View More View Less
 • 1 MTA Politikai Tudományok Intézete 1014 Budapest Országház u. 30.
Restricted access

A tanulmány olyan – a világ különböző térségeiben létező – új típusú, egyedi kezdeményezésekre hívja fel a figyelmet, amelyek közösek egyrészt abban, hogy az együttműködésre, az eltérő szempontok és érdekek kölcsönös figyelembevételére, az előrelátásra építenek. Másrészt abban, hogy a hagyományos szisztémáknál, a megszokott eszközöknél hatékonyabban kezelik az adott gazdasági, társadalmi, szociális és környezeti problémákat. Figyelmeztet arra is, hogy a kirobbant válság nem elodázza, hanem még sürgetőbbé teszi az ilyen típusú újítások alkalmazását.

 • Batora László (2007): EU Alul Felül. http://www.gki.hu . Letöltés ideje: 2008. 09. 24

 • Csaba László (2006): A fölemelkedő Európa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Csáki György (szerk.) (2009): A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban. Nagyvilág Kiadó, Budapest.

 • Delvaux, P. (2008): Európai kezdeményezések a mikrohitelek fejlesztésére. Előadásanyag a „3J” konferencián, 2008. október 15–16., Pozsony. http://www.eif.org/attachments/jeremie/3Js_conf_Workshop_9_Delvaux.pdf . Letöltés ideje: 2009. 03. 12

 • Esping-Anderssen, G. (1999): Social Foundations of Post-industrial Economics. Oxford University Press, Oxford.

 • Evans, P. (1995): Embedded Autonomy: States and industrial Transformation, Princenton University Press, Princeton.

 • Fekete Judit (2007): Paradigmaváltás a gazdasági-társadalmi koordinációban. Társadalomkutatás. 25. évf. 2, 181–206.

 • Fekete Judit (2008): Új fejlesztési stratégiák, Pólusok. Társadalomkutatás . 26. évf. 4, 495–516.

 • Fukuyama, F (1994): A történelem vége és az utolsó ember. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Fukuyama, F. (2000): A Nagy Szétbomlás. Az emberi természet és a társadalmi rend újjászervezése. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Friedman, T. L. (2006): És mégis lapos a Föld . HVG Kiadó, Budapest.

 • Gáthy Vera (2009): Muhammad Yunus és a Béke Nobel-díj. Társadalomkutatás, 27. 2, 153–162.

 • Greenwood, J. (2003): Interest representation in the European Union. Palgrave Macmillan, New York.

 • Kornai János (1993): Útkeresés. Századvég Kiadó, Budapest.

 • Kiss Judit (2007): Az Európai Unió fejlesztéspolitikai dilemmái. Fejlesztés és Finanszírozás. 1, 40–49.

 • Ladányi János – Szelényi Iván (1997): Vázlat az „esélyteremtő állam” elméletéhez. Gazdaság. XXX. évf. 3, 61–73.

 • Makó Csaba – Moerel, Hans – Illéssy Miklós – Csizmadia Péter (szerk.) (2008): Az új fejlődési utak lehetőségei a tanuló gazdaságban. A rugalmasság és a biztonság átalakuló jelentései. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen (COMPETITO Könyvek 6).

 • MTA PTI IHK (2008): Új elvárások és fejlesztési lehetőségek a mikro- és kisvállalati piacon. Országos empirikus kutatás, mélyinterjúk: N = 250, kutatási összefoglaló. MTA PTI Innovációs Hálózati Kutatóközpont, Budapest.

 • Observatory of European SMEs (2007): A KKV-k felmérése az Unióban, 2007. április. N = 16.339. http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise-policy/analysis/observatory_en.htm . Letöltés ideje: 2009. 03. 16

 • Offe, C. (1984): Constradictions of the Welfare State. Hutchinson Education, London.

 • Porter, M. E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York.

 • Prahalad, C. K. (2006): Esélyek a piramis alján. Társadalmi felelősségvállalás és profit. HVG Kiadó Zrt., Budapest.

 • Sárközy Tamás (1996): A hatékonyabb kormányzásért . Magvető Kiadó, Budapest.

 • Simai Mihály (2003): Kihívások, alternatívák és útvesztők a globalizálódó világban. In: Bayer J. – Lévai I. (szerk.): Globalizációs trendek. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 60–79.

 • Szabó Katalin – Hámori Balázs (2006): Információ-gazdaság. Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer? Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Szanyi Miklós (2008): A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek. Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Tóth Annamária (2009): A JEREMIE program 2009-ben. Kézirat. MTA PTI IHK, Budapest.

 • Utasi Ágnes (2002): A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)