Author: Róbert Müller
View More View Less
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

In this paper I prove that the 20–30 cm long, tapered iron sticks frequently occurring in Pannonia in the 4th century were not pin-beaters but manual distaffs used in spinning. Due to climate change the water level of Lake Balaton increased in the late imperial period. For the protection of lakeside settlements and plough-lands Emperor Galerius opened the Sió Canal, by which, however, he could only prevent the further rise of the water level. The monumental theory assuming a significant expansion of agricultural lands and a continuous exportation of grain surpluses does not stand up.

 • Balázs 2015

  P. Balázs: A szentély kútjának leletei [Die Funde des Brunnens im Sanktuarium]. In: O. SostaricsP. BalázsA. Csapláros (szerk.): A savariai Isis-szentély I. Isis savariai otthona–Kiállítási katalógus. Sistrum–Serie A 1. Szombathely 2013 [2015], 279–288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bendefy–V. Nagy 1969

  L. BendefyI. V. Nagy: A Balaton évszázados partvonalváltozásai [Veränderungen des Balatonufers während der Jahrhunderte]. Budapest 1969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Bíró 1994

  M. T. Bíró: The Bone Objects of the Roman Collection. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Ser. Arch. 2. Budapest 1994.

 • Blümner 1912

  H. Blümner: Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. Leipzig–Berlin 1912.

 • Borhy 1996

  L. Borhy: „Non castra sed horrea…“ Bestimmung einer der Funktionen spätrömischer Binnenfestungen. BVbl 61 (1996) 207224.

 • Borhy 2014

  L. Borhy: Die Römer in Ungarn. Darmstadt 2014.

 • Borhy 2015

  L. Borhy: A rómaiak Magyarországon [Die Römer in Ungarn]. In: M. Szabó–L. Borhy: Magyarország története az ókorban: kelták és rómaiak. Budapest 2015, 83229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Burger 1968

  A. Sz. Burger: Késo római sírok Halimbán (Spätrömische Gräber in Halimba). FolArch 19 (1968) 8798.

 • Sz. Burger 1972

  A. Sz. Burger: Római kori temeto Majson (Ein römerzeitliches Gräberfeld in Majs). ArchÉrt 99 (1972) 64100.

 • Sz. Burger 1977

  A. Sz. Burger: Késo római sírok Mucsfa-Szárász-pusztán (Spätrömische Gräber in Mucsfa- Szárász-puszta). ArchÉrt 104 (1977) 189203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Burger 1979

  A. Sz. Burger: Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil. FontArchHung. Budapest 1979.

 • Demény et al. 2010

  A. DeményG. Schöll-BarnaZ. SiklósyM. BondárP. SümegiG. Serlegi–Sz. Fábián–I. Fórizs: Az elmúlt ötezer év éghajlatváltozási eseményei a Kárpát-medencében és társadalmi hatásaik [Klimaveränderungen im Karpatenbecken in den vergangenen fünftausend Jahren und ihre gesellschaftlichen Wirkungen]. Klíma-21 Füzetek 59 (2010) 8294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dombay 1957

  J. Dombay: Késo római temetok Baranyában (Spätrömische Friedhöfe im Komitat Baranya). JPMÉ 1 (1957) 181330.

 • Facsády 2008

  A. R. Facsády: Glass Distaff From Aquincum: Symbol or Tool? Andos. Studies of the Ancient World 8 (2008) 165173.

 • Fitz 2003

  J. Fitz: Gorsium–Herculia. Székesfehérvár 2003.

 • Gaitsch 1980

  W. Gaitsch: Eiserne römische Werkzeuge. BAR IntSer 78. Oxford 1980.

 • Gostencnik 2011

  K. Gostencnik: Aus dem Augen–aus dem Sinn? Hölzerne Textilgeräte und ihre Nachweisbarkeit. In: P. Scherren (Hrsg.): Lignum. Holz in der Antike. Akten des öffentlichen interdisziplinären Symposiums im Rahmen des Überfakultären Doktoratsprogramms „Antike Kulturen des Mittelmeerraums“. Graz 2011, 207240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gottschalk 1993

  R. Gottschalk: Ein spätrömischer Spinnrocken aus Elfenbein. AKorr 26 (1996) 483500.

 • Gryneus 2004

  A. Gryneus: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései [Ergebnisse und neue Fragen der dendrochronologischen Forschung in Ungarn]. In: „Es tu scolaris.” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. MHB 13. Budapest 2004, 87102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyulai 2005

  F. Gyulai: Archaeobotanikai kutatások a Balaton környékén (Archaeological researches around Lake Balaton). ZalaiMúz 14 (2005) 263297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haberey 1949

  W. Haberey: Ein spätrömisches Frauengrab aus Dornweiler, Kr. Euskirchen. BJ 149 (1949) 8293.

 • Henning 1987

  J. Henning: Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter. Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 42. Berlin 1987.

