View More View Less
 • 1 MTA Politikai Tudományok Intézete 1014 Budapest Országház u. 30.
Restricted access

A 89–90-es rendszerváltás Kelet-Európában mindenütt súlyos recesszióba torkollott, ami majd csak évek múlva és fokozatosan ment át fellendülésbe. A gyors növekedés azonban Magyarországon 2001-ben erőteljesen fékeződni kezdett. Ez az elakadás néhai Jánossy Ferenc trendvonalelmélete alapján jól értelmezhető. Ámbár a felerősödő világválság hullámai lefedték, és szélesebb keretben gördítették tovább a folyamatot, Jánossy tételei és módszere tartalmaznak lehetőséget az események további alakulásának értelmezésére is. A hazai közgazdaságtudomány azonban a rendszerváltás nyomán felettébb elköteleződött a gazdasági folyamatok monetáris szemlélete iránt, s ezért nehezen fogadja be a reálgazdasági alapzaton jelentkező kritikai gondolatokat. A szerző öt évvel ezelőtt nyújtotta be közlésre első ízben alábbi elgondolását, publicisztikus, rövid változatban – sikertelenül, majd tudományos érveléssel ismételten bővítve szakfolyóiratokhoz, ám ismét sikertelenül. Az itt véglegesként közölt változat 2007-es keletű.

 • Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése . Gondolat, Budapest.

 • Chikán A. – Czakó E. – Kazainé Ónodi A. (2006): Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból. Zárótanulmány . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

 • Csanády András (1991): A modernizáció és a munkanélküliség kettős szorításában. Társadalmi Szemle. XLVI. évf. 11, 56–67.

 • Csanády András (1993a): A modernizáció veszélyes társadalmi hulladéka. Valóság . XXXVI. évf. 11, 33–43.

 • Csanády András (1993b): Szakoktatás és árnyékgazdaság. Educatio . II. évf. 1, 31–39.

 • Csanády András (1995): A paraszti gazdálkodás összgazdasági szerepéről. Szociológiai Szemle . 5. évf.  1, 127–139.

 • Csanády András (1999): Vállalkozások Kalotaszeg Felszegének falvaiban. Pulzus. 1999. április 8., 22; április 15., 22; április 22., 21–22; április 29., 22–23; május 6., 24–25; május 13., 23–24.

 • Ékes Ildikó (2006): Munkaerő-piaci kilátások Magyarországon. Fejlesztés és finanszírozás . 4. évf. 1, 74–80.

 • Elwert, Georg (1980): Überleben in Krisen, kapitalistische Entwicklung und traditionelle Solidarität. Zeitschrift für Soziologie . Jg. 9, Oktober, Berlin. 343–365.

 • Gazsó Ferenc (1988): Megújuló egyenlőtlenségek . Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Jánossy Ferenc (1966): A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Jánossy Ferenc (1979): Az akkumulációs lavina megindulása . Magvető Könyvkiadó, Budapest.

 • Kertesi Gábor – Köllő János (2001): A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberi tőke átértékelődése. Közgazdasági Szemle . XLVIII. 11, 897–919.

 • Kertesi Gábor – Köllő János (2004): A 2001-évi minimálbér-emelés foglalkoztatási következményei. Közgazdasági Szemle. LI. évf. 4, 293–325.

 • Kertesi Gábor – Varga Júlia (2005): Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle. LII. évf. 7, 633–662.

 • Köllő János (2001): Meddig tart a rendszerváltás? BKÁE Munkagazdaságtani Füzetek. 11, 8–9, 17–19.

 • Köllő János (2004): Miért alacsony a foglalkoztatás Magyarországon? In: Tudásalapú gazdaság és munkaerőpiac. NKFP konferencia. Közgazdasági Szemle . LII. évf. 2, 195–198.

 • Köllö, János – Vincze, Mária (1999): Self employment, unemployment and wages . Working Papers on the Labour Market 7. University of Economics, Budapest, 27.

 • Kőrösi Gábor (2005): Vállalati munkahelyteremtés és rombolás. Közgazdasági Szemle . LII. évf. 11, 825–845.

 • KSH (1983): A háztáji és kisegítő gazdaságok szerepe az életmód alakulásában az 1976–77 évi időmérleg felvétel alapján . Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

 • Lewis, Sir Arthur W. (1955): The theory of economic growth . G. Allen and Unwin Ltd., London.

 • Lewis, Sir Arthur W. (1978): Growth and fluctuation 1870–1913 . London.

 • Luxemburg, Rosa (1979): A tőkefelhalmozás . Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 290–308.

 • Oroszi Sándor (1996): Extern hatások a munkapiacon. Közgazdasági Szemle . XLIII. évf. 12, 1104–1114.

 • Pitti Zoltán (2004): A hazai gazdaság fejlődésének tulajdonosfüggő jellemzői. Európai Tükör . X. évf. 1, 34–63.

 • Prohászka János (szerk.) (2001): A technológia helyzete és jövője . MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

 • Schultz, Theodore W. (1975): The Value of the Ability to Deal with Disequilibria. Journal of Economic Literature , Vol. 13. sept., 827–846.

 • Schultz, Theodore W. (1990): Restoring Economic Equilib rium. Basil Blackwel, Cambridge.

 • Schumpeter, Alois J. (1980) [1911]: A gazdasági fejlődés elmélete. Bev. Madarász Aladár. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Tímár János (1996): Munkaerő-kereslet 2010-ben. Közgazdasági Szemle . XLIII. évf. 11, 995–1009.

 • Tímár János (1997): A munkaerőpiac 1997 és 2002 között. Közgazdasági Szemle . XLIV. évf. 11, 987–999.

 • Tóth Erzsébet (1998): A foglalkoztatás térségi feszültségei. Agrárgazdasági Tanulmányok , 8. Budapest.