Author:
Ágnes Kusler Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ágnes Kusler in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The Hungarian Jesuit Gábor (Gabriel) Hevenesi’s emblem book Succus prudentiae (The Seed of Wisdom) was published in 1690 in Vienna and then in 1701 in Nagyszombat (Trnava, Slovakia), containing fifty emblems. He compiled a collection of Christian wisdom and virtues with the help of quotations and paraphrases from the Stoic philosopher Seneca. In this article, I present two instances of applied emblematic reception of the emblems of Hevenesi’s Succus prudentiae in Transylvanian buildings. The first example is the painted decoration of a room in the castle of Nagyvárad (Oradea, Romania). The program survived only in fragments, yet, three emblems could still be identified. The use of a Jesuit emblem book points towards the conception of the decorative program during the Habsburg occupation of the castle during the first half of the eighteenth century. The second example is the former wall and furniture decoration of the Daniel manor house in Szasznagyvesszős (Michelsdorf/Veseuș, Romania). The inner decoration of this building was destroyed before the twentieth century, but it was preserved by the detailed description of the writer József Ponori Thewrewk from 1817. Based on his account, the walls and several pieces of furniture (including a folding screen and a cabinet) were decorated with Hevenesi’s emblems. This program was most possibly ordered by István Daniel the elder, a state official during the Habsburg rule in Transylvania. As an appendix, I draw attention to a surviving cabinet with emblematic paintings based on Jesuit Herman Hugo’s Pia desideria, now in the collection of the Sárospatak Catholic Museum.

 • Andreas Alciatus: Emblematum liber. Augsburg 1531

 • Joseph Bober: Anthologia Scientiarum et Artium. Wien 1809.

 • Jakob Bornitz: Emblemata ethico politica. Mainz 1669

 • Joachim Camerarius: Symbolorum et emblematum ex aquatilibus et reptilibus desump to rum centuria quarta. Nürnberg 1604

 • Jacob Cats: Proteus, ofte, Minne-beelden verandert in sinne-beelden. Rotterdam 1627

 • Sebastián de Covarrubias Horozco: Emblemas morales. Madrid 1610

 • Gabriel Hevenesi: Succus prudentiae, sive discursus ethici e Seneca Cordubensis Philosophi operibus omnibus collecti. Wien 1690

 • Gabriel Hevenesi: Academicus Viennensis sive Stanislaus Kostka […]. Wien 1690

 • Gabriel Hevenesi: S. Ephebus sive B. Aloysius Gonzaga […]. Wien 1690

 • Gabriel Hevenesi: Ungaricae Sanctitatis indi cia. Trnava 1692

 • Gabriel Hevenesi: Succus prudentiae. Trnava 1701

 • Hevenesi Gábor: Régi magyar szentség. Ford. Sinkó Ferenc. Budapest 1988

 • Herman Hugo: Pia desideria emblematis elegiis et affectibus SS. Patrum illustrata. Antwerpen 1624

 • Daniel de La Feuille: Devises et emblemes anciennes et modernes: tirées des plus celebres auteurs, avec plusieurs autres nouvellement inventées et mises en latin, en françois, en espagnol, en italien, en anglois, en flamand et en Allemand. Amsterdam 1691

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Filippo Picinelli: Mundus symbolicus […] in Latinum traductus a R. D. Augustino Erath. Köln 1681 és 1687

 • Diego Saavedra Fajardo: Idea principis chris-ti ano-politici, centum symbolis expressa. Bruxelles 1649.

