Author: Csaba Varga
View More View Less
 • 1 MTA Jogtudományi Intézete 1014 Budapest Országház u. 30.
 • | 2 PPKE Jogbölcseleti Tanszék Budapest
Restricted access

A diktatúra utáni átmenetnek két modellje alakult ki: totális legyőzetés katonai ellenőrzéssel, melynek során a múlt kontinuitását megtörik, hogy az eddig folytatott gyakorlat újraszerveződését megakadályozzák, miközben a társadalomnak a demokráciára történő újraneveléséről intézményes formában gondoskodnak (ez történt a II. világháború után), vagy bizonyos időponttól kezdve egyszerűen egy addigra már teljes fegyverzetében kiépített jogállamiságnak a puszta kinyilvánításával és könyörtelen kikényszerítésével járnak el (mint a kommunizmus bukása után újraépülő államokban). Felfogását illetően a jogállamiság szintén kétféle lehet: mai nyugat-európai–atlanti – kolonizáló – változatában kategorikusan abszolút s kimerítően kodifikált követelmények halmaza (azaz absztrakt-univerzalizáló) ez, miközben teoretikus rekonstrukciója szerint más nem lehet, mint pusztán egy tiszteletreméltó eszmény, amelyet adott formájában/formáiban valamikor valahol valakik saját átérzett, konkrét történelmi kihívásaikra válaszul önnön múltbéli feltételeik közt magukból kiszenvedtek (tehát olyan, aminek történelmi hic et nunc partikularitását eleve vállalták). Lényegi üzenete a jogállamiságnak eszerint az egymással ütköző értékek közt az éthoszának megfelelő egyensúlyozás művészete és mestersége; olyan törekvés, amely sohasem zárul le és ér véget. Örökös tanulási folyamatot feltételez, mert új kihívások folyvást felmerülve folyvást új válaszokat kényszerítenek ki, új összefüggésekben mutatva a jogállami igény kiegyenlítő arculatát. Következésképpen a jogátvitelek vezérlésében szintén különbség teendő egyfelől a cirkuszi idomár, másfelől a kertész magatartásmintája között: az egyiknek egyetlen célja, hogy saját külső akaratot kényszerítsen rá tárgyára, míg a másik csakis tárgya eredendő természetére ügyel empátiával, hogy segítse az abban rejlő tulajdonságok jó irányban való kibontakozását. A globalizáló kényszer irányok jellemzője, hogy a múlt jognihilizálását saját jogimportja fetisizálásával váltja fel. Ez destruktív mind önmagában, mind továbbgyűrűző hatásában. Merthogy növeli a célországoknak merő mintakövetéstől való függőségérzetét, egyúttal rombolva saját felelősségvállalásukat, ami nélkül sikeres újraépülés aligha képzelhető.

 • Campos, Paul F. (1998): Jurismania. The Madness of American Law. Oxford University Press, New York.

 • Cohen, Stephen F. (2000): Failed Crusade. America and the Tragedy of Post-Communist Russia. W. W. Norton & Company, New York & London.

 • Dawisha, Karen (1997): Introduction. In: Dawisha, Karen & Parrot, Bruce (eds): The Consolidation of Democracy in East-Central Europe. Cambridge University Press, Cambridge & New York.

 • Dicey, Albert Venn (1923): Introduction to the Study of the Law of the Constitution. [1885, 8th ed.] Macmillan, London.

 • Dicey, Albert Venn (1926): Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century. [1905, 2nd ed.] Macmillan, London.

 • Diestelkamp, Bernhard (hrsg.) (1996): Zwischen Kontinuität und Fremdbestimmung. Zum Einfluss des Besatzungsmächte auf die deutsche und japanische Rechtsordnung, 1945 bis 1950. Mohr, Tübingen.

 • Fallon, H., Jr. (1997): »The Rule of Law« as a Concept in Constitutional Discourse. Columbia Law Review 97. évf. 1, 1–56.

 • Finnis, John (1988): Natural Law and Natural Rights. [1980.] Clarendon Press, Clarendon Law Series, Oxford.

 • Franck, Thomas M. (1972): The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries? Wisconsin Law Review 12. évf. 3, 767–801.

 • Friedmann, Wolfgang (1947): The Allied Military Government in Germany. Stevens, London.

 • Gardner, James (1970): A. Legal Imperialism. American Lawyers and Foreign Aid in Latin America. University of Wisconsin Press, Madison.

 • Grudzinska-Gross, Irena (ed.) (1994): Constitutionalism in East Central Europe. Discussions in Warsaw, Budapest, Prague, Bratislava. Czecho–Slovak Committee of the European Cultural Foundation, Bratislava.

 • Höland, Armin (1993): Évolution du droit en Europe centrale et orientale: assiste-t-on à une renaissance du »Law and Development«? Droit et Société No. 25, 467–488.

 • Karstedt, Susanne (1998): Coming to Terms with the Past in Germany after 1945 and 1989: Public Judgments on Procedures and Justice. Law & Policy 20. évf. 1, 15–56.

