Author:
Hella Mag művészettörténész, régész / art historian, arche o logist – Tragor Ignác Múzeum, Vác. 2600 Vác, Zrínyi u. 41/a., Hungary

Search for other papers by Hella Mag in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

In 1913 László Éber wrote a paper about the rood screen of the baroque cathedral of Vác. He was the first who revealed that sixteen pieces from the renaissance-style carved stone elements of the rood screen were made in the late medieval period. the stone material of the pieces is marl of the Buda region. there were other stone carvings masoned in the cathedral: four dividing pillars of this balustrade, other two with Jagellonian signs from red marble and two tables with the coat of arms of Miklós Báthori (bishop of Vác, 1474–1506). The balustrade elements can be seen in the baroque cathedral thought to be in strong connections with some dividing pillars from Buda castle. there were two ideas about the dating of the Vác balustrade: either they were made during the reign of King Matthias corvinus or after his death during the Jagellonian era. In 1992 árpád Mikó discovered a barrel on the backside of one pillar, which is one of the emblems of King Matthias. there is another important question: what was the original finding place of the pillars? Éber wrote, that it is plausible that Miklós Báthori was the order of the balustrade and it was stood in the medieval cathedral of Vác, which was destroyed during the Ottoman era. is it possible that they came from the site, which now laid under and around the baroque Franciscan church and monastery in Vác? I examined the written sources from the 18–19th centuries and it turned out, that there is no information about it.

On the other hand, there are several other renaissance fragments from Vác, most of them were also made of marl of the Buda region. the fragments kept by the local museum came into light by archaeological excavations between 1912 and 2019, on the site where the medieval episcopate laid. From the first time, researchers (based on Éber) wrote that the findings stand close to the ones in the cathedral’s rood screen. Most of them are well known – we could say – because tibor Koppány published every known piece in 1994. He wrote about a few other balustrade fragments too, but his descriptions are very short, and we can see drawings of only ca. one-third of all pieces. so i decided to see the original fragments and found that those small pieces kept by the museum don’t come from that balustrade can be seen today in the cathedral.

The most important difference is the shaping of the baluster’s foot rings. they are divided: there is a vertical section and after that, the ring widens into a curved form. Furthermore, the image field of the dividing pillars framed in a more complex mode. On the image fields probably tapes, garlands, trophies were carved, but there is not any intact one, only very small pieces, which came to light in every corner of the site. so the balustrade’s original place couldn’t be determined certainly. nevertheless, because of the fine surfaces of the carvings, i think the balustrade stood inside, maybe in the medieval cathedral, perhaps in the chapel of saint nicolaus where Miklós Báthori was buried.

Among the early renaissance-style pieces known from the medieval Hungarian Kingdom, there are a few analogies. First of all, we can see the very same solution on the foot rings of the Jagellonian era dividing pillars from Hungarian red marble in Vác. they belong to a group of red marble carvings: the other elements of this group can be found in Buda and esztergom. Furthermore, from the marl of the Buda region stone material i know only one other example where the baluster foot rings are similar: the gallery of the castle chapel in siklós. so i think we can say certainly that the „new” balustrade fragments from Vác were made during the Jagellonian era.

 • Árpás EndreEmszt GyulaGálos MiklósKertész PálMarek István: Az ún. Buda környéki márga és jelentősége a magyar építészettörténetben. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. tanulmányok. (Művészettörténet – Műemlékvédelem, 4.) Szerk.: Lővei Pál. Budapest 1993, 239258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában, i–ii. Budapest 1966.

 • Silvia Catitti: L’architettura della cappella carafa in santa Maria sopra Minerva a roma. Annali di Architettura 16. 2004, 2543.

 • Silvia Catitti: Balaustro e balaustrata tra metà Quattrocento e primo cinquecento. in: giornate di studio in onore di Arnaldo Bruschi. Vol. 2. eds.: Flavia Cantatore et al. Roma 2014, 2132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. Második rész: A papság életadatai. Vác 1917.

 • Paul DaviesDavid Hemsoll: renaissance Balusters and the Antique. Architectural History 26. 1983, 123., 117122.

 • Éber László: Középkori és renaissance emlékek Budapest területéről. Budapest Régiségei 8. 1904, 5184.

 • Éber László: A váczi székesegyház szentélykorlátja. In: Magyarország műemlékei III. Szerk.: Forster gyula. Budapest 1913, 181184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farbaky Péter: A budai királyi palota díszudvara. Ars Hungarica 16. 1988, 143171.