 • Laurentius Tapolcsanyi: Axiomata Chris-tiano Politica Discursibus Ethicis e Senecae Cordubensis Philosophi operibus collectis. Trnava 1706

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henrik von Achen: Visions of the Invisible: Seventeenth- and Early Eighteenth-Century Emblems in Norway. In: The Emblem in Scandinavia and the Baltic. (Glasgow Emblem Studies, 11.) eds. Mara R. WadeSimon McKeown. Glasgow 2006, 130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Jolán: Varadinum: Várad vára. (Művészettörténeti füzetek, 13.) Budapest 1982

 • Bánki Éva: Hevenesi Gábor. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 4. kötet. Szerk. Kőszeghy Pé ter – Tamás Zsuzsa. Budapest 2014, 120121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bunyitay Vincze: A váradi püspökség tör ténete, 4. A váradi püspökök a számüzetés s az újraalapitás korában 1566–1780 (1883). Debrecen 1935

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peter M. Daly: The New Edition of Herman Hugo’s Pia desideria in Polish and Recent Hugo Scholarship. Emblematica XII. 2002, 351360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargyasi Id. Daniel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Budapest 1896

 • Vargyasi Id. Daniel Gábor: Adatok a vargyasi Daniel család történetéhez. Budapest 1908

 • G. Richard Dimler: Herman Hugo’s Pia Desideria. In: Mundus Emblematicus: Studies in Neo-Latin Emblem Books. (Imago Figurata, Studies, 4.) eds. Karl A.E. Enenkel– A.S.Q. Visser. Turnhout 2003, 351379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Richard Dimler: The Jesuit Emblem. In: Companion to Emblem Studies. (AMS Studies in the Emblem, 20.) Ed. Peter M. Daly. New York 2008, 99128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emődi Tamás: Adalékok az erdélyi késő rene-szánsz fejedelmi palotabelsők művészetéhez. In: Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Szerk. Kovács ZsoltSarkadi Nagy EmeseWeisz Attila. Kolozsvár 2011, 115138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emődi András: A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén. 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/4.). Budapest–Szeged–Nagyvárad 2014

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ria Fabri: „Amor, amor divinus anima, virtus”: Emblematic Scenes on Seventeenth Century Antwerp Cabinets. In: The Emblem Tradition and the Low Countries. Selected Papers of the Leuven International Emblem Conference, 18–23 August, 1996. (Imago Figurata: Studies, 1/b.) eds. John ManningKarel PortemanMarc van Vaeck. Brepols 1999, 357388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • José Miguel Morales Folguera: La emblemá tica mística y su influencia en los programas icono gráficos de Iberoamérica. Quiroga: Revista de Patrimonio Iberoamericano XI. 2017, 7080.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galavics Géza: A pannonhalmi apátság barokk ebédlője. In: Mons Sacer 996–1996: Pannonhalma ezer éve. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 1996, 2. kötet, 6993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galavics Géza: Ősök, hősök, szent királyok: Történelmünk és a barokk képzőművészet. In: Történelem – Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. Szerk. Mikó ÁrpádSinkó Katalin. Budapest 2000, 6372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • José Julio García Arranz: An Approach to the Emblematic and Allegorical Culture in the Viceroyalty of Peru. In: Emblems in Colonial Ibero-America: To the New World on the Ship of Theseus. (Glasgow Emblem Studies, 18.) eds. José Julio García ArranzPedro Germano LealRubem Amaral Jr. Glasgow 2017, 185228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • José Julio García Arranz: El programa emblemático en azulejos de la sacristía del convento de Santo António de Varatojo (Torres Vedras, Portugal). De Arte XVII. 2018, 7794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyulai Éva: A sárospataki jezsuiták és a hegyaljai plébániák a 17. század második felében. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon: Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. (Folia Collecta, 2.) Szerk. Szabó Irén. Sárospatak 2014, 110146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyulai Éva: A jezsuiták visszatelepedése Sárospatakra 1711-ben. Történelem és Muzeológia III. 2016, 1. Szám, 120131.

