Author:
Людмила Томіленко Відділ лінгвістики, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, просп. Голосіївський, 3, UA-03039 Київ, Україна

Search for other papers by Людмила Томіленко in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Пропонована стаття містить результати цілісного аналізу складних слів-іменників української мови, зафіксованих у популярних загальномовних російсько-українських перекладних словниках початку ХХ ст. (зокрема 1918–1933 рокiв): «Словнику московсько-українському» (1918 р.) Віктора Дубровського, «Російсько-українському словнику» (1918 р.) Сергія Іваницького та Федора Шумлян-ського й академічному «Російсько-українському словнику» (1924–1933 рр.) за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова.

Виконати комплексне дослідження складної субстантивної лексики допомогли цифрові лекси-кографічні системи, створені на основі перерахованих вище паперових словників (оцифрованих копій), та побудована іменникова база даних.

Складні номінації, особливо іменники, досить поширені в українській мові початку ХХ століття. Разом у трьох аналізованих словниках їх нараховується близько шести тисяч. Зі створеної іменни-кової бази даних було відібрано всі складні слова-іменники, досліджено способи їх творення, вияв-лено й описано поширені тематичні групи.

Найбільше, за нашими спостереженнями, у проаналізованому матеріалі нараховується іменників, що постали внаслідок основоскладання, або композиції (чистого та змішаного), менше – словоскла-дання, або юкстапозиції. Порівняно небагато ми виявили складноскорочених субстантивів – абре-віатур, нечасто трапляються й зрощення. Щодо тематичних груп, то найпоширенішими в дослі-джуваних словниках є такі групи: 1) назви осіб (яка поєднує ще низку підгруп); 2) найменування рослин; 3) назви тварин; 4) найменування пристроїв, приладів, інструментів; 5) назви будівель, споруд, установ, приміщень і т. ін.; 6) чимало міститься різноманітних абстрактних понять тощо.

Стосовно походження складної іменникової лексики, то в аналізованих лексикографічних працях зафіксовано багато слів, утворених на власне українському ґрунті, хоча нерідко трапляються й запо-зичені лексеми та найменування з іншомовними компонентами. Серед запозичених лексем суттєву частину становлять інтернаціональні терміни. Крім добре відомих нині назв, у перекладних слов-никах початку ХХ століття виявлено значну кількість маловідомої, невідомої, застарілої, діалектної, регіональної і т. ін. лексики.

Зважаючи на те, що загальномовні російсько-українські перекладні словники післяреволюційно-го періоду надзвичайно важливі, проте ще не достатньо вивчені праці, порівняльний аналіз лекси-ки, семантики, граматики, правописних особливостей тощо на матеріалі цих джерел є перспектив-ним мовознавчим завданням.

In the paper, the author carried out an analysis of compound words in the Ukrainian language of the beginning of the 20th century. The research is based on three popular Russian–Ukrainian bilingual dictionaries published in the period from 1918 to 1933: MoscowUkrainian Dictionary (1918) by Victor Dubrovskyi, RussianUkrainian Dictionary (1918) by Sergiy Ivanytskyi and Fedir Shumlyanskyi, and the academic Rus- sianUkrainian Dictionary (1924–1933) edited by Agathangel Krymskyi and Sergiy Yefremov.

A comprehensive study became possible due to uniquely built digital lexicographic systems and a noun database. They were created on the basis of the paper dictionaries listed above (digitized copies). All compound words were selected from the noun database, methods of their creation were studied, the main thematic groups were highlighted and described.

Compound nominations, especially nouns, are quite common in the Ukrainian language of the beginning of the 20th century. Together, there are about six thousand of them in the three analyzed dictionaries.

The majority of the recorded nouns was represented by lexemes spelled as one word. These nominations have been coined mainly by means of joining word stems (by composition). The minority of the discovered nouns was represented by hyphenated words. The origin of such nouns was mainly caused by compounding (juxtaposition). One of the dictionaries also recorded a small number of abbreviations.

