View More View Less
 • 1 ELTE TáTK Ifjúság- és Oktatáskutató Központ 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a
 • | 2 Debreceni Egyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Restricted access

Tanulmányunkban a családi politikai szocializáció empirikus kutatásának elméleti megalapozására teszünk kísérletet a rendelkezésre álló elméleti és empirikus szakirodalom alapján. Az első részben a kutatás szempontjából leginkább relevánsnak tekinthető fogalmakat – az állampolgári és a politikai szocializáció – értelmezzük. Kiindulópontunk Habermas szocializáció-elmélete, amely szerint a szocializáció a cselekvések horizontjául szolgáló jelentéstartomány (az életvilág) interakciók sorozatában történő újratermelése. A második rész a kutatás oksági modelljét – a független, a közbejövő és a függő változók között feltételezett kapcsolatokat – tárgyalja. Végül a kutatás kezdeti hipotéziseit foglaljuk össze röviden. A tanulmány ilyenformán nem csupán szakirodalmi áttekintésként, hanem a tárgyban folytatott további kutatásokhoz felhasználható konceptuális keretként is olvasható.

 • Angelusz R. – Tardos R. (szerk.) (2005): Törések, hálók, hidak. DMKKA, Budapest.

 • Abell, Ellen – Gecas, Viktor (1977): Guilt, Shame, and Family Socialization: A Retrospective Study, Journal of Family Issues, vol. 18, no. 2, 99–123

 • Almond. G. A. – S. Verba (1997): Állampolgári kultúra. Bevezetés a politikai kultúrába, Szociológiai figyelő II. folyam, I. évf., 1–2. sz. (1997. december), 17–52.

 • Barnes, Samual H. – Kaase, Max et al. (1979): Political Action: Mass Participation in Five Western. Democracies, Beverly Hills, Sage.

 • Berger, P. L. – Th. Luckmann (1998) The social construction of reality. A treatise in the sciology of knowledge. The Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England (Penguin University Books).

 • Berne, E. (2008): Emberi játszmák. 7. kiad. Háttér, Budapest.

 • Bognár Tibor (1984) (ed.): International Journal of Political Education. Vol. 5, No. 4.

 • Bojti Ferenc (szerk.) (1985): Politizáló fiatalok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest.

 • Boros László (szerk.) 1989: A tizenévesek politikaképe. Műhelytanulmányok. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

 • Bourdieu, P. (2002): A gyakorlati észjárás. Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Clarke, James W. (1973): Family Structure and Political Socialization Among Urban Black Children. American Journal of Political Science. Vol. 17, No. 2, 302–315.

 • Cummings, Scott (1977): Family Socialization and Fatalism Among Black Adolescents. The Journal of Negro Education. Vol. 46, No. 1, 62–75.

 • Csepeli György – Kéri László – Stumpf István (szerk.) (1992): Állam és polgár. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest.

 • Dalton, Russell (1996): Comparative Politics: A Micro-Behavioral Perspective. In: Robert Goodin and Hans-Dieter Klingemann eds. The New Handbook of Political Science. Oxford University Press, Oxford.

 • Durkheim, É. (1980): A nevelés természete és szerepe. In: Durkheim, Émile: Nevelés és szociológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 9–36. (Pedagógiai források)

 • Durkheim, E. (1978): A szociológia módszertani szabályai. In: Émile Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Gilligan, Karol (1982): In a different voice: psychological theory and women’s development. Cambridge: Harvard University Press.

 • Habermas, J. (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

 • Habermas, J. (2001): Jürgen Habermas, Morális tudat és kommunikatív cselekvés. In: Felkai Gábor (szerk.): A kommunikatív etika. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Hankiss Elemér (2009): Csapdák és egerek. Manager Könyvkiadó, Budapest.

 • Honneth, A. (1997): Elismerés és megvetés. Jelenkor, Pécs.

 • Inglehart, R. (1977): The silent revolution: Changing values and political styles among Western publies. Princeton University Press, Princeton, N. Y.

 • Jaros, D. – H. Hirsch – F. J. Fleron (1968): The Malevolent Leader: Political Socialization in An American Sub-Culture. The American Political Science Review. Vol. 62, No. 2, 564–575.

