Authors:
Péter Prohászka Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2, 94921, Nitra, Slovakia

Search for other papers by Péter Prohászka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-3484-4426
and
Zoltán Rózsa Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Régészeti Intézet Daróczi út 3, H-1113 Budapest, Ungarn

Search for other papers by Zoltán Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-0212-1677
Restricted access

Abstract

In this paper we present and analyse the 6th–7th-century Byzantine coins found at Orosháza and its surroundings. The first Byzantine coin – a follis of Justinian I – was found in Szentetornya in 1877. Using metal detectors during archaeological survey eight Byzantine coins had come to light: a follis of Justinian I, five folles, a half-follis of Justin II, and two folles of Heraclius. A greater part of them was accurately identified. Here we'll analyse their role outside the Byzantine Empire, as compared to the coin circulation in the Avar Age Carpathian Basin. We try to answer the question why Byzantine coins relatively frequently occurred at Orosháza and its surroundings.

 • ADAM , (2002). Szentpéteri, J. (Hrsg.), Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Varia archaeologica Hungarica, 13/I–II. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, I. (1965). Későrómai és népvándorlás korszak [Spätrömische und völkerwanderungszeitliche Epoche]. In: Nagy, Gy. (Hrsg.), Orosháza története. Orosháza, pp. 114155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, I. (rec.) (2003). Somogyi, P., Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Innsbruck 1997. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae ,54: 294296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Budaj, M. (2009). Byzantská minca z Gajar (Eine byzantinische Münze aus Gajary). Zborník Slovenského národného múzea, 103 – Archeológia ,19: 219224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curta, F. (2017). Coins, forts and commercial exchanges in the sixth- and early seventh-century Balkans. Oxford Journal of Archaeology ,36: 439454.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csallány, D. (1943). A Deszk D. számú temető avar sírjai (Les tombes avares du cimetiére de „Deszk D“). Archaeologiai Értesítő ,3: 160173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csallány, D. (1956). Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Schrifttum und Fundort. Budapest.

 • Gandila, A. (2018). Cultural encounters on Byzantium’s northern frontier, c. AD 500–700. Coins, artifacts and history. Cambridge.

 • Grierson, Ph. (1959). The Tablettes Albertini and the value of the solidus in the fifth and sixth centuries A.D. Journal of Roman Studies, 49: 7380.

 • Hunka, J. (2016). Stredoveké mince zo Štúrova a okolia zo 6.–16. storočia (Medieval coins from Štúrovo and surrounding from the 6th–16th centuries). Študijné Zvesti ,59: 6573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huszár, L. (1954). Das Münzmaterial in den Funden der Völkerwanderungszeit im mittleren Donaubecken. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae ,5: 61110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ivanišević, V. and I. Popović (2017). Les monnaies protobyzantines en Pannonie Secunde. In: Popović, I. , Kazanski, M. , and Ivanišević, V. (Eds.), Sirmium à l'époque des Grandes migrations. Monographies du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, Vol. 53. Leuven, pp. 239254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, A. (1996). ‛In terra nummus’ – A Kárpát-medence avar kori kereskedelmi külkapcsolatainak vázlata a régészeti és numizmatikai leletek tükrében (‛In terra nummus’ – Die Skizze der Handelsbeziehungen des Karpatenbeckens in der Awarenzeit im Spiegel der numismatischen und archäologischen Quellen). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,2: 221245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lassányi, G. and Zsidi, P. (2015). Előzetes jelentés az aquincumi polgárváros területén folytatott műszeres leletkutatásról, ásatásról és lelőhelyvédelmi munkákról (Preliminary report on the non-invasive, instrumental survey, excavation and archaeological site protection works in the territory of the Civil Town in Aquincum). Aquincumi Füzetek ,21: 3250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichtenstein, L. (2006). Kora avar sírok Orosháza Bónumról (Early Avarian graves of Orosháza Bónum). Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve ,8: 131146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, G. (1998). Kelet-európai steppei népesség a 6–7. századi Kárpát-medencében. Régészeti adatok a Tiszántúl kora avar kori betelepüléséhez (Osteuropäische Steppenbevölkerung im 6. und 7. Jahrhundert im Karpatenbecken. Archäologische Beiträge zur frühawarenzeitlichen Einsiedlung des Gebietes jenseits der Theiß). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,4: 343372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masek, Zs. and Miháczi-Pálfi, A. (2018). Gepida kori fibulatöredék Tótkomlós-Kopáncs-halomról [Ein gepidenzeitliches Fibelbruchstück aus Tótkomlós-Kopáncs-Hügel]. In: Bíró, Gy. , Katona-Kiss, A. , and Rózsa, Z. [Hrsg.], Fémek a földből, 1. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából, Vol. 19. Orosháza, pp. 4749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCormick, M. (2001). Origins of the European economy: Communications and commerce AD 300–900. Cambridge.

 • Mogyoróssy, J. (1877). A Békési Múzeum [Das Museum von Békés]. Békési Lapok ,2(21): 4.

