View More View Less
 • 1 Slovenská národná galéria, 815 13, Bratislava 1, Riečna 1.
 • | 2 Magyar Nemzeti Galéria, H – 1250, Budapest, Pf. 31.
 • | 3 MTA Történettudományi Intézet, H – 1014, Budapest, Úri utca 53.
Restricted access

Abstract

The parish church of Turócszentmárton (Martin, Slovakia) was the main burial place of the Szklabinya and Blatnica lines of the Révay family in the 16–17th centuries. The members of the Hungarian aristocratic family who were buried here were the hereditary holders of the ispán's and chief ispán's offices in Turóc county (lat. perpetuus et supremus comes comitatus Turociensis). Few original funerary monuments survive in the church: there is a single figural tombstone (Ferenc Révay I, †1553) and a painted and gilded funeral coat of arms (Pál Révay I, †1635). The funeral arms of crown guard Péter Révay (†1622) is only known from archive photos, and the only information about the funeral banners is gleaned from collections of inscriptions especially from a collection discovered in the last time in the manuscriptcollection of the University Library in Bratislava. Ferenc Révay's effigy in relief shown in secular attire is rare in the sepulchral art of the Hungarian Kingdom (two analogies are propalatine i.e. a chief justice of the Hungarian Kingdom, Imre Czobor of Czoborszentmihály's tombstone [†1581] in Sasvár [Šaštín] and László Kubinyi's [†1598] in Galánta [Galanta]), but the funeral coats of arms fit in well with pieces found in Nagyszombat (Trnava), Lőcse (Levoča), Csetnek (Štítnik), etc.

 • 1. Aggházy 1959 – Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. I–III. Budapest 1959.

 • 2. Bagi 2004 – Bagi Zoltán: Két jelentés a Buda elestét követő időszak sorsdöntő eseményeiről, Török Bálint és Werbőczy István sorsáról. Hadtörténelmi Közlemények CXVII. 2004, 739749.

 • 3. Baják 2007 – Baják László: A Magyar Nemzeti Múzeum címeres halotti emlékei. (Bibliotheca Humanitatis Historica, XIX.) Budapest 2007.

 • 4. Balogh [1940] – Balogh Jolán: Késő-renaissance és kora-barokk művészet. In: A kereszténység védőbástyája. Szerk. Lukinich Imre, az illusztrálás Varju Elemér munkája. (Magyar művelődéstörténet, 3) Budapest [1940,] 513570.

 • 5. Bel 1736 – Matthias Bel: Notitia Hungariae novae histori geographica, divisa in partes quatuor. Tomus secundus. Viennae 1736.

 • 6. Bel 1989 – Matej Bel: Turčianska stolica. Úvod RichardMarsina, preklad Július Sopko. Martin 1989.

 • 7. Bessenyei 1989 – Enyingi Török Bálint. A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi Bessenyei József. Budapest 1994.

 • 8. Bónis 1971 – Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest 1971.

 • 9. Bónis 1981 – Bónis György: Révay Péter. Budapest 1981.

 • 10. Budai 1866 – Budai Ferencz polgári lexicona. III. rész. 2. kiad. Pest 1866.

 • 11. Buzási 2008 – Buzási Enikő: Portrék, festők, mecénások. A portré történetéhez a 16–17. századi Magyar Királyságban. In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16–17. század. Szerk. Mikó Árpád–Verő Mária. Budapest 2008, II., 2553.

 • 12. CJH – Magyar törvénytár. (Corpus Juris Hungarici) 1657–1740. évi törvényczikkek. Magyarázó jegyzetekkel kíséri Márkus Dezső. Budapest 1900.

 • 13. Deák 1885 – Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna 1582–1632. Budapest 1885.

 • 14. Divald 1913 – D(ivald) K(ornél): Adatok művészetünk történetéhez. Művészet XII. 1913, 2, 7778.

