Author:
Banu Güzelderen Department of Turkish Language and Literature, Akdeniz University, Konyaaltı/Antalya, Turkey

Search for other papers by Banu Güzelderen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The multi-layered cultural structure of the Mamluk Kipchak area can be seen in the language of the period. The linguistic evolution of the Turkmens and Kipchaks, the initial settlers of the region, is documented in contemporary grammars and dictionaries. The language of the Eastern Turks also became incorporated as their numbers in the region gradually increased. This study investigates the vocabulary used in al-Qavânîn al-Kulliyya li-Ẓabṭ al-Luġat at-Turkiyya, one of the grammars of the period. The first stage of the study was to identify words with the same meanings and equivalent pairs that may be indicators of how the dialect of the period has changed. The status of the words which were considered to be indicators of the dialectal differences between the historical text, and that of the Turkic languages of contemporary Oghuz and Kipchak groups, was then analysed. Results indicate that 37.03% of the fifty-eight words analysed in this study still exist in contemporary Oghuz, while 25.93% are still present, and even have the same meaning, in contemporary Kipchak. The rate of equivalent pairs identified in this historical text was 37.03%.

 • Akdoğan, Yaşar 1999. Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne Büyük Sözlük [Great Dictionary from Azerbaijani to Turkish]. İstanbul: Beşir Yayınevi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aksoy, Ömer Asım & Dehri Dilçin 2009. Tarama Sözlüğü: XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla (II, VI) [Dictionary With Witnesses Collected from Books Written in Turkish Since the XIIIth Century]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aksoy, Ömer Asım et al. 2009. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü IV [Dictionary of Dialects in Turkey]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Al-turk, Gulhan Abedalazız Moh’d Jalal 2012. Kitābu Bulġatu’l-Muştāḳ Fì Luġati’t-Türk We’l-Ḳıfçāḳ Üzerine Dil İncelemesi [A Grammatical Analysis on ‘The Desired Book of the Language of Turks and Kipchaks’] (Gazi University, Institude of Social Sciences, Turkish Language and Literature, unpublished PhD thesis).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Atalay, Besim 1945. Ettuhfet-üz-Zekiyye Fil-Lûgat-it-Türkiyye [Pure Gift from the Turkic Vocabulary]. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Atalay, Besim 2013. Divanü Lûgat-it Türk (I–III, Dizin–IV) [Compendium of The Turkic Dialects (I–III, Index–IV). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bayniyazov, A., Bayniyazova, J. & Kenan Koç 2019. Türkiye Türkçesi–Kazak Türkçesi Sözlüğü [Turkish–Kazakh Dictionary]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caferoğlu, Ahmet 1931. Kitâb al-İdrâk li-lisân al-atrâk [A Book for Understanding the Language of Turks]. İstanbul: Evkaf Matbaası.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clauson, Sir Gerhard 1972. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. London: Oxford University Press.

 • Dankoff, Robert & James Kelly 1982–1985. Compendium of The Turkic Dialects (I–III). Harvard: Harvard University Press.

 • Doerfer, Gerhard 1967. Türkische und Mongolische elemente im Neupersischen, Band: III. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH.

 • Doğan, Cihan 2020. XIV.-XV. Yüzyıl Tarihî Türk Yazı Dillerinde Dil Karışmaları [Language mixing in XIV.-XV. century historical Turkic written languages] (Ankara University, Institude of Social Sciences, Turkish Language and Literature, unpublished PhD thesis).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ehmetyanov, Rifkat et al. 2014. Türkçe-Tatarca Sözlük [Turkish-Tatar Dictionary]. Trans. Mustafa Öner. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ercilasun, Ahmet Bîcan et al. 1991. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I [Dictionary of Comparative Turkic Dialects]. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gülensoy, Tuncer 2007. Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü [An Etymological Dictionary of Turkic Words in Turkish]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gülsevi̇n, Gürer 2007. ‘Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: “denk çiftler’’ [Dialect Features in Qutadgu Bilig: “equivalent pairs”].’ Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları 2/2: 276299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Güner, Galip 2017. Resuli Sözlüğünün Türkçe Söz Varlığı [Turkish Vocabulary in Resuli’s Dictionary]. Ankara: Kesit Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İnan, Abdülkadir 1953. ‘XIII.-XV. Yüzyıllarda Mısır’da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe” [Oghuz-Turkmen and Kipchak Dialects and “pure Turkic” in Egypt in the XIIIth-XVth Centuries].’ Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1: 5371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johanson, Lars 2006. ‘The History of Turkic.’ In: Lars Johanson & Éva Á. Csató (eds.) The Turkic Languages. London and New York: Routledge, 81125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junchnıewıcz, Szymon 2008. Podręczny Słownik Polsko-Karaimski. Wrocław: Bitik.