 • Hook–MacGregor 1997

  M. HookA. MacGregor: Medieval England–From Alfred The Great to Richard III. Oxford 1997.

 • Kovács 2011

  P. Kovács: A karpok betelepítése Pannoniába [Ansiedlung der Karpen in Pannonien]. Studia Epigraphica Pannonica 3 (2011) 3138.

 • Krempuš 2000

  R. Krempuš: Krvavica bei Vransko in Slowenien, Höhensiedlung des 3. bis 6. Jahrhunderts. In: M. FeugèreM. Guštin (eds): Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts. Monographies instrumentum 12. Montagnac 2000. 209231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuzsinszky 1920

  B. Kuzsinszky: A Balaton környékének archaeológiája [Archäologie der Umgebung des Balaton]. Budapest 1920.

 • Landgraf–Szittner 1984

  K. LandgrafA. Szittner: Szövés [Das Weben]. Budapest 1984.

 • Lipp 1886

  V. Lipp: A fenéki sírmezo [Das Gräberfeld von Fenék]. ArchKözl 14 (1886) 137159.

 • Marichal 2000

  R. Marichal: Outillage antique de Ruscino (Château-Roussillon, Pyrènèes-Orientales, F). In: M. FeugèreM. Guštin (eds): Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts. Monographies instrumentum 12. Montagnac, 2000, 139168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton–Serlegi 2004

  T. MartonG. Serlegi: Balatonlelle-Kenderföld (M7/S20 lh.). In: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelozo régészeti feltárása (2002–2003). Elozetes jelentés III. SMK 16 (2004) 1518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mócsy 1974

  A. Mócsy: Pannonia a késoi császárkorban [Pannonien in der Spätkaiserzeit]. Apollo könyvtár 4. Budapest 1974.

 • Müller 1979

  R. Müller: A Keszthely-fenékpusztai erod északi kapujának feltárása 1971-ben–Ásatási jelentés (Die archäologische Erschließung des Nord-Tores der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta im Jahre 1971–Ausgrabungsbericht). VMMK 14 (1979) 123156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller 1982

  R. Müller: A mezogazdasági vaseszközök fejlodése Magyarországon a késovaskortól a törökkor végéig (Die Entwicklung der eisernen Agrargeräte in Ungarn von der Späteisenzeit bis zum Ende der Türkenherrschaft). ZalaiGyujt 19/I–II. Zalaegerszeg 1982.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller 1994

  R. Müller: A balatonaligai vaseszközök (Eisengeräte aus Balatonaliga). VMMK 19–20 (1993–1994) [1994] 177193.

 • Müller 2009

  R. Müller: Guzsalyok és orsógombok Pannóniában [Spinnrocken und Spinnwirtel in Pannonien]. ZalaiMúz 18 (2009) 3954.

 • Müller 2011a

  R. Müller: Spinnrocken aus Metall und Spinnwirtel im spätkaiserzeitlichen Pannonien. ActaArch- Hung 62 (2011) 175195.

 • Müller 2011b

  R. Müller: Szokatlan építési megoldások a keszthely-fenékpusztai késo római erodnél (Unfamiliar construction solutions at the fortress Keszthely-Fenékpuszta). Arrabona 49/1 (2011) 239250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller 2011c

  R. Müller: Mikor épült a keszthely-fenékpusztai késo római erod? (Wann wurde die spätrömische Festung von Keszthely-Fenékpuszta erbaut?) MFMÉ–StudArch 12 (2011) 145153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller 2012

  R. Müller: Késo római vaseszköz lelet Vindornyafokról (Ein spätrömischer Eisengerätfund aus Vindornyafok). ZalaiMúz 20 (2012) 167188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller 2014a

  R. Müller: A középkor agrotechnikája a vaseszközök alapján (Agricultural techniques in the Middle Ages in light of iron tools). Ethnographia 125 (2014) 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller 2014b

  R. Müller: Temetorészlet Zalaegerszeg-Kaszaházáról. Újabb késo római sír vasguzsallyal és orsóval (The cemetery section at Zalaegerszeg-Kaszaháza. A new Late Roman grave with distaff and spindle). In: A. Anders–Cs. Balogh–A. Türk (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lorinczy Gábor 60. születésnapjára. Budapest 2014, 6572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nádorfi 2013

