View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék 1093 Budapest Fővám tér 8.
Restricted access

A legutóbbi válság megvilágította a közgazdaságtan és a politikatudomány fő áramlatainak gyengeségeit, amelyek a szűklátókörűségből és ideológiai elfogultságokból, vagyis a holisztikus, történeti és kritikai szemléletmód hiányából fakadnak. A válság feltételezett okait vizsgáló és a válság leküzdésére vagy egy újabb megelőzésére gazdaságpolitikai módszereket ajánló legtöbb közgazdász csak a részpiacokra összpontosít, de szem elől veszíti a világgazdaságnak azokat a visszatérő globális válságokban megnyilvánuló alapvető egyensúlytalanságait, amelyek a társadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek növekedéséből származnak. És negligálja a válságok kulturális, politikai és morális aspektusait is. Míg a nemzeti társadalmaknak éppúgy, mint a világtársadalomnak nagy szüksége lenne valódi demokratizálódásra és mind a piacok, mind az államok fölötti hatékony ellenőrzésre, a politikatudomány sok művelője hajlamos a demokrácia értelmezését a képviselet jogi és szervezeti kérdéseire leegyszerűsíteni. A válságok megelőzése és a globális katasztrófák elkerülése szükségessé teszi egy demokratikus globális kormányzás és egy globális ökoszociális piacgazdaság kifejlesztését, ami megköveteli a nemzetközi intézmények lényeges reformját, a civil társadalom globális szervezeteinek befolyásos szerepét és egy „Új Felvilágosodás” eljövetelét is.

 • Benedict XVI Supreme Pontiff (2009): Encyclical Letter „Caritas in veritate”. Librria Editrice Vaticana, Roma.

 • Csaba, L. (2009): Crisis in Economics? Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Csaba L. (2011): A válságkezelés válsága és a kiút kiúttalansága? In: Muraközy L. szerk. (2011), Húsz év múltán. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Frank, A. G. (1972): Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment. Monthly Review Press, New York.

 • Krugman, P. R. – Obstfeld, M. (2000): International Economics. Theory and Policy. Harper Collins Publishers, New York. Magyarul: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és gazdaságpolitika. Panem, Budapest.

 • László E. (2008): Világváltás. A változás harmonikus útja. Nyitott Könyvműhely, Budapest. (59–60. old.)

 • Leibenstein, H. (1957): Economic Backwardness and Economic Growth. New York.

 • Lovász L. (2010): A királynő és a szolgálóleány. Nyitó előadás a Magyar Tudomány Ünnepén, 2010. nov. 3. http://mta.hu/magyar_tudomany_unnepe Letöltve: 2010. 10. 15

 • Miszlivetz F. (2005): „Globális civil társadalom felé? In: Szentes, T. és munkatársai (2005) 363–393.

 • Miszlivetz F. (szerk.) (2008): Találjuk ki …Tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére. MTA PTI – Savaria University Press, Szombathely.

 • Nerfin, M. (1987): “Neither Prince nor Merchant: Citizen – An Introduction to the Third System”. Development Dialogue, No. 1. 170–195.

 • Szentes, T. (1971): The Political Economy of Underdevelopment. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Szentes, T. (1976): “International trade and the developing countries: will the new international economic order be a really new?” Labour and Society. ILO. Geneva. No. 3–4. 39–51.

 • Szentes, T. (1986): “The Concept of the New International Economic Order: A Decade After”.World Bulletin, Vol. II. No. 5–6. Sept.–Dec. Philippines. 17–44.

 • Szentes T. (1994): Világgazdaság, nemzeti fejlődés és az elméletek relevanciája. Értekezések, emlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Szentes T. (1996): „Az ideológiák fogságában vagy egy új felvilágosodás előestéjén?” (Előadás a BKE Jubileumi konferenciájának plenáris ülésén.) In: BKE, Társadalom és Gazdaság, Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. I. BKE, Budapest. 31–55.

 • Szentes, T. (2002): World Economics I. Comparative Theories and Methods of International and Development Economics. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Szentes, T. (2003): World Economics II. The Political Economy of Development, Globalisation and System Transformation. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Szentes T. (2007): „A közgazdaság oktatásáról”. Köz-gazdaság. Tudományos füzetek. II. évf. 2. sz. (BCE, Közgazdaságtudományi Kar, Budapest) 141–170.

 • Szentes T. (2008): „Győzött-e a kapitalizmus?”. In: Miszlivetz F. (szerk.) (2008), 32–49.

 • Szentes T. (2009): Ki, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája. Napvilág Kiadó, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)