 • Killi, Gülsüm 2008. ‘Türk Diyalektoloji Araştırmalarının Eşsiz Kaynağı Dîvânu Lugâti’t-Türk [Dîvânu Lugâti’t-Türk: The Unique Source of Turkic Dialectology Studies].’ In: F. Sema Barutçu Özönder (ed.) Kâşgarlı Mahmûd Kitabı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 375403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kenesbayoğlu, İ. K. et al. 1984. Kazak Türkçesi Sözlüğü [Dictionary of Kazakh Turkish]. Hasan Oraltay, Nuri Yüce and Saadet Pınar (transl.). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korkmaz, Zeynep 2013. Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi [Development of Oghuz Turkish, the basis of Turkish]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kyýasowa, G., Geldimyradow, A. & H. Durdyýew 2015. Türkmen Diliniň Düşündirişli Sözlügi. II Tom (K-Z) [Glossary of Turkmen]. Aşgabat: Türkmenistanyň Ylymlar akkömademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat instituty.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muzafarov, Refik & Nüzhet Muzafarov 2018. Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük [Crimean Tatar Turkish-Turkish-Russian Dictionary]. Trans. Nariman Seyityahya. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Necip, Emir Necipoviç 2013. Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü [Dictionary of Uyghur Turkish]. İklil Kurban (transl.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orucov, Aliheydǝr, Abdullayev, Bǝhruz & Nǝrgiz Rǝhimzadǝ, 2006. Azǝrbaycan Dilinin İzahlı Lüğǝti I. cild: A–D [A Glossary of Azerbaijani]. Bakı: ‘Şǝrq-Qǝrb’.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Özşahin, Murat 2017. Başkurt Türkçesi Sözlüğü [Dictionary of Bashkir Turkish]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Öner, Mustafa 1995. ‘Barış-/ Barış Sözü Hakkında [About the Word Barış-/ Barış].’ Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi VIII, İzmir, 57–65.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Özyetgin, Ayşe Melek 2001. Ebū Ḥayyān Kitābu’l-İdrāk li Lisāni’l-Etrāk Fiil: Tarihî Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi [Ebū Ḥayyān, A Book for Understanding the Language of Turks, verb: A Historical Comparative Grammar and Dictionary]. Ankara: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parlatır, İsmail et al. 1998. Türkçe Sözlük 1–2 [Turkish Dictionary]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Pekacar, Çetin 2011. Kumuk Türkçesi Sözlüğü [Dictionary of Kumuk Turkish]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Róna-Tas András & Árpád Berta (with the assistance of László Károly) 2011. West Old Turkic: Turkic Loanwords in Hungarian Part II: Lexicon «L–Z». [Turcologica - Band: 84.] Wiesbaden: Harrassowitz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sevotjan, Êrvand Vladimirovič [Севортян, Эрванд Владимирович] 1978. Этимологический Словарь Тюркских Языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». Москва: Издательство «Наука».

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Starostin, Sergei, Anna Dybo & Oleg Mudrak 2003. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden: Brill.

 • Tavkul, Ufuk 2020. Karaçay–Malkar Türkçesi Sözlüğü [Dictionary of Karachay-Malkar Turkish]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tekin, Talat et al. 1995. Türkmence–Türkçe Sözlük [Turkmen-Turkish Dictionary]. Ankara: Simurg Yayınları.

 • Tıetze, Andreas 2016. Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (1. Cilt A–B), (4. Cilt K–L) [Historical and Etymological Dictionary of Turkish]. Ed. Semih Tezcan. Ankara: Tüba Bilimler Akademisi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toparlı, Recep., M. Sadi Çögenli & Nevzat H. Yanık 1999. El-Kavâninü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye [The General Rules of the Turkic Language]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toparlı, Recep, Çögenli, M. Sadi & Nevzat H. Yanık, 2000. Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mugali [Combined Translation of Turkic, Persian and Mongolian]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toparlı, Recep 2003. Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t-Türkiyye [Shining Pearl of The Turkic]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uyğur, Ceyhun Vedat 2019. Karakalpak Türkçesi Grameri [Karakalpak Turkish Grammar]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Yudahin, K. K. 2011. Kırgız Sözlüğü [Kyrgyz Dictionary]. Trans. Abdullah Taymas. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Zeynullına, G. D. [Зәйнуллина Г. д.] 1996. Türkçe-Başkurtça Başkurtça-Türkçe Sözlük [Turkish-Bashkir, Bashkir-Turkish Dictionary] Төрөксә-башҡортса, башҡортса-төрөксә һүҙлек. Өфө: Башҡортостан «Китап» нәшриәте.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Gábor KÓSA

Editorial Board

 • Benedek PÉRI (Eötvös Loránd University)
 • Ágnes BIRTALAN (Eötvös Loránd University)
 • Csaba DEZSŐ (Eötvös Loránd University)
 • Peter B. GOLDEN (Rutgers University)
 • Arlo GRIFFITHS (École française d'Extrême-Orient)
 • Imre HAMAR (Eötvös Loránd University)
 • Zoltán SZOMBATHY (Eötvös Loránd University)
 • István VÁSÁRY(Eötvös Loránd University)
 • Yutaka YOSHIDA (Kyoto University)
 • Peter ZIEME (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

 

Dr. Gábor Kósa
Editor-in-Chief
Institute of East Asian Studies
Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/F
H-1088 Budapest, Hungary
kosa.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.1
Rank by Impact Factor Q3 (History)
Journal Citation Indicator 0.68
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q1 (Literature and Literary Theory)
SNIP 0.749
Scimago  
SJR index 0.302
SJR Q rank Q1

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 620 EUR / 684 USD
Print + online subscription: 716 EUR / 788 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-6446 (Print)
ISSN 1588-2667 (Online)