Author:
András Grotte H-1145, Budapest, Columbus u. 32.

Search for other papers by András Grotte in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Csak nyomtatott formában érhető el. A Művészettörténeti Értesítő 2020-ig csak nyomtatásban jelent meg, a weboldalon csupán a tartalommal kapcsolatos alapvető információkat mutatjuk ezekről az évfolyamokról. A cikkeket a 70. kötettől (2021) jelentetjük meg online is.

Abstract

The paper is a chapter in the systematic exploration of goldsmith's art in historical Hungary. While in another series of publications, the author summarizes the historical information on goldsmith dynasties in various towns, matching it with the extant works. He makes an attempt to redefine the 16–17th century proof-marks. Here, he relies on the registers of Nagyszombat (today: Trnava in Slovakia). In the Addenda he publishes proof-marks and objects who have wrongly attributed to masters from Nagyszombat.

 • 1. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai 1526–1848. Budapest 1988; Uő: Magyarország főispánjai, Budapest 1994; Uő: Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár. Budapest 2002.

 • 2. Nagy Iván: Magyarország családjai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal I–XII. Pest 1857–1868; Kempelen Béla: Magyar nemes családok I–X. Budapest 19111931.

 • 3. Dr. Illésy János: Adatok Pesti Gábor életéhez. Irodalomtörténeti Közlemények 1893, 334–335; Magyar Levelestár I. Négyszáz magyar levél a XVI. századból 1504–1560. Közli: Szálaz Ágoston Pesten MDCCCLXI, 350.

 • 4. Dr. Lukinich Imre: A Zrínyiek családtörténetéhez. Turul 1924, 3536.

 • 5. Uo.

 • 6. A szepesvári uradalom urbáriuma. Urbarium arcis Scepusiensis pro Anno 1605. Oppidum Stooz. Integrae sessionis. Urbáriumok. XVI–XVII. század. (Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Maksay Ferenc. Munkatársak: Felhő Ibolya, W. Beretzky Nóra, T. Polonyi Nóra) Budapest 1959, 400.

 • 7. Takáts Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Budapest 1908, 99.

 • 8. Szakály Ferenc: Pápa a középkorban. In: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig. Pápa 1994, 137.

 • 9. Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657–1705. Magyar Történeti Életrajzok (Szerk.: Szilágyi Sándor) II. rész. Budapest 1889, 99101.

 • 10. Récsey Victor Alfonz: Thököly Kis-Rómában. Századok XVI. 1882, 146152.

 • 11. Angyal i. m. 43–44, 8687.

 • 12. Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. III. kötet. Budapest 1892, 490; Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai 1703–1710. Budapest 1955, 201 (jegyzetben).

 • 13. Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc, Budapest 1976, életrajz jegyzetei.

 • 14. Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. Budapest 1936, 268, Országos Magyar Iparművészeti Múzeum Régi egyházművészet országos kiállítása. Budapest 1930, 286. sz.; Egyházi gyűjtemények kincsei. Magyar Nemzeti Galéria. Budapest 1970 (a kiállítást rendezte, a katalógust írta és összeállította Dávid Katalin) 62. sz.; Magyarország Műemléki Topográfiája. Szerk.: Dercsényi Dezső IX. kötet. Heves megye Műemlékei III. Voit Pál et al., Budapest 1978, 100; Judit H. Kolba–Annamária T. Németh: Treasures of Hungary. Gold and Silver from the 9th to the 19th Century. Budapest 1986, No. 11.

 • 15. Magyarország Műemléki Topográfiája. Szerk.: Gerevich Tibor I. kötet. Esztergom 1. rész. Múzeumok, kincstár, könyvtár. Összeállította: Genthon István. Budapest 1948, 238; Lepold Antal: Adatok az esztergomi főszékesegyházi kincstár történetéhez. Esztergom 1929, 11; Kat. 1930, 287. sz.; Dr. Lepold Antal: Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár katalógusa. Budapest 1942, 34. sz.

 • 16. Metall für den Gaumen. Bestecke aus dem Sammlungen des Österreichischen Museums für angewandte Kunst. Ed.: Elisabetha Schmuttermeier. Wien 1990 (továbbiakban: Kat. MAK), Nr. 48.

 • 17. Kőszeghy i. m. 268; Dr. Judith H. Kolba, Annamária Németh, Dr. Vera Héri: Schätze des ungarischen Barock. Hanau 1991, Nr. 72 (de: 1623-as évszámmal).

 • 18. Kőszeghy i. m. 268, Esztergom i. Topográfia, 170.