All compound nouns were combined into thematic groups. The most common thematic groups are: 1) names of people (which contains a number of subgroups); 2) names of plants; 3) names of animals; 4) names of devices, appliances, tools, etc.; 5) names of names of buildings, structures, institutions, premises, etc.; 6) and abstract concepts. The studied dictionaries recorded a significant amount of compound nouns of Ukrainian origin. Nevertheless, borrowed lexemes and names consisting of foreign- language components were also observed. Significant parts of the borrowed lexemes are international terms. Apart from the well-known names, lexicographic works of the beginning of the 20th century contain a significant amount of less-known, unknown, dialectal, and regional vocabulary.

Russian–Ukrainian bilingual dictionaries of the post-revolutionary period are extremely important works which have not been studied sufficiently yet. The comparative analysis of vocabulary, semantics, grammar, etc. based on the material of these sources is a promising linguistic task.

 • Винник В. О. Як створювався академічний тлумачний «Словник української мови» в 11-ти томах. В кн.: Гнатюк І. С. (упор.) Критика у слов’янській лексикографії. Паламарчуку Леоніду Сидоровичу. Київ, 2012. 1627.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Галас Б. К. Рукописні словники ХІХ – початку ХХ ст. як важливий резерв для підготовки нових тлумачних словників української мови. В кн.: Гнатюк І. С. (упор.) Критика у слов’янській лексикографії. Паламарчуку Леоніду Сидоровичу. Київ, 2012. 233239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Етимологічний словник української мови. Т. 1–6. Київ, 1982–2012.

 • Ментинська І., Наконечна Г. Структурно-словотвірні особли-вості сучасної комп’ютерної термінології. Вісник Національного університету «Львівська полі-техніка». Проблеми української термінології. № 842. Львів, 2016. 8691.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Мислива-Бунько І. Я. Чинники актуалізації складних слів у сучасному українському медіа-дискурсі. Studia Linguistica 5 (2011): 235241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Муромцева О. Г. Складні слова чи префіксальні утворення? Про утворення з пів-, напів-, полу-в сучасній українській мові. Культура слова. Вип. 16. Київ, 1979. 4856.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Радомська Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Вінниця, 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Іваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник. Вінниця, 1918.

 • Кримський А. Ю., Єфремов С. О. (ред.) Електронна версія російсько-українського словника (1924–1933). А–П. Київ, 2007. https://chtyvo.org.ua/authors/Krymskyi_Ahatanhel/Ros-ukr_akademichnyi_slovnyk/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Грінченко Б. Д. (ред.) Словарь української мови. Т. 1–4. Київ, 1907–1909.

 • Дубровський В. Словник московсько-український. Київ, 1918.

 • Томіленко Л. М. Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографіїпочатку ХХ ст. Мовознавство 2017/1: 7179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Томіленко Л. М., Рабулець О. Г. «Словник московсько-український» В. Дубровського: склад і структура. Мовознавство 2015/4: 8996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Томіленко Л. М., Рабулець О. Г. Цифрова лексикографічна система «С. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник» та її можливості. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка 153 (2017): 751756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Томіленко Л., Рабулець О. Лексикографічна система «Російськоукраїнський словник (А. Кримський, С. Єфремов)» як джерело дослідження української лек-сики. Philologica 77. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava, 2018. 8794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Український правопис. Київ, 2019.

 • Хрустик Н. М. Класифікація та деякі проблеми вивчення способів словотворення. Записки з українського мовознавства 9 (2003): 916.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zagreb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prague)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lviv)
 • István FRIED (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Kraków)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Mihály KOCSIS (Szeged)
 • Michael MOSER (Vienna–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Vienna)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Skopje)
 • Ivana TARANENKOVÁ (Bratislava)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moscow)
 • István VIG (Budapest)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minsk)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • CABELLS Journalytics
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.1
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
History 1535/1599 (4th PCTL)
Cultural Studies 1161/1203 (3rd PCTL)
Linguistics and Language 1046/1078 (2nd PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
History 1273/1499 (Q4)
Language and Linguistics 856/968 (Q4)
Linguistics and Language 916/1032 (Q4)
Cultural Studies 1011/1127 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 556 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 638 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 282 6 8
Jan 2024 73 5 4
Feb 2024 36 4 4
Mar 2024 34 4 6
Apr 2024 66 0 0
May 2024 26 0 0
Jun 2024 0 0 0