View More View Less
 • 1 ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a
 • | 2 ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a
Restricted access

A cikk az European Social Survey Európa 27 országában, országos reprezentatív mintákon 2008-ban elvégzett kérdőíves kutatás értékek választásával kapcsolatos adatai elemzésének eredményeire épül. Az elemzés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a huszonegyedik század Európájában az emberek értékválasztásainak mintái mutatnak-e összefüggést Európa három középkori régiójával, melyek létét Szűcs Jenő történeti elemzéssel kimutatta. Elemzésünk eredményei azt bizonyítják, hogy a feudalizmus szerkezeti mintái szerint fejlett egykori Nyugat-Európa, a fejletlen Kelet-Európa, valamint a két régió között elhelyezkedő Közép-Európa a mai európai társadalom kulturális térképén is megtalálható. A különbség csak annyi, hogy a XXI. században Észak-Európa vette át az egykori Nyugat-Európa vezető szerepét.

 • Allport, G. W. (1999) [1954]: Az előítélet. Ford. Csepeli György. Osiris, Budapest.

 • Csepeli Gy. – Prazsák G. (2010a): Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Jószöveg, Budapest.

 • Csepeli Gy. – Prazsák G. (2010b): Internetezők az értékek vonzásában. In: Rosta, G.–Tomka, M. (szerk.): Mit értékelnek a magyarok? Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 187–204.

 • Dahrendorf, R. (1968) [1958]: Homo sociologicus. Westdeutscher Verlag, Köln und Opdalen.

 • Erős F. (1986): Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. Gondolat, Budapest.

 • ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 3.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data.

 • Fábián Z. (1999): Tekintélyelvűség és előítéletek. Új Mandátum, Budapest.

 • Florida, R. (2002): The rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.

 • Hajnal I. (1936): Az újkor története. Magyar Szemle Társaság megbízásából, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest.

 • Hankiss E. (1983): Az értéktudat kiforratlansága. In: Hankiss E.: Társadalmi csapdák–Diagnózisok. Magvető, Budapest, 241–281.

 • Heidegger, M. (2006) [1943]: Nietzsche mondása: „Isten halott”. Ford.: Czeglédi András. In: Heidegger, M.: Rejtekutak. Osiris, Budapest, 183–232.

 • Losonczi Á. (1977): Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Gondolat, Budapest.

 • Nietzsche, F. (2000a) [1873]: Filozófia a görögök klasszikus korszakában. Ford.: Molnár Anna. In: Ifjúkori görög tárgyú írások. Európa, Budapest, 43–130.

 • Nietzsche, F. (2000b): Túl jón és rosszon. Ford.: Tatár, Gy. Műszaki, Budapest.

 • Prazsák G. (2010): Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek változása Európában az ezredforduló után. (MSZT, Konfliktus és társadalmi innováció, Budapest 2010.11.06. www.prazsak.hu )

 • Schwartz, S. H. (1992): Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In: Zana, M. (ed.) Advances in Experimental Social Psychology Vol. 25, 1–65.

 • Schwartz, S. H. (2003): A proposal for measuring value orientations across nations [Chapter 7 in the Questionnaire Development Report of the European Social Survey]. http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=126&Itemid=80 (letöltés: 2010. 07. 23.)

 • Szűcs J. (1981): Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle Vol. 24. No. 3. 313–359.

 • Váriné Szilágyi I. (1987): Az ember, a világ és az értékek világa. Gondolat, Budapest

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)