 • 19. BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. 48. Művészeti Aukció (2006. május 4.) 806. sz.: Magyar klasszicista fűszertartó. Ezüst, 76 g, belsejében aranyozva. Négy öntött, stilizált lábon álló ovális, öblös edény. Alján vésett tulajdonosi monogram. Jelzett: 13 latos finomsági jel és FV mesterjegy. Magyar 1790 körül. M. 3,5 cm. (Én egy kicsit korábbra kelteztem volna.).

 • 20. Kapossy János: Magyarországi ötvösök a XVIII–XIX. században. Budapest 1934, 31.

 • 21. Kapossy i. m. 47.

 • 22. Grotte András: Adatok a magyarországi ötvösség történetéhez IV. Művészettörténeti Értesítő 55. 2006, 169. Kőszeghy (i. m. 278.) a K:1582 négyzetbe írt FV mesterjegyet, melyet nyitrai próbajeggyel együtt budapesti magángyűjteményben látott evőeszközökön talált, Vedrődi Ferencnek tulajdonította és 1820–1830 körülre keltezte. Valószínűleg ez az idősebb Vedrődi Ferenc jegye lehetett, aki 1828 után költözhetett Nyitrára. Talán feltételezhető, hogy az eddig feloldatlan K:1586 négyzetbe írt WF jegy már a fiatalabb Vedrődi Ferenc jegye, amit Kőszeghy egy 1842-es évszámos nyitrai próbajeggyel jelzett kanálon talált.

 • 23. Esztergom i. Topográfia, 246–247, Lepold i. m. 1942, 46. sz. (a jegyek említése nélkül).

 • 24. Magyar Katolikus Lexikon (Főszerk.: Dr. Diós István. Szerk.: Dr. Viczián János) (továbbiakban: Katolikus Lexikon) II. kötet. Budapest é. n. 2.

 • 25. Sas Péter: A kolozsvári jezsuita, majd piarista templom kincstára. Kolozsvár 2007, 89. sz.

 • 26. Sas Péter: A Jézus Társasága emlékei az egykori kolozsvári jezsuita templomban. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 2. Piliscsaba 2006, 406.

 • 27. Sándor Imre: Kolozsvár czímeres emlékei. I. Füzet (1377–1707). Kolozsvár 1920, 40.

 • 28. Czobor Béla: Egyházi emlékek a történelmi kiállításon. Budapest 1898, 104.

 • 29. Az Ernst Múzeum Aukciói XLVI. (1931. április 27.) 904. sz.

 • 30. Közlemények a Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. Budapest 1916, 63.

 • 31. H. Kolba Judit–Lovag Zsuzsa: A szombathelyi egyházmegye ötvösművészeti emlékei. Művészettörténeti Értesítő XXXIII. 1984, 129, és 68. jegyzet.

 • 32. Uo. 131, és 69. jegyzet.

 • 33. Farkas Attila: Barokk ötvöstárgyak az Esztergomi Főegyházmegye vidéki plébániáin. Művészettörténeti Értesítő XXXIII. 1984, 150.

 • 34. Kőszeghy i. m. 268.

 • 35. Eva Toranová: Goldschmiedekunst in der Slowakei. Hanau 1982, 194. sz., a jegyek a 259. oldalon 175. és 179. számú.

 • 36. Judit H. Kolba: Hungarian Silver. The Nicolas M. Salgo Collection. London 1996, 88. sz.

 • 37. Kat. MAK, Nr. 167: Löffelsatz aus drei Löffeln gebildet. Tirnau (Trnava) 1672. Silber vergoldet, gegossen, getrieben, graviert. L: 18,4 cm, L: 16,5 cm, L: 16,3 cm. Die Löffel sind hülsenartig ineinanderzustecken, auf den Stielen geometrischer, auf der Laffe florialer Dekor. Auf den Laffenunterseiten der drei Löffel jeweils dieselbe Inschrift: MARIA CLARA THORIN * ANNO 1672, am Stiel: IN. AR: Z: TIERNAU. Inv. Go 2041/1978 Abb. S.47.

 • 38. A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának 1932. májusi aukciója (1932. május 28.) 1758.: Kerek doboz fedővel, ezüst. Nagyszombat, 1786. 232 gr. A 11. oldalon: Ritka nagyszombati ötvösmunka 1786-ból a cukortartónak is alkalmas kerek, fedeles doboz (1758. sz.).

 • 39. Az Ernst-Múzeum Aukciói XXX. (1925. november 27.) 1560.: Sótartó, ezüst, asztalalak, ovális csészével. Nagyszombat, 1791.

 • 40. A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának 1935. májusi aukciója (1935. május 21.) 1342.: Téglaalakú sótartó. Ezüst, Nagyszombat 1791. és A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának 1935. karácsonyi aukciója (1935. december 6.) 1420.: Téglaalakú sótartó. Ezüst, Nagyszombat 1791.