 • Feuerné Tóth Rózsa: reneszánsz építészet Magyarországon. Budapest 1977.

 • Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története 4. A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440–1526). Budapest 1896.

 • Gálos MiklósKertész Pál: Műem lékeink építészeti kőanyag katasztere. Műemlékvédelem 25. 1981, 3. sz., 241245.

 • Enrico Horváth: il rinascimento in ungheria. roma 1939.

 • Karcsú Antal Arzén: Vácz város története, 1. Keletkeztétől 1756. évig. Vác 1880.

 • Karcsú Antal Arzén: Vácz város története 5. A váczi egyházmegye általános, s a püspöki lakok története és a püspökök életrajzai az első főpásztortól Peitler Antal Józsefig bezárólag. Vác 1885.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karcsú Antal Arzén: Vácz város története 6. A Vácz székesegyház, káptalan s az egyházmegye területén létezett apátságok, prépostságok stb. története. Vác 1886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karcsú Antal Arzén: Vácz város története 8. Az egyházmegyei intézetek, és a kolostorok. Vác 1887.

 • Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. Historia regum stirpis Arpadianae. tomulus ii. Pest 1779.

 • Kertész Pál: A műemléki kőanyagok bányahelyeinek kutatása. Építés – Építészettudomány 14. 1982, 193228.

 • Kertész PálSzabó-Balog Anna: Provenance and petrographical problems of the building and ornamental stone materials of Hungarian renaissance architecture. Periodica Polytechnica 32. 1988, 34. sz., 169193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koppány Tibor: A váci vár reneszánsz kőfaragványai. In: Váci Könyvek 7. Vác 1994, 175204.

 • Koppány Tibor: A siklósi vár. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Szerk.: Mikó árpádtakács imre. Budapest 1994, 374375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helena KozakiewiczStefan Kozakiewicz: A reneszánsz Lengyelországban. Ford. dobos Lídia et al. Budapest 1978.

 • Kubinyi FerenczVahot Imre: Magyarország és erdély képekben, i. Pest 1853.

 • Lővei Pál: A tömött vörös mészkő–„vörös már vány”–a középkori magyarországi művészetben. Ars Hungarica 20. 1992, 328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mag Hella: A siklósi vár reneszánsz kori kőfaragványai. diplomamunka. Kézirat. ELTE-BTK Művé szettörténeti Intézet, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mag Hella: A váci vár. (Vezető a Castrum Bene Egyesület 25. Vándorgyűlésének tanulmányútjához.) Castrum 22. 2019, 213218.

 • Mag Hella: Pince a pincében–késő középkori pincerészlet feltárása a váci várban. Várak, kastélyok, templomok 15. (2019) július, 1315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: ippolito d’este esztergomi érseki udvara és a reneszánsz kőfaragás Magyarországon (1487–1497). Ars Hungarica 16. 1988, 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: dolium. A váci kora reneszánsz balusztrád datálása egy Mátyás-embléma alapján. Művészettörténeti Értesítő 41. 1992, 6266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: rész és egész. A magyarországi re neszánsz kőfaragóműhelyek és kutatásuk. In: Koppány tibor hetvenedik születésnapjára. tanulmányok. szerk.: Bardoly istvánLászló csaba. Budapest 1998, 207225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: Báthory Miklós püspök és a rene szánsz művészet emlékei Vácott. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk.: Horváth Alice. Vác 2007, 117131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: Reneszánsz művészet a Jagelló-kori Magyarországon. i. Az all’antica művészeti köznyelv kialakulása és elterjedése. Ars Hungarica 41. 2015, 363420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinnyés István et al.: Magyarország régészeti topográfiája 9. Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás. (Xiii/2. kötet). Budapest 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Myskovszky Viktor: A renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire. Budapest 1881.

 • Nagy Imre: Vátznak leírása. Tudományos Gyűj temény IV. kötet. Pest 1818, 341.

 • Nagy Iván: szobai régészkedés. Archaeológiai Értesítő 8. 1874, 126130.

 • Papp Júlia: Báthory Miklós címerének, sírkövének és Báthory András Madonnájának említései a 18. század végén és a 19. század elején. Művészettörténeti Értesítő 48. 1999, 157160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linda Pellecchia: stepping up. Obser vations on the renaissance staircase in Florence. Opus Incertum 11. 2008, 4249.