 • Jennings, M. Kent – R. G. Niemi (1981): Generations and Politics. A panel study of young adults and their parents. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

 • Kéri László (1989): Politikai folyamatok szocializációs metszetben. Műhelytanulmányok. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

 • Kéri László (szerk.) (1988): Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

 • Karácsony Gergely (2005): A történelem fogságában – Generációk, életutak és politikai preferenciák Magyarországon. In: Angelusz R. – Tardos R. (szerk.): Törések, hálók, hidak. DMKKA, Budapest.

 • Kohlberg, L. (1981): The philosophy of moral development: moral stages and the idea of justice. Harper & Row, San Fancisco.

 • Kovács Éva – Vajda Júlia (2002): Mutatkozás: zsidó identitás történetek. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest.

 • Kremer-Sadlik, Tamar (2007): Lessons from sports: children’s socialization to values through family interaction during sports activities. Discourse Society, vol. 18, no 1.

 • Latour, B. (2005): Reassembling the social: an introduction to Actor-network theory. Oxford University Press, Oxford, New York.

 • Losonczi Ágnes (2005): Sorsba fordult történelem. Holnap Kiadó, Budapest.

 • Lyons, Schley R. (1970): The Political Socialization of Ghetto Children: Efficacy and Cynicism. The Journal of Politics. Vol. 32, No. 2 (May, 1970), 288–304.

 • Mannheim, K. (1969): A nemzedéki probléma. In: Dr. Huszár Tibor és Sükösd Mihály (szerk.): Ifjúságszociológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 31–67.

 • Marián Béla – Szabó Ildikó (2007): Történelem és emlékezés. Az 1956-os forradalom képe a felnőtt lakosság körében. In: Magyarország politikai évkönyve 2006. Budapest, 2007. III. kötet (CD melléklet).

 • Mayer, Jeremy D. – Schmidt, Heather M. (2004): Gendered political socialization in four contexts: political interest and values among junior high school students in China, Japan, Mexico, and the United States. The Social Science Journal. Volume 41, Issue 3, 393–407.

 • Mead, G. H. (1973): A pszichikum, az én és a társadalom szociálbehaviorista szempontból. Gondolat, Budapest.

 • Merelman, Richard M. (1972): The Adolescence of Political Socialization. Sociology of Education. Vol. 45, No. 2 (Spring, 1972), 134–166.

 • Murányi, István (2006): Identitás és előítélet. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Murányi István – Szabó Ildikó (2007): Középiskolások előítéletességének egy lehetséges magyarázata: az életforma. Educatio 2007. tavasz, 13. évf. 4, 38–49.

 • Murray A. Straus (1964): Power and Support Structure of the Family in Relation to Socialization, Journal of Marriage and the Family. Vol. 26, No. 3 (Aug., 1964), 318–326.

 • Nárai Márta (2004): A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. Educatio 13. évf. 4.

 • Olsen Nancy J. (1976): The Role of Grandmothers in Taiwanese Family Socialization. Journal of Marriage and the Family. Vol. 38, No. 2 (May, 1976), 363–372.

 • Owen, Diana (2000): Service Learning and Political Socialization. Political Science and Politics. Vol. 33, No. 3 (Sep., 2000), 638–640.

 • Percheron, A. (1999): Az egyén politikai formálódása. In: Szabó Ildikó – Csákó Mihály (szerk.): A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 18–43.

 • Pacheco, Julianna (2008): Political Socialization in Context: The Effect of Political Competition on Youth Voter Turnout. Political Behavior. Volume 30, Number 4 / December, 2008.

 • Piaget, J. (1970): A törvény fogalma a gyermekkorban. In: Piaget, Jean: Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 346–353.

 • Portes, Alejandro (1971): Political Primitivism, Differential Socialization, and Lower-Class Leftist Radicalism. American Sociological Review. Vol. 36, No. 5 (Oct., 1971), 820–835.

 • Pye, Lucian W. (1961): Armies in the Process of Political Modernization. European Journal of Sociology. Vol. 2, Issue 01.

 • Reiss, D. (1981): The family’s construction of reality. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

 • Renshon, S. A. (1975): Personality and Family Dynamics in the Political Socialization Process. American Journal of Political Science. Vol. 19, No. 1 (Feb., 1975), 63–80.

