View More View Less
 • 1 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, UA-90202 Beregszász, Kossuth tér 6
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $634.00

Вивчення українського мовознавства в Угорщині має давню історію. Увага дослідників зосереджу-валася насамперед на питаннях синхронної та діахронної діалектології, зокрема закарпатської, про-блемах українсько-угорських міжмовних контактів. Ім’я Ласлова Чопея в українській лексикографії відоме насамперед як укладача «Русько-мадярського словаря» (Будапешт, 1883).

У статті проаналізовано статтю «Magyar szók a rutén nyelvben» (Угорські слова в руській мові) та реєстр «Русько-мадярського словаря», подано етимологію слів, які з погляду їх первинного похо-дження були спірними, зіставлено різні оцінки словника мовознавцями з часу його появи до сього-дення.

Ласлов (Василь) Чопей (уг. Csopey / Csopei László) – угорський педагог, перекладач, мовознавець. В енциклопедії «Українська мова» написано: «Ласлов (Василь) Чопей – український мовознавець; писав мовою дуже близькою до закарпатського народного мовлення центральної частини краю». Ю. Шевельов доповнює: «Чопей Василь – педагог, упорядник підручників для народних шкіл Закар-паття (1881–1890)».

Угорський славіст Аттіла Голлош зі вступною статтею Іштвана Удварі підготував до видання уза-гальнювальну працю «Csopey László élete és művei» (Життя і праці Ласло Чопея). А. Голлош уклав бі-бліографію праць Л. Чопея, класифікувавши їх за такими галузями: літературознавство, етнографія, мовознавство, переклади, фахова література, підручники для русинських шкіл, природознавство, експедиції, виставки, поштова скринька, статистика, рецензії, лекції в Малій Академії, редакторська робота, листування. На прохання міністерства Л. Чопей уклав та переклав вісім підручників для народних шкіл.

З появою статті «Magyar szók a rutén nyelvben» (Угорські слова в руській мові), опублікованій у 1881 році, Ласло Чопей розпочав дослідження угорсько-слов’янських мовних зв’язків. Працю Чо-пея можна вважати першою у дослідженні угорських лексичних запозичень в українських говорах сучасної території Закарпаття. У своїй статті, написаній на науковому рівні свого часу, автор пе-рерахував відомі йому угорські лексичні елементи березької говірки, вказав на фонетичні зміни, які відбулися на українському мовному ґрунті, подав тематичну класифікацію, указавши, по суті, напрямки подальших досліджень.

Традиційно вважається, що українсько-угорська словникова справа бере свій початок від другої половини ХІХ ст. із появою «Русько-мадярського словаря» Ласлова Чопея. Словник високо оцінила Угорська королівська академія наук – автор отримав премію Фекешгазія. Словниковий реєстр нараховує 20 тисяч вокабул і відображає лексичний склад добре відомих укладачеві закарпатських східнослов’янських говорів.

Проживаючи далеко від україномовної території, у кінці ХІХ ст. наголошував на самостійності української мови, відстоював право на її розвиток і функціювання.

Вважаємо, що словник є цінною лексикографічною працею, а його автора можемо вважати осно-воположником українсько-угорської лексикографії. Доробок Л. Чопея і сьогодні може стати в при-годі лексикологам, діалектологам, історикам мови, а також дослідникам міжмовних та діалектних контактів, а його результати формують основу для нових наукових розробок.

The investigation of Ukrainian linguistics in Hungary has a long history. The researchers in this field have focused mainly on issues of synchronic and diachronic dialectology, in particular Transcarpathian, as well as the problems of Ukrainian–Hungarian interlingual contacts. László Csopey’s name is first known in Ukrainian lexicography as the compiler of the Ruthenian–Hungarian Dictionary (Budapest, 1883). We have analyzed the paper Hungarian words in the Ruthenian language and the register of the RuthenianHungarian dictionary in order to present the etymology of words that are controversial in terms of their origin and aimed to compare various assessments of the dictionary by linguists from the time of its appearance to the present.

László Csopey was a Hungarian teacher, translator, and linguist. In the encyclopaedia of the Ukrainian language, he is described as follows: “László (Vasyl) Csopey – a Ukrainian linguist; he wrote in the language which is very close to the Transcarpathian folk language of the central part of the region”. Yurii Shevelyov adds: “Vasyl Csopey is a teacher, compiler of textbooks for public schools of Transcarpathia (1881–1890)”.

In 2004, the Hungarian Slavist Attila Hollós prepared for publication the generalized work László Csopeys life and works with an introductory paper by István Udvari. At the request of the Ministry of Education, László Csopey compiled and translated eight textbooks for public schools. He began to investigate Hungarian–Slavic language contacts and published the paper Hungarian words in the Ruthenian language in 1881. The paper can be considered the first in the field of investigation of Hungarian lexical borrowings in the Ukrainian dialects on the territory of present-day Transcarpathia. In his paper, the author has listed all the Hungarian lexical elements of the Bereg dialect known to him, pointed out the phonetic changes that took place in the Ukrainian language, and gave a thematic classification indicating, in fact, areas for further research.

It is traditionally believed that the Ukrainian–Hungarian dictionary publication dates back to the second half of the nineteenth century with the appearance of RuthenianHungarian Dictionary by László Csopey. The dictionary was highly praised by the Hungarian Royal Academy of Sciences and the author received the Fekésházi Prize. The dictionary register has 20,000 entries and reflects the lexical composition of the Transcarpathian East Slavic dialects well-known to the compiler. Living far from the Ukrainian-speaking area in the late nineteenth century, László Csopey emphasized the independence of the Ukrainian language, defended the right to its development and functioning.

We believe that the analyzed dictionary is a valuable lexicographical work, and its author is considered the founder of Ukrainian–Hungarian lexicography. László Csopey’s work is still relevant up to now and it can be used by lexicologists, dialectologists, language historians as well as specialists in interlingual and interdialectical contacts, and its results form the basis for further research in these fields of linguistics.

 • Бабич Н. Д. Історія української літературної мови. Львів, 1993.

 • Балецкий Алецкий Э. Урик, урюк, орек в украинском языке. К вопросу о сохранении заимство-ваний. Studia Slavica Hung. 11(1965): 4570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Барань Є. Українсько-угорські міжмовні контакти на помежів’ї їх етнічних територій (вплив угорської мови на лексику творів закарпатських письменників). Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 5(2010): 2431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Бірчак В. I. Літературні стремління Підкарпатської Руси. Ужгород, 1937.

 • Волошин A. О письменном язицѣ Підкарпатських русинов. Ужгород, 1921.

 • Галас Я. Характеристика української лексики «Русько-мадярського словаря» Ласлова Чопея. В кн.: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 2. Ужгород, 2000. 5559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Геровский Г. Ю. Язык Подкарпатской Руси. Москва, 1995.

 • Голлош А. Жизнь и труды Ласло Чопея. (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 5.) Nyíregyháza, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Головацкий Я. Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Ч. 3. Москва, 1878.

 • Горецький. Й. Історія української лексикографії. Київ, 1963.

 • Грінченко Б. Огляд української лексикографії. (Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 66.) Львів, 1905.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології. Вступні розділи. Ужгород, 1966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Етимологічний словник української мови. Т. 1–5. Київ, 1982–2006.

 • Зельдхейи Ж. Стихотворения в прозе И. С. Тургенева в Венгрии. Studia Slavica Hung. 16(1968): 393404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ковач З. Славянская лексикография в Венгрии (с 1945 г. до наших дней). Studia Slavica Hung. 8(1962): 464481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Лизанец П. Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Венгерско-украинские межъязыковые связи. Будапешт, 1976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Лизанець П. М. З історії вивчення угорських запозичень у говорах Закарпаття (на матеріалах праць Л. Чопея). В кн.: Тезисы докладов и сообщения к Всесоюзной конференции по вопросам финно-угорского языкознания. Ужгород, 1963. 4952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Магочій Р. Формування національної самосвідомості. Підкарпатська Русь (1848–1948). Ужгород, 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Мокань А. А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области. АКД. Тарту, 1966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Мокань А. А. Из истории исследования венгерских заимствований в закарпатских украинских диалектах (о статье и словаре Л. Чопея). Ученые записки Ленинградского государ-ственного университета 71(1969): 4960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії. Київ, 1961.

