View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet 3515 Miskolc – Egyetemváros
Restricted access

Társadalmi képességeknek azokat a valóságos létezőket nevezzük, amelyeket többnyire erőforrásoknak említenek a szociológiai irodalomban. A társadalmi erő (hatalom) és a társadalmi tőke fogalmát mi úgy értelmezzük, hogy az adott fogalmakban kifejezett létezők társadalmi képességekből épülnek fel. E tanulmányban azonban csak a társadalmi képesség fogalmával és a társadalmi képességek típusaival foglalkozunk, és odáig már nem jutunk el, hogy a társadalmi képesség fogalmára támaszkodva a társadalmi erő és a társadalmi tőke fogalmát meghatároznánk. Először tipizáljuk a cselekvési képességeket, és a cselekvési képességek egyik sajátos típusaként meghatározzuk a társadalmi képesség fogalmát. Majd a társadalmi képességeken belül megkülönböztetjük a tiszta intézményes és a személyes társadalmi képességeket, valamint a társadalmi képesítéseket és a kizárólagos informáltságot, és e típusokat elemezve rávilágítunk a társadalmi képességek természetére. A tanulmányt két részben közöljük. Az első részben a tiszta intézményes társadalmi képességeket elemezzük, és a második részben kerül sor a személyes társadalmi képességek, a társadalmi képesítések és a kizárólagos informáltság tárgyalására.

 • Bloch, Marc (2002): A feudális társadalom . Osiris Kiadó, Budapest.

 • Coleman, James S. (1990): Foundations of Social Theory . The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

 • Coleman, James S. (1994): Társadalmi tőke. In: Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája . Aula Kiadó, Budapest, 99–127.

 • Farkas Zoltán (2008): Az intézmények normatív és tényleges, szándékolt és nem szándékolt funkciói. II. rész. Társadalomkutatás . XXVI. évf. 2, 167–184.

 • Farkas Zoltán (2006a): A cselekvés, a cselekvési szituáció és az értelmezés. I. rész. Társadalomkutatás . XXIV. évf. 2, 191–216.

 • Farkas Zoltán (2006b): A cselekvés, a cselekvési szituáció és az értelmezés. II. rész. Társadalomkutatás . XXIV. évf. 3, 331–357.

 • Farkas Zoltán (2007): Az intézmény fogalma, fedezete és formalitása. Miskolci Jogi Szemle . II. évf. 2, 33–55.

 • Jávor István – Rozgonyi Tamás (2007): A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan Kiadó – Zsigmond Király Főiskola, Budapest.

 • Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.) (1994): A gazdasági élet szociológiája . Aula Kiadó, Budapest.

 • Munzer, Stephen R. (1990): A Theory of Property . Cambridge University Press, Cambridge.

 • Parsons, Talcott – Shils, Edward A. (eds) (1962a) [1951]: Toward a General Theory of Action . Harper and Row Publishers, New York.

 • Parsons, Talcott – Shils, Edward A. (1962b) [1951]: Values, Motives, and Systems of Action. In: Parsons – Shils 1962a: 45–275.

 • Parsons, Talcott (1951): The Social System . Free Press, New York.

 • Pejovich, Svetozar (1992): A tulajdonjogok közgazdaságtana . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Sárközy Tamás (1973): Indirekt gazdaságirányítás, vállalati árutermelés és a tulajdonjog. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Szelényi Iván (1990): Új osztály, állam, politika . Európa Könyvkiadó, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)