  G. Nádorfi: Elozetes jelentés a szabadbattyáni késo római kori épület feltárásáról (Preliminary report on the excavation of the Late Roman building at Szabadbattyán). In: Zs. Visy (ed.): A SEUSOkincs és Pannonia–The SEVSO Treasure and Pannonia. Pécs 2013, 112138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nováki 2006

  Gy. Nováki: Kataster der prähistorischen Erdburgen Ungarns–Versuch einer umfassenden Datenerfassung zum Schutz des kulturellen, archäologischen und naturräumlichen Erbes. In: A. Krenn- Leeb (Hrsg.): Wirtschaft, Macht und Strategie. Höhensiedlungen und ihre Funktionen in der Ur- und Frühgeschichte. Wien 2006, 125139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Owen-Crocker 2004

  G. R. Owen-Crocker: Dress in Anglo-Saxon England. Manchester 2004.

 • Özer 2009

  E. Özer: Berufsdarstellungen auf römischen Sarkophagen. Diplomarbeit, Universität Wien. Wien 2009. google.hu#q=özer+berufsdarstellungen

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2007

  J. Pásztókai-Szeoke: Római textilmuvesség régészeti hagyatéka Pannoniában (Die archäologische Nachlassenschaft des römischen Textilgewerbes in Pannonien). FiRKáK I. Gyor 2007, 185190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2010

  J. Pásztókai-Szeoke: Lóvakaró vagy szövoszerszám? Római kori fogazott vasszerszámok Pannonia területérol [Striegel oder Webgerät? Römerzeitliche gezähnte Eisengeräte aus Pannonien]. Alba Regia 39 (2010) 251255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2011

  J. Pásztókai-Szeoke: Curry-comb or toothed werft beater? The serrated iron tools from the Roman Pannonia. Archaeological Textiles Newsletter 52 (2011) 313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2012a

  J. Pásztókai-Szeoke: Vasból készült szövoeszközök és textilmuvesség a 4. századi Dunántúlon (Iron weawing tools and textile production in Transdanubia during the fourth century AD). In: Zs. Petkes (ed.): Hadak útján XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatói XX. Összejövetelének konferenciakötete. Budapest 2012, 1526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2012b

  J. Pásztókai-Szeoke: „Amíg az anya fogy, a gyermek hízik. Mi az?” Gondolatok ókori nokkel kapcsolatos társadalmi elvárásokról a scarbantiai borostyánguzsalyok kapcsán [„Während die Mutter abnimmt, nimmt das Kind zu. Was ist das?“ Gedanken über die gesellschaftlichen Erwartungen die Frauen der Antike betreffend in Zusammenhang mit den Spinnrocken aus Bernstein von Scarbantia]. SSz 66 (2012) 519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2013a

  J. Pásztókai-Szeoke: Technologischer Wandel in der Textilproduktion Pannoniens unter römischem Einfluss. In: M. TellenbachR. SchulzA. Wieczorek (Hrsg.): Die Macht der Toga. Dresscode im römischen Weltreich. Mannheim 2013, 209214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke 2013b

  J. Pásztókai-Szeoke: Following a clew: From tools to textile production in Roman Pannonia. In: J. Bank-BurgessC. Nübold (eds): NESA XI. The North European Symposium for Archaeological Textlies XI. 10–13 May 2011 in Esslingen am Neckar. Rahden 2013, 257262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke–Serlegi 2013

  J. Pásztókai-SzeokeG. Serlegi: De mit tettek értünk a rómaiak? Textilmuvesség, klíma és a Balaton a Kr. u. 4. századi Dunántúlon [Aber was haben die Römer für uns getan? Textilproduktion, Klima und der Balaton in Transdanubien im 4. Jahrhundert n. Chr.]. Ókor 2013/3, 6879.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztókai-Szeoke–Serlegi 2014

  J. Pásztókai-SzeokeG. Serlegi: De mit tettek értünk a rómaiak? Radikális környezetátalakítás a Dél-Dunántúlon [Aber was haben die Römer für uns getan? Radikale Umweltveränderung in Südtransdanubien]. BBC History 2014/11, 5761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Péterfi 1993

  Zs. V. Péterfi: A Bátaszék-Kövesd pusztai késo római temeto (Der spätrömische Friedhof von Bátaszék-Kövesd puszta). WMMÉ 18 (1993) 47168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petty 2014

  Chr. Petty: Warp Weighted Loom: Than and Now. Anglo-Saxon and Viking Archaeological Evidence and Modern Practitioners. Manuscript, University of Manchester. Manchester 2014. www.escholar.manchester.ac.uk

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pirling 1976

  R. Pirling: Klothos Kunkel. In: T. E. HaevernickA. von Salden (Hrsg.): Festschrift für Waldemar Haberey. Mainz 1976, 101109.

