Author:
Наталія Венжинович Кафедра української мови, Ужгородський національний університет, вул. Університетська, 14, кімн. 412, UA-88000 Ужгород, Україна

Search for other papers by Наталія Венжинович in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Стаття присвячена вивченню фраземіки у прозі сучасного закарпатоукраїнського письменника Мирослава Дочинця. Вперше проаналізовано найвагоміші лінгвокультурологічні особливості фразеологічних одиниць на позначення дій, вчинків, поведінки людини, зафіксованих у художніх творах зазначеного автора.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою подальшого опрацювання в українському мовознавстві питань, пов’язаних із вивченням індивідуально-авторського фразеовживання, посиленням в україністиці інтересу до діалектної фразеології української мови, відсутністю ґрунтовних досліджень, присвячених вивченню художньої мови зазначеного закарпатоукраїнського прозаїка. З’ясовано, що cаме діалектна фразеологія найкраще відтворює суспільний досвід, звичаї, обряди, особливості менталітету мовців, які проживають на Закарпатті.

Відібраний фактичний матеріал опрацьовано за допомогою описового методу для виділення тематичних груп фразеологізмів. Метод контекстуального аналізу використано для з’ясування функціональних і стилістичних можливостей фразем у прозових творах Мирослава Дочинця. Описовий метод уможливив теоретичне узагальнення результатів дослідження, систематизацію дібраного матеріалу. Для уточнення семантики фразем використано метод компонентного аналізу.

У матеріалі дослідження виокремлено близько 600 фразеологічних одиниць. Досліджено розвиток фразеологічного значення, що дало змогу встановити, як їхні універсальні закономірності, так і суто національну (регіональну) специфіку. Автор констатує, що фразеологічні одиниці, зафіксовані у художніх творах, мають яскраве експресивно-емоційне та оцінне забарвлення, вони надають тексту образності. Фраземи виразно та влучно характеризують ознаки, дії, які можна застосувати до багатьох конкретних фактів мовлення. Мовний стиль творів – феномен, результат невтомної творчої діяльності письменника.

Спостережено, що, характеризуючи персонажів чи їхній стан, Мирослав Дочинець часто використовує компаративні фразеологізми. Вживання фразем допомогло письменнику відтворити колорит рідного краю, розкрити характери, позитивні та негативні вчинки героїв, фізичний та емоційний стан персонажів, яскраво та оригінально відобразити їхнє живе мовлення.

Унаслідок проведеного дослідження доходимо висновку, що фразеологічні одиниці, функціонуючи у художніх творах Мирослава Дочинця, виконують важливу інтенсифікаційну роль, зокрема, виступають виразними репрезентантами традицій, звичаїв, побутових реалій, характерних для закарпатців. Авторські видозміни (структурні, образно-смислові) значною мірою розширюють функціональне поле таких висловів.

The aim of this paper is to describe the phraseologisms in the prose by the Transcarpathian Ukrainian writer Myroslav Dochynets. The most important linguocultural peculiarities of phraseological units denoting human actions, deeds, and behaviour fixed in the works of arts by the above-mentioned author have been analyzed for the first time.

The topicality of the study is determined by the need of further elaboration on the issues in Ukrainian linguistics related to the studying individual phraseologisms used by authors of literary works, the increase of interest to dialect phraseology in the Ukrainian language, the lack of thorough studies dealing with texts written by the above-mentioned Transcarpathian Ukrainian prosaist. It has been claimed that it is dialectal phraseology that best of all reproduces the experience, customs, rituals, and mental peculiarities of native speakers living in Transcarpathia.

The collected empirical material has been elaborated by means of the descriptive method for distinguishing thematic groups of phraseologisms. The method of contextual analysis has been used for ascertaining functional and stylistic possibilities of phraseologisms in the prose by Myroslav Dochynets. The descriptive method enabled the theoretical generalization of the results achieved in the study and the systematization of the selected material. The method of componential analysis has been used for specifying the meaning of phraseologisms.

Approximately 600 phraseological units have been extracted from the empirical material. The development of phraseological meaning has been under investigation, which enabled ascertaining both their universal regularities and national (regional) specificity. The author claims that phraseologisms fixed in the works of art have a vividly expressed emotional and assessing colouring, lending picturesqueness to the text. Phraseological units characterize signs and actions vividly and neatly, which may be applied to a great number of concrete facts of speech. The style of the works is a phenomenon, the result of the writer’s untiring creative activities.

It has been observed that describing characters and their state, Myroslav Dochynets often uses comparative phraseologisms. Their use helped the writer to recall local colouring, to reveal tempers, positive and negative deeds of the characters, physical and emotional state of personages, and vividly and originally express their spoken tongue.

As a result of the study, a conclusion is drawn that phraseological units functioning in the works of art by Myroslav Dochynets play an important intensifying role, in particular, they appear as expressive representatives of traditions, customs, and everyday realia typical of Transcarpathians. The author’s modifications (structural, picturesque, notional) expand the functional field of such expressions to a large extent.

