View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
Restricted access

A tanulmányban azt a paradoxnak tűnhető hipotézisünket adjuk elő, miszerint a köztudottan „örök dolgokkal” kapcsolatos vallás, illetve spiritualitás az előttünk álló globa­lizációs korban valamifajta evolúciónak nézhet elébe, vagyis időben változhat. Itt két kérdés merül fel: az első, hogy ez milyen módon, vagyis az evolúciónak milyen folyamatmodellje (általánosabban: elmélete) szerint történhet, a második, hogy a spiritualitásnak várhatóan milyen új, fejlettebb formáját hozhatja létre. Az elsőre, vagyis a hogyan kérdésére a rendszertudományos evolúció tételéből kiindulva próbálunk válaszolni, miszerint az önreferenciális rendszerek (Luhmann) egymás autopoiézisével kölcsönhatásban (László Ervin) produkálják az öntranszcendencia (Rahner) morphogenezisét. A második, tartalmi kérdésre pedig egyfelől a salutogenesis (Antonovsky) elméletével, másfelől Buda Béla stratégikus és integratív lélekgyógyászat irányzatával adunk (részleges) válaszokat. Tárgyalásunk részben azt az előadásmódot követi, amit Aquinói Szent Tamás is alkalmazott. Először feltesszük a kérdést (Quaestio: utrum sit), amire megfogalmazunk néhány kétkedő választ, ellenvetést (Videtur quod non), majd kifejtjük ezt a tudottan paradox elképzelésünket (Sed contra dicendum), végül válaszokat próbálunk adni a kételyekre (Responditur ad primum etc.). Ám mivel ez utóbbiakban is empatikusan elismerjük a racionális, sőt fontos előrevivő felismeréseket, e középkori sémán egy lépéssel tovább is lépünk: hipotézisünket nem tekintjük bizonyítottnak, hanem csupán egy Delphi-vita alapjának, amihez Megvitatás fejezetünkben új kérdéseket fogalmazva várjuk a továbbvivő vitaadalékokat.

 • Anatrella, Tony (2005): Pszichikai és spirituális élet: Megkülönböztetés a teljesebb összhang érdekében. Mérleg, 41. évf. 2. sz., 150-170.

  'Pszichikai és spirituális élet: Megkülönböztetés a teljesebb összhang érdekében ' () 41 Mérleg : 150 -170.

  • Search Google Scholar
 • Antonovsky, Aaron (1988): Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Srtress and Stay Well. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London.

  Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Srtress and Stay Well , ().

 • Baumgartner, Isidor - Christian Friesl - András Máté-Tóth (Hrsg) (2000): Den Himmel offen halten, Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa. Festschrift für Paul M. Zulehner. Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien.

  Den Himmel offen halten, Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa. Festschrift für Paul M. Zulehner , ().

  • Search Google Scholar
 • Beniger, J. R. (1986): The information society: Technological and economic origins. In Ball-Rokeach, S. J. - Cantor, M. G. (eds): Media, Audience, and Social Structure. SAGE Publication, London.

  The information society: Technological and economic origins , ().

 • Berger, Peter L. (1992): Der Zwang zur Häresie: Religion in der pluralistischen Gesellschaft. Herder, Freiburg.

  Der Zwang zur Häresie: Religion in der pluralistischen Gesellschaft , ().

 • Békés Gellért (1991): Istenkeresés: Üj utak a mai teológiában. Szent Gellért Hittudományi főiskola, Pannonhalma.

  Istenkeresés: Üj utak a mai teológiában , ().

 • Bogár László (2003): Magyarország és a globalizáció. Osiris, Budapest.

  Magyarország és a globalizáció , ().

 • Buda Béla (1999): A megújulási potenciál vészes meggyengülése. In Varga: i.m. (1999), 87-93.

  A megújulási potenciál vészes meggyengülése , () 87 -93.

 • Buda Béla (2005): Pszichoterápia: Kapcsolat és kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Pszichoterápia: Kapcsolat és kommunikáció , ().

 • Ckakraborty, S. K. (2004): Spirit-centered, Rajarshi Leadership. In Zsolnai (2004), 33-50.

  Spirit-centered, Rajarshi Leadership , () 33 -50.

 • Denz, Hermann (2000): Religiosität und Kirchlichkeit im Wandel: Versuch einer Typologie. In Baumgartner et al. (2000): i.m. 15-21.

  Religiosität und Kirchlichkeit im Wandel: Versuch einer Typologie , () 15 -21.

 • Ebertz, Michael N. (1993): Die Zivilisierung Gottes und die Institutionalisierung der "Gnadenanstalt": Befunde einer Analyse von eschatologischen Predigen. In Religion und Kultur, Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.

 • Frankl, Viktor E. (1996): Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Kötet Kiadó, Budapest.

  Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben , ().

 • Franklin, Benjamin (1989): Számadása életéről. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Számadása életéről , ().