 • Kulcsár Kálmán (1989): A modernizáció és a jog. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (2006): The New Political System and Hungarian Reality. Angewandte Sozialforschung. 24. évf. 3–4 [»Asphyxiation«], 187–200.

 • Kulcsár Kálmán (2008): Modernizáció és/vagy rendszerváltozás? Társadalomkutatás 26. évf. 4, 403–434.

 • Kühn, Zdenek (2004): Worlds Apart: Western and Central European Judicial Cultures at the Onset of the European Enlargement. The American Journal of Comparative Law 52. évf. 3, 531–567.

 • Legrand, Pierre (1996): European Legal Systems Are not Converging. The International and Comparative Law Quarterly 45. évf. 1, 53–81.

 • Legrand, Pierre (2006): Le droit comparé. [1999, 2e éd. refondue.] Presses Universitaires de France, Que sais-je? No. 3478, Paris.

 • Linz, Juan J[osé] & Stepan, Alfred (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

 • Lomax, Bill (1997): The Strange Death of Civil Society in Post-communist Hungary. Journal of Communist Studies and Transition Politics 13. évf. 1, 41–63.

 • Mattei, Ugo (1997): Introducing Legal Change. Problems and Perspectives in Less Developed Countries. [World Bank Workshop on Legal Reform in Washington, D.C. on April 14, 1997 presentation ms.] Berkeley & Trento.

 • Merryman, John Henry–Clark, David S.–Friedman, Lawrence M. (1979): Law and Social Change in Mediterranean Europe and Latin America. A Handbook of Legal and Social Indicators for Comparative Study. Stanford University Press, Stanford & Oceana, Dobbs Ferry, N.Y., Stanford Studies in Law and Development.

 • Montgomery, John D[ickey] (1957): Forced to be Free. The Artificial Revolution in Germany and Japan. The University of Chicago Press, Chicago.

 • Nobleman, Eli E. (1950): American Military Government Courts in Germany. Their Role in the Democratization of the German People. U.S. Provost Marshal General’s School, Camp Gordon, Ft. McPherson, Ga.

 • Ortega y Gasset, José (1938): A tömegek lázadása. [1930] ford. Puskás Lajos. Egyetemi Nyomda, Budapest; (1995) ford. Scholz László Pont, Budapest; (2003) Nagyvilág, Nagyvilág Esszék, Budapest.

 • Pattaro, Enrico (2007): The Law and the Right. A Reappraisal of the Reality that Ought to be. Springer, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Dordrecht.

 • Posner, Eric A. & Vermeule, Adrian (2004): Transitional Justice as Ordinary Justice. Harvard Law Review. 117. évf. 3, 761–825 & <http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/resources/40.eap-av.transitional.both.pdf> Letöltés ideje: 1010. 12. 15

 • Redford, L. H. (ed.) (1977): The Occupation of Japan. Impact of Legal Reform. MacArthur Memorial, Norfolk, Va.

 • Sajó András (1988): Társadalmi-jogi változás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Scholler, Heinrich (hrsg.) (1996): Westliches Recht in der Republik Türkei. 70 Jahre nach der Gründung. Nomos, Arbeiten zur Rechtsvergleichung, Baden-Baden.

 • Smith, M. A., Dr (1995): Russia’s State Tradition. Royal Military Academy Sandhurst, Conflict Studies Research Centre, Camberley, Surrey.

 • Sorokin, Pitirim A[leksandrovich] (1925): The Sociology of Revolution. J. B. Lippincott Company, Lippincott Sociological Series, Philadelphia & London (reprint [1967] H. Fertig, New York).

 • Starr, June (1978): Dispute and Settlement in Rural Turkey. An Ethnography of Law. Brill, Social, Economic, and Political Studies of the Middle East, Leiden.

 • Szamuely, Tibor (1974): The Russian Tradition. [ed. Conquest, Robert.] Secker & Warburg, London.

 • Szücs Jenő (1983): Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető, Gyorsuló idő, Budapest.

 • Trubek, David M. (1972): Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development. Yale Law Journal 82. évf. 1, 1–50.

 • Trubek, David M. & Galanter, Marc (1974): Scholars in Self-estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States. Wisconsin Law Review 4, 1062–1102.

 • Varga Csaba (1981): A jog helye Lukács György világképében. Magvető, Gyorsuló idő, Budapest.

 • Varga Csaba (1989): Mi kell a joghoz? Valóság XXXII. évf. 3, 1–17.

 • Varga Csaba (1993): A jogállamiság és joga. Magyar Tudomány XXXVIII. évf. 8, 941–950.

 • Varga Csaba (1998a): Jogállami átmenetünk. Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések. AKAPrint, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, Budapest.

 • Varga Csaba (1998b): A kihívás egyedisége. In: Varga 1998a: 53–58.

 • Varga Csaba (2002a): A »gyökeresen gonosz« a jog mérlegén. Magyar Jog 49. évf. 6, 332–337.

