrzycki D. Granice między ruskim i polskim narodem w Galicyi. Lwów, 1849.

 • Возняк 1911 = Возняк М. Оповіданє про Маркіяна Шашкевича. Львів: «Р.Т.П.», 1911.

 • Возняк 1941 = Возняк М. Маркіян Шашкевич. Львів: «У.В.», 1941.

 • Головацький 1989 = Головацький Я. Лист до О. Бодянського. 5 грудня 1845 р. В кн.: Стеблій Ф. І. (ред.) Русалка Дністрова: Документи і матеріали. Київ: «Наукова думка», 1989. 242–244.

 • Шалата 1969 = Шалата М. Й. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. Київ: «Наукова думка», 1969.

 • Шах 1961 = Шах С. Маркіян Шашкевич та галицьке відроження. Париж–Мюнхен, 1961.

 • Шашкевич 1965 = Маркіян Семенович Шашкевич. В кн.: Пільгук І. (ред.) Письменники західної України 30–50-х років ХІХ ст. Київ: «Дніпро», 1965. 37–127.

 • Шашкевич 1973 = Шашкевич М. Твори. Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття та примітки М. Й. Шалата. Київ: «Дніпро», 1973.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Honorary Editor

 • István NYOMÁRKAY (Budapest)

 

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zágráb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prága)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lvov)
 • FRIED István (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Krakkó)
 • KOCSIS Mihály (Szeged)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Michael MOSER (Bécs–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Bécs)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Szkopje)
 • Ivana TARANENKOVA (Pozsony)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moszkva)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minszk)
 • ZOLTÁN András (Budapest)
 • VIG István (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)