Authors:
Krisztina Fehér BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 83

Search for other papers by Krisztina Fehér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Balázs Halmos BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. II. 83

Search for other papers by Balázs Halmos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A műemléki helyreállítások és az építészettörténeti kutatás komoly szakmai körültekintést, a téma több résztudomány szempontjából történő vizsgálatát igényli. A tervezési és előkészítési folyamat nemcsak napjainkban, hanem a történeti korokban is az építészeti alkotás kulcskérdésének tekinthető, ezért ennek ismerete mind az építészettörténet, mind pedig a műemlékvédelmi tevékenység fontos adalékául szolgál. Tanulmányunk a középkori épületek geometriai, arányossági rendszereinek, tervezési, szerkesztési módszereinek összefoglalására és kronologikus rendben történő bemutatására vállalkozik a hazai szakirodalom alapján.

Ennek a témának magyarországi kutatástörténete — a nemzetközi szakirodalommal összhangban — a 19. század közepére nyúlik vissza. Ez alatt a több mint másfél évszázad alatt az építészettörténeti kérdésekben releváns tudományok — építészet, művészettörténet, régészet, szobrászat — képviselői eltérő, de egytől egyig előremutató nézőpontokkal gazdagítva gyarapították ismereteinket a középkor tervezési, geometriai és arányossági elméletéről. E szerteágazó ismeretanyag összefoglalása és rendszerezése segít feltárni a még megválaszolatlan kérdéseket és világossá teszi a kutatás jövőbeli irányait. Tanulmányunk e tudománytörténeti hagyomány előtt tisztelegve gyűjti össze a középkori szerkesztőmódszerekről szóló kutatómunkákat nem kisebbítve a középkor más részterületeivel vagy akár egészével foglalkozó kutatások jelentőségét.

 • Apai 1980

  Sztanekné Apai Gabriella: Késő gótikus kápolnák Magyarországon. Doktori disszertáció. BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet, Budapest 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bork 2011

  Robert Bork : The Geomerty of Creation. Ashgate, Farnham 2011.

 • Czagány 1978

  Czagány István : A budavári gótika tervezéstechnikai rendszerei. Ülőfülkeszerkesztések. Építés- Építészettudomány 10 (1978) 1–2. 149188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czagány 1985

  Czagány István : A budavári gótika tervezéstechnikai módszerei és összefüggései. Építés- Építészettudomány 17 (1985) 3–4. 397452.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császár 1983

  Császár László : Megfigyelések a késő gótikus boltozatszerkesztés egyes eljárásairól. Építés- Építészettudomány 15 (1983) 1–4. 4153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császár 2001

  Császár László : Középkori szerkesztési módszerek és Szakál Ernő művészete. Műemlékvédelem 45 (2001) 1. 2732.

 • Csemegi 1935

  Ifj. Csemegi József: Fejezet az egri várszékesegyház építésének történetéből. Kny. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 69 (1935) 1112., Stádium Sajtóvállalat 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csemegi 1936

  Ifj. Csemegi József: Tervezés-technikai kérdések a középkori építészetben. Kny. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 70 (1936) 712., Stádium Sajtóvállalat 1936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csemegi 1937

  Ifj. Csemegi József: Szentélykörüljárós csarnoktemplomok a középkorban. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 71 (1937) 49–50. 337345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csemegi 1941

  Ifj. Csemegi József: Jegyzetek az egri székesegyház építéstörténetéhez. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 75 (1941) 9294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csemegi 1953

  Csemegi József : A középkori építészet szerkesztési módszerei. Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1953.

 • Csemegi 1960

  Csemegi József : Közép-Európa románkori centrális templomainak építészettörténeti kérdései. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények 4 (1960) 3. 323348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Entz 1973

  Entz Géza : A gótika művészete. Corvina, Budapest 1973.

 • Finánczy 1926

  Finánczy Ernő : A középkori nevelés története. Királyi Magyar Egyetemi nyomda, Budapest 1926.

 • Frőde 1900

  Frőde Vilmos : Felső-Magyarország középkori épületeinek kőfaragó jelei. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 34 (1900) 18. 421443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerevich 1910

  Gerevich Tibor : Az építési munka szervezete a középkorban. BudapestiÉpítőmesterek Ipartestületének Évkönyve 6 (1910) 3389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerevich 1971

  Gerevich László : Villard de Honnecourt Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 20 (1971) 2. 81105.

 • Gergelyffy 1958

  Gergelyffy András: A műemlékvédelem múltjából (Henszlmann Imre és a bélapátfalvi templom). Műemlékvédelem 2 (1958) 205210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gevers-Molnár 1972

  Gevers-Molnár Vera : A középkori Magyarország rotundái. Akadémiai Kiadó, Budapest 1972.

 • Guzsik 1975

  Guzsik Tamás : Tájolási rendellenességek a középkori templomépítészetben. Építés- Építészettudomány 7 (1975) 1–2. 91104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guzsik 1990

  Guzsik Tamás : Szimbólumok a középkori örmény építészetben. ÉpítésÉpítészettudomány 21 (1990) 1–4. 129163.

