View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen Ótemető u. 2−4.
Restricted access

Franciaország és Magyarország meglehetősen eltérő fejlődési pályát járt be az elmúlt 150 évben, mindkét országban közös azonban az örökölt monocentrikus térstruktúra. A gazdasági és politikai centralizációs törekvések a XVIII–XIX. századra vezethetőek vissza, a monocentrikus térszerkezetből származó hátrányok felismerése és ellenpólusok kijelölése az 1950-es, 1960-as évekre, a fejlesztéspolitika eredményeinek értékelése pedig a XX. század végére. Hogy sikerült-e változást elérni, jól tükrözi, hogy a XXI. század elején megfogalmazott fejlesztéspolitikai koncepciók célja továbbra is a monocentrikus térszerkezet oldása, Franciaországban Párizs, Magyarországon pedig Budapest dominanciájának csökkentése. Az értekezés célja Franciaország és Magyarország fejlesztéspolitikájának párhuzamba állítása, a különbségek és a hasonlóságok elemzése. Ennek során a következők kerülnek bemutatatásra: – a monocentrikus térszerkezet kialakulásának történelmi okai, – a kiegyenlített területi fejlődés érdekében elméletben és a gyakorlatban alkalmazott növekedési pólus koncepciók, – a fejlesztéspolitika jövőképe.

 • Beluszky P. (2003): Magyarország településföldrajza (Általános rész). Dialog-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Bibó I. (1975): Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció. MTA Igazgatástudományi Bizottsága Közigazgatástudományi Szekció, Budapest.

 • Boudeville, J. R. (1966): Problems of Regional Economic Panning. Edinburgh University Press, Edinburgh.

 • Caron, F. – Bray, B. (1979): An Economic History of Modern France . Taylor & Francis, London.

 • Dövényi Z. (2003): Településrendszer. – In: Perczel Gy. (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

 • DGCIS (2009): Competitiveness Clusters in France. http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/brochure-en.pdf . Letöltés ideje: 2009. 03. 01

 • ESDP – European Spatial Development Perspective (1999): Potsdam, May 1999. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_en.htm . Letöltés ideje: 2009. 03. 02

 • Eurostat – News Release (2008): Regional GDP per inhabitant in the EU27, 19/2008. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2007_MONTH_02/1-19022007-EN-AP.PDF . Letöltés ideje: 2009. 01. 28

 • Gore, C. G. (1984): Regions in Question: Space, Development Theory, and Regional Policy . Routledge, London.

 • Gravier, J. F. (1947): Paris et le désert français. Flammarion, Paris.

 • Gravier, J. F. (1970): La Question Regionale . Flammarion, Paris.

 • Gravier, J. F. (1972): Paris and the French desert . Flammarion, Paris.

 • Guigou, J. R. (2000): Aménager la France de 2020 (Mettre les territories en mouvement). DATAR, Paris. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/004001820/index.shtml . Letöltés ideje: 2009. 03. 05

 • Hajdú Z. (1992): Település- és településhálózat-fejlesztési politika Magyarországon az államszocializmus időszakában. Földrajzi Közlemények. 40. 1–2, 29–37.

 • Hajdú Z. (2005): Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Hansen, N. M. et al. (1990): Regional Policy in a Changing World. Springer, Berlin – New York – Bécs.

 • Hautreux, J. – Rochefort, M. (1964): La fonction régionale dans l’armature francaise. Minist. de la Construction, Paris.

 • House, J. W. (1978): France: An Applied Geography. Routledge, London.

 • Lausén, J. R. (1969): On growth poles. Urban Studies, 6. 2, 137–161.

 • McCrone, G. (1969): Regional Policy in Britain . University of Glasgow, Allen & Unwin.

 • Meijers, E. J. – Waterhout, B. – Zonneveld, W. (2007): Closing the Gap: Territorial Cohesion through Polycentric Development. European Journal of Spatial Development. Refereed Articles, Oct 2007, No. 24. http://www.nordregio.se/EJSD/refereed24.pdf . Letöltés ideje: 2009. 03. 21

 • Nichols, V. (1969): Growth poles: an evaluation of their propulsive effect. Environment and Planning. 1. 2, 193–208.

 • Pálné Kovács I. (2001): Regionális politika és közigazgatás. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Parr, J. B. (1973): Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory. Papers in Regional Science. 31. 1, 174–212.

 • Perroux, F. (1955): Note sur la nation de pole de croissance. Économie Appliquée. 8.

 • Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Teichova, A. – Lévy-Leboyer, M. – Nussbaum, H. (2002): Historical Studies in International Corporate Business. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Waterhout, B. – Meijers E.J. – Zonneveld, W. (2004): The Application of Polycentricity in European Countries. Part B: Country Reports. Published as: Annex Report B of „ESPON 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe. Project Report. http://www.espon.eu . Letöltés ideje: 2009. 03. 02

 • 1007/1971. (III. 6.) Korm. sz. határozat az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióról

 • 12/1980-85. OGY határozat az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióról.

 • 35/1998. (III. 20.) OGY határozat az Országos Területfejlesztés Koncepcióról.

 • 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztés Koncepcióról.

 • European Parliament and Council Regulation No. 1059/2003/EC on the establishment of a common classification of territorial units of statistics (NUTS).

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)