View More View Less
 • 1 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovakei
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

A solidus of Constantine VII and Roman II from Marosújvár/Ocna Mures. The paper deals with a solidus of Constantine VII and Romanos II which was found in 1861 in Marosújvár (today Ocna Mureş, Romania). A drawing and a description of the finding circumstances was sent to Carl Torma, historian of antiquity by the engineer Franz Pošepny. From Transylvania only half a dozen Byzantine coins of the 9th–10th centuries are known. The majority of the Byzantine coins known from the Carpathian Basin belong to the reign of Constantine VII and Roman II, and were given to the Hungarians as a gift or subsidium. The author in his study gives an evaluation of it.

 • BMC = W. W. Wroth: Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. Vol. 2. London 1908.

 • Bóna 2000 = I. Bóna: A magyarok és Európa a 9–10. században [Die Ungarn und Europa im 9.–10. Jahrhundert]. Budapest 2000.

 • Boruzs–Merva–Szabó 2018 = K. BoruzsSz. MervaB. S. Szabó: Előzetes jelentés a Visegrád, Sibrik-dombon végzett tervásatásról [Vorbericht über die Plangrabung in Visegrád, Sibrik-domb]. Altum Castrum online. Visegrád 2018, 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DOC = P. GriersonA. R. Bellinger: Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. III.: Leo III to Nicephorus III (717–1081). Washington 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ernst 1895 = C. v. Ernst: Bergrath und Professor der Bergakademie Přibran. Archiv für practische Geologie 2 (1895) VXX.

 • Gáll 2013 = E. Gáll: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei (10th and 11th century burial sites, stray finds and treasures in the Transylvanian basin, the Partium and the Banat). Magyarország honfoglalás kori és Árpád-kori sírleletei 6. Szeged 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gedai 1969 = I. Gedai: Fremde Münzen im Karpatenbecken aus den 11.–13. Jahrhunderten. ActaArchHung 21 (1969) 105148.

 • Györffy 1977 = Gy. Györffy: István király és műve [König Stephan und sein Werk]. Budapest 1977.

 • Hunka 2009 = J. Hunka: Finds of Byzantine coins from the 5th–10th century from the northern part of the Carpathian Basin. In: Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century. Proceedings from the conference organised by Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszów under patronae of Union Académique International (Programme No. 57 Moravia Magna) Kraków, 23–26 IV 2007. Ed.: M. Wołoszyn. Moravia Magna, Seria Pologna 3. Kraków 2009, 395401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaus 2000 = K. Kaus: Burg/Pinkaóvár-Tobolyvár, Kőbánya. In: G. Kiss: Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 2. Szombathely 2000, 1112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács 1989 = L. Kovács: Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. FontArchHung. Budapest 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács 2011 = L. Kovács: A magyar kalandozások zsákmányáról [Über die Beute der ungarischen Streifzüge]. Budapest 2011.

 • Kristó 1980 = Gy. Kristó: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig [Vom Stammesverband von Levedi bis zum Staat von Stephan dem Heiligen]. Budapest 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lebensaft 1983 = E. Lebensaft: Pošepny Franz. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. ÖBL 8. Wien 1983. 219.

 • Makk 1996 = F. Makk: Magyar külpolitika (896–1196) [Ungarische Außenpolitik (896–1196)]. Szeged 1996.

 • Moravcsik 1953 = Gy. Moravcsik: Bizánc és a magyarság (Byzantium and the Magyars). Budapest 1953.

 • Moravcsik 1984 = Gy. Moravcsik: Az Árpád-kori magyar történelem bizánci forrásai (Fontes Byzantini historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Árpád descendentium). Budapest 1984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Nepper 2002 = I. M. Nepper: Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei [Grabfunde im Komitat Hajdú-Bihar aus dem 10.–11. Jahrhundert]. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 3. Budapest–Debrecen 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavel 1977 = V. Pavel: Monede de aur imperiale şi bizantine în colecţiile muzeului din Alba Iulia (Monnaies Romaines et Byzantines en or de la Collection du Musée d’Alba Iulia). Apulum 15 (1977) 663670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pošepny 1868 = F. Pošepny: Eine Bergmaschine aus dem 2. Jahrhundert und einige gleichzeitig gefundene Gegenstände. Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 16 (1868) 153168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pošepny 1870 = F. Pošepny: Vorlage der geologisch-montanistischen Generalkarte des Bergbau-Reviers vom Verespatak in Siebenbürgen. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichanstalt Nr. 5.–7. Wien 1870.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka 2004 = P. Prohászka: Régi-új honfoglalás és államalapítás kori bizánci pénzek a Kárpát-medencéből (Altneue byzantinische Münzen der Landnahmezeit und der ungarischen Staatsgründung aus dem Karpatenbecken). NK 102–103 (2003–2004) [2004] 149150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka 2007 = P. Prohászka: A vadasdi éremlelet–egy numizmatikai fikció nyomában [Der Münzfund von Vadasd–Auf der Spur einer numismatischen Fiktion]. In: A numizmatika és a társtudományok 6. Hrsg.: M. Torbágyi. Székesfehérvár 2007, 6380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka 2012 = P. Prohászka: Bemerkungen zum byzantinischen Münzverkehr der ungarischen Landnahmezeit und der Staatsgründung im Karpatenbecken. In: Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Hrsg.: B. Tobias. RGZM Tagungen 17. Mainz 2012, 6788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka 2013 = P. Prohászka: Egy államalapítás kori bizánci soliduslelet Székelyudvarhely környékéről. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 6–7 (16–17) (2011–2012) [2013] 151160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka im Druck = P. Prohászka: Aus dem Briefwechsel von Frantisek Pošepny und Károly Torma. Im Druck.

 • Révész 2013 = L. Révész: Erdély a magyar honfoglalás korában. Szempontok a székelyek betelepedésének kérdéséhez [Siebenbürgen zur Zeit der ungarischen Landnahme. Gesichtspunkte zur Frage der Ansiedlung der Szekler]. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Hrsg.: L. Révész, M. Wolf. Szeged 2013, 605630.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Velter 2002 = A.-M. Velter: Transilvania în secolele V–XII [Siebenbürgen im 5.–12. Jahrhundert]. Bucureşti 2002.

 • Vollmann 1983 = V. Vollmann: Briefe zur Geschichte der siebenbürgischen Altertumskunde. Bukarest 1983.

 • Winkler 1871 = B. Winkler: A verespataki aranybányászat viszonyai [Verhältnisse des Goldbergbaus von Verespatak]. FtK 1/4–5 (1871) 6470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation