View More View Less
 • 1 Széchenyi István Egyetem H-9026 Győr Egyetem tér 1.
Restricted access

A Társadalomkutatás hasábjain az előkészületben lévő Kulcsár–Varga-szerkesztésű Delphi-vitakötet pilot study léptékű „főpróbája” a szenior szerkesztő kutatói életműve egyik fő vonulatából, a modernizációs tematikából hozza a vitaindítót. Erre első válaszként a jelen dolgozat szerzője reagál oly módon, hogy a Kulcsár-tanulmány fogalomtörténetileg előrehaladó perspektíváját megfordítva, a jelen globális válság tényéből visszafelé nyomozva keresi a modernizáció értékrendszeri vetületében megragadható, már eleve krízispotenciált rejtő elemeket. Több szerző idevágó tételeit vizsgálva sorakoztatja fel annak evidenciáit, hogy a modernizáció kétségtelen evolúciós vívmányai parazita mellékhatásaiként kezdettől fogva problematikus tényezők is érlelődtek a folyamat értékkontrolljában. Így egyfelől Hellemans nyomán kimutatja, hogy a hagyományos értékkonzervatív intézmények (pl. a katolikus egyház) kezdeti ellenállásával szemben a modernizáció néhány alapértéke a jövőben is iránymutató marad, miközben másfelől Daniel Bell és Habermas 70-es években folytatott modernizációs vitájából azt emeli ki, hogy a Bell által elítélt „konzumhedonizmusban” implikált bomlási prognózis reálisabbnak bizonyult, mint a Habermas által védett „modernizációs projekt” perspektívája. A két szerző mai nyilatkozatai ezt már vissza is igazolják. A Bell-vonallal összhangban Hofstede az amerikai értékrendszer rövid távú orientációját – a kínai par excellence hosszú távú ellentéteként – teszi alapjában felelőssé a globális krízisért. Wallerstein centrum-periféria elmélete is régi ellentmondásokból eredezteti a jelen krízist. Így a periféria skizofrén helyzetéből, miszerint ez a világgazdaságba való szervesülés előnyére csak emberi tőkéje rohamos amortizációjának árán pályázhat. Schulz emberitőke-modellje ehhez kapcsolhatóan irányítja a figyelmet a hazai férfimortalitás túlélést fenyegető trendjére. A tanulmány itt kapcsolódik Kulcsár vitaindítójának konklúziójához, miszerint a globalizált világ számunkra is élhető modernizációja a társadalom saját feltételei szerinti adaptálódása, együtt e feltételek folyamatos javításával . Így Kosáry Domokos figyelmeztetését követve elkerülhetjük a XX. században elkövetett hibapáros mai megfelelőit: az aktuális világpolitikai mozgástér figyelmen kívül hagyását, illetve a nagyhatalmak és multik „kegyének” való ön-kiszolgáltatásunkat.

 • Bakó Tihamér (1996): Verem mélyén. Cserépfalvi Kiadó, Budapest.

 • Bateson, Gregory – Jackson, Don D. – Haley, Jay – Weak-land, John (1956): Toward a theory of schizophrenia. Behavioral Science. 1, 251–254.

 • Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Beck, Ulrich (2000): „Vom ökonomischen Tschernobyl.“ In: Beck, U. – Willms, J.: Freiheit oder Kapitalismus. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Beck, Ulrich (2007): Weltrisikogesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Beck, Ulrich (2008): „Aus Verbrechern werden Polizisten.” Hannes Kochs Interview mit dem Soziologen Ulrich Beck zur Finanzkrise. 14. 10. 2008. http://die-korrespodenten.de/beitrag/aus-verbrechern-werden-polizisten/

 • Bell, Daniel (1976): The Cultural Contradiction of Capitalism . Basic Books, New York.

 • Beniger, J. R. (1986): The information society: Technological and economic origins. In: Ball-Rokeach, S. J. – Cantor, M. G. (eds): Media, Audience, and Social Structure. SAGE, London.

