View More View Less
 • 1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Intediszciplináris Doktori Program Budapest
Restricted access

A tanulmány a tudásmenedzsment önidentitásának problémája mentén vizsgálja a tacit (azaz nem látható, rejtett) tudás és a hatalom viszonyát a tőkés hatalmi viszonyok között. Alaptézise, hogy a tacit tudás, valamint a hatalom viszonya esszenciális, nem statikus, hanem dinamikus és strukturális. A tanulmány amellett érvel, hogy a tacit tudás menedzsmentje nem pusztán a menedzsmenttudomány problémája, hanem általános társadalmi kérdés, ami a művészetet is érinti. Módszertani keretet ad az idevágó empíria tanulmányozására, és megkísérli lebontani a kortárs tudásmenedzsment dogmáját, a tacit tudástőke mérhetőségét.

 • Foucault, Michel (1999): A szexualitás története. A tudás akarása. Atlantisz, Budapest.

 • Foucault, Michel (1998a): A diskurzus rendje. In: Uő: A végtelenbe tartó nyelv. Pallasz, Budapest.

 • Foucault, Michel (1998b): A végtelenbe tartó nyelv. In: Uő: A végtelenbe tartó nyelv. Pallasz, Budapest.

 • Frankl, Viktor Emannuel (1988): Mégis mondj igent az életre. Pszichoteam, Budapest.

 • Kant, Immanuel (2009): A tiszta ész kritikája. Atlantisz, Budapest.

 • Marx, Karl (1976): A tőke. III. kötet. Kossuth, Budapest.

 • Polányi, Mihály (1967): The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul Ltd, London.

 • Polányi, Mihály (1994): A személyes tudás: úton egy posztkritikai filozófiához. Atlantisz, Budapest.

 • Proust, Marcel (2009): A megtalált idő. Atlantisz, Budapest.

 • Sveiby, Karl-Erik (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK–Kerszöv, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 1 0 0
Mar 2021 6 0 1
Apr 2021 3 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0