 • Авксентьев Л. Г. Фразеология языка прозаических произведений Михаила Стельмаха. АКД. Харьков, 1969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Венжинович Н. Ф. Лінгвокультурологічний аспект вивчення фразеології у творах Івана Чендея. В кн.: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 11. Ужгород, 2007. 208212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Венжинович Н. Ф. Національно-культурна специфіка фразем у творах Петра Скунця. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації 28 (2012): 177179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Венжинович Н. Ф. Лінгвокультурологічні особливості відтворення долі людини у фразеологізмах української мови (на матеріалі поетичних творів Т. Шевченка). В кн.: Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200 rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 1. Szczecin–Greifswald, 2014. 190196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Венжинович Н. Ф. Фразеологічна картина світу у творах І. Нечуя-Левицького. На-укові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 38. Кам’янець-Подільський, 2015. 9498.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Венжинович Н. Ф. Фраземіка в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» як джерело відтворення ментальних рис українців. Мовознавчий вісник. Вип. 21. Черкаси, 2016. 6166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Венжинович Н. Ф. Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології. Ужгород, 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Горинь В. Життя і слово «І звідкіля ти взявся у нас такий?». Дзвін. № 6 (848). Львів, червень 2014 р. 135141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Дехтярьова О. В. Діалектна фразеологія в художньому тексті (на матеріалі творчості письменників Покуття і Гуцульщини кінця XIX – початку XX ст.). Дис. … канд. філол. наук. Сімферополь, 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Дочинець М. І. Дорога в небо – до людей. Історії чоловіків, які витримали. Мукачево, 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Дочинець М. І. Булава і серце: великі романи великих людей. Мукачево, 2012.

 • Дочинець М. І. Вічник. Сповідь на перевалі духу. Мукачево, 2013.

 • Дочинець М. І. Горянин. Води Господніх русел. Мукачево, 2013.

 • Дочинець М. І. Лис. Віднайдення загублених слідів. Мукачево, 2013.

 • Дочинець М. І. Світильник слова. Книга життя. Життя книги. Мукачево, 2013.

 • Дочинець М. І. Руки і Душа. Історії жінок, які перемогли. Мукачево, 2014.

 • Євтушина Т. О. Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника. Дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Жайворонок В. В. Мова та етносвіт. Культура народов Причерноморья. № 168. Т. 1. Сімферополь, 2009. 259261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов. Луцьк, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Здіховська Т. В. Фразеологія української прози першої половини ХХ століття (на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого). Дис. … канд. філол. наук. Луцьк, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ісак М. Природа і душа не терплять порожнечі… (про роман Мирослава Дочинця «Вічник»). Новини Закарпаття, 5 квітня 2011 р. 6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Коваль В. И. Языковая картина мира и ее отражение в славянской этнофразеологии. В кн.: Славянская фразеология в синхронии и диахронии. Вып. 1. Гомель, 2011. 2932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Козак С. Мирослав Дочинець: «У творчості мене цікавить не правда історії, а правда серця». Літературна Україна. № 47. 5 грудня 2013 р. 1011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Кононенко В. І. Мова у контексті культури. Київ–Івано-Франківськ, 2008.

 • Кохан Ю. І. Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного). АКД. Харків, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Маслова В. А. Лингвокультурология. Москва, 2001.

 • Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2008.

 • Морараш Г. В. Фразеологічне багатство мови творів Євгенії Ярошинської. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні на-уки. Вип. 28. Кам’янець-Подільський, 2011. 312315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Папіш В. А. Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закар-патоукраїнських письменників (40–90 рр. ХХ ст.). Дис. … канд. філол. наук. Ужгород. 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Папіш В. А. Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закар-патоукраїнських письменників (40-90 рр. ХХ ст.). АКД. Ужгород, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови. Етимологічний та етнолінгвістичний аспекти. Сімферополь, 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Скиба Н. Г. Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Дис. … канд. філол. наук. Київ, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Білоноженко В. М. та ін. (уклад.) Словник фразеологізмів української мови. Київ, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт–фразеологізм–мовна кар-тина світу». В кн.: Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку. Запоріжжя, 2006. 146151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови. Київ, 2007.

 • Білоноженко В. М. та ін. (уклад.) Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Хома Н. Ономастичний простір в українських фразеологізмах (прислів’ях, приказках). Вісник Прикарпатського національного університету 29–31 (2011): 411413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Яцьків М. Ю. Фраземи на позначення мовленнєвої та мисленнєвої діяльності у творах Мирослава Дочинця. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія 43 (2020): 313317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zagreb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prague)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lviv)
 • István FRIED (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Kraków)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Mihály KOCSIS (Szeged)
 • Michael MOSER (Vienna–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Vienna)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Skopje)
 • Ivana TARANENKOVÁ (Bratislava)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moscow)
 • István VIG (Budapest)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minsk)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • CABELLS Journalytics
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.1
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
History 1535/1599 (4th PCTL)
Cultural Studies 1161/1203 (3rd PCTL)
Linguistics and Language 1046/1078 (2nd PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
History 1273/1499 (Q4)
Language and Linguistics 856/968 (Q4)
Linguistics and Language 916/1032 (Q4)
Cultural Studies 1011/1127 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 556 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 638 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 20 0 0
Jul 2023 3 0 0
Aug 2023 23 0 0
Sep 2023 29 0 0
Oct 2023 67 2 0
Nov 2023 36 11 2
Dec 2023 13 0 0