View More View Less
 • 1 Кафедра слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, , вул. Володимирська 64, UA-01601, Київ
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

Стаття присвячена етимологічному, семантичному і функціональному аналізу когнітивної сфери вітання й побажання на матеріалі лексичних і фразеологічних засобів української та чеської мов з деякими паралелями в інших мовах. З такого погляду чеська та українська лексика і фразеологія ще не були предметом окремої студії. Цей аспект дослідження може бути корисним для вивчення проблем когнітивної семантики і лінгвістичної прагматики.

У компаративному плані вивчаються етимологічні характеристики лексики української та чеської мов. Констатовано, що, незважаючи на спільне праслов’янське походження, іменники укр. поздоровлення та чес. pozdrav мають різні етимологічні версії. Для чеської мови вихідна мотиваційна модель слова pozdrav ‘вітання’ ґрунтувалася на понятті здоров’я, те саме виявляє українська мова стосовно слова поздоровлення на відміну від синоніма вітання, етимологічно пов’язаного з vytaty ‘жити’ й вітати ‘говорити, звертатися до когось’. В обох досліджуваних мовах первинні значення лексем семантичного поля «вітання, поздоровлення» (укр. вітати, поздоровляти, віншувати, здрастувати; чес. pozdravovat, gratulovat, blahopřát, vinšovat) виявляють ознаки суб’єктивної приязні, прихильності, симпатії до когось та детермінують модель мовної поведінки учасників комунікації.

Побажання здоров’я – основний когнітивний складник вітання й поздоровлення. У статті проаналізовано також фразеологічні формули вітання і побажання: укр. Будьте здорові! і чес. Buďte v pohodě! На основі набору даних словника-тезауруса чеської мови, лексичної синонімії слова pohoda можна зробити висновок про те, що сучасна чеська формула побажання Buďte v pohodě! в семантичному відношенні є набагато глибшою, ніж класичне Buďte zdrávi!, оскільки у свідомості носія чеської мови понятійний простір слова pohoda охоплює не лише поняття здоров’я, але й близькі до нього щастя, радість, любов, комфорт, задоволення, добробут, які виражають цінності, значущі для кожного індивіда.

Характерною особливістю чеської вітальної формули Buďte v pohodě! є те, що це фразеологічний неологізм, вперше зафіксований чеськими словниками наприкінці ХХ ст. У зіставленні з чеською мовою ми відзначаємо особливість української формули вітання Многії літа! Ця формула побажання пройшла багатовіковий процес інтеграції від церковного побуту до сфер суспільного життя. У цілому дослідження показало, що основні мотиваційні моделі для реалізації вітань і побажань лексичними і фразеологічними засобами сформовано мовною системою і дискурсивною практикою, в основі яких лежить мовленнєвий етикет або життєво значима подія, щодо якої адресат реалізовує комунікативні інтенції – висловлює увагу, повагу й добросердечне ставлення.

The paper is dedicated to the etymological, semantic, and functional analysis of the cognitive sphere of greetings and wishes on the material of lexical and phraseological elements of the Ukrainian and Czech languages, using the data from other Slavic languages. From this point of view, Czech and Ukrainian vocabulary and phraseology have not yet been the subject of a separate study. This aspect of research can be useful for studying the problems of cognitive semantics and linguistic pragmatics.

The etymological characteristics of Ukrainian and Czech vocabularies are studied in a comparative way. It is stated that despite their common Proto-Slavic origin, the Ukrainian noun поздоровлення and the Czech word pozdrav have different etymological history. For the Czech language, the initial motivational model pozdrav ‘greeting’ was based on the concept of health. The same is revealed by the Ukrainian language in relation to the word поздоровлення, in contrast with the synonym вітання, which is etymologically related to vytaty ‘live’ and вітати ‘speak, address someone’. In both languages, the primary meanings of the lexical items of the semantic field “greetings, congratulations” (pozdravovat ‘greet’, gratulovat ‘congratulate’, blahopřát ‘welcome’, vinšovat ‘salute’) show signs of subjective friendliness, affection, and fellow feeling for someone, and they determine the model of language behaviour of the participants in communication.