 • Linda Pellecchia: From Aesop’s fables to the „Kalila wa-dimna”: giuliano da sangallo’s staircase in the gondi Palace in Florence. i tatti studies in the Italian Renaissance 14/15. 2011–2012, 137207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pető Mária: A firenzei domenico sestini pest-budai utazása a XViii. század végén. tanulmányok Budapest Múltjából 25. 1996, 351360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pető Mária: Vác és a Migazzi-gyűjtemény római kőemlékeinek leírása D. Sestini útinaplójában. In: Váci Könyvek, 8. Vác 1997, 183193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pető Mária: A váci Migazzi-gyűjtemény budapesti lelőhelyű darabjai. Budapest Régiségei 41. 2007, 289298.

 • Rácz Tibor Ákos: 9–11. századi kerámialeletek a váci püspöki székhelyről. In: „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni.” regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. (Opuscula Hungarica, iX.) szerk.: simonyi erika – tomka gábor. Budapest 2016, 103114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoókné Szalay Ágnes: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) epitáfiuma. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk.: Horváth Alice. Vác 2007, 157171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johann Róka: Alt und neu Waitzen. Pressburg– Kaschau 1777.

 • Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre. 1. Az esztergomi egyház-tartomány. Pest 1870.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tibor Klaniczaygottfried stranglergyöngyi török hrsg.: Matthias corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541. [Ausstellungskatalog, Schloß Schallaburg] Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums (N. F. 118.), Wien 1982, 604. (Kat. sz. 720.) (Zolnay László)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domenico Sestini: Viaggio curioso-scien tifico-antiquario per la Valachia, transilvania e ungheria fino a Vienna. Firenze 1815.

 • Stefaits István: Adalékok a publikálatlan váci reneszánsz nyíláskeret-töredék stílusához. In: studia comitatensia 2. tanulmányok Pest megye múzeumaiból. szerk.: ikvai Nándor. Szentendre 1973, 303313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [Szerző nélkül]: Vác régi vára. Hazánk s a Külföld, 1. évf. 5. szám. 1865. 01. 29.

 • Tettamanti Sarolta: A váci vár. In: Váci Könyvek, 7. Vác 1994, 101174.

 • Tettamanti Sarolta: régészeti kutatások a váci várban 1998–2002. In: Múltunk a föld alatt. újabb régészeti kutatások Pest megyében. szerk.: rajna András. Szentendre 2014, 153166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tragor Ignác: Vác vára és képei. Vác 1906.

 • Tragor Ignác: A váci múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma. Vác 1912.

 • Tragor Ignác: Váci érdekességek. (Váci Könyvek, 9.) Vác 1923.

 • Tragor Ignác: Vác művészete a középkorban. Vác 1929.

 • Tragor Ignác: Vác műemlékei és művészei. Vác 1930.

 • Tragor Ignác: Az emberi élet Vácon és vidékén az őskortól napjainkig. Vác 1936.

 • Végh András: Balusztrád-elemek a budai várpalotában. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541. Szerk.: Mikó árpádTakács Imre. Budapest 1994, 343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh András: Balusztrád a budai királyi palotából. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Szerk.: Farbaky PéterSpekner EnikőSzende KatalinVégh András. Budapest 2008, 336. (Kat. sz.: 9.8.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Jávor, Anna

E-mail address: javor.anna@mng.hu

Name of the Institute: Magyar Nemzeti Galéria
Address of the Institute: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Editor(s): Mikó, Árpád

P.O. address: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Chair of the Editorial Board: Mojzer, Miklós

Name of the Institute: Szépművészeti Múzeum
Address of the Institute: 1146, Budapest, Dózsa György út 46., Hungary

 

Editorial Board

 • Galavics, Géza
 • Mravik, László
 • Nagy, Ildikó
 • Prokopp, Mária

Művészettörténeti Értesítő
Hungarian Nationale Gallery
P.O. Box 31
HU–1250 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 8858 ---- Fax: (36 1) 375 8898
E-mail: javor.anna@mng.hu

2023  
Scopus  
CiteScore 0
CiteScore rank Q4 (Visual Arts and Performing Arts)
SNIP 0.938
Scimago  
SJR index 0.102
SJR Q rank Q4

Művészettörténeti Értesítő
Publication Model Print Only
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2025 Online subsscription: 154 EUR / 182 USD
Print + online subscription: 178 EUR / 208 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Művészettörténeti Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1952
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0027-5247 (Print)
ISSN 1588-2802 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 15 5 5
Mar 2024 37 0 0
Apr 2024 48 0 0
May 2024 30 1 2
Jun 2024 14 0 0
Jul 2024 22 0 0
Aug 2024 0 0 0