 • Guzsik 1994a

  Guzsik Tamás : Középkori építészettörténeti ábraanyag I. Róma és a keresztény kelet szakrális építészete. BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet, Budapest 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guzsik 1994b

  Guzsik Tamás : Középkori építészettörténeti ábraanyag II. A népvándorláskor és a romanika szakrális építészete. BME Építészettörténeti és ElméletiIntézet, Budapest 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guzsik 1994c

  Guzsik Tamás : Középkori építészettörténeti ábraanyag III. A gótika szakrális építészete. BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet, Budapest 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi 1956

  Hajnóczi Gyula : Műemlékfelmérés. Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei, Budapest 1956.

 • Hajnóczi 1996

  Hajnóczi Gyula : A középkor építészetelmélete. Építés- Építészettudomány 26 (1996) 3–4. 238264.

 • Henszlmann 1860

  Henszlmann Imre : Méthodes des proportions dans l’architecture égyptienne, dorique et du Moyen Âge. Párizs 1860.

 • Henszlmann 1863

  Henszlmann Imre : A kis-bényi román izlésű egyház. Archeológiai Közlemények 3 (1863) 1. 334.

 • Henszlmann 1864

  Henszlmann Imre : A székes-fehérvári ásatások eredménye. Heckenast, Pest 1864.

 • Henszlmann 1866a

  Henszlmann Imre : A bélhárom-kuti, másképp apátfalvi egyháznak építészeti arányai. Archeológiai Közlemények 6 (1866) 1. 6182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henszlmann 1866b

  Henszlmann Imre : Műrégészeti kalauz I–II. Pest 1866.

 • Henszlmann 1870

  Henszlmann Imre : Pécsnek középkori régiségei I. Athenaeum, Budapest 1870.

 • Henszlmann 1873

  Henszlmann Imre : Die Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa Dr. Ludwig Haynald. Athenaeum, Budapest 1873.

 • Henszlmann 1876

  Henszlmann Imre : Magyarország ó-keresztény, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda,Budapest 1876.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henszlmann 1878

  Henszlmann Imre : Lőcsének régiségei. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest 1878.

 • Henszlmann 1880

  Henszlmann Imre : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest 1880.

 • Hoppe 1993

  Hoppe László : A történeti építészet méretmeghatározó módszerei. ÉpítésÉpítészettudomány 23 (1993) 3–4. 351388.

 • Hoppe 1994

  Hoppe László : Késő gótikus méretrend Hans Hammer vázlatkönyvéből. Műemlékvédelmi Szemle (1994) 2. 520.

 • Hoppe 1995

  Hoppe László : Az ötszög szerkesztése a középkorban: Hans Hammer ötszögszerkesztése. Építés- Építészettudomány 25 (1995) 12. 139171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth 1935

  Horváth Henrik : Budai kőfaragók és kőfaragójelek. Székesfőv. háziny., Budapest 1935.

 • Levárdy 1969

  Levárdy Ferenc : Henszlmann alkotó egyénisége. Művészettörténeti Értesítő 18 (1969) 3. 193200.

 • Marosi 1969

  Marosi Ernő : A középkori művészet világa. Gondolat, Budapest 1969.

 • Marosi 1997a

  Marosi Ernő : A középkor művészete II. 1250–1500. Corvina, Budapest 1997.

 • Marosi 1997b

  Marosi Ernő : A középkori művészet történetének olvasókönyve. Balassi, Budapest 1997.

 • Marosi 2008

  Marosi Ernő : A gótika Magyarországon. Corvina, Budapest 2008.

 • Masznyik 2011

  Masznyik Csaba : Ne remélje, hogy megszabadul Euklidésztől. Építés Építészettudomány 39 (2011) 3–4. 257278.

 • Myskovszky 1878

  Myskovszky Viktor : Az úgynevezett „arany metszet” aesthetikai törvényének alkalmazása a csúcsíves stílben. Archeológiai Közlemények 12 (1878) 1. 101111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sapin 1996

  Christian Sapin : L’origin des rotondes mariales des IXe-XIe siècle et le cas de Saint-Germain d’Auxerre. In: Dominique Iogna-Prat et al: Marie. Leculte de la Vierge dans la Socété médiévale. Beauchesne, Párizs 1996. 295312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sedlmayr 1992

  Sedlmayr János : Két különleges mérműves ablak a soproni Szent Mihálytemplomon. Műemlékvédelem 36 (1992) 1. 1722.

 • Sódor 1974

  Sódor Alajos : Gótikus katedrális építészet Európában. Kandidátusi értekezés, Műszaki Egyetem Építésztetörténeti és Elméleti Intézet Műemléki Osztály, Budapest 1974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sódor 1978a

  Sódor Alajos : Az építészeti tervezés alaptendenciái a középkorban. Egyetemi jegyzet. Műszaki Egyetem Építésztetörténeti és Elméleti Intézet Műemléki Osztály, Budapest 1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sódor 1978b

  Sódor Alajos : Matthes Roriczer 1496-ban megjelent fiatorony könyve. Építés- Építészettudomány 10 (1978) 3–4. 381421.

