View More View Less
 • 1 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 48 50-139 Wrocław Poland
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

Cross Mark

The author carried out a thorough re-analysis of two eneolithic grave assemblages from Upper Silesia. Both burials discussed in the text yielded culturally and chronologically distinct vessels with discoid attachments of handles (Germ. Scheibenhenkel). The findings in question are very important for the understanding of the decline of the Middle Eneolithic ‘Danubian’ traditions in the area.

 • Baer 1959 = A. Baer: Die Michelsberger Kultur in der Schweiz. Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 12. Basel 1959.

  Baer A. , '', in Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz , (1959 ) -.

 • Balcer 1977 = B. Balcer: Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry (Zur Erforschung der neolithischen Feuersteinbearbeitung im Stromgebiet der oberen Oder). PrzA 25 (1977) 5–51.

  Balcer B. , 'Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry ' (1977 ) 25 PrzA : 5 -51.

  • Search Google Scholar
 • Becker 1948 = C. J. Becker: Mosefunde Lerkar fra yngre Stenalder. Studier over Tragtbægerkulturen i Denmark (Neolithic Pottery in Danish Bogs. A study of the Funnel-Beaker culture in Denmark). Aarbøger 1947. København 1948.

  Becker C. J. , '', in Aarbøger , (1948 ) -.

 • Bognár-Kutzián 1967 = I. Bognár-Kutzián: Probleme der mittleren Kupferzeit im Karpatenbecken. ŠtZ 17 (1967) 31–60.

  Bognár-Kutzián I. , 'Probleme der mittleren Kupferzeit im Karpatenbecken ' (1967 ) 17 ŠtZ : 31 -60.

  • Search Google Scholar
 • Bronowicki 1997 = J. Bronowicki: Neolit i wczesny okres epoki brązu w Sudetach polskich. [Typescript of Ph.D. thesis.] Wrocław 1997.

  Bronowicki J. , '', in Neolit i wczesny okres epoki brązu w Sudetach polskich , (1997 ) -.

 • Bukowska-Gedigowa 1970 = J. Bukowska-Gedigowa: Uwagi o osadnictwie ludności kultury pucharów lejkowatych w południowo-zachodniej części Górnego Śląska (Some remarks on the settlement of the Funnel Beaker culture population in the South-Western Upper Silesia). APolski 15 (1970) 7–34.

  Bukowska-Gedigowa J. , 'Uwagi o osadnictwie ludności kultury pucharów lejkowatych w południowo-zachodniej części Górnego Śląska ' (1970 ) 15 APolski : 7 -34.

  • Search Google Scholar
 • Bukowska-Gedigowa 1975 = J. Bukowska-Gedigowa: Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry (Die Trichterbecherkultur im Flussgebiet der oberen Oder). PrzA 23 (1975) 83–186.

  Bukowska-Gedigowa J. , 'Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry ' (1975 ) 23 PrzA : 83 -186.

  • Search Google Scholar
 • Burchard 1977 = B. Burchard: Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stan. 1 w Niedźwiedziu, gm. Słomniki, woj. Kraków w latach 1965–1973 (Results of the excavations of the TRB settlement on Site 1 at Niedźwiedź, comm. Słomniki, prov. Kraków, in 1965–1973). SprawA 29 (1977) 59–81.

  Burchard B. , 'Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stan. 1 w Niedźwiedziu, gm. Słomniki, woj. Kraków w latach 1965–1973 ' (1977 ) 29 SprawA : 59 -81.

  • Search Google Scholar
 • Burchard 1981 = B. Burchard: Kultura pucharów lejkowatych w Małopolsce Zachodniej (The Funnel Beaker culture in Western Little Poland). In: Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały). Red. T. Wiślański. Poznań 1981, 221–234.

  Burchard B. , '', in Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały) , (1981 ) -.

 • Čambal-Farkaš-Miloš-Choma 2011 = R. Čambal-Z. Farkaš-G. Miloš-I. Choma: Osídlenie skupiy Bajč-Retz v Chorvátskom Grobe a v Bielom Kostole (Settlements of the Bajč-Retz group in Chorvátsky Grob and Biely Kostol). ZSNM 105. Archeológia 21 (2011) 7–38.

  Choma I. , 'Osídlenie skupiy Bajč-Retz v Chorvátskom Grobe a v Bielom Kostole ' (2011 ) 21 ZSNM 105. Archeológia : 7 -38.

  • Search Google Scholar
 • Chmielewski 2008 = T. J. Chmielewski: Uwagi o chronologii względnej i absolutnej wczesnego i środkowego eneolitu na obszarze Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy (Remarks on relative and absolute chronology of Early and Middle Eneolithic in the area of South-East Poland and West Ukraine). PrzA 56 (2008) 41–100.

  Chmielewski T. J. , 'Uwagi o chronologii względnej i absolutnej wczesnego i środkowego eneolitu na obszarze Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy ' (2008 ) 56 PrzA : 41 -100.

  • Search Google Scholar
 • Chmielewski 2014 = T. J. Chmielewski: Gerhard Jürgen Fock. Eine biographische Skizze mit besonderer Berücksichtigung der schlesischen Jahre. SilAnt 49 (2014) 249–258.

  Chmielewski T. J. , 'Gerhard Jürgen Fock. Eine biographische Skizze mit besonderer Berücksichtigung der schlesischen Jahre ' (2014 ) 49 SilAnt : 249 -258.

  • Search Google Scholar
 • Chochorowska-Chochorowski 1980 = E. Chochorowska-J. Chochorowski: Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 11 w Kornicach, woj. Katowice (Excavations of multiculture site no. 11 at Kornice, province of Katowice). SprawA 32 (1980) 271–280.

  Chochorowski J. , 'Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku nr 11 w Kornicach, woj. Katowice ' (1980 ) 32 SprawA : 271 -280.

  • Search Google Scholar
 • Chojecki 2006 = D. Chojecki: Zarys dziejów archeologii w Raciborzu do roku 1946 (An outline of history of archaeology in Racibórz until 1946). SilAnt 43 (2006) 229–245.

  Chojecki D. , 'Zarys dziejów archeologii w Raciborzu do roku 1946 ' (2006 ) 43 SilAnt : 229 -245.

  • Search Google Scholar
 • Czekaj-Zastawny-Przybyła 2012 = A. Czekaj-Zastawny-M. Przybyła: Modlniczka 2, powiat krakowski — cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i osady neolityczne (Modlniczka 2, Kraków District. Cemetery of the Linear Band Pottery Culture and Neolithic Settlement Sites). Via Archaeologica Źródła do badań wykopaliskowych na trasie autostradyA4 w Małopolsce. Kraków 2012.

  Przybyła M. , '', in Via Archaeologica Źródła do badań wykopaliskowych na trasie autostradyA4 w Małopolsce , (2012 ) -.

 • Demidziuk 2009 = K. Demidziuk: Katalog stanowisk Juliusa Zimmermanna do archeologii opolskiego okręgu rejencyjnego (Julius Zimmermann’s catalogue of archaeological sites in the Opole administrative district). SilAnt 45 (2009) 335–367.

  Demidziuk K. , 'Katalog stanowisk Juliusa Zimmermanna do archeologii opolskiego okręgu rejencyjnego ' (2009 ) 45 SilAnt : 335 -367.

  • Search Google Scholar
 • Dimitrijević 1980 = S. Dimitrijević: Zur Frage der Retz-Gajary-Kultur in Nordjugoslawien und ihre Stellung im Pannonischen Raum. BRGK 61 (1980) 15–89.

  Dimitrijević S. , 'Zur Frage der Retz-Gajary-Kultur in Nordjugoslawien und ihre Stellung im Pannonischen Raum ' (1980 ) 61 BRGK : 15 -89.

  • Search Google Scholar
 • Domański 1983 = M. Domański: Osadnictwo neolityczne w dorzeczu Cyny i Troi (The neolithic settlement in the Cyna-Troja Basin). SilAnt 25 (1983) 11–24.

  Domański M. , 'Osadnictwo neolityczne w dorzeczu Cyny i Troi ' (1983 ) 25 SilAnt : 11 -24.

 • Dzieduszycka-Machnikowa 1969 = A. Dzieduszycka-Machnikowa: Die jüngste Phase der Lengyel-Kultur in Kleinpolen im Lichte neuer Entdeckungen in Złotniki, Kreis Proszowice. ŠtZ 17 (1969) 105–110.

  Dzieduszycka-Machnikowa A. , 'Die jüngste Phase der Lengyel-Kultur in Kleinpolen im Lichte neuer Entdeckungen in Złotniki, Kreis Proszowice ' (1969 ) 17 ŠtZ : 105 -110.

  • Search Google Scholar
 • Farkaš 1996 = Z. Farkaš: Kultúrne kontakty juhozápadného Slovenska na prelome starého a stredného eneolitu (Kulturelle Kontakte in der Südwestslowakei an der Wende des alten und mittleren Äneolithikums, Jungsteinzeit). ZSNM 90. Archeológia 6 (1996) 13–38.

  Farkaš Z. , 'Kultúrne kontakty juhozápadného Slovenska na prelome starého a stredného eneolitu ' (1996 ) 6 ZSNM 90. Archeológia : 13 -38.