 • Rómer 1862

  F. Rómer: Pannónia területén Magyarországon fennmaradt néhány római várnáról [Über die in Ungarn, im Gebiet Pannoniens verbliebenen etlichen römerzeitlichen Castra]. ArchKözl 3 (1862) 3653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági 1960

  K. Sági: Die spätrömische Bevölkerung der Umgeung von Keszthely. ActaArchHung 12 (1960) 187256.

 • Sági 1973

  K. Sági: Római téglasír Balatonberényben és ókeresztény kapcsolatai (Ein Ziegelgrab in Balatonberény und seine altchristlichen Zusammenhänge). SMK 1 (1973) 289297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági 1981

  K. Sági: Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. FontArchHung. Budapest 1981.

 • Sági 1989

  K. Sági: Adatok a fenékpusztai erod történetéhez (Über die Geschichte der Festung in Fenékpuszta). TapolcaVMK 1 (1989) 261317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serlegi 2007

  G. Serlegi: A balatonkeresztúri „vízmérce”. Környezetrégészeti információk a Balaton déli partjának római kori történetéhez (Die „Wasserwaage“ von Balatonkeresztúr. Archäoökologische Informationen zur Geschichte am Südufer des Plattensees in der Römerzeit). FiRKáK I. Gyor 2007, 297317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serlegi–Marton 2004

  G. SerlegiT. Marton: Balatonlelle-Kenderföld. In: RégKut 2002. Budapest 2004, 175176.

 • Steinklauber 2013

  U. Steinklauber: Fundmaterial spätantiker Höhensiedlungen in Steiermark und Kärnten. Frauenberg im Vergleich mit Hoischhügel und Duel. Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 61. Graz 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sümegi et al. 2007

  P. SümegiE. BodorI. JuhászZ. Hunyadf alvi–K. HebrichS. MolnárG. Tímár: A Balaton déli partján feltárt régészeti lelohelyek környezettörténeti feldolgozása [Die umweltgeschichtliche Verarbeitung der archäologischen Fundstellen am Südufer des Balaton]. In: K. BelényesiSz. HontiV. Kiss (szerk.): Gördülo ido. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. Kaposvár 2007, 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szolnoky 1951

  L. Szolnoky: Az Országos Néprajzi Múzeum guzsalygyujteménye [Die Spinnrockensammlung des Ungarischen Landesmuseums für Völkerkunde]. Budapest 1951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szolnoky 1991

  L. Szolnoky: A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása [Die traditionelle Verarbeitung des Hanfs, des Flachses und der Wolle]. In: O. Domonkos (Hrsg.): Magyar néprajz. 3: Kézmuvesség. Budapest 1991, 341368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth 2009

  E. Tóth: Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári késo római erodök kutatásának eredményei [Die Ergebnisse der Erforschung der spätrömischen Befestigungen von Alsóhetény und Sárvár]. Dombóvár 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Vágó–Bóna 1976

  E. B. VágóI. Bóna: Die Gräberfelder von Intercisa. I: Der spätrömische Südwestfriedhof. Budapest 1976.

 • Vajda 2014

  T. Vajda: Adatok és észrevételek a Balaton 3–15. század közötti vízállásához [Angaben und Bemerkungen zum Wasserstand des Balaton zwischen dem 3. und 15. Jahrhundert]. Belvedere Meridionale 26/3 (2014. osz) 4962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virág 1998

  Á. Virág: A Balaton múltja és jelene [Vergangenheit und Gegenwart des Balaton]. Eger 1998.

 • Virág 2005

  Á. Virág: A Sió és a Balaton közös története (1055–2005)–Ein geschichtlicher Überblick über die wechselseitige Beziehung zwischen dem Balaton und dem Fluss Sió (1055–2005). Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy 2013

  Zs. Visy: A késo római vidéki települések szerepe és jelentosége Valeriában (The role and significance of the late Roman rural settlements in Valeria). In: Zs. Visy (ed.): A SEUSO-kincs és Pannonia–The SEVSO treasure and Pannonia. Pécs 2013, 3548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy im Druck

  Zs. Visy: Some considerations on the late Roman inner defence of Pannonia. Vortrag am XXIII. Limes-Kongress in Ingolstadt 2015. Im Druck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walton Rogers 2007

  P. Walton Rogers: Cloth and Clothing in Early Anglo-Saxon England AD 450–700. CBA Research Report 145. York 2007.

 • Zimmer 1982

  G. Zimmer: Römische Berufsdarstellungen. Archäologische Forschungen 12. Berlin 1982.

 • Zimmer 1985

  G. Zimmer: Römische Handwerker. In: ANRW II/12.3. Berlin–New York 1985.