 • Bibó István (1986a) [1946]: A közép-európai kisállamok nyomorúsága In: Bibó István: Válogatott tanulmányok. 2. köt. Magvető, Budapest, 185–265.

 • Bibó István (1986b) [1946]: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem In: Bibó István: Válogatott tanulmányok . 2. köt. Magvető, Budapest, 569–619.

 • Braudel, Fernand (1958/1992): La longue durée. Annales. 725–753. Németül: Die lange Dauer. Schriften zur Geschichte: Gesellschaft und Zeitstrukturen. 1992, 49–87.

 • Caplan, G. (1964) Principles of preventive psychiatry . Basic Books, New York.

 • Deutschmann, Christoph (2008): „Der kollektive Buddenbrooks-Effekt“: Die Finanzmärkte und die Mittelschichten. Ein Vortrag auf dem 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Herbst, Jena. http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pn/workpap/wp08-5.pdf

 • Habermas, Jürgen (1983): Theories des Kommunikativen Handelns. Bde 1–2 . Suhrkamp, Frankfurt/M. [Részleges magyar fordítása: A kommunikatív cselekvés elmélete. ELTE, Budapest, é. n.]

 • Habermas, Jürgen (1990): Die Moderne, ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze 1977–1990. Taschenbuch. Magyarul: A modernség: befejezetlen program. In: Habermas, Jürgen: Válogatott tanulmányok . Atlantisz, Budapest, 1994.

 • Habermas, Jürgen (2009): Európa új nyilvánossága: Még sohasem rendeztek igazi uniós választást. Boros János és Ungár Tamás interjúja. Népszabadság, 2009. május 30.

 • Hajduska Marianna (2008): Krízislélektan . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

 • Hamvas Béla (1996): Az öt géniusz. Balla Bálint bevezetőjével, Mattheusz János és Hanák Tibor tanulmányával. Püski, Budapest.

 • Heckhausen, Heinz (1978): Ein kognitives Motivationsmodell und die Verankerung von Motivkonstrukten. In: Lenk, H.: Handlungstheorien in interdisziplinärer Perspektive . Fink, München.

 • Hellemans, Staf (2001): From ”Catholicism Against Modernity” to the Problematic ”Modernity of Catholicism”. Ethical Pespectives. 8. 2, 116–126.

 • Hofstede, Geert: (1993): Images of Europe. Valedictory Address, delivered on the occasion of his retirement as a Professor of Organizational Abthropology and International Management of the University of Limburg at Maastricht, on 1st October 1993.

 • Hofstede, Geert – Hofstede Gert-Jan (2008): Kultúrák és szervezetek: Az elme szoftvere . VHE Kft., Pécs.

 • Jeges, Sára – Varga, Károly (2006): Unraveling the Mystery of the Sense of Coherence. European Journal of Mental Health . Vol. 1. 1–2, 45–71.

 • Kosáry Domokos (1983): Magyarország Európa újabb-kori politikai rendszerében. Akadémiai székfoglaló, 1983. In: Kosáry D. (2001): Tanulmányok a magyar és európai politika történetéből . Osiris, Budapest.

 • Kosáry Domokos (1987): Az európai fejlődési modell és Magyarország. In: Kosáry D.: A történelem veszedelmei. Magvető, Budapest.

 • Kosáry Domokos (2001): A nemzetállam jövője. In: Kosáry D.: A magyar és európai politika történetéből. Osiris, Budapest.

 • Kreutz, H. – Varga, K. (eds) (2006): Asphyxiation: Too much of goulash communism: The trivial death of a nation. The Case of Hungary. Special issue of Angewandte Sozialforschung. 24. 3–4.

 • Kreutz, H. (2006): „All roads lead to Rome – but some fail and lead to nowhere.” In: Kreutz–Varga 2006.

 • Kulcsár Kálmán (1966): A szociológiai gondolkodás fejlődése . Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (1981): A modernizáció – a fogalom és a valóság. In: Magyar Tudomány . 6.