  • Search Google Scholar
 • Florek 2006 = M. Florek: Cmentarzyska z grobami ‘niemegalitycznymi’ i pochówki w jamach gospodarczych w obrębie osad w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (na zachód od Wisły) (Cemeteries with non-megalithic graves and burials in the utility pits in the South Eastern group of the Funnel Beaker culture in the Western Little Poland). In: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym. Red. J. Libera, K. Tunia. Lublin-Kraków 2006, 407–422.

  Florek M. , '', in Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym , (2006 ) -.

 • Fock 1938 = G. Fock: Ratibor-Studen, Kreis Ratibor. [Typescript of excavation report.] Ratibor 1938.

  Fock G. , '', in Ratibor-Studen, Kreis Ratibor , (1938 ) -.

 • Fock 1941 = G. Fock: Tulpenbecher und Kragenflasche aus einem jungsteinzeitlichen Grab von Ratibor-Süd. NfDV 17 (1941) 37–39.

  Fock G. , 'Tulpenbecher und Kragenflasche aus einem jungsteinzeitlichen Grab von Ratibor-Süd ' (1941 ) 17 NfDV : 37 -39.

  • Search Google Scholar
 • Furmanek 2003 = M. Furmanek: Znalezisko amfory typu ‘A’ kultury ceramiki sznurowej z Książenic, woj. śląskie, a niektóre problemy osadnictwa neolitycznego we wschodniej częśći Górnego Śląska (Amphora of the A-type of the Corded Ware culture, Śląskie voivodship, and certain aspects of the neolithic settlement in the eastern part of the Upper Silesia). SprawA 55 (2003) 9–32.

  Furmanek M. , 'Znalezisko amfory typu ‘A’ kultury ceramiki sznurowej z Książenic, woj. śląskie, a niektóre problemy osadnictwa neolitycznego we wschodniej częśći Górnego Śląska ' (2003 ) 55 SprawA : 9 -32.

  • Search Google Scholar
 • Furmanek 2010 = M. Furmanek: Wczesnorolnicze społecznosći dorzecza górnej i środkowej Odry i ich związki kulturowe z obszarami zakarpackimi (ok 5500/5300-4600/4500 BC) (Early agrarian communities in the basin of the Upper and Middle Oder and their cultural relations with Trans-Carpathian areas, ca. 5500/5300-4600/4500 BC). In: Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza. Red. J. Gancarski. Krosno 2010, 177–204.

  Furmanek M. , '', in Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza , (2010 ) -.

 • Gajewski 1952 = L. Gajewski: Kultura czasz lejowatych między Wisłą a Bugiem (La culture dite à coupes en forme d’entonnoir sur leterritoire entre la Vistule et le Bug). AUMCS 4 (1952) 1–194.

  Gajewski L. , 'Kultura czasz lejowatych między Wisłą a Bugiem ' (1952 ) 4 AUMCS : 1 -194.

 • Gajewski 1972 = L. Gajewski: Civilisation des coupes en entonnoir. InvArch P 29. Warszawa 1972.

  Gajewski L. , '', in Civilisation des coupes en entonnoir , (1972 ) -.

 • Gediga-Mozgała-Murzyński 2012 = B. Gediga-M. Mozgała-T. Murzyński: Nowe źródła do poznania grupy jordanowsko-śląskiej (New sources for research on the Jordanów Śląski group). In: Archeologický sborník. K šedesátym narozeniám Vratislva Janáka. Ed. J. Juchelka. Opava 2012, 74–86.

  Murzyński T. , '', in Archeologický sborník. K šedesátym narozeniám Vratislva Janáka , (2012 ) -.

 • Gedl 1962 = M. Gedl: Kultura łużycka na Górnym Śląsku (La civilistion lusicenne en Haute Silésie). Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.

  Gedl M. , '', in Kultura łużycka na Górnym Śląsku , (1962 ) -.

 • Godłowska 1977 = M. Godłowska: Próba rekonstrukcji rozwoju osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty (Esai de la reconstruction de l’habitat néolithique de la region de Nowa Huta). MatArchNH 5 (1977) 7–180.

  Godłowska M. , 'Próba rekonstrukcji rozwoju osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty ' (1977 ) 5 MatArchNH : 7 -180.

  • Search Google Scholar
 • Godłowski 1973 = K. Godłowski: Materiały kultury przeworskiej z obszaru Górnego Śląska, cz. 1 (Materials for the knowledge of the Przeworsk culture in Upper Silesia — Part I). MatStarWcz 2 (1973) 255–382.

  Godłowski K. , 'Materiały kultury przeworskiej z obszaru Górnego Śląska, cz. 1 ' (1973 ) 2 MatStarWcz : 255 -382.

  • Search Google Scholar
 • Grund 2008 = Ch. Grund: Die Michelsberger Kultur. Studien zur Chronologie. Saarbrücker Studien und Materialen zur Altertumskunde 2. Bonn 2008.

  Grund Ch. , '', in Die Michelsberger Kultur. Studien zur Chronologie , (2008 ) -.

 • Grygiel 2008 = R. Grygiel: Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. T. II. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej (The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region. 2: The Brześć Kujawski Group of the Lengyel Culture). Łódź 2008.

  Grygiel R. , '', in Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. T. II. Środkowy neolit. Grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej , (2008 ) -.

 • Hachmann 1973 = R. Hachmann: Die östlichen Grenzen der Michelsberger Kultur. In: Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Hrsg. B. Chropovský. Bratislava 1973, 79–109.

  Hachmann R. , '', in Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur , (1973 ) -.

 • Häusler 1975 = A. Häusler: Die Entstehung der Trichterbecherkultur nach Aussage ihrer Bestattungsitten. In: Symbolae praehistoricae. Festschrift zum 60. Geburtstag von Friedrich Schlette. Hrsg. J. Preuss. Berlin 1975, 91–122.

  Häusler A. , '', in Symbolae praehistoricae. Festschrift zum 60. Geburtstag von Friedrich Schlette , (1975 ) -.

 • Häusler 1994 = A. Häusler: Grab- und Bestattungsitten des Neolithikums und der frühen Bronzezeit in Mitteleuropa. ZfA 28 (1994) 23–61.

  Häusler A. , 'Grab- und Bestattungsitten des Neolithikums und der frühen Bronzezeit in Mitteleuropa ' (1994 ) 28 ZfA : 23 -61.

  • Search Google Scholar
 • Holc-Jarosz-Matuszczyk 1992 = E. Holc-B. Jarosz-E. Matuszczyk: Osada kultury pucharów lejowatych w Nowym Browińcu [A settlement of the Funnel Beaker culture in Nowy Browiniec]. ORM 10 (1992) 5–29.

  Matuszczyk E. , 'Osada kultury pucharów lejowatych w Nowym Browińcu ' (1992 ) 10 ORM : 5 -29.

  • Search Google Scholar
 • Horváth 1990 = L. A. Horváth: Eine kupferzeitliche Kultstätte in der Gemarkung von Bak (Angaben zur Religion und Chronologie der mitteleuropäischen Furchenstichkeramik). ActaArchHung 42 (1990) 21–44.

  Horváth L. A. , 'Eine kupferzeitliche Kultstätte in der Gemarkung von Bak ' (1990 ) 42 ActaArchHung : 21 -44.

  • Search Google Scholar
 • Horváth 1994 = L. A. Horváth: Beiträge zur Chronologie der Mittleren Kupferzeit in der Grossen Ungarischen Tiefbene. ActaArchHung 46 (1994) 73–105.

  Horváth L. A. , 'Beiträge zur Chronologie der Mittleren Kupferzeit in der Grossen Ungarischen Tiefbene ' (1994 ) 46 ActaArchHung : 73 -105.

  • Search Google Scholar
 • Horváth 2004 = L. A. Horváth: Bemerkungen zur Chronologie der äneolithischen Gräber in Vajska. Ein Neudatierung. ActaArchHung 55 (2004) 63–79.

  Horváth L. A. , 'Bemerkungen zur Chronologie der äneolithischen Gräber in Vajska. Ein Neudatierung ' (2004 ) 55 ActaArchHung : 63 -79.

  • Search Google Scholar
 • Horváth 2009 = T. Horváth: The Cultural Connections of the Baden “Culture”. In: MΩMOΣ VI. Őskoros Kutatók VI. Összejövetele. Kőszeg, 2009, Március 19–21. Nyersanyagok és kereskedelem. Ed. G. Ilon. Szombathely 2009, 101–149.

  Horváth T. , '', in MΩMOΣ VI. Őskoros Kutatók VI. Összejövetele. Kőszeg, 2009, Március 19–21. Nyersanyagok és kereskedelem , (2009 ) -.

 • Houštová 1960 = A. Houštová: Kultura nálevkovitých pohárů na Moravě (Die Trichterbecherkultur in Mähren). FAPr 3.Praha 1960.

  Houštová A. , '', in FAPr 3.Praha , (1960 ) -.

 • Jamka 1961 = R. Jamka: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku (Summary: Archaeological Research in Upper Silesia). Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego 21. Katowice 1961.

  Jamka R. , '', in Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego , (1961 ) -.