 • 41. Galerie Jürg Stuker AG. Bern. Auktionen 180–189. (1979. november 23.) 3022: Deckelbecher, wohl Tirnau 18/19. Jht. Meistermarke undeutlich. Konisch, auf drei Kugelfüssen mit hochgewölbtem, profiliertem Knaufdeckel. Der untere Deckelwulst mit getriebenen und ziselierten Blattverzierungen, die Wandung vielkantig zwischen glatten, von Rillen konturierten Rändern. H: 13 cm, Gewicht 190 gr. Von allergrößter Seltenheit und besonders schön.

 • 42. Az Ernst-Múzeum Aukciói XLI. (1929. április 29.) 1210.: Két talpas cukortartó, ezüst, két kígyóidomú szárral. Nagyszombat, empire, és 1246.: Két talpas cukortartó, ezüst. Nagyszombat, empire.

 • 43. A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának XCVII. aukciója (1941. április 3.) 1312.: Ovális füles tálca. Ezüst, vésett díszítéssel. 920 gr. Nagyszombat 1837. A 14. oldalon: Nagyszombaton 1837-ben hitelesítettek egy szép tojásdad tálcát, díszes fülekkel, mesterének neve az elmosódott bélyeg alapján nem határozható meg.

 • 44. Judit H. Kolba: Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum 14–17. Jahrhundert. (Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series Mediaevalis et Moderna I.) Budapest 2004, 128. sz.

 • 45. Baroque Goldsmiths and Jewelers Art from Hungary, Washington 1993. Szerk.: István Fodor, Annamária T. Németh, Judith N. Kolba, 36. sz.; Baroque Splendor. The Art of the Hungarian Goldsmith. New York 1994. Szerk.: István Fodor et alia, 85. sz.

 • 46. Hanau (17. jegyzetben) i. kat. 1991, 93. sz.

 • 47. Ilyen jegy Brassóból Ludovicus Goldschmied (LG, K:159), Erasmus Goldschmied (EG, K:161), Nicolaus Goldschmied (NG, K:175), Nagyszebenből Antonius Goldschmied (AG, K:1292), Simon Goldschmied (SG, K:1305) vagy Lőcséről Mathias vagy Melchior Goldschmied (GM, K:1171) mesterjegye.

 • 48. Katolikus Lexikon i. m. IV. Budapest 1998, 630.

 • 49. H. Kolba (44. jegyzetben) i. m. 129. sz. A szöveg tévesen utal arra, hogy Hasko a rozsnyói püspökséget nyerte volna el. (Nem is nyerhette el, hiszen ezt a püspökséget csak 1776-ban alapította Mária Terézia.) A rosoni vagy risanói püspökségnek nevet adó város a kattarói öböl rosoni melléköblében volt, Kattarótól Ény-ra. A várost 639-ben feldúlták az avarok, ezután a püspöki székhely szerepét Kattaró vette át. II. Lajos király 1519-ben címében felújította a püspökséget, amit azután folyamatosan magyar kanonokok kaptak. Hasko Jakab 1672. augusztus 14.-től volt Rosono címzetes püspöke. (Magyar Katolikus Lexikon i. m. XI.).

 • 50. Salgó (36. jegyzetben) i. kat. 9. sz.

 • 51. Baroque Splendor (45. jegyzetben) i. m. 18. sz.

 • 52. Christie's South Kensington. Silver, Gold, Objects of Vertu, Renaissance and later Jewels. The Property of an European Estate (London, 2004. június 15.) Lot 160: A continental parcel-gilt silver beaker. Maker's mark IS or SI conjoined, possibly Hungarian 17th century. The slightly tapering circular section beaker with a snakeskin ground and a plain gilded rim and foot, each with incised lines, with an engraved leaf medaillon engraved with a crest (9,8 cm, 200 gr.) A slightly larger beaker also with textured decoration and engraved with a very similar cartouche is in the collection of Nicolas M. Salgo and is illustrated in Judit H. Kolba, Hungarian Silver, The Nicolas M. Salgo Collection, page 31, number 9. The beaker, which Judit Kolba suggests is by a master working in Nagyszombat during the late 16th century, is possibly by the same maker as the example here, although the shape of the punch is slighly different. Ugyanez a pohár, vagy teljesen azonos párja 2005-ben a Sotheby's párizsi árverésén szerepelt: Sotheby' Paris. Importante Orfévrerie Européenne (2005. június 20) Lot 120: Gobelet en argent, orfévre répertorié mais non identifié (IS) Nagyszombat (Hongrie), vers 1620, le corps amati (peau de serpent) et gravé d'un cimier, l'interieur doré. 199 g, Haut 9,6 cm. Cet orfévre est repertorié dans l'ouvrage de Koszeghy Elemer sur les poincons hongrois sous le numéro 1507.