 • Kulcsár Kálmán (1986): A modernizáció és a magyar társadalom. Magvető, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (1994a): Két világ között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (1994b): Kontinuitás és átmenet: Töprengések az utóbbi évek magyar politikai gyakorlatáról. Savaria University Press, Szombathely.

 • Kulcsár Kálmán (1999): Tíz esztendő után: politikai problémák és a harmadik országgyűlési választás. In: Kulcsár Kálmán (szerk.): Politika és társadalom 1989–1998. Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok. MTA, Budapest.

 • Küng, Hans (2005): A katolikus egyház rövid története. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • László, Ervin (2001): A rendszerelmélet távlatai . Magyar Könyvklub, Budapest.

 • László Ervin (2008): Világváltás – a változás harmonikus útja . Nyitott Könyvműhely, Budapest.

 • Luhmann, Niklas (2000): Die Religion der Gesellschaft. (Posztumusz kiadva.) Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Nemeshegyi Péter SJ (2008): Az egyház „nehéz gyermeke”: Hans Küng. Mérleg. 44. 3, 333–342.

 • Pöttering, H.-G. (2007): Europas Werte verteidigen . Konrad Adenauer Stiftung, Strassburg.

 • Ratzinger, Josef (1999): Hit és filozófia. Communio (Nemzetközi Katolikus Folyóirat). Húsvét, 43–49.

 • Rostoványi, Zs. (1998): Europe: Myth or reality. Society and Economy . Vol. XX. 1–2, 117–130.

 • Schultz, Theodor W. (1983): Beruházás az emberi tőkébe . Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

 • Ury, William (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

 • Varga K. (1998): Az aránypár megoldása: A modernizáció kommunikációs elmélete 30 év után: JEL-KÉP . 3, 63–80.

 • Varga Károly (1999; 2000; 2001): Kommunikatív cselekvés stratégikus közegben I., II., III. (Vitázók: Buda Béla, Hankiss Elemér, Molnár Attila, Sárdy Péter, Szabó Iván.) JEL-KÉP 1999. 4, 3–24; 2000. 3, 85–99; 2001. 3, 73–89.

 • Varga Károly (2003a): Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat: Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához . Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Varga Károly (2003b): Pókhálóból szőtt kötél: 10 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete. Társadalomkutatás, XXI. évf. 4, 379–425.

 • Varga, Károly (2006a): A Delphi Consultation on Occasion of Joining the European Union. In: Kreutz–Varga 2006.

 • Varga, Károly (2006b): „Roma locuta – causa incepta”: A rejoinder to Kreutz’ Delphi conclusion. In: Kreutz–Varga 2006.

 • Varga Károly (2006c): Vallás és globalizáció: Beszélhetünk-e a spiritualitás evolúciójáról a globalizációban? Társadalomkutatás. XXIV. évf. 3, 309–329.

 • Varga Károly: (2007): A ’legszenvedélyesebb igazságbeszéd’ egy megtévesztési stratégiáról: Egy közvéleményt megosztó téma három szociológiai elméletben értelmezve. Társadalomkutatás. XXV. évf. 3, 229–254.

 • Varga Károly – Komoróczy Géza (1999): Baráti levélváltás szekértáborok között. Világosság . XXI. évf. 11, 49–65.

 • Varga, K. – Losoncz, M. – Jeges, S. (2009): Health Capital in the “Cis-Elbanian” vs. “Trans-Elbanian“ Grand Regions: Frame Disputes about Framing Ambiguities and Misframings. European Journal of Mental Health . 1, 3–26.

 • Vass Csaba (2005): Hatalom, szakralitás, kommunikáció. Kölcsey Intézet, Budapest.

 • Wallerstein, Immanuel (2004): The Uncertanities of Knowledge . Temple University Press, Philadelphia.

 • Wallerstein, Immanuel (2009): Capitalism’s Demise? Jan 21, 2009 Immanuel Wallerstein interviewed by Jae-Jung Suh.  http://sites.google.com/site/radicalperspectivesonthecrisis/news/wallersteincapitalismsdemise . Letöltés ideje: 2009. 08. 29

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)