 • Sódor 1979

  Sódor Alajos : Kései gótikus boltozatok szerkesztése. Egyetemi jegyzet. Műszaki Egyetem Építésztetörténeti és Elméleti Intézet Műemléki Osztály, Budapest 1979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sódor 1981

  Sódor Alajos : Hans Schmuttermayer kései középkori fiatorony könyve. Építés- Építészettudomány 13 (1981) 1–2. 193209.

 • Sódor 1982

  Sódor Alajos : Matthes Roriczer „Geometria Deutsch” és „Wimpergbüchlein” című könyveiről (1486–1490). Építés- Építészettudomány 14 (1982) 3–4. 373405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Strommer 2008

  Strommer László : Történeti boltozati formák geometriai elemzése és ábrázolása a CAD eszközeivel. Doktori disszertáció. BME, Budapest 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakál 1977

  Szakál Ernő : Középkori kőfaragó szerkesztések. In: A műemlékhelyreállítás gyakorlata: Az Egri Nyári Egyetem előadásai, 1977. augusztus 1–10. Egri Nyári Egyetem Intéző Bizottsága, Eger 1978. 95106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakál 2007

  Szakál Ernő : Kőfaragók műhelytitkai. Magyar Kőszövetség, Budapst 2007.

 • Szekér 1992

  Szekér György : Demetrius lapicida — Egy pécsi kőfaragó mester az 1500 körüli időkből. Műemlékvédelmi Szemle (1992) 2. 1524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szekér 2014

  Szekér György : Az elméleti rekonstrukció, mint tudományos módszer — A diósgyőri vár déli fala fülkeboltozatának kutatása. In: RégészetiKalandozások 2014. 2732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőke 2005

  Szőke Balázs : A szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájáraII. PPKE BTK, Piliscsaba 2005. 875890.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőke 2009

  Szőke Balázs : Boltozat-rekonstrukciók és boltozatok számítógépes elemzése. In: Reneszánsz látványtár — Virtuális utazás a múltba. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2009. 443461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tompos–Zádor–Sódor 1975

  Cs. Tompos Erzsébet — Zádor Mihály — Sódor Alajos: Az építészet története. Középkor. Tankönyvkiadó, Budapest 1975.

 • Várnai 1974

  Várnai Dezső : Az esztergomi királyi palota építési szakaszai. In: Magyar műemlékvédelem 1971–1972. Akadémiai Kiadó, Budapest 1974. 75102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zádor 1966

  Zádor Anna : Henszlmann Imre építészetelmélete és a gótizálás kialakulása. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények 10 (1966) 2. 207228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dehio, Georg : Ein Proportionsgesetz der antiken Baukunst und sein Nachleben im Mittelalter und in der Renaissance. Strasbourg 1895.

 • Entz Géza : Gótikus építészet Magyarországon. Corvina, Budapest 1974.

 • Hahnloser, Hans R. : Villard de Honnecourt: Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr. 19093 der Pariser Nationalbibliothek. Bécs 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hasak, Max : Die romanische und die gotische Baukunst. Stuttgart 1902.

 • Haskins, Homer : The Renaissance of the Twelfth Century. Harvard University Press, Cambridge 1927.

 • Hoffstadt, Friedrich : Gotisches ABC Buch: das ist: Lehrbuch der Grundregeln des gotischen Styls, und insbesondere der gotischen Architektur. Frankfurt 1845.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánfi Gyula : Építészeti szerkesztőmódszerek az ókori Egyiptomban. Építés — Építészettudomány 42 (2014) 3–4. 159171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koepf, Hans : Die gotischen Plenrisse der wiener Sammlungen. Bécs 1969.

 • Marosi Ernő : A román kor művészete. Corvina, Budapest 1972.

 • Müller, Werner : Das Sterngewölbe des Lorenzer Hallenchores: seine Stellung innerhalb der spätgotischen Gewölbekonstruktionen. In: 500 Jahre Hallenchor St. Lorenz zu Nürnberg 1477–1977. Nürnberg 1977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Panofsky, Erwin : Gothic Architecture and Scholasticism. Cleveland 1961.

 • Pevsner, Nikolaus : Az európai építészet története. Corvina, Budapest 1995.

 • Ritz Sándor : A templom. Róma 1985.

 • Ržiha, Franz : Studien über Steinmetzzeichen. Bécs 1883.

 • Stieglitz, C. L. : Geschichte der Baukunst der Alten. Leipzig 1792.

 • Ungewitter, G. : Lehrbuch der gotischen Konstruktionen 1. Tauschnitz, Leibzig 1901.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 25 0 0
Jan 2024 18 0 0
Feb 2024 15 0 3
Mar 2024 14 2 1
Apr 2024 15 0 0
May 2024 12 0 0
Jun 2024 0 0 0