View More View Less
 • 1 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 1134 Budapest Tüzér u. 33–35.
Restricted access

A tanulmány első része elméleti szinten próbálja megközelíteni a büntető ítélkezés szigorúságának kérdését. Arra a következtetésre jut, hogy Európában a polgári társadalom fejlődésének eredményeképpen az ítélkezés történeti léptékben enyhült, megszűnt a halálbüntetés és a büntetések kegyetlen brutalitása. Az ítélkezés leginkább akkor válhat kegyetlenné, ha az ítélkező vagy a cselekménnyel összefüggő tárgyi oldal elemeit veszi semmibe (abszurd a szigorúság, amikor nincs is cselekmény), vagy az elkövetői oldalt negligálja (kivételes a szigorúság, amikor büntetőjogi értelemben nincs elkövető). A normál, kiegyensúlyozott ítélkezés viszont egyaránt mérlegeli a cselekményi és az elkövetői oldalt. A büntető ítélkezéssel kapcsolatban tehát nem is annyira a szigorúság és az enyheség a központi kérdés, hanem inkább olyan fogalmak, mint az arányosság, a kiegyensúlyozottság, a korrektség vagy a differenciáltság.

 • Angyal Pál – Rácz György (szerk.) (1937): A büntetés kiszabása bírói gyakorlatunkban. Attila Nyomda Részvénytársaság, Budapest.

 • Aronson, Eliot – Tavris, Carol (2009): Történnek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás lélektana . Ab Ovo Kiadó, Budapest.

 • Babbie, Earl (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.

 • Baumgarten Izidor (1916): A bíró. In: Büntetőjogi tanulmányok 3. kötet 1907–1914. Összegyűjtötte Dr. Baumgarten Nándor. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 13–33.

 • Beccaria, Cesare (1967): Bűntett és büntetés . Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Beke-Martos Judit (2009): Three Strikes Law. A háromcsapás törvénye Amerikában. Rendészeti Szemle 57. évf. 9. 97–110.

 • Békés Imre – Földvári József – Gáspár Gyula – Tokaji Géza (1980): Magyar büntetőjog, Általános Rész. BM Könyvkiadó, Budapest.

 • Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai. Legfőbb Ügyészség, 2007.

 • Christie, Nils (1991): A fájdalom korlátai . Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Christie, Nils (2004): Büntetésipar. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Cohn, Norman (1994): Európa démonai . Corvina, Budapest.

 • Csapó Csaba (2007): Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság. A „betyárvilág” felszámolása. Pro Pannonia, Pécs.

 • Diederiks, H. A. – Lindblad, J. Th. – Noordam, D. J. – Quispel, G. C. – Vries, B. M. A. – de-Vries, P. H. H. (1995): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet . Osiris Kiadó, Budapest.

 • Dülmen, Richard van (1990): A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban. Századvég Kiadó – Hajnal István Kör Budapest.

 • Eisner Manó (1932): A súlyosbító és enyhítő körülmények és a büntetés kiszabása. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó RT., Szeged.

 • Finkey Ferenc (1933): Büntetéstani problémák. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata, 4. szám, Budapest.

 • Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat, Budapest.

 • Földvári József (1970): A büntetés tana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Gilbert, G. M. (1967): Nürnbergi napló . Magvető Kiadó, Budapest.

 • Gönczöl Katalin (2001): A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika. Kritika 30. évf. 12, 16–20.

 • Grigulevics, I. R. (1972): Az inkvizíció története . Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Györgyi Kálmán (1977): A büntető ítélethez fűződő nem büntetőjogi jogkövetkezmények és a mentesítés hatálya. Magyar Jog 24. évf. 12, 1055–1066.

 • Györgyi Kálmán (1984): Büntetések és intézkedések . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Hajdu Lajos (1985): Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

 • Hankiss Elemér (1983): Társadalmi csapdák . Diagnózisok. Magvető Kiadó, Budapest.