Wishing good health is the main cognitive component of greetings and congratulations. The paper also analyzes the phraseological formulas of greetings and wishes: Ukrainian Будьте здорові! and Czech Buďte v pohodě! Based on the data set of the dictionary-thesaurus of the Czech language, we can conclude that in terms of semantics, the modern Czech formula Buďte v pohodě! is much deeper than the classical Buďte zdrávi! because in the mind of a Czech speaker, the conceptual space of the word pohoda implies the concepts of health, happiness, joy, love, comfort, satisfaction, and well-being, which include values that are important to every individual.

A special feature of the Czech formula Buďte v pohodě! is that it is a phraseological neologism first recorded by Czech dictionaries in the late 20th century. In comparison with the Czech language, we can observe the peculiarity of the Ukrainian greeting Многії літа! This formula went through a centuries-long process of integration from church life into everyday social life. In general, the study demonstrates that the main motivational models in the lexical and phraseological implementation of greetings and wishes are formed by the language system and discursive practice, which is based on speech etiquette or a significant event to which the addressee expresses attention, respect, and warm-hearted attitude.

 • Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-этимоло-гический словарь. Москва, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Гребенщикова Н. С. История русского приветствия (на восточнославянском фоне). Гродно, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Даниленко Л. І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискур-сивному висвітленні. Київ, 2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Етимологічний словник української мови. Т. 1–2. Київ, 1982–1985.

 • Костенко Л. В. Вибране. Київ, 1989.

 • Мокиенко В. М. Загадки русской фразеологии. Москва, 1990.

 • Номис М. Українські приказки, прислів’я і mаке інше. Київ, 1993.

 • Потебня О. Естетика і поетика слова. Київ, 1985.

 • Сахарчук Р. Традиція многолітствування в українській композиторській творчості: духовний гімн України «Боже Великий, Єдиний». Українська музика 3 (2017): 2228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Словарь русских народных говоров. Вып. 1–51. Ленинград / Санкт-Петербург, 1965–2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Словник української мови. Т. 1–9. Київ, 2010–2019.

 • Українські народні думи. Т. 1. Київ, 2009.

 • Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. Москва, 1986–1987.

 • Фразеологічний словник української мови. Т. 1–2. Київ, 1993.

 • Elektronický slovník staré češtiny. http://vokabular.ujc.cas.cz.

 • Holub J., Lyer S. Stručný etymologický slovník jazyka Českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha, 1968.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jungmann J. Slownjk česko-německý. D. 3. Praha, 1837.

 • Machek V. Etymologický slovník jazyka Českého a slovenského. Praha, 1957.

 • Malý staročeský slovník. http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx.

 • Olbracht I. Zázrak s Julčou. In: Česká Povídka. Praha, 1968. 147169.

 • Rejzek J. Český etymologický slovník. Praha, 2001.

 • Slovník české frazeologie a idiomatiky. Sv. 1. Přirovnání. Praha, 1983.

 • Slovník nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie A Původ Slov. Praha, 2006.

 • Sochová Z., Poštolková B. Co v slovnících nenajdete: novinky v současné slovní zásobě. Praha, 1994.

 • Slovník spisovného jazyka českého. D. 1–2. Praha, 1960–1971.

 • Svobodová D., Kavalová E. O jazyce autorů graffiti. Naše řeč 1999/5: 245254.

 • Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha, 2007.

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zagreb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prague)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lviv)
 • István FRIED (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Kraków)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Mihály KOCSIS (Szeged)
 • Michael MOSER (Vienna–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Vienna)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Skopje)
 • Ivana TARANENKOVÁ (Bratislava)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moscow)
 • István VIG (Budapest)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minsk)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 55 4 5
Jan 2022 50 15 13
Feb 2022 31 2 5
Mar 2022 40 6 8
Apr 2022 56 1 1
May 2022 19 0 0
Jun 2022 0 0 0