 • Janák 1994 = V. Janák: Sídliště lidu s moravskoumalovanou keramikou v Přiboře-Hájově, okr. Nový Jičín a závěr lengyelského vývoje na Moravě [Siedlung des Volkes mit mährischer bemalter Keramik in Přibor-Hájov, Bez. Nový Jičín und die Beendigung der Lengyel-Entwicklung in Mähren]. Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opavensis, Řada C 1 (1994) 5–19.

  Janák V. , 'Sídliště lidu s moravskoumalovanou keramikou v Přiboře-Hájově, okr. Nový Jičín a závěr lengyelského vývoje na Moravě ' (1994 ) 1 Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opavensis, Řada C : 5 -19.

  • Search Google Scholar
 • Janák 2001 = V. Janák: Hroby hornoslezské lengyelské skupiny z Velkých Hoštic a complex skupin se smíšenou keramickou náplní (Přispěvek k poznáni postlineárního osídlení severní části střední Evropy) [Graves of the Upper Silesian Lengyel group and complex of groups with mixed pottery (Contribution to post-linear settlement in the southern part of central Europe)]. In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 18. pracovního zasedáni badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska, Mostkovice 14–17. září 1999. Ed. Z. Čižmář. Pravěk, Supplementum 8. Brno 2001, 325–351.

  Janák V. , '', in Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 18. pracovního zasedáni badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska, Mostkovice 14–17. září 1999 , (2001 ) -.

 • Janák 2006 = V. Janák: Stichbandkeramik, Malice-Gruppe, Mährische Bemalte Keramik, Ocice Gruppe — oder nur Oberschleslische Lengyel-Gruppe? Zu den taxonomischen Problemen der Lengyel-Kultur im oberen Odergebiet. AAC 41 (2006) 31–52.

  Janák V. , 'Stichbandkeramik, Malice-Gruppe, Mährische Bemalte Keramik, Ocice Gruppe — oder nur Oberschleslische Lengyel-Gruppe? Zu den taxonomischen Problemen der Lengyel-Kultur im oberen Odergebiet ' (2006 ) 41 AAC : 31 -52.

  • Search Google Scholar
 • Janák 2007a = V. Janák: Příspěvek neolitické a eneolitické štípané kamenné industrie k poznání sociálních a hospodářských poměrů své doby na příkladu Horního Poodří (Beitrag der neo- und äneolithischen steineren Spaltindustrie zum Erkenntnis der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Zeitauf dem Beispiel des Oberen Odergebietes). V: Studium sociálních a duchovních struktur pravěku (Studium der sozialen und geistlichen Strukturen der Urzeit). Edd. E. Kazdová, V. Podborský. Brno 2007, 137–179.

  Janák V. , '', in V: Studium sociálních a duchovních struktur pravěku (Studium der sozialen und geistlichen Strukturen der Urzeit) , (2007 ) -.

 • Janák 2007b = V. Janák: Lengyel-Kultur in Oberschlesien. In: The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Eds. J. K. Kozłowski, P. Raczky. Kraków 2007, 217–232.

  Janák V. , '', in The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe , (2007 ) -.

 • Jarosz-Matuszczyk 2001 = B. Jarosz-E. Matuszczyk: Osada kultury pucharów lejowatych w Polskiej Cerekwi, pow. Kędzierzyn-Koźle (Die Siedlung der Trichterbecherkultur in Polska Cerekiew, Kr. Kędzierzyn-Koźle). ORM 13 (2001) 5–40.

  Matuszczyk E. , 'Osada kultury pucharów lejowatych w Polskiej Cerekwi, pow. Kędzierzyn-Koźle ' (2001 ) 13 ORM : 5 -40.

  • Search Google Scholar
 • Jażdżewski 1938 = K. Jażdżewski: Cmentarzyska kultury ceramiki wstęgowej i związane z nimi ślady osadnictwa w Brześciu Kujawskim (Gräberfelder der Bandkeramischen Kultur und mit ihnen verbundenen Siedlungspuren in Brześć Kujawski). WiA 15 (1938) 1–105.

  Jażdżewski K. , 'Cmentarzyska kultury ceramiki wstęgowej i związane z nimi ślady osadnictwa w Brześciu Kujawskim ' (1938 ) 15 WiA : 1 -105.

  • Search Google Scholar
 • Jeunesse 2010 = Ch. Jeunesse: Die Michelsberger Kultur. Eine Kultur ohne Friedhöfe. In: Jungsteinzeit im Umbruch. Die „Michelsberger Kultur” und Mitteleuropa vor 6000 Jahren. Hrsg. C. Lichter. Karlsruhe 2010, 90–95.

  Jeunesse Ch. , '', in Jungsteinzeit im Umbruch. Die „Michelsberger Kultur” und Mitteleuropa vor 6000 Jahren , (2010 ) -.

 • Jovanović 1998 = B. Jovanović: Sąlcuţa IV, Kirivodol, Bubanj. In: In the Steps of James Harvey Gaul. I. Eds M. Stefanovich, H. Todorova, H. Hauptmann. Sofia 1998, 197–202.

  Jovanović B. , '', in In the Steps of James Harvey Gaul. I , (1998 ) -.

 • Juchelka 2009 = J. Juchelka: Nové nálezy eneolitických hrobových celků z Českého Slezska (A new neolithic graves in the Czech Silesia). Acta Musei Moraviae 94 (2009) 89–97.

  Juchelka J. , 'Nové nálezy eneolitických hrobových celků z Českého Slezska ' (2009 ) 94 Acta Musei Moraviae : 89 -97.

  • Search Google Scholar
 • Kaczanowska 1986 = M. Kaczanowska: Materiały typu ‘scheibenhenkel’ w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile (stan.55) (Materials of ‘scheibenhenkel’-type from Kraków-Nowa Huta-Mogiła, site 55). MatArchNH 10 (1986) 43–47.

  Kaczanowska M. , 'Materiały typu ‘scheibenhenkel’ w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile (stan.55) ' (1986 ) 10 MatArchNH : 43 -47.

  • Search Google Scholar
 • Kaczanowska 2006 = M. Kaczanowska: Katalog wystawy (Catalogue of exhibition). In: Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (The Danubian Heritage: Lesser Poland at the Turn of the Stone and Copper Ages). Red. M. Kaczanowska. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków 2006, 95–134.

  Kaczanowska M. , '', in Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi , (2006 ) -.

 • Kaczanowska 2009 = M. Kaczanowska: Obrządek pogrzebowy kultury lendzielskiej (Funerary rite of the Lengyel culture). In: Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowowschodniej (5600/5500-2900 BC) (The Funerary Rite of the Danubian Cultures in the Neolithic of Southeastern Poland, 5600/5500-2900 BC). Red. A. Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, 67–86.

  Kaczanowska M. , '', in Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowowschodniej (5600/5500-2900 BC) , (2009 ) -.

 • Kaczanowska-Tunia 2009 = M. Kaczanowska-K. Tunia: Kultura lendzielska (The Lengyel culture). In: Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) (The Funerary Rite of the Danubian Cultures in the Neolithic of Southeastern Poland, 5600/5500-2900 BC). Red. A. Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, 259–308.

  Tunia K. , '', in Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) , (2009 ) -.

 • Kadrow 2009 = S. Kadrow: Obrządek pogrzebowy kultury malickiej (Funerary rite of the Malice culture). In: Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowowschodniej (5600/5500-2900 BC) (The Funerary Rite of the Danubian Cultures in the Neolithic of Southeastern Poland, 5600/5500-2900 BC). Red. A. Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, 53–60.

  Kadrow S. , '', in Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowowschodniej (5600/5500-2900 BC) , (2009 ) -.

 • Kadrow 2010 = S. Kadrow: Gender-differentiated burial rites in Europe of the 5th and 4th Millennia BC: Attempts at traditional archaeological interpretation. Analecta Archaeologica Resoviensia 3 (2010) 49–95.

  Kadrow S. , 'Gender-differentiated burial rites in Europe of the 5th and 4th Millennia BC: Attempts at traditional archaeological interpretation ' (2010 ) 3 Analecta Archaeologica Resoviensia : 49 -95.

  • Search Google Scholar
 • Kadrowet al. 2009 = S. Kadrow-L. Czerniak-H. Dobrzańska-A. Golański-B. Grabowska-M. Kurgan-Przybylska-J. Rola-S. Rzepecki-B. Sałacińska-M. Sucholska-Rola-K. Tunia-A. Zakościelna-A. Zastawny: Kultura malicka (The Malice culture). In: Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) (The Funerary Rite of the Danubian Cultures in the Neolithic of Southeastern Poland, 5600/5500-2900 BC). Red. A. Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, 217–258.

  Zastawny A. , '', in Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) , (2009 ) -.

 • Kalferst-Zápotocký 1991 = J. Kalferst-M. Zápotocký: Sídliště ze staršího období kultury nálevkovitých pohárů u Benátek, okr. Hradec Králové (Siedlung der älteren Trichterbecherkultur bei Benátky. Kreis Hradec Králové). AR 43/3 (1991) 376–410.

  Zápotocký M. , 'Sídliště ze staršího období kultury nálevkovitých pohárů u Benátek, okr. Hradec Králové ' (1991 ) 43 AR : 376 -410.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz 1973 = N. Kalicz: Über die Chronologische Stellung der Balaton-Gruppe in Ungarn. In: Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Hrsg. B. Chropovský. Bratislava 1973, 131–166.