 • 15. Divald 1999 – A “szentek fuvarosa”. Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei, 1900–1919. Szerk. Bardoly István–Cs. Plank Ibolya. Budapest 1999.

 • 16. Dualszky 1857 – Dualszky János: Révay László, Révay Márton és Esterházy Zsófia fiok, naplójából, 1600–1655. Magyar Történelmi Tár III. 1857, 245254.

 • 17. Eckhardt 1944 – Eckhardt Sándor: Magyar szónokképzés a XVI. század Strassburgban. (Értekezések a Nyelv és Széptudományi Osztály Köréből XXVI/5.) Budapest 1944, 345378.

 • 18. Erdélyi 2005 – Erdélyi Gabriella: Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése (Források a Habsburg–magyar kapcsolatok történetéhez). I. 1526–1532. (Lymbus kötetek, 1) Budapest 2005.

 • 19. Fallenbüchl 1988 – Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai 1526–1848. Budapest 1988.

 • 20. Fallenbüchl 1994 – Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai / Die Obergespane Ungarns 1526–1848. Budapest 1994.

 • 21. Fallenbüchl 2002 – Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár. Összeáll.: Fallenbüchl Zoltán. Budapest 2002.

 • 22. Frankl 1873 – Frankl [Fraknói] Vilmos: Réwai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 1538–1555. (Értekezések a történeti tudományok köréből, 2. osztály, II/6) Pest 1873.

 • 23. Frický 1969 – Pamiatky hnuteflné Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch 2. Zost. Alexander Frický. Prešov 1969.

 • 24. Galavics 1987 – Galavics Géza: A magyar királyi udvar és a késő reneszánsz képzőművészet. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes–Székely Júlia. Budapest 1987, 228248.

 • 25. Galavics 1995 – Galavics Géza: The Hungarian Royal Court and Late Renaissane Art. Hungarian Studies X/2. 1995, 307332.

 • 26. Garas 1953 – Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. Budapest 1953.

 • 27. Gerecze 1906 – Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. (Magyarország műemlékei, II) Budapest 1906.

 • 28. Gömöri 2005 – Gömöri György: A strassburgi akadémián tanuló XVI. századi magyarok album-bejegyzései. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. 2005, 4952.

 • 29. Guszarova 2005 – Tatjana Guszarova: A 17. századi magyar országgyűlések résztvevői. Levéltári Közlemények LXXVI. 2005/2, 93148.

 • 30. Güntherová-Mayerová 1955 – Alžbeta Güntherová-Mayerová: Renesančné umenie na Slovensku. Pamiatky a múzeá IV. 1955, 97114.

 • 31. Holčík–Rusina 1987 – Štefan Holčík–Ivan Rusina: Bratislava alt und neu. Ein Bild-Kunstführer. Bratislava 1987.

 • 32. Hrabecius 1623 – Raphael Hrabecius: D. O. M. A. Oratio Fvnebris In solennibus exequiis Spectabilis ac Mag: Dni: D. Petri De Reva, supremi ac perpetui Comitis Comitatus Thurocen: Dapiferorum Regalium per Hungariam Magistri, Sacræ: Regiarumq3 Majestatuum Rudolphi II. Mathiae II. Ferdinandi II. Consiliarij, nec non Divæ Regni Hungar Coronæ vsq3 ad mortem Conservatoris fidelissimi, & c. Domini sui gratiosissimi Habita in loco sepulturæ Ejusdem & Majorum, in templo Martinopolitano Comitatus Thurocens: 17. Julij, Anno Dei Hominis M. DC. XXII. a Raphaele Hrabecio, Ecclesiæ Dei ad ædem inclutæ aulæ Revaianæ Concionatore. Adjuncta est Valedictio Eiusdem Dni: Petri de Reva, & c. morituri. Cassoviæ, Ex Officina Typographica, Danielis Schultz Bartphen: Anno Domini 1623.

 • 33. Ipolyi 1857 – Ipolyi Arnold: A Révay család naplója 1555–1661. Új Magyar Múzeum VII/X. 1857, 441449.

 • 34. Ipolyi 1863 – Ipolyi Arnold: Magyarország középkori szobrászata emlékei. Előadva a Magy. Tudom. Akadémia XXI. ünnepélyes közülésén. Jan. XVII. MDCCCLXIII. Pest 1863.

 • 35. Ipolyi 1875 – Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár, esztergomi érsek-prímás és kir. helytartó levelezése. Közli Ipolyi Arnold. (Monumenta Hungariae Historica I.: Scriptores, XXV) Budapest 1875.

 • 36. Ipolyi 1993 – Ipolyi Arnold: Csallóközi uti-képek. Kiad. Koncsol László. Pozsony 1993.

 • 37. Ipolyi 1997 – Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. Szerk. Verő Mária. Budapest 1997.

 • 38. Istvánffy 1622 – Nicolaus Isthvanfi: Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. Colonia Agrippina, 1622.

 • 39. Jankovics 1984 – Jankovics József: Rimay János ismeretlen levele Révay Péterhez. Irodalomtörténeti Közlemények LXXXVIII. 1984, 337338.

 • 40. Jedlicska 1891 – Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek Éleskőtől–Vágújhelyig. Eger 1891.

 • 41. Kalmár 1971 – Kalmár János: Régi magyar fegyverek. Budapest 1971.

 • 42. Katona 1794 – Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae, stirpis Austriacae. Tomulus IX. ordine XXVIII. Ab anno Christi MDCVI. ad annum usque MDCVIII. Buda 1794.

 • 43. Kiss 1908 – R[ugonfalvi] Kiss István: A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549–1551. évi leveles könyve. Budapest 1908.

 • 44. Klaniczay 1982 – Janus Pannonius. Magyarországi humanisták. Vál., szöveggond., jegyz. Klaniczay Tibor. (Magyar remekírók) Budapest 1982.

 • 45. Kollányi 1900 – Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom 1900.

 • 46. Komorová 2005 – Klára Komorová: Rodinná knižnica Révaiovcov na Sklabinskom hrade. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň: šl'achtické knižnice 1500–1700. Medzinárodná putovná výstava. Ed. Klára Komorová. Martin 2005, 167181.

 • 47. Komorová 2006 – Klára Komorová: Pohrebná reč nad Petrom Révaiom. In: Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšt'anských a církevních knihoven. Ed. Jitka Radimská (Opera romanica, 9) České Budějovice 2006, 183193.

 • 48. Komorová 2005–2007 – Klára Komorová: A Révay család könyvtára Szklabinyán. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700. Nemzetközi vándorkiállítás. Szerk. Monok István. Zagreb–Bratislava–Martin–Budapest–Burg Forchtenstein 2005–2007, 157167.

 • 49. Kovachich 1798 – Martinus Georgius Kovachich: Scriptores rerum Hungaricorum minores. Vol. I. Buda 1798.

 • 50. Kovács 1916 – Kovács Sándor: II. Petrőczy István és Révay Erzsébet levelei 1690–1699. (Magyar Protestáns Történelmi Emlékek, I) Budapest 1916.

 • 51. Kubinyi 1906 – Kubinyi Miklós: A felső-kubíni Kubinyi család leszármazása. Budapest 1906.

 • 52. Lacko 2000 – Richard Lacko: Dejiny Martina do roku 1849. In: Martin. Z dejín mesta. Ed. Jozef Mlynarčík. Martin 2000, 51136.

 • 53. Lakatos 2008 – Lakatos Bálint: “Pannoniae luctus” – egy humanista antológia és a törökellenes Habsburg–lengyel összefogás kísérlete, 1544. Irodalomtörténeti Közlemények CXII. 2008, 259286.

 • 54. Lovcsányi 1899 – Lovcsányi Gyula: Turóczmegye. A vágvölgyi megyék. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Budapest 1899, 332350.

 • 55. Ludiková 2002 – Zuzana Ludiková: A nagyszombati székesegyház késő reneszánsz és barokk síremlékei. Művészettörténeti Értesítő LI. 2002, 85106.

 • 56. Ludiková 2002a – Zuzana Ludiková: Niekol'ko príkladov náhrobných pamiatok humanistov zo západného Slovenska (Tumba Ladislava Kubínskeho). Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave 2002. Bratislava 2002, 123136.

 • 57. Ludiková–Mikó–Pálffy 2006 – Zuzana Ludiková–Mikó Árpád–Pálffy Géza: A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530–1700). Művészettörténeti Értesítő LV. 2006, 327410.

 • 58. Ludiková–Mikó–Pálffy 2007 – Zuzana Ludiková–Mikó Árpád–Pálffy Géza: A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz és barokk síremlékei és halotti címerei (16–17. század). Művészettörténeti Értesítő LVI. 2007, 313344.

 • 59. Mačuha 2005a – Maroš Mačuha: Hrad Sklabiňa v archívnych prameňoch Révaiovcov. Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok XVI. 2005, 179192.

 • 60. Mačuha 2005b – Maroš Mačuha: Rezidencie Révayovcov v 16. a 17. storočí. Pamiatky a múzeá 2005/1, 1722.

 • 61. Mačuha 2007a – Maroš Mačuha: Akademická peregrinácia Révaiovcov v 16. storočí a jej pramene. In: Šlechtic na cestách v 16.–18. století. Ed. Jan Kubeš. Pardubice 2007, 1134.

 • 62. Mačuha 2007b – Maroš Mačuha: Renesančný náhrobok Františka I. Révaia z 2. polovice 16. storočia. Genealogicko-heraldický hlas XVII. 2007/1, 713.

 • 63. Magyar hadtörténelmi emlékek 1896 – Magyar hadtörténelmi emlékek. Szerk. Szendrei János. Budapest 1896.

 • 64. Merényi 1893 – Merényi Lajos: Kendy Gáborné, Réway Kata végrendelete 1595-ből. Történelmi Tár 1893, 175184.

 • 65. Mikó 2001 – Mikó Árpád: Reneszánsz. In: Galavics Géza–Marosi Ernő–Mikó Árpád–Wehli Tünde: Magyar[országi] művészet a kezdetektől 1800-ig. Budapest 2001, 212316.

 • 66. Mikó 2005 – Mikó Árpád: Késő reneszánsz és kora barokk síremlékek a Magyar Királyság területén (1540–1690). In: Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra–Horn Ildikó. Budapest 2005, 625660.

 • 67. Mikó–Pálffy 1999 – Mikó Árpád–Pálffy Géza: A győri székesegyház késő reneszánsz és barokk síremlékei. Művészettörténeti Értesítő XLVIII. 1999, 137156.

 • 68. Mikó–Pálffy 2002 – Mikó Árpád–Pálffy Géza: A pozsonyi Szent Márton-templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei (16–17. század). Művészettörténeti Értesítő LI. 2002, 107172.

 • 69. Mikó–Pálffy 2005 – Mikó Árpád–Pálffy Géza: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei (16–17. század). Művészettörténeti Értesítő LV. 2005, 319348.

 • 70. Mrva 2006 – Ivan Mrva: Dejiny Beckova v rokoch 1526–1918. In: Beckov. Dejiny obce do roku 1918. Ed. Jozef Karlík. Nové Mesto nad Váhom 2006, 54103.

 • 71. Nagy I.Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I–XII. köt. Pest 18571868.

 • 72. Nagy G. 1894 – Nagy Géza: Kossuth Lajos eredete. Turul XII. 1894/2, 4968.

 • 73. Nagy 2008 – Nagy Gábor: “Tu patriae, illa tuis vivet in historiis” Előkészület egy új Isthvánffi Miklós életrajzhoz. Századok CXLII. 2008, 5, 12091248.

 • 74. Nehring 1995 – Austro–Turcica 1541–1552. Diplomatische Akten des habsburgischen Gesandtschaftsverkehrs mit der Hohen Pforte im Zeitalter Süleymans des Prächtigen. Bearbeitet von Srećko M. Džaja unter Mitarbeit von Günter Weiß. In Verbindung mit Mathias Bernath herausgegeben von Karl Nehring. (Südosteuropäische Arbeiten, 95) München 1995.

 • 75. Okolocsányi 1732 – Okolicsányi, Paulus: Commentarius Petri de Réwa comitis comitatus de Turócz, de Sacra Regni Hungariae corona Ad nostra usque tempora continuatus. Dum In Alma Archi Episcopali Societatis Jesu Universitate Tyrnaviensi. Theses prooemiales Logicae propugnaret, per illustris dominus Paulus Okolicsányi de Eadem, Seminarij Marino Szelepcséniani convictor, praeside R. P. Joanne Szegedi e Societate Jesu AA. Et Philosophiae Doctore et in Logicis Professore Ordinario. Auditoribus Obblatus Tyrnaviae, Typis Academicis per Leopoldum Berger 1732.

 • 76. Pannoniae luctus 1544 – Pannoniae luctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique funesti casus deplorantur. Cracoviae, Hieronymus Vietor, MDXLIIII. (RMK III. 356).

 • 77. Pálffy 1995 – Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században. Győr 1995.

 • 78. Pálffy 1999 – Pálffy Géza: Nádasdy Tamás, a Dunántúl főkapitánya (1542–1546 és 1548–1552). In: Nádasdy Tamás (1498–1562). Tudományos emlékülés: Sárvár, 1998. szeptember 10–11. Szerk. Söptei István. Sárvár 1999, 2954.

 • 79. Pálffy 2004 – Pálffy Géza: Koronázási lakomák a 15–17. századi Magyarországon. Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról. Századok CXXXVIII. 2004, 10051101.

 • 80. Pálffy 2005 – Géza Pálffy: Die adelige Funeralkultur und Typen der Grabdenkmäler im Ungarischen Königreich im 16. und 17. Jahrhundert. In: Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Mark Hengerer. Konstanz 2005, 435467.

 • 81. Pálffy 2005a – Pálffy Géza: Magyar címerek, zászlók és felségjelvények a Habsburgok dinasztikus-hatalmi reprezentációjában a 16. században. Történelmi Szemle XLVII. 2005/3–4, 241275.

 • 82. Pálffy 2008 – Géza Pálffy: Kaiserbegräbnisse in der Habsburgermonarchie – Königskrönungen in Ungarn. Ungarische Herrschaftssymbole in der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger im 16. Jahrhundert. Fühneuzeit-Info XIX. 2008/1, 4166.

 • 83. Pálffy 2009 – Pálffy Géza: Különleges úton a Magyar Királyság arisztokráciájába: a Révay család a 16. században. Történelmi Szemle LI. 2009/1 (megjelenés alatt).

 • 84. Radvánszky 1986 – Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Budapest 1986 (a II. és III. kötet az 1879. évi adatgyűjtemény-kötetek reprintje).

 • 85. Ragač 2006 – Radoslav Ragač: Insignia Ostrozithiana. Opis ostrožičovského rodového erbu od Mateja Gažúra. Genealogicko-heraldický hlas XVI. 2006, 2, 4447.

 • 86. Révay 1882 – Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete. Történelmi Tár 1882, 550551.

 • 87. RMK II – Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár, II. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Budapest 1885.

 • 88. RMNY – Régi Magyarországi nyomtatványok. I. 1473–1600. Szerk. Borsa Gedeon–Hervay Ferenc–Holl Béla–Käfer István–Kelecsényi Ákos. Budapest 1971; II. 1601–1635. Szerk. Borsa Gedeon–Hervay Ferenc–Holl Béla. Budapest 1983; III. 1636–1655. Szerk. Heltai János. Budapest 2000.

