Authors:
Zorán Vukoszávlyev BME, Építésztörténeti és Műemléki Tanszék. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82. Tel.: (+36-1) 463-1330. E-mail: zoran@eptort.bme.hu

Search for other papers by Zorán Vukoszávlyev in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Erzsébet Urbán BME, Építésztörténeti és Műemléki Tanszék. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82. Tel.: (+36-30) 272-6427. E-mail: urban.e.bme@gmail.com

Search for other papers by Erzsébet Urbán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Második világháború utáni építészetünk építészettörténeti értékelése mind ez idáig kevéssé foglalkozott a templomépítészet kérdéskörével. Ennek teljes emlékanyagot átfogó értékelése még nem történt meg, alapvetően vázlatát sem adta meg még kritikai építészettörténet-írásunk. Nem meglepő mindez, hiszen összegző megállapításként kezelt axióma: az 1948-at követő politikai fordulat után 40 évig nem lehetett templomot építeni, a kivételesnek tekinthető esetek pedig legfőképp politikai propaganda céllal jöttek létre. Ezt a vélekedést már a rendszerváltás környékén megindult társadalomtudományi és egyháztörténeti kutatások megkérdőjelezték, de az utóbbi negyedszázad építészettörténeti kutatásai még csak részleteiben írták felül. Stíluskritikai értékelésen alapuló átfogó kutatás a témában még nem történt.

Hazai építészetünk második világháborút követő változásait alapvetően a modern építészet folytonossága mentén szokásos vizsgálni — ez a módszer követhető a két világháború között kibontakozó progresszív modern templomépítészet hatásaként is a vizsgált időszakban. Az alkotói megközelítés értékelésére hangsúlyt helyező kutatásunk a stíluskritikai értékelésekkel kibővülve jóval összetettebb és árnyaltabb képet nyújt: nemcsak a modern továbbélését, hanem a tradicionális stílusirányzatok mentén megjelenő, szintézist biztosító folyamatokat is elhelyezi az építészettörténet értékrendszerében. A második világháborút követő gyors politikai és társadalmi változások által létrejött, alapvetően egyházellenes közeggel jellemezhető mintegy 40 évből jelen tanulmány keretei között a legdinamikusabbnak jellemezhető első két évtizedet vizsgáljuk. Az 1945–1964 közötti időszak hazai templomépítészetének értékelése egy tendenciáiban jól körülhatárolható korszakot fog mutatni számunkra. Ennek természetesnek tűnő belső fordulópontja az 1956-os forradalmat követő politikai-társadalmi változás, de az egyházak ügye és a vallásosság kérdésköre csak egy évtizeddel később kerül nyugvópontra. A stíluskritikailag meghatározható határvonal hazai templomépítészetünkben is fordulatot hoz — építészalkotói megközelítésű elemzéssel bizonyítjuk e korszakhatár felállításának létjogosultságát, melyet építészeti tipológiai vázlatunk is alátámaszt a teljes emlékanyagot átfogó tanulmányunkban.

 • Baku, Eszter : L’influenza del Novecento italiano nell’architettura ungherese tra le due guerre mondiali. Thema: Rivista dei beni culturali ecclesiastici Paper 2014.11.08 <http://www.thema.es/en/linfluenza-novecento-italiano-nellarchitettura-ungherese-guerre-mondiali/> (Utolsó megtekintés: 2015. 12. 15.)

  • Crossref
  • Export Citation
 • Baku, Eszter : Tradition and Liturgy: Centralising Tendencies of Lutheran Church Architecture in Hungary during the Interwar Period. Periodica Politechnica Architecture 44 (2013) 1. 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baku Eszter : Weichinger Károly és a pécsi Pálos templom és kolostor építéstörténete. In: Sarbak Gábor (szerk.): Pálosaink és Pécs. Szent István Társulat, Budapest 2016. 133156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baku, EszterVeto, Dániel: Centralised spaces in Hungarian Church Architecture between the World Wars: Historical and Structural Survey of the Dome of Ottokár Prohászka Memorial Church. Periodica Polytechnica Civil Engineering 57 (2013) 1. 211222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balló István : A Magyar Népköztársaság egyházpolitikája. Filozófiai Közlemények 1 (1968) 1416.