  Kalicz N. , '', in Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur , (1973 ) -.

 • Kalicz 1992 = N. Kalicz: Die Balaton-Lasinja-Kultur und ihre südliche Beziehungen. SP 11–12 (1992) 313–333.

  Kalicz N. , 'Die Balaton-Lasinja-Kultur und ihre südliche Beziehungen ' (1992 ) 11–12 SP : 313 -333.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz 2001 = N. Kalicz: Die Protoboleráz-Phase an der Grenze von zwei Epochen. In: Cernavodą III-Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem Oberrhein und der unteren Donau. Mangalia/Neptun (19.–24. Oktober 1999). Studia Danubiana, Series symposia 2. Hrsg. P. Roman, S. Diamandi. Bucureşti 2001, 385–435.

  Kalicz N. , '', in Cernavodą III-Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem Oberrhein und der unteren Donau. Mangalia/Neptun (19.–24. Oktober 1999) , (2001 ) -.

 • Kalicz-Horváth 2011 = N. Kalicz-L. A. Horváth: Die kupferzeitliche Protoboleráz-Phase (Gruppe) im Lichte der neuen Ausgrabungen in Südwest-Transdanubien. In: Panta Rhei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Ed. J. Šuteková, P. Pavúk, P. Kalábková, B. Kovár. Studia archaeologica et mediaevalia 10. Bratislava 2011, 407–433.

  Horváth L. A. , '', in Panta Rhei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday , (2011 ) -.

 • Kamieńska-Kozłowski 1990 = J. Kamieńska-J. K. Kozłowski: Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgár-Kulturgruppen in Polen. PArch 46. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 925. Warszawa-Kraków 1990.

  Kozłowski J. K. , '', in PArch 46. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 925 , (1990 ) -.

 • Knöll 1981 = H. Knöll: Kragenflaschen. Ihre Verbreitung und ihre Zeitstellung im europäischen Neolithikum. Offa Bücher 41. Neumünster 1981.

  Knöll H. , '', in Offa Bücher , (1981 ) -.

 • Korek 1977 = J. Korek: Die Frühe und m Phase des Neolithikums auf dem Theissrücken. ActaArchHung 29 (1977) 3–52.

  Korek J. , 'Die Frühe und m Phase des Neolithikums auf dem Theissrücken ' (1977 ) 29 ActaArchHung : 3 -52.

  • Search Google Scholar
 • Kośko 1982 = A. Kośko: Z badań nad problematyką równoleżnikowych kontaktów kulturowych społeczeństw dorzeczy Odry i Wisły w młodszej epoce kamienia (zagadnienie tzw. wpływów kultury michelsberskiej) (Research on the latitudinal cultural contacts between societies in the river basins of the Oder and Vistula in the Neolithic. The question of the so-called “Influence of the Michelsberg Culture”). WiA 47/2 (1982) 161–167.

  Kośko A. , 'Z badań nad problematyką równoleżnikowych kontaktów kulturowych społeczeństw dorzeczy Odry i Wisły w młodszej epoce kamienia (zagadnienie tzw. wpływów kultury michelsberskiej) ' (1982 ) 47 WiA : 161 -167.

  • Search Google Scholar
 • Koštuřík 1973 = P. Koštuřik: Die Lengyel-Kultur in Mähren. Die jüngere mährische bemalte Keramik. SAB 6. Praha 1973.

  Koštuřik P. , '', in SAB , (1973 ) -.

 • Koštuřík 2007 = P. Koštuřík: Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech (Äneolitische Besiedelung des Burgwalls bei Kramolín in Mitteleuropäischen Zusammenhängen). Brno 2007.

  Koštuřík P. , '', in Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech , (2007 ) -.

 • Kozłowski 1965 = J. K. Kozłowski: Stan i potrzeby badań nad neolitem Górnego Śląska [State of research and needed studies on the Neolithic of Upper Silesia]. In: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1964 roku. Red. R. Jamka. Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego 57. Katowice 1965, 74–91.

  Kozłowski J. K. , '', in Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1964 roku , (1965 ) -.

 • Kozłowski 1972 = J. K. Kozłowski: Wielokulturowe stanowiskoeneolityczne w Raciborzu-Ocicach w świetle badań lat 1960–1962 (A multicultural eneolithic site in Racibórz-Ocice in the light of excavations from 1960-1962). RMG 10 (1972) 77–187.

  Kozłowski J. K. , 'Wielokulturowe stanowiskoeneolityczne w Raciborzu-Ocicach w świetle badań lat 1960–1962 ' (1972 ) 10 RMG : 77 -187.

  • Search Google Scholar
 • Kozłowski 2006 = J. K. Kozłowski: Grupa Wyciąże-Złotniki i bezpośrednie oddziaływania późnopolgarskie (The Wyciąże-Złotniki group and direct Late-Polgár influences). In: Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (The Danubian Heritage: Lesser Poland at the Turn of the Stone and Copper Ages). Red. M. Kaczanowska. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków 2006, 53–61.

  Kozłowski J. K. , '', in Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi , (2006 ) -.

 • Kramarek 1971 = J. Kramarek: Z dziejów odkryć archeologicznych na Śląsku, część III (Del’histoire des découvertes archéologiques en Silésie, IIIe partie). SilAnt 13 (1971) 223–254.

  Kramarek J. , 'Z dziejów odkryć archeologicznych na Śląsku, część III ' (1971 ) 13 SilAnt : 223 -254.

  • Search Google Scholar
 • Kruk-Milisauskas 1985 = J. Kruk-S. Milisauskas: Bronocice. Osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej /2800-2700 lat p.n.e./ (Bronocice. A Fortified Settlement of the Lublin-Volhynian Culture, 2800-2700 BC). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

  Milisauskas S. , '', in Bronocice. Osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej /2800-2700 lat p.n.e./ , (1985 ) -.

 • Kulczycka-Leciejewiczowa 1979 = A. Kulczycka-Leciejewiczowa: Młodsze kultury kręgu naddunajskiego na ziemiach polskich (Younger Danubian complex cultures on Polish lands). In: Prahistoria ziem polskich. II: Neolit. Red. W. Hensel, T. Wiślański. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, 19–164.

  Kulczycka-Leciejewiczowa A. , '', in Prahistoria ziem polskich. II: Neolit , (1979 ) -.

 • Kulczycka-Leciejewiczowa 1993 = A. Kulczycka-Leciejewiczowa: Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Próba zarysu organizacji przestrzennej (Neolithic Settlement in South-Western Poland. An outline of spatial organisation). Wrocław 1993.

  Kulczycka-Leciejewiczowa A. , '', in Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Próba zarysu organizacji przestrzennej , (1993 ) -.

 • Kulczycka-Leciejewiczowa 1997 = A. Kulczycka-Leciejewiczowa: Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku (Strachów. Settlements of Neolithic Farmers in Silesia). Wrocław 1997.

  Kulczycka-Leciejewiczowa A. , '', in Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku , (1997 ) -.

 • Kulczycka-Leciejewiczowa 2002 = A. Kulczycka-Leciejewiczowa: Zawarża: osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej (Zawarża — a Neolithic Settlement in the Southern Poland’s Loess Region). Wrocław 2002.

  Kulczycka-Leciejewiczowa A. , '', in Zawarża: osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej , (2002 ) -.

 • Kurgan-Przybylska 2007 = M. Kurgan-Przybylska: Malice culture in the Upper Silesia. In: The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Eds J. K. Kozłowski, P. Raczky. Kraków 2007, 517–526.

  Kurgan-Przybylska M. , '', in The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe , (2007 ) -.

 • Kurgan-Przybylska 2013 = M. Kurgan-Przybylska: Neolit (The Neolithic). In: Archeologia. Górny Śląsk. Red. E. Tomczak. Katowice 2013, 47–77.

  Kurgan-Przybylska M. , '', in Archeologia. Górny Śląsk , (2013 ) -.

 • László-Sztáncsuj 2010 = A. László-S. J. Sztáncsuj: Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni. Unele probleme privind evoluţia şi cronologia culturii Ariuşd în sud-estul Transilvaniei (Vessels with handles with discoid attachments discovered in the Ariuşd (Erősd)-Cucuteni area. Some problems of the development and chronology of the Ariuşd /Erősd/ culture). Acta 2010 (2010) 171–194.

  Sztáncsuj S. J. , 'Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd-Cucuteni. Unele probleme privind evoluţia şi cronologia culturii Ariuşd în sud-estul Transilvaniei ' (2010 ) 2010 Acta : 171 -194.

  • Search Google Scholar
 • Libera 2001 = J. Libera: Krzemiene formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (odśrodkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza) (Flint Bifaces in the Territory of Poland and Western Ukraine: from the Middle Neolithic to the Early Iron Age). Lublin 2001.

  Libera J. , '', in Krzemiene formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (odśrodkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza) , (2001 ) -.

 • Lichardus 1976 = J. Lichardus: Rössen-Gatersleben-Baalberge. Ein Beitrag zur Chronologie des mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung der Trichterbecher-Kulturen. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 17. Bonn 1976.

  Lichardus J. , '', in Rössen-Gatersleben-Baalberge. Ein Beitrag zur Chronologie des mitteldeutschen Neolithikums und zur Entstehung der Trichterbecher-Kulturen , (1976 ) -.

