View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd University, H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

The Slavic substratum of the Hungarian language was not uniform in a dialectical sense. Among the late Slavic dialects of the 9th century, in addition to the so-called Pannonian Slavic, also a dialect of Bulgarian character was represented not only in the southeastern peripheral areas, as it had previously been suspected, but also in some central parts of the present- day Hungarian language area. In this paper, the author provides language material for the localization of these former dialects.

 • Бер =

  Български етимологичен речник. Т. 1–8. София, 1971–2017.

 • Даль =

  Даль В. И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. Т. 1–4. Санктъ-Петербургъ–Москва, 1880–1882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Дрс =

  Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–28. Москва, 1975–2008.

 • Дурново 1932 =

  Дурново Н. Н. К вопросу о распадении общеславянского языка. In: Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929. Svazek 2. Přednášky. Praha, 1932. 514526. [Переиздано в кн.: ДУРНОВО Н. Н. Избранные работы по истории русского языка. Москва, 2000. 624–637.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Срезн. =

  Срезневскій И. И. Материалы для словаря древне-русскаго языка по пись-меннымъ памятникамъ. Т. 1–3. Санктъ-Петербургъ, 1893–1903.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Стсл 1994 =

  Цейтлин Р. М. , Вечерка В., Благова Э. (ред.) Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Москва, 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Трубецкой 1927 =

  Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. Paris, 1927. [Переиздано в кн.: Трубецкой 1995: 162–210.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Трубецкой 1987 =

  Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. Москва, 1987.

 • Трубецкой 1995 =

  Трубецкой Н. С. История, культура, язык. Москва, 1995.

 • Хелимский 1988 =

  Хелимский Е. А. Венгерский язык как источник для праславян-ской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии. В кн.: Славянское языкознание. Х Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. Москва, 1988. 347368. [Переиздано в кн.: ХЕЛИМСКИЙ 2000: 416–432.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Хелимский 1993 =

  Хелимский Е. А. Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке. В кн.: Славянское языкознание. ХI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. Москва, 1993. 4664. [Переиздано в кн.: Хелимский 2000: 436–451.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Хелимский 2000 =

  Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. Москва, 2000.

 • Asbóth 1907 =

  Аsbóth Oszkár : Szláv jövevényszavaink 1. Bevezetés és а különböző rétegek kérdése. Budapest, 1907.

 • Asbóth 1983 =

  Аsbóth Oszkár : А szláv szók а magyar nyelvben. Budapest, 1983.

 • Balassa 1937 =

  Balassa József : A magyar nyelv életrajza. Budapest, 1937.

 • Balassa 1943 =

  Balassa József : A magyar nyelv könyve. Budapest, 1943.

 • Balkmac =

  Koneski B. , Vidoeski B., Jasar-Nasteva O. Distribution des balkanismes en macédonien. Skopje, 1966.

 • Bárczi 1966 =

  Bárczi Géza : A magyar nyelv életrajza. Budapest, 1966.

 • Benkő 1997 =

  Benkő Loránd : A honfoglaló magyarság nyelvi viszonyai és ami ezekből következik. In: Kovács László, Veszprémy László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet. Budapest, 1997. 163176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Braxatoris–Ondrejčík 2017 =

  Braxatoris Martin , Ondrejčík Мichal: Гетерогенность праславянской основы словацкого языка как последствие склавинско-аварского воздействия. В кн.: Красных В. В., Изотов А. И. Язык, сознание, коммуникация. Сборник статей к юбилею профессора Н. Е. Ананьевой. Москва, 2017. 4667.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Çabej 1961 =

  Çabej Eqrem : Crăciun. Studii şi Cercetări Lingvistice 12 (1961): 313317.

 • Dénes 1997 =

  Dénes György : A Munuhpest sziklája és a pest köznév jelentése hegyek, sziklák nevében. In: Gergely Piroska, Hajdú Mihály (szerk.): Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai 1. Budapest–Miskolc, 1997. 284288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dénes 2009 =

  Dénes György : Pest pataka. Névtani Értesítő 31 (2009): 105111.

 • Ewung =

  Benkő Loránd (Hrsg.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Bd. 1–3. Budapest, 1993–1997.

 • Gerstner 2018 =

  Gerstner Károly : Szókészlettan. In: Kiss Jenő, Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Budapest, 2018. 249270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy 1983 =

  Györffy György : István király és műve. Budapest, 1983.

 • Helimski 1992 =

  Helimski Eugen : Slavic / Latin / German stress and Hungarian vowel harmony. In: Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum. Amsterdam–Atlanta, 1992. 4554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helimski 2003 =

  Helimski Eugen : Bécs und Pécs vor dem Hintergrund der ungarischen Vertretung der slawischen Nasalvokale. In: Bakró-Nagy Marianne, RÉDEI Károly (szerk.): Ünnepi könyv Honti László tiszteletére. Budapest, 2003. 181193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoffmann–Tóth 2016 =

  Hoffmann István , TÓTH Valéria: A nyelvi és etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében. Századok 150 (2016): 257318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss 1993 =

  Kiss Jenő : A magyar nyelv. In: Kósa László (szerk.): A magyarságtudomány kézikönyve. Budapest, 1993. 77161.