 • Gáthy Vera (2006): Néhány megjegyzés a globális világ tágabb értelmezéséhez. Országépítő, 1. sz.

 • Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest.

  Érzelmi intelligencia , ().

 • Guardini, Romano (2006): Az Ür Krisztus. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életérol. Szt. István Társulat, Budapest.

  Az Ür Krisztus. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életérol , ().

  • Search Google Scholar
 • Hankiss Elemér (1999): Elmélyült munka folyik a keresztény dráma újraértelmezése terén. In Varga: i.m. (1999), 105-112.

  Elmélyült munka folyik a keresztény dráma újraértelmezése terén , () 105 -112.

  • Search Google Scholar
 • Kolakowski, Leszek (2002): A demitologizálás illúziói. Tanítvány: A Magyar domokosok lapja, 2002/1, 128-140.

  A demitologizálás illúziói , () 128 -140.

 • Komoróczy Géza (1999): "Az új vallásosság mozgatóereje csak az lehet, ami az új nemvallásosságé." In Varga: i.m. (1999), 133-147.

  "Az új vallásosság mozgatóereje csak az lehet, ami az új nemvallásosságé." , () 133 -147.

  • Search Google Scholar
 • Kreutz Henrik (1999): Lucifer felszívódása a modernitás célracionalitásába. In: Varga: i.m. (1999), 148-168.

  Lucifer felszívódása a modernitás célracionalitásába , () 148 -168.

 • Kreutz, Henrik and Varga, Károly (eds) (2006): Is there a chance for a 'value rational' society: Possible furures of a nation in Central Europe: the case for Hungary. Sonderheft von Angewandte Sozialforschung, Jg 24.

 • Kulin Ferenc (2005): A kiadó előszava: Vass Csaba kommunikációelméletéről. In: Vass: i.m. (2005) 5-29.

  A kiadó előszava: Vass Csaba kommunikációelméletéről , () 5 -29.

 • Küng, Hans (1992): Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis - Zeitgenossen erklärt. Piper, München.

  Credo. Das apostolische Glaubensbekenntnis - Zeitgenossen erklärt , ().

 • László Ervin (2001): A rendszerelmélet távlatai. Magyar Könyvklub, Budapest.

  A rendszerelmélet távlatai , ().

 • Liddell Hart, B. H. (2002): Stratégia. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  Stratégia , ().

 • Luhmann, Niklas (2000): Die Religion der Gesellschaft. (Posztumusz kiadva André Kieserling által.) Suhrkamp, Frankfurt am Main.

  Die Religion der Gesellschaft , ().

 • Mádl Ferenc (1999): Antall József: Ám Európában az ateisták is keresztények. In Varga: i.m. (1999), 181-189.

  Antall József: Ám Európában az ateisták is keresztények , () 181 -189.

 • Merton, R. K. (1967): Social Theory and social Structure. The Free Press, New York.

  Social Theory and social Structure , ().

 • Morel Gyula (1999): Valójában mit utasít el a mai társadalom, a kinyilatkoztatott igazságot vagy annak torzképét? In Varga: i.m. (1999), 201-213.

  Valójában mit utasít el a mai társadalom, a kinyilatkoztatott igazságot vagy annak torzképét? , () 201 -213.

  • Search Google Scholar
 • Morel, Julius (2003): Radikale Kirchenreform. Für eine mutige Erneuerung. Tyrolia Verlag, Innsbruck/Wien.

  Radikale Kirchenreform. Für eine mutige Erneuerung , ().

 • Nyíri Kristóf (ed.) (2006): Mobile Understanding: The Epistemology of Ubiquitous Communication. Passagen Verlag, Vienna.

  Mobile Understanding: The Epistemology of Ubiquitous Communication , ().

 • Nyíri Kristóf (2006): "A mobiltelefon 2005-ben - hol tartunk ma?" Világosság 2006/1, 37-41.

  "A mobiltelefon 2005-ben - hol tartunk ma?" , () 37 -41.

 • Nyíri Tamás (1993): Mélylélektan és ateizmus. Sigmund Freud kultúraelmélete. Herder, Budapest.

  Mélylélektan és ateizmus. Sigmund Freud kultúraelmélete , ().

 • Overhage, Paul - Rahner, Karl (1961): Das Problem der Hominisation: Über den biologischen Ursprung des Menschen. Br., Herder, Freiburg.

  Das Problem der Hominisation: Über den biologischen Ursprung des Menschen , ().

 • Rahner, Karl (1961): Die Hominisation als theologische Frage. In Overhage - Rahner: i.m. (1961), 13-90.

  Die Hominisation als theologische Frage , () 13 -90.

 • Rahner, Karl (1998) A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. Agapé, Szeged.

  A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába , ().

 • Ratzinger, Josef (1999): Hit és filozófia. Communio (Nemzetközi Katolikus Folyóirat) Húsvét, 43-49.

