View More View Less
 • 1 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 1134 Budapest Tüzér u. 33–35.
Restricted access

A tanulmány harmadik része az életkor és a szigorúság kapcsolatát vizsgálja részletesebben abból a szempontból, hogy vajon a fiatalkorúak kaphatnak-e súlyosabb büntetést, kimutatható-e nagyobb szigorúság velük szemben, mint az idősebb korosztályok esetében. Az adatok vizsgálata alapján azt találtuk, hogy a fiatalabb kor önmagában nem valószínűsít erőteljesebb szigorúságot, a részletesebb elemzés is azt mutatja, hogy a bíróság a cselekmény súlyát és az elkövető veszélyességét mérlegeli az ítélethozatalkor, így az erőszakos visszaesők akkor is súlyosabb ítéletet kaphatnak, ha fiatalkorúak.

 • Bencze Mátyás (2005): A magyarországi büntetéskiszabási gyakorlat kutatásának hipotézise és módszertani kérdései. Jogelméleti Szemle 2005/1., http://jesz.ajk.elte.hu (Letöltve: 2010. 09. 20.)

 • Christie, Nils (2004): Büntetésipar. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Clark, Ramsey (1972): Bűnözés Amerikában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Dér Mária (1992): A fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről (hozzászólás). In: Kriminológiai Közlemények 46., Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest. 87–97.

 • Eisner Manó dr. (1932): A súlyosbító és enyhítő körülmények és a büntetés kiszabása. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó RT., Szeged.

 • Hatvani Erzsébet – Papházi Tibor (2004): Deviancia és szociális fogyatékosság. A javítóintézetekből elbocsátottak utánkövetéses vizsgálatának lehetőségei, tapasztalatai. In: Papházi Tibor (szerk.): Javítóintézet, család, gyermekvédelem. Kapocs könyvek 4. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 117–174.

 • Köves Pál – Párniczky Gábor (1973): Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Nagy Ferenc (2008): A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.

 • Ritter Ildikó (2003): Kábítószer-fogyasztás – büntetőjog – hatásosság. Belügyi Szemle 11–12. 128–144.

 • Szabó András (1979): Társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatal korosztályok bűnözése. In: A bűntett és büntetése. Gondolat Kiadó, Budapest, 197–284.

 • Váradi Erika dr. (2001): A gyermek- és fiatalkori bűnözés – tendenciák, elméletek, okok. Kriminológiai Közlemények 59. 55–91.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)