 • Kiss 1994 =

  Kiss Lajos : Néhány szlavisztikai műszóról (ősszláv nyelv, ószláv nyelv, egyházi szláv nyelv, óorosz nyelv). Magyar Nyelv 90 (1994): 361363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kniezsa 1942a =

  Kniezsa István : A szlávok őstörténete. In: SZEKFŰ Gyula (szerk.): A magyarság és a szlávok. Budapest, 1942. 740.

 • Kniezsa 1942b =

  Kniezsa István : Magyar–szláv nyelvi érintkezések. In: Szekfű Gyula (szerk.): A magyarság és a szlávok. Budapest, 1942. 168188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kniezsa 1943 =

  Kniezsa István : Siebenbürgen zur Zeit der Landnahme und die Ansiedlung des Ungarntums. In: MÁLYUSZ Elemér (Hrsg.): Siebenbürgen und seine Völker. Budapest–Leipzig–Milano, 1943. 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kniezsa 1955 =

  Kniezsa István : A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Budapest, 1955.

 • Kniezsa 1963 =

  Kniezsa István : Charakteristik der slawischen Ortsnamen in Ungarn. Studia Slavica Hung. 9 (1963): 2744.

 • Melich 1903–1905 =

  Melich János : Szláv jövevényszavaink I/1–2. Budapest, 1903–1905.

 • Melich 1910 =

  Melich János : Nyelvünk szláv jövevényei. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 13.) Budapest, 1910.

 • Mоrаvсsik 1984 =

  Moravcsik Gyula : Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai / Fontes Byzantinae historiae Hungaricae aevo ducum et regum ех stirpe Árpád descendentium. Budapest, 1984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy 2017 =

  NAGY Iván : Kísérlet a 10. századi Kárpát-medence etnikai rekonstrukciójára. In: Sudár Balázs (szerk.): Dentumoger I. Tanulmányok a korai magyar történelemről. Budapest, 2017. 357398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sjs =

  Kurz Josef , Hauptová Zoé (red.): Slovník jazyka staroslovĕnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae. T. 1–4. Praha, 1966–1997.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stachowski 2009 =

  Stachowski Marek : Eugen Helimskis Materialien zur Erforschung der ältesten slawisch-ungarischen Sprachkontakte. Studia Etymologica Cracoviensia 14 (2009): 35107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tesz =

  Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4. Budapest, 1967–1984.

 • Trubetzkoy 1925 =

  Trubetzkoy N. S. Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit. Zeitschrift für Slavische Philologie 1 (1925): 287319. [Переиздано в кн.: TRUBETZKOY 1988: 93–125. Русский перевод: ТРУБЕЦКОЙ 1987: 143–167.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trubetzkoy 1988 =

  Trubetzkoy N. S. Opera slavica minora linguistica. Wien, 1988.

 • Úmtsz =

  B. Lőrinczy Éva (szerk.): Új magyar tájszótár 1–5. Budapest, 1979–2010.

 • Zoltán 1986 =

  Золтан А. О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии. Cъпоставително езикознание 1986/4: 59.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zoltán 1996 =

  Zoltán András : A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai. Életünk 34 (1996): 634648.

 • Zoltán 2013 =

  Zoltán András : Славянские диалекты Карпатского бассейна во время прихода венгров (IX в.). Studia Slavica Hung. 58 (2013): 209218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zoltán 2015 =

  Zoltán András : Византийская миссия у венгров в Х в.: Вопрос о славянском языковом посредничестве. In: Tahiaos Anthony-Emil (ed.): Cyril and Methodius. Byzantium and the World of the Slavs. Thessaloniki, 2015. 658663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zoltán 2017 =

  Zoltán András : Ślady dawnych gwar typu bułgarskiego w północnowschodnich Węgrzech. LingVaria 2017/1: 223230.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: Lukács, István (Budapest)

Editorial Board

 • Fedoszov, Oleg (Budapest)
 • Janurik, Szabolcs (Budapest)
 • Kiss Szemán, Róbert (Budapest)
 • Pátrovics Péter (Budapest)

 

Honorary Editor

 • Nyomárkay, István (Budapest)

 

Advisory Board

 • Bańczerowski, Janusz (Budapest)
 • Dubisz, Stanisław (Warszawa)
 • Fried, István (Szeged)
 • Gadányi, Károly (Szombathely)
 • Hollós, Attila (Budapest)
 • Jesenšek, Marko (Maribor)
 • Kiss Gy., Csaba (Budapest)
 • Moser, Michael (Wien–Piliscsaba)
 • Neweklowsky, Gerhard (Wien)
 • Ressel, Gerhard (Trier)
 • Užarević, Josip (Zagreb)
 • Zoltán, András (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 3 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 4 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 4 0 0
Aug 2021 0 0 0