 • Balogh Margit : Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005. 2. köt. 1944–2005. História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2005.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Margit : Diplomatic Missions of the Holy See in Hungary and East-Central Europe after the Second World War. Central European Papers 2 (2014) 1. 88114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Margit : „Isten szabad ege alatt” – az egyházak Magyarországon 1945 és 1948 között. In: Balogh Margit (szerk.): Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. Kossuth Kiadó, Budapest 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczky Kálmán : Egy elfelejtett templomtervezo. Szeghalmy Bálint élete és életmuve. Országépíto 6 (1995) 1. 8485.

 • Blum, Paul Richard : The Catholic Church in Hungary: a Case of Remodernisation? Religion, State & Society 27 (1999) 3–4. 315326.

 • Bozsóky Pál Gero Lukács László: Az elnyomatásból a szabadságba. Vigilia Kiadó, Budapest 2005.

 • Crippa, Maria Antonietta : Romano Guardini y Marie-Alain Couturier – Los orígenes de la arquitectura y del arte para la liturgia católica en el signo XX /Romano Guardini & Marie-Alain Couturier – The soures of architecture and art for the 20th century Catholic liturgy. In: Fernandez-Cobián, Esteban (ed.): Arquitecturas de lo sagrado – Memoria y proyecto. Netbiblo, Oleiros 2009. 178205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáki Tamás : Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform. Árkay Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül. Utóirat – Post Scriptum (A Régi – új Magyar Építomuvészet melléklete) 8 (2008) 1. 3741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csonka, Paul : Bau einer elliptischen Schalenkuppel in Ungarn. Die Bautechnic 36 (1959) 1. 422423.

 • Dóczi Erika : „Míg kövekbol templomot emelnek, kövekként maguk is templommá épüljenek...” – Szakrális építészet Magyarországon 1945–1989. Utóirat – Post Scriptum 8 (2008) 1. 4751.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer József et al.: Az építészet háború utáni feladatai Magyarországon. Tér és Forma 11 (1944–45) 158159.

 • Ferkai András : Építészet a második világháború után. In: Sisa JózsefDora Wiebenson (eds.): Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998. 305329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiamová, MartinaJakubcin, Pavol (eds.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy [Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe] Ústav Pamäti Národa, Bratislava 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábor Eszter : A Római iskola építészete. Muvészet 18 (1977) 1. 1115.

 • Gárdonyi Máté : Túlélés – együttmuködés – ellenállás. A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban”. In: Bánkuti GáborGyarmati György (szerk.): Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetébol. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára – H’armattan Kiadó, Budapest 2010. 3142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garai Gréta : A közösség centrumában – Magyar katolikus templomépítészet 1970–1986 között. TDK kézirat, Budapest 2015.

 • Gergely Jeno : A katolikus egyház Magyarországon 1944–1971. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1985.

 • Hadik András Pusztai LászlóRitoók Pál: Kismarty-Lechner Jeno (1878–1962), Kismarty-Lechner Loránd (1883–1963). Az OMF Magyar Építészeti Múzeumának és a BTM Kiscelli Múzeumának kiállítása, Budapest 1990–1991. Hartmann Gergely: Templomaink tegnap és ma – Gyor-Moson-Sopron Megye templomépítészete 1897–2014. Gyor-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara, Gyor 2016.

 • Jajczay János : Mai magyar egyházmuvészet. Révai, Budapest 1938.

 • Katona, VilmosVukoszávlyev, Zorán: Modern Tradition and Liturgy: The Ways of Modernism in Hungarian Church Architecture in 20th Century. Architektúra & Urbanizmus 66 (2012) 1–2. 223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köbel Szilvia : „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Rejtjel Kiadó, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köpeczi Bócz Edit : Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest 2004.