 • Недзельський Є. Очеркъ карпаторусской литературы. Ужгородъ, 1932.

 • Німчук В. В. Чопей Василь (Ласлов). В кн.: Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004. 797798.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Орос В. До питання українсько-угорських мовних взаємозв’язків. В кн.: Тезисы докладов и сообщения к Всесоюзной конференции по вопросам финно-угорского языкознания. Ужгород, 1963. 5254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Панько С. Русько-мадярські і мадярсько-руські словники до 1945 року. In: Udvari István (szerk.): Hodinka Antal: Ruszin–magyar igetár. Nyíregyháza, 1991. 6269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Русанівський В. М. Історія української літературної мови. Київ, 2001.

 • Сабадош І. Розвиток лексикографії на Закарпатті в загальноукраїнському контексті. В кн.: Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Львів, 1993. 252256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Сабадош І. «Русько-мадярский словарь» Л. Чопея і його місце в історії української лексикографії. В кн.: Українська лексика в просторі і часі. Ужгород, 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Сабов Е. Христоматия церковно-славянских и угро-русских литературных памятников. С прибавленіем угро-русских народных сказок на подлинных наречѣях. Унгвар, 1893.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Тіхий Ф. Розвиток сучасної літературної мови Підкарпатської Русі. Ужгород, 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Удвари И. Памяти Ласло Чопеи. Studia Slavica Hung. 37 (1991–1992): 467473.

 • Удвари И. Ласло Чопей, русинист. In: ГОЛЛОШ А. Жизнь и труды Ласло Чопея. (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 5.) Nyíregyháza, 2004. 526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csopeі L. Rutén–magyar szótár / ЧОПЕЙ Л. Русько-мадярский словарь. Budapest, 1883.

 • Шевельов Ю. Чопей Василь. В кн.: Енциклопедія українознавства. Т. 10. Париж–Нью-Йорк, 1984. 3754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baleczky Emil: A magyarországi ruszisztika. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 12(1958): 9298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonkáló Sándor: A kárpátalji rutén irodalom és művelődés. Pécs, 1935.

 • Csopey László: Magyar szók a rutén nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 16(1881): 270294.

 • Dezső László: A XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. (Nyelvtudományi Értekezések 128.) Budapest, 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Budapest, 1955.

 • Kúnos Ignácz [Rec.]: Csopey László: Magyar szók a rutén nyelvben. Magyar Nyelvőr 11(1882): 7879.

 • Lengyel János: Bibliográfia. Gogol művei és irodalma magyarul. Szovjet Irodalom 1984/4–6: 182192.

 • Lizanec Petro: Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok (a kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyagai alapján). Uzshorod, 1970.

 • Niederhauser Emil [Rec.]: Hollós Attila: Сsopey László élete és művei. Nyíregyháza, 2004. Kisebbségkutatás 13 (2004): 151.

 • Rév Mária: Szaltikov-Scsedrin fogadtatása és értelmezése Magyarországon (1859–1945). Filológiai Közlöny 14(1968): 112123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő Lóránd (Szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1984.

 • H. Tóth Imre [рец. на]: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Библиографи-ческий словарь. Т. 1–3. Минск, 1976–1978. Studia Slavica Hung. 30(1984): 279284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zöldhelyi Zsuzsa [Rec.]: Hollós Attila: Csopey László élete és művei. Nyíregyháza, 2004. Modern Filológiai Közlemények 11(2004): 121123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The Instructions for Authors are available in PDF.

Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Honorary Editor

 • István NYOMÁRKAY (Budapest)

 

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Stanisław DUBISZ (Warszawa)
 • István FRIED (Szeged)
 • Károly GADÁNYI (Szombathely)
 • Attila HOLLÓS (Budapest)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Csaba KISS GY. (Budapest)
 • Michael MOSER (Wien–Piliscsaba)
 • Gerhard NEWEKLOWSKY (Wien)
 • Gerhard RESSEL (Trier)
 • Josip UŽAREVIĆ (Zagreb)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 528 EUR / 660 USD
Print + online subscription: 608 EUR / 760 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 540 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)