 • Theo van Heijnsbergen: The Renaissance Uses of a Medieval Seneca: Murder, Stoicism, and Gender in the Marginalia of Glasgow Hunter 297. Studies in Scottish Literature XXXIX. 2013, 1. Szám, 5581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ingrid Höpel: Emblemprogramme auf nordfriesischen Bauernschränken des 18. Jahrhunderts. In: The Emblem Tradition and the Low Countries: Selected Papers of the Leuven International Emblem Conference, 18–23 August, 1996. (Imago Figurata: Studies, 1/b.) Eds. John ManningKarel PortemanMarc van Vaeck. Brepols 1999, 389422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ingrid Höpel: Embleme auf Möbeln des 18. Jahrhunderts im Umkreis Husums. In: Die Domänen des Emblems: Außerliterarische Anwendungen der Emblematik. (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 39.) Hrsg. Gerhard F. StrasserMara R. Wade. Wiesbaden 2004, 173210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ingrid Höpel: Change of Medium – From Book Graphic to Art in Sacred Space. With the Example of an Emblem-Cycle on a Church Gallery at Katharinenheerd. In: Das Emblem im Widerspiel von Intermedialität und Synmedialität. Hrsg. Johannes KöhlerW. C. Schneider. Hildesheim 2007, 189226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryszard Knapiński: Ikonografia hagio graficzna w kontekscie wojen tureckich w grafice europejskiej XVI–XVIII wieku. Roczniki Huma nistycz ne LVII. 2010, 4. Szám, 87114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen Lajos: Újabb adattár a vargyasi Da niel család történetéhez. Kolozsvár 1913

 • Kerny Terézia: Hevenesi Gábor: Magyar szentség. In: Történelem – Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. Szerk. Mikó Ár pád – Sinkó Katalin. Budapest 2000, 334, kat. szám V–26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knapp Éva: A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirat-és Ritkaságtára. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyve, VII–VIII. 1995–1997, 3031.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez. (Historia Litteraria, 14.) Budapest 2003

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knapp ÉvaTüskés Gábor: A halál motívuma a magyarországi irodalmi emblematikában. Irodalomtörténeti Közlemények CXIII. 2009, 131163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsolt Kovács: Limbajul emblematic în arta transilvăneană din secolele XVII–XVIII. PhD disszertáció, Universitatea Babeş-Bolyai. Kolozsvár 2012

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács AndrásMircea Ţoca: Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez. In: Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri ElekJakó ZsigmondTonk Sándor. Bukarest 1979, 107115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kristóf György: P. Thewrewk József levelei. Adatok Kazinczy hatásának s az erdélyi irodalmi életnek megismeréséhez (Második és befejező közlemény). Irodalomtörténeti Közlemények XXVII. 1917, 438459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuklay Antal: Sárospatak. Házad ékessége. A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény kiállítása. Budapest 2002

 • Kusler Ágnes: Az úgynevezett képzőművészeti alkalmazott emblematika Magyarországon (16–18. század). PhD-disszertáció, ELTE BTK. Budapest 2020

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kusler Ágnes: „Ut pictura meditatio”. A győri volt jezsuita rendház díszlépcsőinek dekorációja a jezsuita Mária-emblematika kontextusában. Művészettörténeti Értesítő LXX. 2021, 189234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kusler Ágnes: Vanossi Antal Idea sapientis című emblémáskönyvének recepciója a magyarországi barokk művészetben. In: Reneszánsz és barokk Magyarországon: Művészettörténeti tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Gulyás BorbálaMikó ÁrpádUgry Bálint. Budapest 2022, 2. kötet, 4164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kusler Ágnes: Alkalmazott emblematika az erdélyi szász evangélikus erődtemplomokban: A homoródbenei templom képi programja. Credo XXVIII. 2022, 3. Szám, 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László Zsófia: Daniel Polixéna és lányai: Nőnevelés, női műveltség a halotti beszédek tükrében. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére. Szerk. Steinert Ágota. Budapest 2005, 2331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. László Zsófia: Daniel Polixéna, a „Magyar Minerva”. egy 18. századi nemesasszony élete és példája a halotti beszédek tükrében. Sic itur ad astra XIX. 2008, 149175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carme López Calderón: Applied Emblems in the Cathedral of Lugo. European Sources for a Spanish Cycle Addressed to the Virgin Mary. (Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History, 51.) Leiden 2021