 • Lichardus 1998a = J. Lichardus: Die Michelsberger Kultur strukturell gesehen. In: Die Michelsberger Kultur und ihre Randgebiete — Probleme des Entstehung, Chronologie und des Siedlungwesens. Hrsg. J. Biel, H. Schlichterle, M. Strobel, A. Zeeb. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg 43. Stuttgart 1998, 261–275.

  Lichardus J. , '', in Die Michelsberger Kultur und ihre Randgebiete — Probleme des Entstehung, Chronologie und des Siedlungwesens , (1998 ) -.

 • Lichardus 1998b = J. Lichardus: Die Frühkupferzeit in Böhmen und ihre Verbindungen zu den westlichen und südlichen Nachbarn. Probleme der chronologischen und kulturellen Deutung. Saarbrücker Studien und Materialen zur Altertumskunde 6–7 (1997–1998) [1998] 9–89.

  Lichardus J. , '', in Saarbrücker Studien und Materialen zur Altertumskunde , (1998 ) -.

 • Lichter 2001 = C. Lichter: Unterschungen zu den Bestattungssitten des südosteuropäische Neolithikums und Chalkolithikums. Internationale Interakademische Kommission für die Erforchung der Vorgeschichte des Balkans, Monographien 5. Mainz am Rhein 2001.

  Lichter C. , '', in Internationale Interakademische Kommission für die Erforchung der Vorgeschichte des Balkans, Monographien , (2001 ) -.

 • Linton 1937 = R. Linton: One hundred percent American. American Mercury 40 (1937) 427–429.

  Linton R. , 'One hundred percent American ' (1937 ) 40 American Mercury : 427 -429.

 • Lüning 1968 = J. Lüning: Die Michelsberger Kultur. Ihre Funde in zeitlicher und räumlicher Gliederung. BRGK 48 (1968) 1–350.

  Lüning J. , 'Die Michelsberger Kultur. Ihre Funde in zeitlicher und räumlicher Gliederung ' (1968 ) 48 BRGK : 1 -350.

  • Search Google Scholar
 • Machnik 1978 = J. Machnik: Wczesny okres epoki brązu [The Early Bronze Age]. In: Prahistoria ziem polskich. III: Wczesna epoka brązu. Red. A. Gardawski, J. Kowalczyk. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, 9–136.

  Machnik J. , '', in Prahistoria ziem polskich. III: Wczesna epoka brązu , (1978 ) -.

 • Midgley 1989 = M. S. Midgley: TRB Culture: The First Farmers of the North European Plain. Edinburgh 1992.

  Midgley M. S. , '', in TRB Culture: The First Farmers of the North European Plain , (1992 ) -.

 • Morris 1989 = D. Morris: Curriculum vitae: Dr Gerhard Jürgen Fock. [Manuscript.] Kimberley 1989.

  Morris D. , '', in Curriculum vitae: Dr Gerhard Jürgen Fock , (1989 ) -.

 • Morris 1991 = D. Morris: Obituary. Gerhard Jürgen Fock: 1907–1990. The South African Archaeological Bulletin 46 (1991) 44–45.

  Morris D. , 'Obituary. Gerhard Jürgen Fock: 1907–1990 ' (1991 ) 46 The South African Archaeological Bulletin : 44 -45.

  • Search Google Scholar
 • Müller 2001 = J. Müller: Soziochronologische Studien zum Jung- und Spätneolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet (4100-2700 v. Chr.): eine sozialhistorische Interpretation prähistorischer Quellen. Vorgeschichtliche Forschungen 21. Rahden/Westf. 2001.

  Müller J. , '', in Soziochronologische Studien zum Jung- und Spätneolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet (4100-2700 v. Chr.): eine sozialhistorische Interpretation prähistorischer Quellen , (2001 ) -.

 • Neustupný 1961a = E. Neustupný: Contribution to the Eneolithic Period in Poland. In: L’Europe à fin de l’âge de la Pierre. Actes du Symposium consacré aux Problèmes du Néolithique Européen. Éd. J. Böhm, S. J. De Laet. Praha 1961, 441–457.

  Neustupný E. , '', in L’Europe à fin de l’âge de la Pierre. Actes du Symposium consacré aux Problèmes du Néolithique Européen , (1961 ) -.

 • Neustupný 1961b = E. Neustupný: Die westlichen Kulturen im böhmischen Äneolithikum. In: L’Europe à fin de l’âge de la Pierre. Actes du Symposium consacré aux Problèmes du Néolithique Européen. Éd. J. Böhm, S. J. De Laet. Praha 1961, 313–320.

  Neustupný E. , '', in L’Europe à fin de l’âge de la Pierre. Actes du Symposium consacré aux Problèmes du Néolithique Européen , (1961 ) -.

 • Nickel 1997 = C. Nickel: Michelsberger Skelettreste aus Michelsberger Fundzusammenhängen — ein archäologisch Forschung Problem in Rückblick und Perspektive. BRGK 78 (1997) 29–195.

  Nickel C. , 'Michelsberger Skelettreste aus Michelsberger Fundzusammenhängen — ein archäologisch Forschung Problem in Rückblick und Perspektive ' (1997 ) 78 BRGK : 29 -195.

  • Search Google Scholar
 • Nickel 1998 = C. Nickel: Michelsberger Skelettreste-Gräber... oder was sonst? In: Die Michelsberger Kultur und ihre Randgebiete — Probleme des Entstehung, Chronologie und des Siedlungwesens. Hrsg. J. Biel, H. Schlichterle, M. Strobel, A. Zeeb. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg 43. Stuttgart 1998, 151–158.

  Nickel C. , '', in Die Michelsberger Kultur und ihre Randgebiete — Probleme des Entstehung, Chronologie und des Siedlungwesens , (1998 ) -.

 • Novotný 1958 = B. Novotný: Slovensko v mladšej dobe kamennej (Slovakia in the Younger Stone Age). Bratislava 1958.

  Novotný B. , '', in Slovensko v mladšej dobe kamennej , (1958 ) -.

 • Novotný-Novák 1987 = B. Novotný-P. Novák: Zur einigen Problemen des Äneolithikums in der Slowakei (Beitrag zur Nordgrenze der Scheibenhenkel) (K niektorým problémom eneolitu na Slovensku (Príspevok k severej hranici keramiki s terčovitým ukončením úch). Musaica 20 (1987) 131–143.

  Novák P. , 'Zur einigen Problemen des Äneolithikums in der Slowakei (Beitrag zur Nordgrenze der Scheibenhenkel) ' (1987 ) 20 Musaica : 131 -143.

  • Search Google Scholar
 • Nowak 1996 = M. Nowak: Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 1 w Kawczycach (The Pottery of the Funnel Beaker Culture from Site 1 in Kawczyce). Kraków 1996.

  Nowak M. , '', in Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 1 w Kawczycach , (1996 ) -.

 • Nowak 2006 = M. Nowak: Results of the 1999 archaeological excavations at Gnojno, Site 4, district of Busko Zdrój, Świętokrzyskie Voivodeship. RecA 1999–2003 (2006) 39–54.

  Nowak M. , 'Results of the 1999 archaeological excavations at Gnojno, Site 4, district of Busko Zdrój, Świętokrzyskie Voivodeship ' (2006 ) 1999–2003 RecA : 39 -54.

  • Search Google Scholar
 • Nowak 2009 = M. Nowak: Drugi etap neolityzacji ziem polskich (The Second Phase of Neolithisation in the Polish Territories). Kraków 2009.

  Nowak M. , '', in Drugi etap neolityzacji ziem polskich , (2009 ) -.

 • Nowak 2010 = M. Nowak: Późna faza cyklu lendzielsko-polgarskiego w zachodniej Małopolsce w świetle wyników badań wykopaliskowych w Podłężu, stanowisko 17 (powiat wielicki) (The late phase of Lengyel-Polgar cycle in Western Lesser Poland. Excavations at Podłęże, Site 17, distr. Wieliczka). ŚSA 52 (2010) 49–89.

  Nowak M. , 'Późna faza cyklu lendzielsko-polgarskiego w zachodniej Małopolsce w świetle wyników badań wykopaliskowych w Podłężu, stanowisko 17 (powiat wielicki) ' (2010 ) 52 ŚSA : 49 -89.

  • Search Google Scholar
 • Nowothing 1939 = W. Nowothing: Ungarländische Grabfunde der Jungsteinzeit aus Schlesien. NfDV 15/4 (1939) 117–120.

  Nowothing W. , 'Ungarländische Grabfunde der Jungsteinzeit aus Schlesien ' (1939 ) 15 NfDV : 117 -120.

  • Search Google Scholar
 • Pape 1982 = W. Pape: Zur Entwicklung des Faches Ur- und Frühgeschichte in Deutschland bis 1945. In: Prähistorie und Nationalsozialismus. Die mittel- und osteuropäische Ur- und Frühgeschichtsforschung in den Jahren 1933–1945. Hrsg. A. Leube, M. Hegewisch. Heidelberg, 163–223.

 • Parczewski 1982 = M. Parczewski: Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu (Die Głubczyce Hochbene im Frühmittelalter). PArch 31. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 615. Warszawa-Kraków 1982.

  Parczewski M. , '', in Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu , (1982 ) -.