 • Varga Csaba (2002b): Jogállamiság – kihívások keresztútján. Valóság. XLV. évf. 4, 28–39 & <http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=351&lap=0>

 • Varga Csaba (2002c): Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában. Valóság XLV. évf. 9, 1–10 & <http://www.valosagonline.hu/indexphp?oldal=cikk&cazon=326&lap=0> (reprint in: Molnár Krisztina [szerk.] [2003]: Az év esszéi. Magyar Napló, Budapest, 99–114)

 • Varga Csaba (2002d): Az angol–amerikai és a kontinentális-francia jogi hagyományok találkozásának peremvidékén: Kanadai fejlemények és tapasztalatok. Jogtudományi Közlöny LVII. évf. 7–8, 309–322.

 • Varga Csaba (2002/2003): Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa: Kudarcot vallott kereszteshadjárat? PoLíSz No. 68, 18–28 & <http://www.krater.hu/site.php?func=polisz&file=cikkek&cnr=81>

 • Varga Csaba (2003): Paradigmaváltás a jogi gondolkodásban: Carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése. Világosság XLIV. évf. 7–8, 93–102 & <http://www.vilagossag.hu/pdf/20031018121513.pdf>

 • Varga Csaba (2004): Jogállami vívódás mintakényszerek Szküllája és csalódások Kharübdisze közt (Litvánia példáján). Valóság XLVII. évf. 1, 29–37 & <http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=234&lap=0>

 • Varga Csaba (2005a): Jogi hagyományok? Jogcsaládok és jogi kultúrák nyomában. Jogtudományi Közlöny LX. évf. 2, 51–59.

 • Varga Csaba (2005b): Teória s gyakorlatiasság a jogban: A jogtechnika varázsszerepe. In: Gál István László & Kőhalmi László (szerk.) Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. Kódex Nyomda Kft., Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs publicata, Pécs.

 • Varga Csaba (2006a): Jogkölcsönzés egy globalizálódó világban. Társadalomkutatás 24. évf. 1, 33–60 & <http://www.akademiai.com/(dn5zvv551nlai345kb2r3h45)/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,2,7;journal,1,15;linkingpublicationresults,1:119730,1>

 • Varga Csaba (2006b): A jogbölcselkedés állapota Magyarországon. Állam- és Jogtudomány. XLVII. évf. 1, 1–29 (reprint in: Jakab András & Takács Péter [szerk.] [2007] A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990–2005. Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. II. Gondolat & ELTE ÁJK, Budapest, 1132–1154)

 • Varga Csaba (2006c): Jogmegújítás alkotmánybíráskodás útján? In: Hajas Barnabás & Schanda Balázs (szerk.) Formatori iuris publici. Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii. Szent István Társulat, Budapest, 525–546 (továbbírva: [2006] Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás útján? [Rendszerváltoztatásunk természetrajzához]. PoLíSz No. 95, 4–30 & <http://www.krater.hu/site.php?func=polisz&file=cikkek&cnr=844> )

 • Varga Csaba (2007a): Jog, jogértés, jogalkalmazás (35 tételben). Magyar Jog LIV. évf. 11, 641–648.

 • Varga Csaba (2007b): Paradoxonok fogságában, avagy patthelyzet a jog csúcsain, mit magunknak teremtettünk. In: Varga Csaba: Jogállami? átmenetünk? Kráter, PoLíSz sorozat, Pomáz, 205–213.

 • Varga Csaba (2008): Rendszerváltoztatásunk – nemzetközi erőtérben. Hite. XXI. évf. 8, 11–25 & <http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20080829-19510.pdf>

 • Varga Csaba (2009a): Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában. (Magyar körkép – európai uniós összefüggésben.) Szent István Társulat, Az uniós tagság következményei a magyar jogrendszerre és a közigazgatásra / Jogfilozófiák, Budapest.

 • Varga Csaba (2009b): Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek – nemzetközi ellenszélben. (A jog lehetőségei elidegenedés és az emberszolgálat között. PóLíSz No. 125, 4–25.

 • Varga, Csaba (ed.) (1992): Comparative Legal Cultures. Dartmouth, Aldershot & The New York University Press, New York, The International Library of Essays in Law & Legal Theory: Legal Cultures.

 • Varga Csaba (szerk.) (1995): Igazságtétel jogállamban. Német és cseh dokumentumok. Osiris, A Windsor Klub könyvei, Budapest (reprint [2006] Szent István Társulat, Budapest).

 • Varga Csaba (szerk.) (2000): Összehasonlító jogi kultúrák. Osiris, Jogfilozófiák, Budapest (reprint [2006]).

 • Visegrády, Antal (ed.) (2003): Scandinavian Legal Realism / Skandináv jogi realizmus. Szent István Társulat, Philosophiae Iuris / Jogfilozófiák, Budapest.

 • Vörös Imre (1999): »Kevesebb lesz az elegáns röpködés a jogrendszer fölött«. Beszélgetés Halmai Gáborral és Tordai Csabával. Fundamentum 2, 68.

 • Waibel, Dieter (1996): Von der Wohlwollenden Despotie zur Herrschaft des Rechts. Entwicklungsstufen der amerikanischen Besatzung Deutschlands, 1944–1949. Mohr, Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Tübingen.