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladislaus Lukács: Catalogus generalis seu No men c lator biographicus personarum Provinciae Aus triae Societatis Iesu (1551–1773), 1. kötet. Roma 1987

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • João Pedro Monteiro: Os „Pia Desi deria”, uma fonte iconográfica da azulejaria portu guesa do século XVIII. Azulejo III/VII. 1995/1999, 6170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolfgang J. Müller: Die Emporenbilder von Katharinenheerd. Nordelbingen XL. 1971, 91109.

 • Pataky Dénes: A magyar rézmetszés története a XVI. századtól 1850-ig. Budapest 1951

 • Péter I. Zoltán: A jezsuiták váradi építkezései. Várad XVI. 2017, 2. Szám, 7277.

 • Ponori Thewrewk Emil: Ponori Thewrewk József önéletrajza. Irodalomtörténeti Közlemények XXVI. 1916, 187201.

 • Michael Schilling: „Der Rechte Teutsche Hugo.” Deutschsprachige Übersetzungen und Bear-beitungen der Pia Desideria Herman Hugos SJ. Germanisch–romanische Monatschrift LXX. 1989, 283300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sinkó Ferenc: Régi magyar szentség. Vigilia XLI. 1976, 444450.

 • Szabó Irén: Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon. Zempléni Múzsa XV. 2015, 2. Szám, 4658.

 • Szelestei N. László: A jezsuiták történeti forrásgyűjtésének kezdetei Magyarországon. Magyar Könyvszemle CIII. 1987, 161172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas László: Jezsuita névtár. Budapest 2016. URL: http://jezsuita.hu/nevtar/ (utolsó letöltés: 2023. április 4.)

 • Turóczi-Trostler József: Keresztény Se neca. Fejezetek a kései humanizmus európai és magyarországi történetéből. Különlenyomat az Archivum Philologicum 1937. évfolyamából. Budapest 1937

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Udvarhelyi Nándor: Magyar szentek temploma. Felső-Árva magyar kincsestára: Oravka/ Kisárva fatemploma. Budapest 2013

 • Marcin Wisłocki: Hugo wędruje na wschód: uwagi o recepcji „Pia desideria” Hermana Hugona w sztuce protestanckiej Europy Środkowej. Quart LVI. 2020, 1733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Author instructions are available in PDF format.
Click here to download.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Jávor, Anna

E-mail address: javor.anna@mng.hu

Name of the Institute: Magyar Nemzeti Galéria
Address of the Institute: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Editor(s): Mikó, Árpád

P.O. address: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Chair of the Editorial Board: Mojzer, Miklós

Name of the Institute: Szépművészeti Múzeum
Address of the Institute: 1146, Budapest, Dózsa György út 46., Hungary

 

Editorial Board

 • Galavics, Géza
 • Mravik, László
 • Nagy, Ildikó
 • Prokopp, Mária

Művészettörténeti Értesítő
Hungarian Nationale Gallery
P.O. Box 31
HU–1250 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 8858 ---- Fax: (36 1) 375 8898
E-mail: javor.anna@mng.hu

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0.102
Scimago Quartile Score

History (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 582/615 (2nd PCTL)
History 1541/1599 (1st PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago Quartile Score Visual Arts and Performing Arts (Q3) History (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
not indexed
Scopus
CIte Score Rank
not indexed
Scopus
SNIP
not indexed

2020  
CrossRef Documents 18
WoS Cites 3
Wos H-index 2

2018  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
History Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
2/50=0
Scopus
Cite Score Rank
History 1111/1259 (Q4)
Visual Arts and Performing Arts 389/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
2
Scopus
Documents
11

 

Művészettörténeti Értesítő
Publication Model Print Only
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 136 EUR / 182 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 208 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Művészettörténeti Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1952
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0027-5247 (Print)
ISSN 1588-2802 (Online)