 • Hatvani Erzsébet – Papházi Tibor (2004): Deviancia és szociális fogyatékosság. A javítóintézetekből elbocsátottak utánkövetéses vizsgálatának lehetőségei, tapasztalatai. In: Papházi Tibor (szerk.): Javítóintézet, család, gyermekvédelem. (Kapocs könyvek 4.) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 117–174.

 • Henningsen, Gustav (1988): A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció (1609–1614). Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Kállay István (1996): Városi bíráskodás Magyarországon 1686–1848 . Osiris Kiadó, Budapest.

 • Kerezsi Klára (1998): Az alternatív büntetések és végrehajtásuk. In: Gönczöl Katalin – Korinek László – Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll . Corvina Kiadó, Budapest, 371–389.

 • Kerezsi Klára (2003): A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata. Kriminológiai Tanulmányok 40, 121–159.

 • Kertész Imre (2003): A büntetés hozama és ára. Belügyi Szemle 51. évf. 1, 111–128.

 • Király Tibor (1972): Büntetőítélet a jog határán. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Korinek László (2003): A büntetőpolitika irányelvei Magyarországon. Belügyi Szemle 51. évf. 11–12, 62–72.

 • Kovacsicsné Nagy Katalin (2000): Bírósági indexek. A bűnözés és a büntetéskiszabás mérése 1990–1997. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

 • Kulcsár Zsuzsanna (1968): Inkvizíció és boszorkánypörök . Gondolat, Budapest.

 • Lukács Tibor (1979): Feljegyzések az élők házából . Gondolat, Budapest.

 • Magyar statisztikai évkönyv 2007. KSH, Budapest.

 • Mészáros Ádám (2009): A büntetés céljának alapkérdései. Rendészeti Szemle 57. évf. 3, 55–86.

 • Molnár Éva (1942): Boszorkányperek Magyarországon a XVII–XVIII. században . Faragó Imre nyomdája, Budapest.

 • Nagy Ferenc (2005): Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához . HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.

 • Nagy Ferenc (2008): A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.

 • Nagy László (1988): Erdélyi boszorkányperek . Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Pálinkás György (2001): Requiem egy jogintézményért. Belügyi Szemle 49. évf. 6, 63–73.

 • Papházi Tibor (2001): A büntető ítélkezés statisztikája. Az ítélkezési gyakorlat és az eljárás elhúzódása a büntetőeljárás bírói szakába került felnőtt korúak esetében. Kriminológiai Közlemények 59, 208–244.

 • Papházi Tibor (2002): A jogsértések áldozatai és a közbiztonság. Társadalomkutatás 20. évf. 3–4, 267–285.

 • Ránki György (1976): A második világháború története . Gondolat Kiadó, Budapest.

 • Rendeki Sándor (1976): A büntetés kiszabása. Enyhítő és súlyosító körülmények. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Russel, Lord (é. n.): A horogkereszt rémtettei . Merényi Könyvkiadó, Budapest.

 • Ryan, Cornelius (1985): A leghosszabb nap . Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Sajó András (2003): A büntetés költségszemléletű megközelítése. Belügyi Szemle 51. évf. 11–12, 38–46.

 • Sebald, Hans (2000): Boszorkányok hajdan és ma . Holnap Kiadó, Budapest.

 • Szolzsenyicin, Alekszandr (1993): A GULAG szigetvilág 1918–1956 . I–II. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Tájékoztató a bűnözésről. Legfőbb Ügyészség, 2007.

 • Tokaji Géza (1984): A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Tóth Árpád (1964): A kivételes hatalomról szóló 1912. évi LXIII. tc. létrejöttének előzményei 1868-tól a századfordulóig. Acta Jur. et Pol . Szeged, Tomus XI. fasc. 6.

 • Vigh József (1980): Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában . Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Wacquant, Loic (2001): A nyomor börtönei . Helikon Kiadó, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)