 • S. Molnár Edit (1971): A politikai szocializáció néhány sajátosságának jelentkezése iskoláskorba lépő gyermekeknél. Egy vizsgálat módszertani lehetőségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Tanulmányok 9. 5–89.

 • Sapiro, V. (2004): Not Your Parents’ Political Socialization: Introduction for a New Generation. Annual Review of Political Science. Vol. 7, no 1, 1–23.

 • Sears, David O. – Valentino, Nicholas A. (1997): Politics Matters: Political Events as Catalysts for Preadult Socialization, The American Political Science Review. Vol. 91, No. 1 (Mar., 1997), 45–65.

 • Sears, David O. – Valentino, N. A. (1998): Event-Driven Political Communication and the Preadult Socialization of Partisanship, Political Behavior. Volume 20, Number 2 / June, 1998.

 • Sik Domonkos (2008): Szocializáció és állampolgári szocializáció a habermasi társadalomelmélet tükrében. In: Némedi D. – Szabari V. (szerk.): Kötő-jelek 2007. TáTK-ELTE Budapest.

 • Sik Domonkos (2009a): A cselekvéskoordináció koordinációja – Egy kritikai-fenomenológiai szocializáció- és állampolgári szocializáció-elmélet vázlata. PhD-értekezés ELTE, Budapest.

 • Sik Domonkos (2009b): Az állampolgári cselekvés kapcsolathálózati előfeltételei. In: Feleky G. (szerk.): Közösségi relációk: elméletek, narratívák, hipotézisek. Belvedere, Szeged.

 • Sik Domonkos (2010): A középiskolások republikánus és liberális értékeit meghatározó tényezőkről. Új Ifjúsági Szemle 8. köt. 1.

 • Somlai, Péter (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina, Budapest.

 • Strand, Paul S. (2000): Responsive Parenting and Child Socialization: Integrating Two Contexts of Family Life. Journal of Child and Family Studies Issues, vol. 9, no. 3.

 • Stumpf István (szerk.) (1988): Ifjúsági rétegek és a KISZ. Műhelytanulmányok. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

 • Szabó Ildikó – Csepeli György (1984a): Nemzet és politika a 10–14 éves gyerekek gondolkodásában. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Tanulmányok, beszámolók, jelentések 4. 5–92.

 • Szabó Ildikó – Csepeli György (1984b): Politikai érzelmek iskolája. Jel–Kép 2. 26–31.

 • Szabó Ildikó (1987): Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon. Világosság 1987. 6. 370–377.

 • Szabó Ildikó (1990): Az ember államosítása. Tekintet Alapítvány, Budapest.

 • Szabó Ildikó ([1991] 2000): A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Szabó Ildikó – Örkény Antal (1998): Tizenévesek állampolgári kultúrája, Minoritás Alapítvány, (Minoritás könyvek, 5.) Budapest.

 • Szabó Ildikó (2009): Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867–2006. L’Harmattan, Budapest.

 • Szekszárdi Júlia (2000): Piaget és Kohlberg nyomában I–II. Új Pedagógiai Szemle 4–5, 12–22 és 5, 27–40.

 • Tengelyi László (1998): Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, Budapest.

 • Thomas, Eugene (1971): Political Attitude Congruence between Politically Active Parents and College-Age Children: An Inquiry into Family Political Socialization. Journal of Marriage and the Family, Vol. 33, No. 2, Decade Review. Part 3 (May, 1971), 375–386.

 • Thomas, Dani B. (1979): Psychodynamics, Symbolism, and Socialization: “Object Relations” Perspectives on Personality, Ideology, and Political Perception. Political Behavior. Vol. 1, No. 3 (Autumn, 1979), 243–268.

 • Thomson, Elizabeth – S. S. McLanahan. – R. B. Curtin (1992): Family Structure, Gender, and Parental Socialization Author(s), Journal of Marriage and the Family, Vol. 54, No. 2 (May, 1992), 368–378.

 • Valenty, L. – E. Barret (2004): Serdülők politikai szocializációja az erőszak árnyékában, Educatio. 2004. tél, 4, 595–615.

 • Wilson, Richard W. (1981): Political Socialization and Moral Development, Source, World Politics. Vol. 33, No. 2 (Jan, 1981), 153–177.