View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola 4028 Debrecen Kassai út 26.
Restricted access

Az elmúlt évtizedek makroszintű változásai olyan társadalmi és gazdasági környezetet teremtettek, amelyben elkerülhetetlen volt egyebek mellett a felsőoktatási szektor átalakulása is. Maga a tudomány is megváltozott, a vizsgálható problémák köre bővült és átalakult, modernizálódtak az eszközök, módszerek; az akadémiai és a felsőoktatási kutatói világban strukturális változások következtek be. Tanulmányunk egy olyan vizsgálat tapasztalatait foglalja össze, amely a hazai felsőoktatási innováció sajátosságait, valamint a felsőoktatási kutatás és a gazdaság kapcsolatát hivatott feltárni, és mindezekből következően az innováció egyéni szintjét, a kutatókat és a kutatói érdeklődést kiemelt problémának tekinti. Dolgozatunkban elsősorban a társadalomtudományi területre összpontosítunk, arra keressük a választ, hogy milyen jellemzőkkel írható le ma, a projektek világában a tudomány, a kutatások gyakorlata és ebből adódóan a kutatói lét maga. A nemzetközi trendek szerint a tudomány az utóbbi évtizedekben autonómiáját vesztette, és a finanszírozók ellenőrzése alá került: a projektek váltak uralkodóvá, és megrendelések határozzák meg a kutatások (témáját és) jellegét. Ezt a helyzetet úgy lehetne jellemezni, hogy a „kis tudományt” (az egyéni érdeklődést és a tudós weberi ideáltípusát) felváltotta a „nagy tudomány” (és a projektmenedzser). Feltételeztük, hogy ez a jelenség még nem teljes mértékben figyelhető meg a hazai tudományos szférában, és mindemellett az átalakulási folyamat tudományáganként eltérő stádiumban van. Eredményeink szerint a „nagy tudománnyá” válás valóban elindult a vizsgált társadalomtudományi területen, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a projektekben finanszírozott kutatási célok sok esetben olyan társadalmi, illetve társadalompolitikai problémák, amelyek egyébként a „kis társadalomtudomány” vizsgálati körébe tartoznak. A bekövetkező változások a kutatói létre és tevékenységre is hatással vannak. Tapasztalataink szerint egy kettős struktúra figyelhető meg az egyéni érdeklődés vezérelte kutatások és a projektek között, amelyek, bár tematikájukban ritkán egyeznek meg maradéktalanul, de egzisztenciális szempontból kiegészítik egymást. Összességében azt mondhatjuk, hogy bár „nagy tudományról” még nem beszélhetünk, a társadalomtudományi kutatási gyakorlatok egyértelműen átalakulni látszanak.

 • Fiatal kutatók felhívása a leendő magyar kormányhoz: a hazai természettudományos kutatás utolsó esélye. http://www.mta.hu/index.php?id=3804 . Letöltés ideje: 2010. április 10

 • Hrubos, I. (2007): Az akadémiai professzió – változó pozícióban. Educatio. XVI. évf. 10, 353–356.

 • K. Horváth, Zs. (2003): Intellektuális vákuumtól a felemás professzionalizációig . Világosság. X. évf. 1–2, 41–56.

 • KSH (2009) Kutatás és fejlesztés 2008-ban. Központi Statisztikai Hivatal. http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut08.pdf . Letöltés ideje: 2010. január 18

 • Laki, J. – Palló, G. (2001): Projektvilág és informális hálózat a tudományban. In: Nyíri Kristóf (szerk.): A 21. századi kommunikáció új útjai. MTA Filozófiai Kutatóintézete, Budapest, 173–193.

 • Mosoniné Fried, J. (é. n.): A doktori képzéssel kapcsolatos vélemények és viták az 1980-as években.http://www.mtakszi.hu/Honlap/Jedlik_Judit.pdf . Letöltés ideje: 2010. április 10

 • Paksa, R. (2004): Laki János – Palló Gábor: Projektvilág és informális hálózat a tudományban.

 • http://www.inaplo.hu/_inlog/log-net2004b/paksa_rudolf.htm . Letöltés ideje: 2010. január 18

 • Pikó, B. (2003): Tudós szerepek és megnyilvánulások a rendszerváltozás után – Korlátok és lehetőségek. Világosság X. évf., 9–10, 169–174.

 • Polónyi István (2009): A hazai kutatás fejlesztés és innováció helyzete, feltételrendszere, különös tekintettel a felsőoktatási kutatóhelyekre. In: Kotsis Ágnes – Polónyi István (szerk.): A hazai innováció néhány jellemzője. (Competitio Könyvek 7.) Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 59–90.

 • Reszkető, P. – Váradi, B. (2002): Elöl-hátul doktor: A tudományos címek mai rendszerének kialakulása.http://www.ketezer.hu/menu4/2002_05/reszketo.html . Letöltés ideje: 2010. április 10

 • Solla Price, D. J. de (1979): Kis tudomány, nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Weber, M. (1995): A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0