 • 89. Rothkegel 2007 – Martin Rothkegel: Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó. Eine ostmitteleuropäische Humanistenkorrespondenz der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. (Hamburger Beiträge zur Neulateinischen Philologie, 5) Hamburg, 2007.

 • 90. R. Várkonyi 2005 – R. Várkonyi Ágnes: A Mausoleum és Révay Péter művei. In: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. Szerk. Basics Beatrix. Budapest 2005, 6165.

 • 91. Sasinek 1879 – Franko V. Sasinek: Náhrobok Imricha Czobora. Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archeológiu a ethnografiu III. 1879, 2, 175.

 • 92. Sculteti 1599 – Severinus Sculteti: ϒπομνημα sive admonitio brevis ad Christianos regni Vngarici cives de asserenda et retinenda veteri seu auita vere Christiana doctrina in Confessione Augustana comprehensa… Gutgesell, Bartphae MDXCIX. (RMNY 854).

 • 93. Sedlák–Žudel–Palko 1964 – František Sedlák–Juraj Žudel– František Palko: Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave, I. Sprievodca po fondoch. Bratislava 1964.

 • 94. Schematismus 1875 – Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis. Neosolium 1876.

 • 95. SPS – Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 1–4. Bratislava 19671978.

 • 96. Šišić 1912 – Ferdo Šišić: Hrvatski saborski spisi (Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae). Knjiga prva: od godine 1526. do godine 1536. (Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, XXXIII) Zagreb 1912.

 • 97. Szabó 1989 – Szabó Péter: A végtisztesség. A főúri gyászszertartás mint látvány. Budapest 1989.

 • 98. Szilágyi 1875 – Szilágyi Sándor: Révay Péter és a Szent Korona. (Értekezések a történeti tudományok köréből, 8.) Budapest 1875.

 • 99. Szinnyei 1906 – Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. köt. Popeszku–Rybay. Budapest 1906.

 • 100. Thaly 1894 – Thaly Kálmán: Kossuth Lajos három vitéz őse és a család czímerlevele. (Adalékok az udvardi Kossuth-család történetéhez. – Színes czímerképpel.) Turul XII. 1894/4, 153164.

 • 101. Teszelszky 2006 – Roger Cornelis Emil Teszelszky: De sacra corona regni Hungariae: de kroon van Hongarije en de ontwikkeling van vroegmoderne nationale identiteit (1572–1665). Phil. Diss. Proefschrift. Groningen 2006.

 • 102. Tóth 2007 – Tóth Gergely: Bél Mátyás “Notitia Hungariae novae…” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I–II. ELTE BTK, Doktori disszertáció. Budapest 2007.

 • 103. Vanovič 1990 – Július Vanovič: Kniha o starom Martine. Bratislava 1990.

 • 104. Veress 1915 – Veress Endre: Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. I. Padova: 1264–1864. (Fontes rerum Hungaricarum, I) Budapest 1915.

 • 105. Vezető 1938 – Vezető a történeti gyűjteményekben. Összeáll. Bárányné Oberschall Magda–Tóth Zoltán. (Magyar Nemzeti Múzeum) Budapest 1938.

 • 106. Visegrádi 1911 – Visegrádi János: Turócz vármegye egyházi műemlékei. Archaeologiai Értesítő XXXI. 1911, 97107.

 • 107. Wideman 2004 – Elias Wideman: Icones illustrium heroum Hungariae. Wien, 1652. A kísérő tanulmányt írta Rózsa György. Szerk. W. Salgó Ágnes. Budapest 2004.

 • 108. Zimmerl 1953 – Die Inschriften des Burgenlandes. Ges. u. bearb. v. Rudolf Zimmerl. (Die Deutschen Inschriften, Bd. 3; Wiener Reihe, Bd. 1) Stuttgart 1953.

 • 109. Zsilinszky 1893 – Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. III. 1647–1687. (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Kiadványai) Budapest 1893.