 • Morrison, C. (1989). Monnaie et prix á Byzance du Ve au VIIe siècle. In: Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, I: IVe –VIIe siècle. Réalités byzantines. Paris, pp. 241260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morrison, C. and Sodini, J. P. (2002). The sixth-century economy. In: Laiou, A. E. (Ed.), The economic history of Byzantium. From the seventh through the fifteenth century, Vol. I .Dumbarton Oaks studies, 39. Washington, pp. 171220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ostrogorsky, G. (1932). Löhne und Preise in Byzanz. Byzantinische Zeitschrift ,32: 293333.

 • Pásztor, A. , Rózsa, Z. , and Szatmáriné Bakonyi, E. (2013). Kora avar kori sírok Orosháza-Bónumból, II. [Frühawarenzeitliche Gräber aus Orosháza-Bónum]. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából ,10: 313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohl, W. (1988). Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822. „Frühe Völker“. München.

 • Pohl, W. (2018). The Avars: A steppe empire in Central Europe 567–822. Ithaca.

 • Prohászka, P. (2004). Altneue byzantinische Münzen der Awarenzeit (Ergänzungen zum Buch von Péter Somogyi: Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Innsbruck 1997). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae ,55: 101113.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka, P. (2013). „Was in der Tasche blieb…“ Bemerkungen zum byzantinischen Münzverkehr im ersten Viertel des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik ,63: 199208.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka, P. (2017). Középkori bizánci érmek Komárom-Esztergom megye nyugati részéből (Mittelalterliche byzantinische Münzen aus dem westlichen Teil des Komitats Komárom-Esztergom). Numizmatikai Közlöny ,114–115(2015–2016): 177182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prohászka, P. (2020). Neue alte Kupfermünzen des Kaisers Justinian I. aus dem Karpatenbecken. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungarica ,71: 669678.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Quast, D. (2001). Byzantinisch-gepidische Kontakte nach 454 im Spiegel der Kleinfunde. In: Istvánovits. E. , and Kulcsár, V. (Eds), International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st–5th centuries A.D. Proceedings of the international conference held in 1999 in Aszód and Nyíregyháza. Múzeumi füzetek, 51. Jósa András Múzeum kiadványai, Vol. 47. Aszód and Nyíregyháza, pp. 431452.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, Z. (2002). Kora avar sír Tótkomlóson (Ein frühawarisches Grab von Tótkomlós). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica ,8: 341343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, P. (1997). Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Vol. 5. Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, P. (2009). Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Eine Bestandaufnahme 1998–2007. Acta Archaeologica Carpathica ,42–43 (2007–2008): 231298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, P. (2014). Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit in ihrem europäischen Umfeld. Dissertationes Pannonicae, IV/2. Budapest.

 • Szádeczky-Kardoss, S. (1979). Az avar történelem forrásai, II.: Az avar honfoglalás előzményei, lefolyása s feltételezhető elismerése Bizánc részéről (Die Quellen der Awarengeschichte, II: Die Vorereignisse und der Ablauf der awarischen Landnahme, die vermutlich auch von Byzanz anerkannt wurde). Archaeologiai Értesítő ,106: 94114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winter, H. (2000). Die byzantinischen Fundmünzen aus dem österreichischen Bereich der Avaria. In: Daim, F. (Hrsg.), Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter = The Avars on the border of the Byzantine world: Diplomacy, trade and the transfer of technology in the Early Middle Ages. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Vol. 7. Innsbruck, pp. 4563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 
Elek BENKŐ
Dénes GABLER

Editorial Board

 • Csanád BÁLINT (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Ádám BOLLÓK (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet)
 • Miklós SZABÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet)
 • Gabriella KULCSÁR (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Gilbert KAENEL (Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire de Lausanne)
 • Janusz K. KOZŁOWSKI (Uniwersytet Jagiellonska, Krakow)
 • Falko DAIM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
 • Judit SOLTI (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)

 

ACTA ARCHAEOLOGICA
Tóth Kálmán u. 4.
H-1097 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 9011
Fax: (36 1) 224 6719
gabler.denes@abtk.hu

 

Indexing and Abstracting Services:

 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Scopus

 

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,143
Scimago Quartile Score Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Archeology (Arts & Humanities) 208/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 194/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,665

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
Scopus
Cite Score
13/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 198/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 205/295 (Q3)
Scopus
SNIP
0,176
Scopus
Cites
40
Scopus
Documents
20

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,174
Scimago
Quartile Score
Archeology Q2
Archeology (arts and humanities) Q2
Scopus
Cite Score
20/59=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 150/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 152/278 (Q3)
Scopus
SNIP
0,238
Scopus
Cites
31
Scopus
Documents
15

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 628 EUR / 784 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 560 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 646 EUR / 784 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size A4
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5210 (Print)
ISSN 1588-2551 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 51 6 8
Jul 2022 17 4 7
Aug 2022 30 1 1
Sep 2022 16 1 2
Oct 2022 5 4 6
Nov 2022 7 0 0
Dec 2022 0 0 0