 • Parker Pearson 2003 = M. Parker Pearson: The Archaeology of Death and Burial. Berkeley 2003.

  Parker Pearson M. , '', in The Archaeology of Death and Burial , (2003 ) -.

 • Parma-Šmíd 2007 = D. Parma-M. Šmíd: Ossarnský hrnec ze Sudoměřic, okr. Hodonín (Ossarn-Topf aus Sudoměřice, Bez. Hodonín). In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. Zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska, Hradec Králové 30.10.–2.11.2006. Ed. R. Tichý. Hradec Králové 2007, 131–146.

  Šmíd M. , '', in Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. Zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska, Hradec Králové 30.10.–2.11.2006 , (2007 ) -.

 • Patay 2004 = P. Patay: Gräber der Hunyadi-halom Kultur. In: Zwischen Karpaten und Ägäis: Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkenschrift für Viera Němejcová Pavúková. Hrsg. E. Studeníková. Internationale archäologie, Studia honoraria 21. Rahden/Westf. 2004, 169–175.

  Patay P. , '', in Zwischen Karpaten und Ägäis: Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkenschrift für Viera Němejcová Pavúková , (2004 ) -.

 • Patay 2005 = P. Patay: Kupferzeitliche Siedlung von Tiszalúc. IPH 11. Budapest 2005.

  Patay P. , '', in IPH , (2005 ) -.

 • Patay 2008 = P. Patay: A bodrogkeresztúri kultúra belső időrendjéről (Über die innere Chronologie der Bodrogkeresztúr-Kultur). ArchÉrt 133 (2008) 21–48.

  Patay P. , 'A bodrogkeresztúri kultúra belső időrendjéről ' (2008 ) 133 ArchÉrt : 21 -48.

  • Search Google Scholar
 • Pavelčik 1994 = J. Pavelčik: Osady na Kostelnim Kopcu w Opavě Jaktařii ich miejsce w badaniach nad problematyką neolitu i eneolitu (Siedlungen auf Kostelní Kopec in Opava-Jaktař und ihre Stelle in den Forschungsarbeiten über Neolithikum und Äneolithikum Oberschlesiens). PrzA 42 (1994) 5–33.

  Pavelčik J. , 'Osady na Kostelnim Kopcu w Opavě Jaktařii ich miejsce w badaniach nad problematyką neolitu i eneolitu ' (1994 ) 42 PrzA : 5 -33.

  • Search Google Scholar
 • Petersen 1935 = E. Petersen: Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter. Einführung in die Vor- und Frühgeschichte des Landes. [Bad] Langensalza-Berlin-Leipzig 1935.

  Petersen E. , '', in Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter. Einführung in die Vor- und Frühgeschichte des Landes , (1935 ) -.

 • Pleslová-Štiková 1961 = E. Pleslová-Štiková: Eneolitické láhve s límcem v Čehách a na Morave (Äneolithischen Kragenflaschen in Böhmen und Mähren). PA 52 (1961) 105–116.

  Pleslová-Štiková E. , 'Eneolitické láhve s límcem v Čehách a na Morave ' (1961 ) 52 PA : 105 -116.

  • Search Google Scholar
 • Pleslová-Štiková 1985 = E. Pleslová-Štiková: Makotrašy: a TRB Site in Bohemia. FAPr 17. Pragae 1985.

  Pleslová-Štiková E. , '', in FAPr , (1985 ) -.

 • Preuss 1966 = J. Preuss: Die Baalberge Gruppe in Mitteldeutschland. VLVH 21. Berlin 1966.

  Preuss J. , '', in Die Baalberge Gruppe in Mitteldeutschland , (1966 ) -.

 • Procházková-Šmíd 2000 = P. Procházková-M. Šmíd: Návrh typologie keramiky kultury lidu s nálevkovitými poháry na Moravě (Entwurf der Keramiktypologie für mährische Trichterbecherkultur). Pravek 9 (2000) 159–179.

  Šmíd M. , 'Návrh typologie keramiky kultury lidu s nálevkovitými poháry na Moravě ' (2000 ) 9 Pravek : 159 -179.

  • Search Google Scholar
 • Raczky 1991 = P. Raczky: New data on the southern connections and relative chronology of the ‘Bodrogkeresztúr-Hunyadi halom’ complex. In: Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6.–13.11.1988. Hrsg. J. Lichardus. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55. Bonn 1991, 329–346.

  Raczky P. , '', in Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6.–13.11.1988 , (1991 ) -.

 • Raczky-Siklósi 2013 = P. Raczky-Zs. Siklósi: Reconsideration of the Copper Age chronology of the Eastern Carpathian Basin: a Bayesian approach. Antiquity 87 (2013) 555–573.

  Siklósi Zs. , 'Reconsideration of the Copper Age chronology of the Eastern Carpathian Basin: a Bayesian approach ' (2013 ) 87 Antiquity : 555 -573.

  • Search Google Scholar
 • Rajna 2011 = A. Rajna: Az Abony 49. lelőhely protoboleráz-kori leletei és interpretációs lehetőségei (Protoboleráz findings from the site Abony 49 and their possible interpretations). StComit 31 (2011) 96–124.

  Rajna A. , 'Az Abony 49. lelőhely protoboleráz-kori leletei és interpretációs lehetőségei ' (2011 ) 31 StComit : 96 -124.

  • Search Google Scholar
 • Raschke 1931 = G. Raschke: Ergebnisse der oberschlesischen Urgeschichtsforschung. Aus Oberschlesischen Urzeit 8 (1931) 3–68.

  Raschke G. , 'Ergebnisse der oberschlesischen Urgeschichtsforschung ' (1931 ) 8 Aus Oberschlesischen Urzeit : 3 -68.

  • Search Google Scholar
 • Raschke 1941 = G. Raschke: Tätigsbericht des Staatlichen Bertrauensmannes für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer im Berichte des Regierungsbezirkes Oppeln, Provinz Schlesien. Berichtszeit vom 1. Januar 1937 bis zum 31. Dezember 1939. NfDV 17 (1941) 9–11.

  Raschke G. , 'Tätigsbericht des Staatlichen Bertrauensmannes für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer im Berichte des Regierungsbezirkes Oppeln, Provinz Schlesien. Berichtszeit vom 1. Januar 1937 bis zum 31. Dezember 1939 ' (1941 ) 17 NfDV : 9 -11.

  • Search Google Scholar
 • Rulf 1996 = J. Rulf: Problematika pohřbů nasídlištích v českomoravskem pravěku (Bestattungen in Siedlungen in der böhmisch-märischen Urzeit). ŠtZ 32 (1996) 115–124.

  Rulf J. , 'Problematika pohřbů nasídlištích v českomoravskem pravěku ' (1996 ) 32 ŠtZ : 115 -124.

  • Search Google Scholar
 • Rust 1982 = H.-J. Rust: Dr. Gerhard Jürgen Fock wird 75! Mitteilungen S.W.A. 23/1 (1982) 2–10.

  Rust H.-J. , 'Dr. Gerhard Jürgen Fock wird 75! ' (1982 ) 23 Mitteilungen S.W.A. : 2 -10.

 • Ruttkay 1985 = E. Ruttkay: Fernbeziehungen im neolithischen Europa. MAGW 115 (1985) 139–162.

  Ruttkay E. , 'Fernbeziehungen im neolithischen Europa ' (1985 ) 115 MAGW : 139 -162.

 • Ruttkay 1988 = E. Ruttkay: Zur Problematik der Furchenstichkeramik des östlichen Alpenvorlandes: Beitrag zum Scheibenhenkelhorizont. SlA 36/1 (1988) 225–240.

  Ruttkay E. , 'Zur Problematik der Furchenstichkeramik des östlichen Alpenvorlandes: Beitrag zum Scheibenhenkelhorizont ' (1988 ) 36 SlA : 225 -240.

  • Search Google Scholar
 • Ruttkay 1997 = E. Ruttkay: Zur jungneolitischen Furchenstichkeramik im östlichen Mitteleuropa. Die Fazies Gajary. In: Xρωνος. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hensel. Hrsg. C. Becker, M. L. Dunkelmann, C. Metzner-Nebelsick, H. Peter-Röcher, M. Roeder, B. Terzan. Espelkamp 1997, 165–180.

  Ruttkay E. , '', in Xρωνος. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hensel , (1997 ) -.

 • Ruttkay 1999 = E. Ruttkay: Jungneolithikum. In: Die Jungsteinzeit im osten Österreichs. Hrsg. J. W. Neugebauer. St. Pölten-Wien 1999, 110–160.

  Ruttkay E. , '', in Die Jungsteinzeit im osten Österreichs , (1999 ) -.

 • Ruttkay 2006 = E. Ruttkay: Eine Siedlungsgrube mit jungneolithischer inkrustierter Keramik aus Puch-Scheibenfeld, SG und VB Hollabrunn, Niederösterreich. Neue Beiträge zur Furchenstichkeramik und zum Scheibenhenkel. ANhM 107A (2006) 267–304.

  Ruttkay E. , 'Eine Siedlungsgrube mit jungneolithischer inkrustierter Keramik aus Puch-Scheibenfeld, SG und VB Hollabrunn, Niederösterreich. Neue Beiträge zur Furchenstichkeramik und zum Scheibenhenkel ' (2006 ) 107A ANhM : 267 -304.

  • Search Google Scholar
 • Rzepecki 2004 = S. Rzepecki: Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (Middle Neolithc Societies of the Funnel Beaker Culture in Kuyavia). Poznań 2004.

  Rzepecki S. , '', in Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach , (2004 ) -.

 • Sałacińska-Zakościelna 2007 = B. Sałacińska-A. Zakościelna: Pierwsze groby kultur ceramik wstęgowych w Polsce. Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota ‘Grodzisko I’ I ‘Grodzisko II’ (‘First Linear Band pottery graves in Poland’. Graves of the Lublin-Volhynian culture at Złota, sites ‘Grodzisko I’ and ‘Grodzisko II’). WiA 59 (2007) 77–114.

  Zakościelna A. , 'Pierwsze groby kultur ceramik wstęgowych w Polsce. Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota ‘Grodzisko I’ I ‘Grodzisko II’ ' (2007 ) 59 WiA : 77 -114.

  • Search Google Scholar
 • Schönigerová 2010 = V. Schönigerová: Sídlištní pohřby kultury nálevkovitých pohárů [Intramural burials of the Funnel Beaker culture]. In: Živá archeologie — (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Supplementum 3. Ed. R. Tichý. Hradec Hradec 2010, 77–79.

  Schönigerová V. , '', in Živá archeologie — (Re)konstrukce a experiment v archeologii , (2010 ) -.

 • Scollar 1959 = I. Scollar: Regional groups of the Michelsberg culture. PPS 25 (1959) 52–134.

  Scollar I. , 'Regional groups of the Michelsberg culture ' (1959 ) 25 PPS : 52 -134.

 • Šebela-Langová-Hložek 1997 = L. Šebela-J. Langová-M. Hložek: Ein einmaliger Keramikfund aus dem Altäneolithikum in Mähren. Pravěk 7 (1997) 197–206.

  Hložek M. , 'Ein einmaliger Keramikfund aus dem Altäneolithikum in Mähren ' (1997 ) 7 Pravěk : 197 -206.

  • Search Google Scholar
 • Seger 1906 = H. Seger: Die Steinzeit in Schlesien. AfA 5 (1906) 116–141.

  Seger H. , 'Die Steinzeit in Schlesien ' (1906 ) 5 AfA : 116 -141.

 • Seger 1919 = H. Seger: Die keramischen Stilarten der jüngeren Steinzeit Schlesiens. SchV, Neue Folge 7 (1919) 1–89.

  Seger H. , 'Die keramischen Stilarten der jüngeren Steinzeit Schlesiens ' (1919 ) 7 SchV, Neue Folge : 1 -89.

  • Search Google Scholar
 • Šiška 1972 = S. Šiška: Gräberfelder der Lažňany-Gruppe in der Slowakei. SlA 20/1 (1972) 109–175.

  Šiška S. , 'Gräberfelder der Lažňany-Gruppe in der Slowakei ' (1972 ) 20 SlA : 109 -175.

 • Šmíd 1993 = M. Šmíd: Kultura nálevkovitých pohárů (The Funel Beaker Culture). In: Pravěké dějiny Moravy (Prehistory of Moravia). Ed. V. Podborský. Brno 1993, 165–179.

  Šmíd M. , '', in Pravěké dějiny Moravy (Prehistory of Moravia) , (1993 ) -.

 • Šmíd 2001 = M. Šmíd: Nálezy kultury s nálevkovitými poháry z Kostelce na Hané a typologie keramiky starsi fáze I. stupně KNP na Moravě (Funde der Trichterbecherkultur aus Kostelec na Hané und Typologie der Keramik aus der älteren Phase der I. Stufe der Trichterbecherkultur in Mähren). In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 18. pracovního zasedáni badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska. Mostkovice 14.–17. září 1999. Ed. M. Čižmář. Pravěk. Supplementum 8. Brno, 276–298.

 • Šmíd 2003 = M. Šmíd: Středomoravská mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravé (Central Moravian Barrow Cemeteries of the TRB). Pravěk. Supplementum 11. Brno 2003.

  Šmíd M. , '', in Pravěk. Supplementum , (2003 ) -.

 • Šmíd 2004 = M. Šmíd: Další nalezy kultury s nálevkovitými poháry z polohy Kozí brada v kostelci na Hané, okr. Prostějov (Weitere Funde der Trichterbecherkultur aus der Lokalität Kozí brada in Kostelec na Hané (Kosteletz), Bez. Prostějov). In: K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Edd. E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová. Brno 2004, 127–140.

  Šmíd M. , '', in K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám , (2004 ) -.

 • Šmíd 2006 = M. Šmíd: Morawskie cmentarzyska kurhanowe kultury pucharów lejkowatych (Moravian barrow cemeteries of the Funnel Baeker cuture). In: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym. Red. J. Libera, K. Tunia. Lublin-Kraków 2006, 197–223.

  Šmíd M. , '', in Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym , (2006 ) -.

 • Šmíd 2007 = M. Šmíd: Rmíz u Laškova. Pevnost kultury nálevkovitých pohárů (Rmíz u Laškova) (A Fortress of the Funnel Beaker Culture). Archeologické památky střední Moravy 14. Olomouc 2007.

  Šmíd M. , '', in Archeologické památky střední Moravy , (2007 ) -.

 • Šmíd 2008 = M. Šmíd: Sudoměřice (okr., Bez. Hodonín Dist.). In: Život a smrt v mladší době kamenné (Leben und Tod in der Jungsteinzeit/Life and Death in the New Stone Age). Ed. Z. Čižmář. Brno 2008, 284–285.

  Šmíd M. , '', in Život a smrt v mladší době kamenné , (2008 ) -.

 • Šmíd 2012 = M. Šmíd: Pohřebiště kultury nalevkovitých pohárů na Kosíři u Slatinek, okr. Prostějov (Ein Gräberfeld der Trichterbecherkultur auf dem Berg Košíř bei Slatinky, Bez. Prostějov). Studia Archaeologica Brunensia M17 (2012) 151–183.

  Šmíd M. , 'Pohřebiště kultury nalevkovitých pohárů na Kosíři u Slatinek, okr. Prostějov ' (2012 ) M17 Studia Archaeologica Brunensia : 151 -183.

  • Search Google Scholar
 • Sołtykowska-Godłowska 1964 = M. Sołtykowska-Godłowska: Einige Bemerkungen über die Schnurkeramischen Kultur in Schlesien. APolona 7 (1964) 199–209.

  Sołtykowska-Godłowska M. , 'Einige Bemerkungen über die Schnurkeramischen Kultur in Schlesien ' (1964 ) 7 APolona : 199 -209.

  • Search Google Scholar
 • Stöckel 1883a = R. Stöckel: Bericht über eine zweite Ausgrabug in Langenau-Katscher. Mit 5 Tafeln. [Manuscript of report.] Ratibor 1883.

  Stöckel R. , '', in Ratibor , (1883 ) -.

 • Stöckel 1883b = R. Stöckel: Bericht über eine dritte Ausgrabug in Langenau-Katscher. [Manuscript of report.] Ratibor 1883.

  Stöckel R. , '', in Ratibor , (1883 ) -.

 • Stöckel 1883c = R. Stöckel: Bericht über die Auffindung mehrerer menschlicher Skelette und eines kleinen Gefäßes mit Asche aus der zur Gemeinde Langenau bei Katscher gehörenden Feldmark Ehrenberg. [Manuscript of report.] Ratibor 1883.

  Stöckel R. , '', in Ratibor , (1883 ) -.

 • Šuteková 2005 = J. Šuteková: Špecifiká pohrebného rítu v eneolite (so zretel’om na pohrebiská v oblasti Karpatskej kotliny) (Besonderheiten des Bestattungritus im Äneolithikum, mit Berücksichtigung der Gräberfelder im Gebiet Karpatenbeckens). In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2004. Zborník referátov z 23. Pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska. Skalica 21.–24.9.2004. Red. I. Cheben, I. Kuzma. Nitra 2005, 321–336.

  Šuteková J. , '', in Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2004. Zborník referátov z 23. Pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska. Skalica 21.–24.9.2004 , (2005 ) -.

 • Točík 1961 = A. Točík: Keramika zdobená brázdeným vpichom na juhozápadnom Slovensku (Die Furchenstichkeramik in der Südwestslowakei). PA 52/2 (1961) 321–344.

  Točík A. , 'Keramika zdobená brázdeným vpichom na juhozápadnom Slovensku ' (1961 ) 52 PA : 321 -344.

  • Search Google Scholar
 • Toldi 2010 = Z. Toldi: A Kisvarsány-Hídéri lelőhely anyaga: egy neolit teleprészlet bemutatása (Findings from the Kisvarsány-Hídéri site: presentation of a Neolithic settlement). [Manuscript of M.A. thesis.] Pécs 2010.

  Toldi Z. , '', in A Kisvarsány-Hídéri lelőhely anyaga: egy neolit teleprészlet bemutatása , (2010 ) -.

 • Tomczak 2013 = E. Tomczak: Zarys archeologii do 1944 roku (Outline of archaeology until 1944). In: Archeologia. Górny Śląsk. Red. E. Tomczak. Katowice 2013, 243–299.

