View More View Less
 • 1 MTA Politikai Tudományok Intézete 1014 Budapest Országház u. 30.
Restricted access

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

 • Andorka Rudolf (1996): A társadalmi integráció gyenge kötései – rendszerátalakulás Magyarországon. Századvég Új évf. 1, 5–18.

 • Berend T. Iván (1995): Átalakulás a világgazdaság perifériáin. Esély 5. évf. 5, 24–41.

 • Berend T. Iván – Ránki György (1979): Gazdasági elmaradottság, kiutak és kudarcok a XIX. századi Európában (Az európai periféria az ipari forradalom korában) . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Bibó István (1948): Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. In: Válogatott tanulmányok 1945–1948 . Magvető Kiadó, Budapest, 583.

 • Bihari Mihály (2005): A magyar politika 1944–2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Engel Pál (1990): Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig. In: Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok Európában I . Háttér Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

 • Erdei Ferenc (1987): A magyar társadalom. Magvető Kiadó, Budapest.

 • Ferge Zsuzsa (2006): Struktúra és szegénység. In: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek, Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenségek a mai Magyarországon . Napvilág Kiadó, Budapest, 479–499.

 • Gazsó Ferenc – Laki László (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Gazsó Ferenc – Laki László – Pitti Zoltán (2008): Társadalmi zárványok . MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest.

 • Gerschenkron, A. (1984): A gazdasági elmaradottság történelmi távlatból . Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

 • G. Fodor Gábor – Kern Tamás (2009): A rendszerváltás válsága . Századvég Kiadó, Budapest.

 • Kornai János (2007): Mit jelent a „rendszerváltás”? Kísérlet a fogalom tisztázására. Közgazdasági Szemle, LIV. évf. április, 303–321.

 • Kovách Imre (2007): A fejlesztéspolitika projektesítése és a projekt osztály. Szociológiai Szemle 17 évf. 3–4, 214–222.

 • Kulcsár Kálmán (1981): A modernizáció – a fogalom és a valóság. Magyar Tudomány Új évf. XXVI. 6, 444–453.

 • Kulcsár Kálmán (1986): Modernizáció és a magyar társadalom. Magvető Kiadó, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (1987): Reform, modernizáció, politika (Beszélgetés Kulcsár Kálmánnal). Világosság XXVIII. évf. 10.

 • Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás” . Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Leopold Lajos (1917): Színlelt kapitalizmus (1914–1917). In: Elmélet nélkül (Gazdaságpolitikai tanulmányok) . Budapest–Szekszárd, 95–131.

 • Papp Zsolt (1987): Merre tart a modernizáció? Világosság XXVIII. évf. 10, 622–630.

 • Polányi Károly (2004) [1946]: A nagy átalakulás (Korunk gazdasági és politikai gyökerei) . Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Ránki György (1987): A magyarországi modernizáció történetéhez. Világosság XXVIII. évf. 10, 611–621.

 • Stiglitz, J. E. (2004): Előszó. In: Polányi Károly: A nagy átalakulás (Korunk gazdasági és politikai gyökerei 2001. évi kiadásához) . Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Szelényi Iván (2004): Kapitalizmusok, szocializmusok után. Egyenlítő II. évf. 4, 2–11.

 • Szekfű Gyula (1989): Három nemzedék és ami utána következik. Szerk. Glatz Ferenc. ÁKV–Maecenas Reprint sorozat, Budapest.

 • Szentes Tamás (2009): Megjegyzések a válság gyökereiről és kiutakról – a leegyszerűsítő nézetek és politikák ellenében. Magyar Tudomány 170. évf. 5, 604–627.

 • Wallerstein, I. (1983): A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)