 • 53. E helyen is szeretnék köszönetet mondani Kovács Tibor Úrnak, a MNM Főigazgatójának és Dr. Kiss Erikának, a Történeti Tár kurátorának, hogy lehetővé tették a tál megtekintését. (A tál leltári száma: 1934.446, illetve 55.231.c.).

 • 54. Erdélyi történelmi adatok VII/3. Báthory Zsigmond királyi könyvei 1582–1602. (Közzéteszi: Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó) Kolozsvár 2005, 746, 762, 763 sz. regeszta.

 • 55. Bunta Magdolna: Kolozsvári ötvösök a XVI–XVIII. században. Budapest 2001, 206209.

 • 56. Herepei János: A Házsongárdi temető régi sírkövei. Budapest 1988, 274, 8. ábra.

 • 57. Bunta i. m. 207.

 • 58. Magdolna Bunta: Aurari clujeni si operele lor (sec. XVI–XVII) I. Acta Musei Napocensis XIII. 1976, 336 (a pohár képe: Plansa VI., a jegy rajza: Plansa XII. 7. sz.). Ugyanez a jegye Szomolányi Gyűjtemény vésett ICM 1638 feliratú cápás poharának is. Szomolányi Gyűjtemény. Debrecen 1994 (Szakmai ismertető és műtárgyjegyzék: P. Szalay Emőke) 20. sz.

 • 59. A magyar történeti ötvösmű-kiállítás lajstroma. Budapest 1884 (továbbiakban: Kat. 1884), IV. terem, 2. szekrény, 21. oldal, 23. sz.

 • 60. Kat. 1884. V. terem, 18. oldal.

 • 61. Ugyanez a pohár gróf Andrássy Géza tulajdonából: Erdély régi művészeti emlékeinek kiállítása az Iparművészeti Múzeumban. Budapest 1931, 106. sz. Jelenleg németországi magángyűjteményben: István Heller: Ungarische und siebenbürgische Goldschmiedearbeiten. München 2000, 99. sz. Mindkét esetben a poharat a nagyszebeni Thomas Stin munkájaként határozták meg, szerintem tévesen.

 • 62. Kőszeghy i. m. 28.

 • 63. Alexandru Sasianu: Ezüst- és ónművesség a XVI–XIX. században. A Nagyváradi Református Egyházmegye kegyszerei. Nagyvárad 1986, katalógus 2. sz. (a jegy rajza: 28. o.).

 • 64. Ugyanezzel a tulajdonosi vésettel, de 1648-as évszámmal egy 14,2 cm-es pohár PR (talán K:1407, Nagyszeben, Paulus Roth) mesterjeggyel árverésen volt 1928-ban (Az Ernst-Múzeum Aukciói XXXIX. 1928. november, 946. sz.).

 • Collapse
 • Expand

 

Author instructions are available in PDF format.
Click here to download.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Jávor, Anna

E-mail address: javor.anna@mng.hu

Name of the Institute: Magyar Nemzeti Galéria
Address of the Institute: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Editor(s): Mikó, Árpád

P.O. address: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Chair of the Editorial Board: Mojzer, Miklós

Name of the Institute: Szépművészeti Múzeum
Address of the Institute: 1146, Budapest, Dózsa György út 46., Hungary

 

Editorial Board

 • Galavics, Géza
 • Mravik, László
 • Nagy, Ildikó
 • Prokopp, Mária

Művészettörténeti Értesítő
Hungarian Nationale Gallery
P.O. Box 31
HU–1250 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 8858 ---- Fax: (36 1) 375 8898
E-mail: javor.anna@mng.hu

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0.102
Scimago Quartile Score

History (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 582/615 (2nd PCTL)
History 1541/1599 (1st PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago Quartile Score Visual Arts and Performing Arts (Q3) History (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
not indexed
Scopus
CIte Score Rank
not indexed
Scopus
SNIP
not indexed

2020  
CrossRef Documents 18
WoS Cites 3
Wos H-index 2

2018  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
History Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
2/50=0
Scopus
Cite Score Rank
History 1111/1259 (Q4)
Visual Arts and Performing Arts 389/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
2
Scopus
Documents
11

 

Művészettörténeti Értesítő
Publication Model Print Only
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 136 EUR / 182 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 208 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Művészettörténeti Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1952
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0027-5247 (Print)
ISSN 1588-2802 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 18 1 0
Jan 2024 12 0 0
Feb 2024 5 0 0
Mar 2024 12 1 0
Apr 2024 10 0 0
May 2024 3 0 0
Jun 2024 0 0 0