View More View Less
 • 1 SZTE Népegészségtani Intézet 6720 Szeged Dóm tér 10.
Restricted access

A tanulmány elemzést nyújt a környezetvédelmet érintő normák keletkezéséről. Ezek a normák nem feltétlenül csak jogi természetűek lehetnek. Másféle normák is hatást gyakorolhatnak a környezetvédelemre: jogi, politikai, erkölcsi, vallási, tudományos és egyéb szabályok. Minden humán környezetvédő aktus mögött ezen normák kapcsolatrendszere húzódik meg. Van, hogy a történeti tények előzik meg a jogalkotást, és van, hogy éppen fordítva. A tudományos normák is hatással lehetnek a jogi és egyéb, környezetvédelmi szabályok formálódására. A tanulmány tárgyalja a társadalmi autoregulációt, valamint az ökonormativitás látszatát. Bizonyításra kerül továbbá, hogy a fenntartható fejlődésnek szükségszerű velejárója a normatív fejlődés.

 • 168 Óra , XX. évf. 33., 2008. augusztus 14.

 • Austin, John Langshaw (1990) [1962]: Tetten ért szavak ( How to do things with words: The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955 ). Fordította Pléh Csaba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Bergson, Henri (1987) [1907]: Teremtő fejlődés ( L’Évolution créatrice ). Fordította Dienes Valéria. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Boethius, Anicius Manlius Severinus (1979) [524]: A filozófia vigasztalása ( De consolatione philosophiae ). Fordította Hegyi György. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Ezópusz (1974): Az ember és az istenszobor . Fordította Sarkadi János. In: Lakoma. A görög-latin próza mesterei . Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Hart, Herbert Lionel Adolphus (1995) [1961]: A jog fogalma ( The Concept of Law ). Fordította Takács Péter. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Jacob, François (1986) [1981]: A lehetséges és a tényleges valóság ( Le Jeu des possibles, essai sur la diversité du vivant ). Fordította Szilágyi Tibor. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Julesz Máté (2007a): Adalékok a testi-lelki egészség joga és a tömegtájékoztatás viszonyrendszeréhez. Jel-kép . 2007/4–2008/1, 39–46.

 • Julesz Máté (2007b): Amicus curiae levél az ionizáló sugárzásról. Munkaügyi Szemle . 10, 18–21.

 • Kelsen, Hans (2001) [1934]: Tiszta jogtan ( Reine Rechtslehre ). Fordította Bibó István. Rejtjel Kiadó, Budapest.

 • Kovács László (2001): Milyen jogi személy is az állam? Magyar Jog . XLVIII. évf. 7, 401–406.

 • Locke, John (1982) [1689]: Levél a vallási türelemről ( Epistola de Tolerantia ). Fordította Halasy-Nagy József, Gecse Gusztáv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Locke, John (1986) [1689]: Értekezés a polgári kormányzatról ( Two Treatises of Government ). Fordította Endreffy Zoltán. Gondolat Kiadó, Budapest.

 • Maine, Henry Sumner (1988) [1861]: Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével és kapcsolata a modern eszmékkel ( Ancient Law: Its Connection With the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas ). Fordította Sárkány Mihály. A fordítást ellenőrizte és az utószót írta Hamza Gábor. Gondolat Kiadó, Budapest.

 • Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (2000) [1748]: A törvények szelleméről ( De l’esprit des lois ). Fordította Csécsy Imre és Sebestyén Pál. Osiris Kiadó, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)