 • Krähling, János : The Protestant Church Architecture of East-Central Europe in the Seventeenth to Eighteenth Centuries – From Medieval Heritage to New Spatial Solutions – An Overview. In: Harasimowicz, Jan (szerk.): Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit in Europa: Grundlagen und neue Forschungskonzepte. Schnell und Steiner, Regensburg 2015. 131146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling, János : Architectural drawing and education – Principles to the evaluation of the historic plan collection at Budapest University of Technology and Economics. Architectura Hungariae 14 (2015) 1. 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling János Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 1. – A BME Építészettörténeti és Muemléki Tanszékének rajzgyujteménye. BME Építészettörténeti és Muemléki Tanszék, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling, JánosNagy, Gergely Domonkos: Príspevok k výskumu architektoktonického dedicstva slovenských evanjelikov v Uhorsku – tradícia Barokovej centrality. Architektúra & Urbanizmus 45 (2011) 1–2. 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi Sándor : Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956–1957-es esztendoben történtekhez. Kálvin Kiadó, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lantos Edit : Három-négy egyszeru pasztellszín. – A II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra. Utóirat – Post Scriptum 8 (2008) 1. 4246.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lantos Edit : Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945 után – Az 1945 és 1957 közötti idoszak. Muvészettörténeti Értesíto 58 (2009) 1. 223244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levárdy Ferenc : Egyházi épületek és mutárgyak gondozása. Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1971.

 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára iratanyaga (XIX-A-21-c 38. dob. 111. Churches built since 1945; XIX-A-21-c 38. dob. 111. Egyezmény. 1948; XXVIII-M-3, 1950–1976; XIX-A-21-c 38. dob. 110. A római katolikus egyházzal kötött megállapodás. 1950. augusztus 30.; XIX-A-21-c 4. dob. 17. Olt Károly: Az állam és az egyház viszonya. (1961. augusztus 26-án Balatonbogláron tartott eloadás szövege.); M-KS-288-22 1958. 002/4).

 • Nagy Mihály Zoltán Zombori István: Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945–1989 között. – Intézmények és módszerek. METEM Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pamer Nóra : Magyar építészet a két világháború között. Muszaki Kiadó, Budapest 1986.

 • P. Szucs Julianna : A Római Iskola. Corvina, Budapest 1987.

 • Rév Ilona : Templomépítészetünk ma. Corvina Kiadó, Budapest 1987.

 • Sándy Gyula : Hogyan lettem és hogyan voltam én templom-építo, tervezo és muvezeto építész. (Lapis Angularis VI. Források a Magyar Építészeti Múzeum gyujteményébol.) Magyar Építészeti Múzeum, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998.

 • Somogyi Antal : A modern katolikus muvészet. Dom Kiadás, Budapest 1933.

 • Somogyi Antal : Vallás és modern muvészet. Szent István Társulat, Budapest 1927.

 • Stan, LaviniaTurcescu, Lucian: Church and state under real socialism. In: Jouannet, EmmanuelleMotoc, Iulia (eds.): Les doctrines internationalistes durant les années du communismeréel en Europe – Internationalist doctrines during the years of real communism in Europe. (Collection de l’umr de droitcomparé de Paris Vol. 27.) Société de Législation Comparée, Paris 2012. 7596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán Erzsébet Vukoszávlyev Zorán: Árkay Bertalan templomépítészete a második világháború után. Architectura Hungariae 15 (2016) 1. 742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Völgyesi Zoltán : A kommunista egyházpolitika szakaszai Magyarországon 1948-tól 1964-ig. Mediárium: Társadalom – egyház – kommunikáció 5 (2011) 1. 2534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev, Zorán : Church at The Border – Church Architecture in Hungary from the start of 20th Century. In: Della Longa, GiorgioMarchesi, AntonioZahner, Walter (eds.): Arte Architettura Liturgia Esperienze internazionali a confronto 6: Atti dell’8° Convegno Internazionale Venezia 21 e 22 ottobre 2010. Alcion Edizioni, Venezia 2014. 1741.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev, Zorán : Perception of Latin America’s church architecture in the time of II Vatican Council – Studies from East-Central Europe: La percepción de la arquitectura eclesial latinoamericana en la época del Concilio Vaticano II. – Estudios desde la Europa centro-oriental. Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea IV (2015) Paper Borrador 01-6.

 • www.szakralis.hu

 • www.egyhaziepiteszet.wordpress.com

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)