  Tomczak E. , '', in Archeologia. Górny Śląsk , (2013 ) -.

 • Umbreit 1937 = C. Umbreit: Neue Forschungen zur ostdeutschen Steinzeit und frühen Bronzezeit. Die Ausgrabung des steinzeitlichen Dorfes zu Berlin-Britz. Mannus Bücherei 56. Leipzig 1937.

  Umbreit C. , '', in Mannus Bücherei , (1937 ) -.

 • Uzarowiczowa 1970 = A. Uzarowiczowa: Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy (A cemetery of the Funnel Beaker culture on the site XIV at Klementowice, Puławy district). WiA 35/4 (1970) 492–513.

  Uzarowiczowa A. , 'Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy ' (1970 ) 35 WiA : 492 -513.

  • Search Google Scholar
 • Virchow 1872 = R. Virchow: Über die Gräberfelder und Burgwälle der Niederlausitz und des überordischen Gebietes. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 4 (1872) 300–320.

  Virchow R. , 'Über die Gräberfelder und Burgwälle der Niederlausitz und des überordischen Gebietes ' (1872 ) 4 Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte : 300 -320.

  • Search Google Scholar
 • Wendt 1982 = W. E. Wendt: Dr. G. J. Focks Beiträge zur Vorgeschichtsforschung in Südwestafrika und in der nördlichen Kap-Provinz. Mitteilungen S.W.A. 23/5–6 (1982) 2–7.

  Wendt W. E. , 'Dr. G. J. Focks Beiträge zur Vorgeschichtsforschung in Südwestafrika und in der nördlichen Kap-Provinz ' (1982 ) 23 Mitteilungen S.W.A. : 2 -7.

  • Search Google Scholar
 • Wiślański 1979 = T. Wiślański: Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona pucharów lejkowatych (Formation of local farming and herding cultures. Tribes of the Funnel Beaker culture). In: Prahistoria ziem polskich. II: Neolit. Red. W. Hensel, T. Wiślański. Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1979, 165–260.

  Wiślański T. , '', in Prahistoria ziem polskich. II: Neolit , (1979 ) -.

 • Wiśniewski 2006 = A. Wiśniewski: Środkowy paleolit w dolinie Odry (Middle Palaeolithic in the Odra Valley). Acta Universitatis Wratislaviensis 2845. Wrocław 2006.

  Wiśniewski A. , '', in Acta Universitatis Wratislaviensis , (2006 ) -.

 • Włodarczak 2006 = P. Włodarczak: Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych (Chronology of the South-Eastern group of the Funnel Beaker culture in the light of radiocarbon dating). In: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym. Red. J. Libera, K. Tunia. Lublin-Kraków 2006, 27–66.

  Włodarczak P. , '', in Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym , (2006 ) -.

 • Wojciechowski 1970 = W. Wojciechowski: Zagadnienie chronologii relatywnej kultur młodszej epoki kamienia na Dolnym Śląsku na tle środkowoeuropejskiej systematyki neolitu (Zur relativen Chronologie der Kulturen aus der jüngeren Steinzeit in Niederschlesien auf dem Hintergrund der Mitteleuropäischen Systematik des Neolithikums). Acta Universitatis Wratislaviensis 112. Wrocław 1970.

  Wojciechowski W. , '', in Acta Universitatis Wratislaviensis , (1970 ) -.

 • Woźniak 1970 = Z. Woźniak: Osadnictwo celtyckie w Polsce (Celtic Settlement in Poland). Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

  Woźniak Z. , '', in Osadnictwo celtyckie w Polsce , (1970 ) -.

 • Wójcik-Kühnel-Holc-Matuszczyk 2013 = I. Wójcik-Kühnel-E. Holc-E. Matuszczyk: Muzealnictwo (1945–2012) (Museum management, 1945–2012). In: Archeologia. Górny Śląsk. Red. E. Tomczak. Katowice 2013, 301–349.

  Matuszczyk E. , '', in Archeologia. Górny Śląsk. , (2013 ) -.

 • Zakościelna 1996 = A. Zakościelna: Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (Feuersteinindustrie der Volhynien-Lubliner-Kultur der Bemalten Keramik). Lubelskie Materiały Archeologiczne. Lublin 1996.

  Zakościelna A. , '', in Lubelskie Materiały Archeologiczne , (1996 ) -.

 • Zakościelna 2000 = A. Zakościelna: Aus der Unterschungen der Lublin-Volhynien-Kultur mit bemalter Keramik. Feuersteinindustrie. In: A Turning of Ages. Jubilee book dedicated to Professor Jan Machnik on his 70th anniversary. Ed. S. Kadrow. Kraków 2000, 507–543.

  Zakościelna A. , '', in A Turning of Ages. Jubilee book dedicated to Professor Jan Machnik on his 70th anniversary , (2000 ) -.

 • Zakościelna 2009 = A. Zakościelna: Obrządek pogrzebowy kultury lubelsko-wołyńskiej (Funerary rite of the Lublin- Volhynia culture). In: Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) (The Funerary Rite of the Danubian Cultures in the Neolithic of Southeastern Poland, 5600/5500-2900 BC). Red. A. Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, 107–154.

  Zakościelna A. , '', in Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC) , (2009 ) -.

 • Zakościelna 2010 = A. Zakościelna: Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej (Study of Funeral Rites of the Lublin-Volhynian Culture). Lublin 2010.

  Zakościelna A. , '', in Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej , (2010 ) -.

 • Zakościelna-Wilk-Sałacińska 2009 = A. Zakościelna-S. Wilk-B. Sałacińska: Kultura lubelsko-wołyńska (The Lublin-Volhynia culture). In: Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowowschodniej (5600/5500-2900 BC) (The Funerary Rite of the Danubian Cultures in the Neolithic of Southeastern Poland, 5600/5500-2900 BC). Red. A. Czekaj-Zastawny. Kraków 2009, 309–447.

  Sałacińska B. , '', in Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowowschodniej (5600/5500-2900 BC) , (2009 ) -.

 • Zápotocká 1998 = M. Zápotocká: Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.). Gräber und Bestattungen der Linar-, Stichband- und Lengyelkultur. Praha 1998.

  Zápotocká M. , '', in Gräber und Bestattungen der Linar-, Stichband- und Lengyelkultur , (1998 ) -.

 • Zápotocký 1956 = M. Zápotocký: Baalberská skupina v Čechách (Le groupe de Baalberg en Bohême). AR 8 (1956) 539–563.

  Zápotocký M. , 'Baalberská skupina v Čechách ' (1956 ) 8 AR : 539 -563.

 • Zápotocký 1958 = M. Zápotocký: Problém periodisace kultury nálevkovitých pohárů v Čechách a na Moravě (Problem der Periodisierung der Trichterbecherkultur in Böhmen und Mähren). AR 10 (1958) 664–700.

  Zápotocký M. , 'Problém periodisace kultury nálevkovitých pohárů v Čechách a na Moravě ' (1958 ) 10 AR : 664 -700.

  • Search Google Scholar
 • Zápotocký 1978 = M. Zápotocký: Kultura nálevkovitých pohárů a civilizace staršího eneolitu (The Funnel Beaker culture and the Early Eneolithic civilisations). In: Pravěké dějiny Čech. Edd. R. Pleiner, A. Rybová. Praha 1978, 236–245.

  Zápotocký M. , '', in Pravěké dějiny Čech , (1978 ) -.

 • Zápotocký 1991 = M. Zápotocký: Michelsberg und die relative Chronologie des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. In: Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymczewo, 20–24 September 1988. II. Hrsg. D. Jankowska. Poznań 1991, 201–211.

  Zápotocký M. , '', in Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymczewo, 20–24 September 1988. II , (1991 ) -.

 • Zápotocký 2000 = M. Zápotocký: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen (Cimburk a výšinná sídlište raněho a staršího eneolitu v Čechách). PA-supplementum 12. Praha 2000.

  Zápotocký M. , '', in PA-supplementum , (2000 ) -.

 • Zápotocký 2008 = M. Zápotocký: Kultura nálevkovitých pohárů ve starším eneolitu (The Funnel Beaker culture in the Early Eneolithic civilisations). In: Pravěké dějiny Čech. 4: Eneolit. Ed. E. Neustupný. Praha 2008, 61–82.

  Zápotocký M. , '', in Pravěké dějiny Čech. 4: Eneolit , (2008 ) -.

 • Zápotocký-Černá-Dobeš 1989 = M. Zápotocký-E. Černá-M. Dobeš: Michelsberské nálezy ze severozápadních Čech (Michelsberger Funde aus Nordwestböhmen). PA 80/1 (1989) 30–58.

  Dobeš M. , 'Michelsberské nálezy ze severozápadních Čech ' (1989 ) 80 PA : 30 -58.

 • Zastawny-Grabowska 2011 = A. Zastawny-B. Grabowska: Zespoły typu Modlnica z ceramiką ściegu bruzowego (Furchenstichkeramik) ze st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski (Assemblages of the Modlnica type with pottery decorated with needle etching ornament /Furchenstichkeramik/ from site 5 in Modlnica, Cracow district). In: Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Red. J. Kruk, A. Zastawny. Kraków 2011, 173–229.

  Grabowska B. , '', in Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce , (2011 ) -.