  Hit és filozófia , () 43 -49.

 • Ricoeur, Paul (1977): Der Atheismus der Psychoanalyse Freuds. In Nase - Scharfenberg: Psychoanalyse und Religion. Darmstadt. (Idézi Nyíri 1993.)

  Der Atheismus der Psychoanalyse Freuds , ().

 • Schasching, Johannes (2000): Von der "christlichen Gesellschaft" zu Dialog und Partnerschaft. Paradigmenwandel im katholischen Sozialdenken. In Baumgartner et al. i.m. (2000) 212-219.

  Von der "christlichen Gesellschaft" zu Dialog und Partnerschaft. Paradigmenwandel im katholischen Sozialdenken , () 212 -219.

  • Search Google Scholar
 • Sen, Amartya (2003): A fejlődés mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Budapest.

  A fejlődés mint szabadság , ().

 • Tomcsányi Teodóra (2002): Amikor gyönge, akkor erős: Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás körébol. Animula, Budapest.

  Amikor gyönge, akkor erős: Tanulmányok a valláslélektan, a pasztorálpszichológia és a lelkigondozás körébol , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga Károly (1998): Az aránypár megoldása. A modernizáció kommunikációs elmélete 30 év után. Jel-Kép, 3: 63-82.

  'Az aránypár megoldása. A modernizáció kommunikációs elmélete 30 év után ' () 3 Jel-Kép : 63 -82.

  • Search Google Scholar
 • Varga Károly (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet-szociológiai hipotézisek megvitatása. Osiris, Budapest.

  Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet-szociológiai hipotézisek megvitatása , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga Károly (2001): Vallás és vállalkozás. Társadalomkutatás 19/1-2: 93-118.

  'Vallás és vállalkozás ' () 19/1-2 Társadalomkutatás : 93 -118.

 • Varga, Károly (2002): The Effect of Protestant Ethics in a Society under Re-Capitalization. 27th annual IAREP/SABE Colloquium. Turku, June-July 2002. Proceedings, 416-425.

  The Effect of Protestant Ethics in a Society under Re-Capitalization , () 416 -425.

 • Varga, Károly (2003a): A pókhálóból szőtt kötél: 10 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete. Társadalomkutatás 21/4: 397-425.

  'A pókhálóból szőtt kötél: 10 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete ' () 21/4 Társadalomkutatás : 397 -425.

  • Search Google Scholar
 • Varga, Károly (2003b): Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat , ().

  • Search Google Scholar
 • Varga, Károly (2005): A hurrikán szeme: A Passió című film értékszociológiai elemzése. Társadalomkutatás 23/1: 27-53.

  'A hurrikán szeme: A Passió című film értékszociológiai elemzése ' () 23/1 Társadalomkutatás : 27 -53.

  • Search Google Scholar
 • Varga, Károly (2006) A Delphi Consultation on the Occasion of Joining the European Union. In Kreutz - Varga i.m. (2006)

  A Delphi Consultation on the Occasion of Joining the European Union , ().

 • Várszegi Asztrik (1999): Beköszöntő világnézetszociológiai vitakötethez. In Varga i.m. (1999) 14-15.

  Beköszöntő világnézetszociológiai vitakötethez , () 14 -15.

 • Vass Csaba: (2005) Hatalom, szakralitás, kommunikáció. Kölcsey Intézet, Budapest.

  Hatalom, szakralitás, kommunikáció , ().

 • Vető Miklós: Adalék a Varga Károly (szerk.): Világnézeti és politikai ökumené című;, készülő Delphi-vitakötethez. (Kézirat leadása: 2000)

  Adalék a Varga Károly (szerk) Világnézeti és politikai ökumené című , ().

  • Search Google Scholar
 • Watzlawick, Paul (1990): Változás: A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest.

  Változás: A problémák keletkezésének és megoldásának elvei , ().

 • Weissmahr Béla (2000): Keletkezhet-e szellem az anyagból? Mérleg, 36/1: 12-36.

  'Keletkezhet-e szellem az anyagból? ' () 36/1 Mérleg : 12 -36.

 • Weissmahr Béla (2005): A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés. (Fehér Márta korreferátumával és Weissmahr válaszával). Mérleg, 41/2: 198-213.

  'A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés. (Fehér Márta korreferátumával és Weissmahr válaszával) ' () 41/2 Mérleg : 198 -213.

  • Search Google Scholar
 • Zimmer, Heinrich (1974): Philosophy of India. 3. Aufl. Princeton, N.J.

  Philosophy of India , ().

 • Zsolnai, László (ed.) (2004) Spirituality and Ethics in Management. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.

  Spirituality and Ethics in Management , ().

 • Zsolnai, László (2004): Spirituality and Management. In Zsolnai ed. (2004), 3-12.

  Spirituality and Management , () 3 -12.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)